Ke­bikeç Nedir, Ya Kebikeç Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Ke­bîkec. El yazması kitapları güvelerden korumak için üzerlerine yazılan ve tılsımlı olduğuna inanılan kelime.

Çeşitli kebîkec örnekleri Kitapların genellikle ilk sayfasına “ke­bîkec”, “yâ kebîkec”, “yâ hafız yâ kebîkec” gibi ibarelerle yazılan kelimenin, Süryânîce’de haşeratı yok etmekle görevli bir meleğin veya kitap kurtları şeyhinin adı olduğu ve üzerine yazıldığı kitaba haşeratın, o melekten korktuğu yahut şeyhleri­nin adına saygı duyduğu için zarar verme­diği rivayet edilir. Başka bir rivayete göre ise yine kitap kurtlarını etkileyen tılsımlı bir söz veya duadır. Değişik kaynaklarda kebîkecin bir bitki olarak düğün çiçeği, sarı çiçekli düğün otu, keffü’s-sebu’, kır­langıç otu, kes-İvîran, şecerü’d-defâdf, kibrit çiçeği, kurbağa otu, kurbağa ayası, kâğıthâne çiçeği, mastava çiçeği, ranunculus asiaticus, sarı çiçek, sırtlan ayası, sütleğen, şakîk, verdü’l-hub, yırtıcılar ayası gibi karşılıkları da bulunmaktadır.

Kitapları haşeratın tahribinden koru­mak amacıyla Eskiçağlardan beri çeşitli tedbirler alındığı bilinmektedir. Bunun için bazı bitkilerin suyu veya yağı kulla­nılmıştır. Tıp yazmalarından elde edilen bilgilere göre kebîkecin zehirli bir bitki olması ve o bitkiden üretilen bir madde­nin mürekkebe karıştırılıp yazı veya sa­dece kebîkec kelimesinin yazılmış bulun­ması ihtimali büyüktür. Bu var sayıma gö­re kebîkec önceleri ilmî temellere daya­nan bir uygulamayken zamanla folklorik bir unsur, bir inanç şeklini almıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski