Keşiş Kimdir, Keşişlik Nedir, -Hıristyanlıkta, Budizmde- Hakkında Bilgi

Keşiş. Bazı dinlerde ıssız bir yerde tek başına veya manastırda cemaat halinde münzevi hayat süren zâhidler için kullanılan terim.

Başta Hıristiyanlık ve Budizm olmak üzere birçok dinî gelenekte keşişlik önem­li bir yer tutar. Farsça’da hıristiyanların âlim, zâhid ve ileri gelen din adamlarını tanımlamak için kullanılan keşîş kelime­sinin, Süryânîce’de “pîr, şeyh, kâhin” anla­mındaki karşılığı keşşîşâ, Ârâmîce’de keşîşâdır. Arapça’da bu kelime kas ve kıssîs ile karşılanmış olup Türkçe’de Farsça kullanımı yaygınlık ka­zanmıştır. Arapça’da ayrıca nefis tezkiyesi için manastırda münzevi hayat yaşayan hıristiyan zâhidleri tanımlamak için râhib (korkan, çekinen) kelimesi de kullanılmak­tadır. Batı dille­rinde keşiş ve keşişlikle ilgili kelimeler (İng. monasticism, monk) “ıssız; yalnız yaşayan” anlamlarındaki Grekçe monos ke­limesinden türetilmiş, monasterion ve monastikos manastır keşişliğini, monakhos erkek keşişi, monastria kadın keşişi ifade etmek üzere kullanılmıştır. Budizm’­de erkek ve kadın keşişler ortak olarak keşişlik kurumunu da belirten sangha ke­limesiyle adlandırılır. Ayrıca erkek keşiş­lere upâsakas, kadın keşişlere upâsikas denir.

Hayat tarzı açısından keşişliği iki sınıf­ta ele almak mümkündür,

a) Tek başına çöle, dağa ya da ormana çekilerek hiç kim­se ile görüşmeden münzevi hayat yaşa­mayı tercih edenler (hermits). Bunlar ara­sında bir direğe, sütuna veya bir ağaç te­pesine çıkarak ya da bir hücreye kapana­rak insanlarla iletişim kurmadan tefek­kürle meşgul olanlar da vardır. Günümüz­de fazla yaygın olmayan bu keşişlik türü­ne daha ziyade Hindu ve Jainist gelene­ğinde rastlanmaktadır. Ayrıca hıristiyan literatüründe hermitler denilen Aziz Antony gibi gezgin keşişler de bu gruba girer.

b) Umumiyetle manastırlarda bir tarikat disiplinine bağlı olarak cemaat hayatı sürdürmeyi ilke edinenler (cenobites). Ge­nelde Hıristiyanlık’taki uygulama için kul­lanılan “monastisizm” terimi yanında Budizm’deki “sangha” ve Hinduizm’deki “samnyâsin” bu tarz bir keşişliği ifade et­mektedir.

Keşişlikte en önemli hususların başın­da, keşişin sahip olduğu statüye uygun olarak hedeflediği özel amacı gerçekleş­tirmeye yönelik belirli bir program ve di­sipline göre yaşaması gelmektedir. Hıris­tiyanlık’ta Benedictine ve Budizm’de Vınaya kuralları keşişlerin yaşantısını tama­men özel bir dinî hedefe yöneltir. Keşişler bu özel statüye genellikle belirli bir giriş töreniyle adım atarlar. Keşişliğe başlayan kişi ayırt edici bir elbise giyer ve bazan vücuduna özel bir şekil verir Budist ke­şişlerin başlarını kazıtmaları ya da hıristi­yan keşişlerin îsâ’nın başına konulan di­kenli tacın temsili olarak başlarının tepe kısmındaki saçlarınıkazıtmaları tonsure gibi. Yine keşişliğe başlayan kimse bazan özel birtakım nesneler taşır. Meselâ Bu­dist keşişler bir asâ ve dilenme tası taşırken Jainist keşişler yürüdükleri yolu süpürmek için bir süpürge, bulundukları havayı süzmek için burunlarında bir per­de ve içtikleri suyu süzmek için bir süzgeç taşırlar.

Açık bir yasaklama olmamasına, hatta Buda gibi manastır keşişliği kurucuları­nın kadınlara keşişlik için izin vermesine rağmen keşişler genelde erkeklerden olu­şur. Kadın, kişiyi günaha sevkeden bir varlık olarak kabul edildiği için keşişlerin evlenmesine izin verilmez. Yunanistan’da Athos dağında bulunan manastıra kadın­ların girmesi yasaktır. Bununla birlikte hem Hıristiyanlık’ta hem Budizm’de ka­dın keşişler ve kadın manastırları var ol­muş, ancak kadınlarla erkeklerin birbirine karışması yasaklanmıştır. Keşişliğin ömür boyu sürmesi esas olmakla beraber farklı geleneklerde geçici olarak keşiş hayatı ya­şama gibi uygulamalar da mevcuttur.

Bütün keşişlerin uyması gereken ku­ralların başında yoksulluk, alçak gönüllü­lük, bekârlık ve iffet gibi ihtirasları kırma­yı, teslimiyet ve alçak gönüllülüğe teşvik etmeyi amaçlayan hususlar gelir. Keşişle­rin mal mülk edinmesi, dünyaya bağlan­ması hoş karşılanmaz. Manastırda yaşa­yan keşişler cemaat kurallarına uymak ve bir yol göstericiye itaat etmek zorunda­dır. Öte yandan sessizlik, meditasyon, te­fekkür, dua, oruç ve nefis terbiyesi gibi hususlara riayetle ilgili, uygulayana ve geleneklere göre değişiklik arzeden ku­rallar da bulunmaktadır.

Sembolizmin keşişlikte önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Birçok âyin ve uy­gulamada ölüm ve yokluk temaları işle­nir. Meditasyonla keşişler melekler, ata­lar ya da aydınlanmış kişiler alemiyle te­mas kurmaya çalışır. İnziva hayatı hem X. yüzyılın sonlarında Bizans İmparatoru II. Basileios için hazırlanan Menologion’un içindeki bir minyatürde sütun üzerinde kesiş hayatı yasayan Aziz Simeon Stylites’in taskeşişin kendisinin hem diğer insanların günahları için bir kefaret olarak değer­lendirilir. Ilımlı bir inziva hayatını benim­seyen keşişler çoğunluktadır: ancak dün­ya hayatından tamamıyla uzaklaşarak ka­tı bir inziva hayatı yaşayanlar da vardır.

Keşişlerin cemaat halinde ruhban ha­yatı sürdükleri mekânlar olarak manas­tırlar inşa edilmiştir. Manastırlarda yaşayan keşişlerin (monk) dinî ve seküler meselelerdeki âmiri “abbot” (baba) adını alan rahiptir, rahibelerin (nun) idarî ve dinî açıdan âmiri de “abbess” denilen başrahibedir. Manastırlarda keşişlerin ye­me, içme, dua, meditasyon, uyuma, çalış­ma gibi faaliyetleri belirli kurallara bağ­lanmıştır. Çan veya zil sesleri ya da başka işaretler keşişleri uyumlu bir programa yönlendirir. Manastırdaki hayat halktan toplanan yardım ve bağışlarla sürdürülebildiği gibi manastırların kendilerine ait sürekli gelirleri de olmuştur.

Manastırlarda yaşayan keşişler belirli bir disiplin içerisinde kutsal metinleri okuma, kopyalama ve araştırma çalışma­larını da yürütürler. Ayrıca dinî esasların manastır içinde ve dışında öğretilmesi, tebliğ edilmesi işini de üstlenirler. Bu ko­nuda Budist viharalan önemli öğrenme merkezleri olmuştur. Belirli kurallara bağlı olarak keşişler normal halkla da ilişki içerisinde olabilirler. Keşişler inanan in­sanlara çeşitli dinî hizmetler yanında eği­tim, sağlık ve tarım gibi alanlarda da yar­dımcı olur, inanmayanlara ise tebliğ faa­liyetlerinde bulunurlar. Hıristiyan keşiş­leri, Ortaçağ’dan itibaren birer misyoner olarak Hıristiyanlığın yayılması amacıyla dünyanın en ücra köşelerine kadar her yere gidip faaliyet göstermişlerdir.

Zühde dayalı bir hayat tarzı, mistik dü­şünce, meditasyon vb. uygulamalar Hı­ristiyanlık öncesi dönemde, başta çeşitli gnostik gruplar olmak üzere Ortadoğu’­nun birçok dinî geleneğinde de mevcut olmakla birlikte Hıristiyanlık’ta keşişliğin III. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilir. İs­kenderiyeli Origen (ö. 250) dua, iffet ve sıkı bir dinî hayata önem vermesinden dolayı “monastik teolojinin babası” diye adlandırılmasına rağmen Hıristiyanlık ta­rihinde münzevi keşişliğin Mısır’da çöle çekilerek zâhidane bir hayatı tercih eden Aziz Antony ile başladığı belirtilir. Manas­tır hayatına dayalı keşişliğin ise 320 yılla­rında yine Mısır’da Pachomius tarafından başlatıldığı ileri sürülür. Keşişlik Mısır’­dan Sînâ yarımadasına, Filistin ve Suri­ye’ye de yayılmıştır. Bu bölgeler müslü-manlar tarafından fethedildiğinde de önemli keşişlik merkezleri olmaya devam etmiştir. Kuzey Mezopotamya’da keşiş­liğin Pachomius’un talebelerinden Mar Augin tarafından kurulduğu kabul edilir. İzala dağındaki manastır bu bölgede ke­şişliğin merkezi haline gelmiştir. V. yüz­yılın sonlarına doğru yöredeki manastır­larda bekârlık kuralı çiğnenerek erkek ve kadın keşişlerin birbiriyle evlenmeye baş­layıp keşişlik kuralları ihlâl edilince bir Nesturi rahip olan Kâşgarlı Abraham’ın hareketi gibi manastır hayatını düzen­leyen kurallara yönelik bazı reform giri­şimlerinde de bulunulmuştur.

Anadolu’da keşişlik Caesarealı Basil (Ö. 379) ve kız kardeşi Macrina’nın faaliyetle­riyle yaygınlık kazandı. İstanbul ve X. yüz­yıldan itibaren Athos dağı birer keşişlik merkezi haline geldi. Keşişler Doğu Avru­pa’nın hıristiyanlaştırılmasında aktif rol oynadılar. Böylece Anadolu ve Yunanis­tan’dan keşişlik Doğu Avrupa ve Rusya’­ya yayıldı.

Keşişlik kurumu Batı hıristiyanlan ara­sında IV. yüzyıldan itibaren yayılmaya başladı. Jerome (ö. 420), Roma’daki aris­tokratlar içinde zühde dayalı hayat tarzını benimseyen gruplar meydana getirdi. IV. yüzyılın sonlarına doğru İtalya, Fransa ve İspanya’da çeşitli keşiş toplulukları oluş­muştu. Batı Hıristiyanlığındaki keşişlik kurumunda, Monte Cassino’da tesis et­tiği manastırında keşişlik disipliniyle ilgi­li bazı kurallar belirleyen Nursialı Benedict’in (ö. 543) ayrı bir yeri vardır. Benedict sonrası dönemde Batı’da keşişlik hız­la yayıldı. Papa I. Gregory’nin (ö. 604) biz­zat kendisi bir keşişti. Ortaçağ’da birçok kralın keşişleri ve keşişlik teşkilâtını hi­maye etmesiyle keşişlik önemli bir kurum haline geldi, manastırlar hızla zenginleş­ti; ancak bunun tesiriyle keşişliğin temel öğretilerinden de uzaklaşılmaya başlan­dı. Bu durum çeşitli reform hareketlerine zemin hazırladı. İlk büyük reform hareke­ti Anianeli Benedict’e (ö. 821) aittir. Aynı şekilde X. yüzyıldaki Cluny ve XI. yüzyıl­daki Cistercianlar hareketi keşişliğin as­lına döndürülmesi amacını taşıyordu. Yi­ne XI ve XII. yüzyıllarda Batı keşişliğinde gezgin keşiş vaizliğini tekrar canlandırma yönünde bir dizi atılım gerçekleştirildi. Romuald, Joan Gualbertve Aziz Bruno gibi kişiler, Benediktinizm’i inzivaya da­yalı hayat tarzıyla birleştirmeyi hedefle­yen keşiş cemaatleri oluşturdular. XIII ve XIV. yüzyıllarda keşişlik gerilemeye baş­ladı. XVI. yüzyılda Martin Luther ve diğer reformistler bu kuruma bazı eleştiriler yönelttiler. Buna karşı reform hareketleri sırasında keşişlik teşkilâtı yeniden göz­den geçirilerek canlandırılmaya çalışıldı. XVIII. yüzyıl Aydınlanma döneminde ke­şişlik açısından gerileme yeniden başladı. Özellikle Fransız devriminden sonra ma­nastırlar kapatıldı ve yakıldı. XIX ve XX. yüzyıllarda ise keşişlik teşkilâtı tekrar canlanmaya başladı,

Budizm’de keşişlik uygulamasının Bu­da tarafından başlatıldığı kabul edilir. Ge­leneksel inanca göre Buda tahtını terkedip münzevi zâhid olarak yaşadı ve etra­fında birçok talebe toplandı. Buda son­rası dönemde keşişlik Budizm’in temel kurumu haline geldi; zira keşişler doğru inancın gerçek temsilcisi olarak kabul edildi. Başlangıçta Budist keşişler gez­gin zâhid görünümündeydiler. Dilenme bu keşişlerin önemli Özelliklerinden biriy­di. Buda devrinde gezici keşişler ve yar­dım toplayıcıların bir araya geldiği bah­çeler (aramalar) daha sonra manastır vihara halini aldı; mağaralardan oluşan ba­sit ikamet yerleri de zamanla muhteşem mağara manastırlarına dönüştü, cema­at şeklinde bir arada yaşama yaygınlaştı.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski