Kestanepazarı Camii -İzmir- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kestanepazarı Camii. İzmir’de esası XVII. yüzyıla ait cami.

Konak ilçesinde kendi adıyla anılan semtte yer alan cami bugün mevcut ol­mayan, fakat Evliya Çelebi’de kayıtlı bu­lunan dört mısralık kitabesine göre Ah­med Ağa tarafından 1078 (1667-68) yılın­da yaptırılmıştır. Cami XIX. yüzyılda bü­yük bir yangında harap olunca aynı yüz­yılın ikinci yarısı içinde bugünkü şekliyle yeniden inşa edilmiştir. Evliya Çelebi’de Ahmed Ağa Camii adıyla geçen ilk yapı hakkında bazı bilgiler mevcuttur. Buna göre tek kubbeli ve avlusuz, fevkani bir yapı olan caminin altında kagir dükkân­lar bulunuyor, minaresi de mihrabının Önünde yer alıyordu. Mihrap, minber ve mahfillere ait bazı parçalarla renkli cam­larının İstanbul’dan gemilerle getirildiğini belirten Evliya Çelebi minarenin de yeşil renkte bir taştan yapılmış olduğunu yaz­maktadır.

İzmir tarihi üzerine yazılan eserlerde caminin Eminzâde vakfından, banisinin de Eminzâde Hacı Ahmed Ağa olduğu be­lirtilmiştir. Vakıf kayıtlarından ise adı ge­çen baninin Baruthâne-i Âmire nazırlığı yaptığı ve İstanbul Üsküdar’da da vakıf­ları bulunduğu anlaşılmaktadır. 1730 ta­rihli bir vakıf kaydında da Hacı Ahmed Ağa Camii olarak geçen yapı, 173S ve 1838 tarihli iki vakıf kaydında aynı şahsın vakfından Kızıl İbrahim Camii (Mescidi) olarak geçmektedir. Buna göre muhte­melen vaktiyle yerinde Kızıl İbrahim Ca­mii bulunmakta iken 1078’de (1667-68) Ahmed Ağa tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Kesme taş malzeme ile yapılan bugün­kü cami de fevkanî olarak ele alınmış olup altında dükkânları bulunmaktadır. Ya­pı kare planlı bir harimle bunun Önünde yer alan son cemaat yerine sahiptir. Ku­zeydeki uç yönlü bir merdivenle ulaşılan son cemaat yeri iki yandan duvarla kapa­tılmış, önü de yakın zamanda camekânla örtülmüştür. Üç birimli olan son cemaat yerinde birimlerin üzeri ortada kubbe, iki yanda oval kubbe ile örtülü olup geçişleri pandantiflerle sağlanmıştır. Mihrap ek­seninde yer alan kapı çifte pilastrlar üze­rine oturan yuvarlak kemerli açıklığa sa­hiptir. Kapı kemerinin yüzeyi barok üs­lûpta kasetli olarak düzenlenmiş, iki yan­da iri akantus yapraklarından oluşan komposizyonlar, üstte yumurta dizili bir lento ve daha üstte sülüs hatla yazılı iki satır­lık bir âyet kitabesi bulunmaktadır.

Cami harimi kare planlı olup üzeri orta­da yüksek kasnaklı bir kubbe, dört yönde yuvarlak kemerli tonozlar ve dört Köşede birer küçük kubbe ile örtülmüştür. Kub­belere pandantiflerle geçiş sağlanmış.

Kestanepazarı Camii’nin minaresiyle batı cephesinden bir görünüş orta kubbe dört sütun üzerine oturtul­muştur. Altta yüksek kare kesitli kaide­ler üzerinde köşeleri mukarnaslarla yu­muşatılmış ikinci bir kaideye de sahip olan mermer sütunlar kompozit düzende baş­lıklara sahiptir. Üstte yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan bu sütunlar yine yu­varlak kemerlerle yanlardaki duvarlara da bağlanmıştır. Duvar yüzeylerinde yer alan gömme sütun düzenlemeleri kaide ve başlıklarıyla ortadaki dört sütuna ben­zemektedir. Bunlar mermer taklidi alçı süslemeleriyle dikkat çeker. Dışta köşeli pilastrlar olarak aksettirilen, ayrıca köşe­lerde yer alan diğer pilastrlarla da cep­heler hareketlendin I m iştir. Üstte ortada İç içe iki yuvarlak kemer formuna uydu­rulmuş üçlü pencere düzenleriyle İki yan­da birer yuvarlak pencereye sahiptir. Ku­zeydeki üçlü pencere son cemaat yeri ör­tülerinden dolayı sağır bırakılmıştır. Alt sırada ise iki yan cephenin ortasında yine üçlü düzende kemerli pencereler vardır. Kuzeyde kapıdan, güneyde de mihrap ni­şinden dolayı bu pencereler yoktur. Yal­nızca mihrap cephesinde dışta pilastrlar­la pencere düzenleri dekoratif olarak be­lirlenmiş olup sağır bırakılmıştır. Alt sıra­nın ortasında yer alan bu üçlü pencerele­rin üstüne yine üçlü düzende dikdörtgen alınlıklar yerleştirilmiş, mihrap yönünde bu alınlıklar üst pencerelerdeki gibi ke­mer formunda ele alınmıştır. Bütün cep­helerde köşelere yakın yüzeylerde üstteki yuvarlak pencerelerin altında birer yuvar­lak kemerli pencere yerleştirilmiştir. Ben­zer uygulama son cemaat yerinin yan du­varlarında da görülmektedir.

Mihrap nişi iki yanda İyon başlıklara sa­hip siyah mermerden yuvarlak sütun ve köşeli yivli sütunlarla zenginleştirilmiş­tir. Devrin dekorasyon anlayışına uygun olarak düzenlenen mihrap çevresinde sü­tunlar ve köşeli sütunlar başlıkların üs­tünde ikinci bir sıra olarak devam etmek­tedir. Ortada üçüncü bir sıra daha oluş­turulmuş olup bu alanın içine üç satırlık bir kitabe yerleştirilmiştir. Daha üstte ise büyük bir alınlık bulunmaktadır. Alınlıkta meyve sepeti, çiçekli panolar ve “C”, “S” formlarında kabarık kıvrık dallı, bitkisel dekorlu alçı süsleme mevcut olup Hisar Camii’ndeki düzenlemeye de benzemek­tedir. Yarım daire şeklinde nişe sahip olan mihrabın mukarnaslı yaşmağı itinalı taş süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Bu mukarnaslı yaşmak, XIX. yüzyılda cami­nin yeniden inşası sırasında Selçuk îsâ Bey Camii’nden buraya getirilmiştir.[bk. îsâ bey camii]

Mermer minber devrin barok anlayışı­na uygun olarak düzenlenmiştir. Yanlar­daki üçgen aynalar düz olup üstteki kor­kuluk “S” kıvrımlı formlardan oluşmak­tadır. Basamakların önünde yer alan yu­varlak kemerli açıklık, iki yanda kare ke­sitli yüksek kaidelere oturan zarif sütun ve başlıklara sahiptir ve kemerinin içi perde dekorludur. Yanlarda “S” kıvrımlı formlarla hareketlenen kemer üstü oval bir cephe şeklindedir. Üstte iki yanda “S” kıvrımları üzerine oturan iri bir yaprak motifiyle tepelik tamamlanmıştır. Yan açıklıklar da siyah mermerden köşeli sü­tunlara oturan yuvarlak kemerli düzen­lenmiş olup kemer içleri yine perde de­korludur. Dört sütun üzerinde yükselen, köşk kısmı abartılı sivri kemerli açıklıklar üstünde minber kapısındakine benzer tepeliklere sahiptir.

Cami içinde kuzey duvarı önünde bir ahşap mahfil bulunmaktadır. Önde kare kaideli iki metal sütun üzerine oturan mahfile köşelerde yer alan spiral merdi­venlerle çıkılmaktadır. Düğümlü geçmeli, ajurlu bir korkuluğa sahip olan mahfil, or­ta kısımda oval hareketlerle öne doğru üç­lü bir çıkma ile de hareketlendiril mistir.

Mermer vaaz kürsüsü bodur bir sütun üzerine oturtulmuş olup yuvarlak form­da ele alınmıştır. Yanda yer alan merdi­venin korkuluğu ile kürsünün korkuluğu aynı düzendedir. Babaların aralıklı dizil­mesi de oluşan korkuluğun başlangıcın­da yer alan baba iri bir “S” formunda iş­lenmiştir.

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Kuzeyde önü merdivenli bir ka­pı ile ulaşılan minarenin kare kaidesi cami beden duvarı boyunca yükselmektedir. Onun üstünde köşeli bir geçiş bölümün­den sonra silindirik olarak yükselen gövde oval geçişli tek şerefeli olup üstte kurşun kaplı külahla sona ermektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski