Kerremallahu Veche/Vechehu Nedir, Ne Demek, Anlamı, Kime Denir,

Kerremallahu vecheh. Hz. Ali için kullanılan Allah yüzünü ak etsin” anlamında bir dua ve sayqı sözü.

Arapça’da “yüceltmek, üstün tutmak” anlamına gelen tekrîm masdarından tü­remiş kerreme fiili, Allah lafzı ve “yüz, sima” mânasındaki vech kelimelerinden oluşan bir cümledir. Hz. Peygamber’in ve­fatından sonra devlet başkanlığı görevini üstlenen ilk dört halifenin ashabın en fa­ziletlileri olduğu telakkisi Sünnî müslümanlarca kabul edilmiş, bunların her biri için Ebû Bekir es-Sıddîk, Ömer el-Fârük, Osman Zi’nnûreyn ve Ali el-Murtazâ şeklinde övgü niteliğinde ayırıcı vasıflar kul­lanılmıştır. Bunun yanında hangi sahâbî olursa olsun adı geçtiğinde “radıyallahu anh” (Allah ondan razı olsun) cümlesinin eklenmesi, yine Sünnî müslümanlar ara­sında genellikle uyulan bir gelenek ol­muştur. Bunun yerine Şiî müslüman çev­relerinde Hz. Ali için “aleyhi’s-selâm” (Al­lah’ın selâmı üzerinden eksik olmasın] cümlesi kullanılagelmiştir. İlk kaynaklar­da rastlanmayan ve muhtemelen Şiîler’ce ortaya çıkarılan kerremallahu veçhen tabiri de daha sonra bütün müslümanlarca benimsenmiştir. Bazı müellifler bu ifadeye “fi’l-cenne” ibaresini ekleyerek cümlenin içeriğini cennet hayatına tahsis etmişlerdir.

Kerremallahu veçhen cümlesinin kulla­nılışı yaygınlaştıktan sonra hangi sebep­lerle Hz. Ali’ye yöneltildiği konusunda bazı yorumlar yapılmış ve onun putlara tap­madan müslüman olması en önemli se­bep olarak ileri sürülmüştür. Ayrıca ilk müslüman oluşu da zikredilmiş ve Hz. Peygamber’in çok yakını bulunduğu ha­tırlatılmıştır. Ancak Resûi-i Ekrem’in nü­büvvetine ilkin Hz. Hatice veya Ebû Be­kir’in iman ettiği yolundaki karşı görüş ve Resûlullah’a nesep açısından yakınlıkla hısımlığın dinî-mânevî üstünlük sağlayıp sağlamayacağı konusundaki farklı düşün­celer sözü edilen yorumu tatminkâr ol­maktan uzaklaştırmaktadır. Bunun gibi Hz. Ali’nin yüzüne bakmanın bir nevi iba­det sayılacağı yolundaki telakki de hem İslâm’ın tevhid ilke­sine bağlı ibadet anlayışı hem de konuyla ilgisi açısından isabetli görünmemekte­dir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski