Kedid Seferi Tarihi, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber’in Mülevvihoğulları’na karşı gönderdiği seriye (8/629).

Hendek Gazvesi’ne Kureyş’in müttefiki olarak katılan Kinâneoğulları’ndan Bekr kabilesinin Leys koluna mensup Mülevvihoğulları daha sonra da bir grup sahâbîyi pusuya düşürüp şehid etmişlerdi. Bu­nun üzerine Hz. Peygamber 8 yılı Safer ayında (Haziran 629), aynı kabileye men­sup sahâbîlerden Gâlib b. Abdullah el-Leysî kumandasında on küsur veya alt­mış kişiden oluştuğu kaydedilen bir seriyye hazırladı. Seriyyeye katılanların 130 kişi olduğu şeklindeki rivayet Gâlib b. Abdullah’ın kumandan olarak tayin edildiği diğer bir seriyye ile alâkalıdır. Hadisenin gece baskını şeklinde cereyan etmesi ve ardından gelişen olaylar seriyyede az sayıda kişi bulunduğunu göster­mektedir.

Mülevvihoğulları, Mekke-Medine gü­zergâhında Mekke’ye daha yakın olan Ke-dîd (Küdeyd) vadisinde yaşıyordu. Bir ak­şam vakti bölgeye ulaşan seriyye vadide gizlendi. Gâlib b. Abdullah, Cündeb b. Me-kîs el-Cühenî’yi bir tepe üzerinden Mülevvihoğulları’nı gözetlemekle görevlendirdi. Yakınında bulunduğu bir evin sahibi farkettiği karaltının üzerine ok attı. Yaralan­dığı halde yerinden ayrılmayan Cündeb daha sonra arkadaşlarının yanına gele­rek durumun saldırıya elverişli olduğunu bildirdi. Harekete geçen müslümanlar karşı koymaya çalışanlardan bazılarını öl­dürdüler, birkaç kişiyi esir aldılar, çok sa­yıda koyun ve keçiyi ganimet olarak ele geçirdikten sonra geri döndüler. Kabile­nin diğer fertleri baskını öğrenince kala­balık bir kuvvetle peşlerine düştü. Seriyyenin ise bunlara karşı koyacak gücü yok­tu. Ancak Kedîd vadisinde aniden başla­yan yağmur sonucunda oluşan sel iki ta­rafın arasını ayırdı. Mülevvihoğullan seli aşamayınca Gâlib b. Abdullah ve arkadaşları ele geçirdikleri esir ve ganimetlerle birlikte Medine’ye döndüler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski