Kilis Mevlevihanesi Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kilis Mevlevîhânesi. Kilis’te inşa edilen ilk Osmanlı mimari eserlerinden biri.

Tekye mahallesinde Cumhuriyet Meydanı’nın (eski Mevlevîhâne Meydanı) do­ğusunda bulunmaktadır. Mevlevîhâneden artakalmış en eski ünite olan 932 (1525-26) tarihli semahane mescid, eski Beysaray yerine inşa edilen hükümet konağı­nın tam karşısında yer alır. Semahane halk arasında “mevlevîhâne” veya muntazam beyaz kesme taştan yapıldığı için Ak Tek­ke olarak da anılmaktadır. Antep-Halep ve Antep- İskenderun yolu üzerinde bulu­nan Kilis, Suriye ve dolayısıyla Arabistan ve Hicaz’a açılan en önemli çıkış kapıların­dan biri olduğundan mevlevîhâne tarih boyunca bir menzil zaviyesi olarak önemli bir fonksiyon İcra etmiştir.

Cümle kapısı üzerinde yer alan. şair Râ-miz tarafından yazılmış üç sütun halin­deki dört satırlık sülüs Arapça kitabesin­den, dergâhın 932 (1525-26) yılında vali olduğu anlaşılan Abdülhamîd el-Murta-zâ tarafından inşa edildiği anlaşılmakta­dır. Evliya Çelebi mevlevîhâneden -kitabe­sinden söz etmeden âsitâne-i Haz-ret-i Mevlânâ Kethüdâyeri Ali Ağa’nın hayratıdır” şeklinde bahseder. Kitabede adı geçen Abdülhamîd el-Murtazâ ile Ev­liya Çelebi’nin mevlevîhânenin banisi ola­rak zikrettiği Kethüdâyeri Ali Ağa’nın aynı kişi olup olmadığı bilinmemektedir.

Mustafa Sâkıb Dede ve ondan naklen Esrar Dede’nin verdiği bilgiye göre mev­levîhânenin ilk şeyhi, daha sonra Halep Mevlevîhânesi kurulunca oraya tayin edi­len Kilisli FakrîAhmed Dede’dir (ö. 950/ 1543). 960’ta (1553) Kilis sancak beyi Can­bolat Bey mevlevîhânenin güneybatısına cami, medrese ve türbeden oluşan bir külliye yaptırmıştır. 1072 (1661) tarihin­de Ali Dede I. Abdülhalim Çelebi tarafın­dan mevlevîhânenin postnişinliğine ve mesnevîhanlığına getirilmiştir. Mevlevî­hânenin kuruluşundan XIX. yüzyıla kadar geçen dönem hakkında yeterli bilgi bu­lunmamaktadır. XIX. yüzyılın ikinci yarı­sında Abdülganî Dede ile oğlu Ahmed Sabûhî Dede postta oturmuş. Sabûhî Dede vazifesi müddetince mevlevîhânenin imar ve tamiriyle ilgilenmiş, eşi Ayşe Hanım da dergâhın arsasına bir ev inşa ettirmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında Şam’a giden gö­nüllü Mevlevi alayına Ahmed Sabûhî De­de otuz bir dervişle katılmıştır. Mevlevî­hânenin son şeyhi Ahmed Sabûhî Dede’­nin oğlu Abdülganî (Tevfîk Gündüz) Dede Efendi’dir. 1967 yılında mevlevîhâne bahçesinde bulunan kırmızı mermer üzerine dokuz satır ve iki sütun halinde ta’likle yazılmış bir tamir kitabesinden, 1293’te (1876) Kilis Mevlevîhânesi’nde vekil bulunan Sa­bûhî Dede’nin Halep Mevlevîhânesi post-nişini Abdülganî Dede’nin emri üzerine mevlevîhâneyi semahane kapısından mih­rabına kadar tamir ettirdiği anlaşılmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı, II. Abdülha-mid’in buraya yeni bir tekke kapısı yap­tırdığını, kubbe eteğinde gördüğü 1308 (1890) tarihinin o sırada semahanenin geçirdiği bir başka tamiri daha gösterdi­ğini ileri sürmektedir. Vakıflar Genel Mü­dürlüğü Arşivi’ndeki 1317 (1899) tarihli vakfiyeye göre Sabûhî Dede’nin oğlu Abdülganî Efendi’yi 200 kuruş vazife ile hâ-fız-ı kütüblüğe tayin etmiş, vakfedilen kahvehane, dükkânlar ve menzilin tevli­yetini şehrî 200 kuruşla vazife vermiştir. Mevlânâ Müzesi Arşivi’nde 1905-1913 yılları arasında çoğu Kilis Mevlevîhânesi postnişini Sabûhî Dede’den gelen sekiz belge mevcuttur. Bunlardan biri, mevle-vîhânenin yıkılmış olan bazı yerlerinin ta­miri için 19 Kânunusâni 1327 (1 Şubat 1912) tarihli keşif belgesidir. Bu belge­den dergâhın güneyindeki hücrelerin to­nozlu olduğu, mescidin kuzey duvarının da onarılması gerektiği öğrenilmektedir. Muhtemelen bu tamir gerçekleşmemiş­tir. Aynı keşif belgesinden ve İbrahim Hakkı Konyalı’nın tesbitlerinden anlaşıl­dığına göre bugünkü semahanenin güne­yinde bir hâmûşân ve açık bir türbe, 150 kişinin namaz kılabileceği bir mescid, se­mahanenin önünde de fıskiyeli havuzlu bir bahçe, onun kuzey tarafında kapıları bahçeye açılan tonozlu hücreler sıralan­makta, doğu tarafında altta dükkânlar, üstte bir sofa ile iki büyük odalı şeyh dai­resi, altta dükkânlar ve kahve ocağı, üst­te bir sofa ve iki büyük odası olan bir şeyh dairesi bulunmaktaydı. Cumhuriyet Mey­danı açılırken derviş hücreleri, şeyh dai­resi ve dükkânlar yıktırılıp semahanenin güneyi havuzlu bir park haline getirilmiş­tir. Semahane ise İstiklâl Savaşı sırasında Atatürk tarafından toplantı yeri, 1972’ye kadar zeytinyağı deposu, bir süre kütüphane, 1994’te ise bir ara mescid olarak kullanılmıştır.

1972’de Vakıflar Genel Müdürlüğü ta­rafından onarımı gerçekleştirilen kareye yakın, merkezî kubbeli kagir semahane­nin dört cephesi farklı olup girişi batı cephesindedir. Bulunduğu arsanın kuzey-güney istikametinde aşağıya doğru mey­linden dolayı binanın Cumhuriyet Meydanı’na bakan batı giriş cephesiyle arka so­kağa bakan doğu cephesi arsaya uyarak meyilli olup cephelerin kuzey tarafı güney tarafından daha alçaktır. Batı, güney ve doğu cephelerinin üst taraflarının orta­sında iki sıra dişli profilli silmelerle çev­rilmiş birer yuvarlak alçı pencere yer alır. Diğer pencereler altlı-üstlü iki sıra halin­dedir. Giriş cephesinde cümle kapısı ile sağ ve solundaki ikişer pencere, üzerle­rinde tepe pencereleriyle birlikte bina yüksekliğince devam eden göçertmeler içine alınmıştır ve cümle kapısının bulun­duğu göçertme diğer dördünden daha geniştir. Cepheye hem hareket hem zara­fet getiren bu üstü mukarnaslı dikdört­gen göçertmeler ve açık koyu renkli taş örgüsü Memlûk mimari etkisinin belirti­leridir. Basık kemerli cümle kapısının üzerin­deki kısım, ikisi kemer üzerinde olduğu için kavisli, biri onların üzerinde yatay ola­rak yer alan, gri taş şeritle çevrili üç pa­noya ayrılmıştır. Bu panonun üstünde yu­varlak bir tepe penceresi vardır. Cümle kapısının üstündeki yatay panonun orta­sında 0,45 x 1,10 m. ölçüsündeki inşa ki­tabesi yer almaktadır. Güney cephesi da­ha sade olup ortadaki yuvarlak alçı pence­resinin iki yanında giriş cephesine ben­zeyen, 1,80 m. genişliğinde, üstü mukarnaslı, altı pencereli ve iki renk taşla örül­müş iki düşey dikdörtgen göçertme da­ha bulunur. Yan duvarların alt kısmında basık tahfif kemerli birer dikdörtgen pen­cere yer alır. Bu duvarlarda mukarnaslar hizasında balık kuyruğu şeklinde dört za­rif taş çörten vardır. Doğu cephesinin düz duvarı ortasında sivri atnalı şeklinde ke­merli geniş bir pencere, üstünde de yu­varlak bir alçı pencere mevcuttur. Cephe­nin iki yanında ise altta basık tahfif ke­merli birer dikdörtgen pencere ile üstle­rinde sivri kemerli uzun tepe pencereleri yer alır. Bu pencerelerle ortadaki yuvarlak tepe penceresi arasında bu sonuncuya daha yakın olmak üzere, birer çörten var­dı. Buna karşılık sadece bir çörtenle muh­temelen havalandırmaya yarayan ince bir delik bulunan kuzey cephesi sağır bırakıl­mıştır. 10,7 x 10,7 m. ölçüsündeki kare planlı harim, “L” şeklinde eşit kollu 71 cm. ka­lınlıkta bağımsız dört payenin taşıdığı dört sivri kemer, yüksek kasnaklı 6,10 m. çapında merkezî bir kubbe kemerlerin arasında kalan düz tavanlar ve dört köşe­de tuğladan örülmüş küçük birer kubbey­le örtülüdür. Yine Memlûk etkisiyle ayak­ların oldukça alçak bir yerinden başlayan, baldaken gibi birbirine bağlanmış sivri kemerler, içbükey dilimli üçgen pandan­tiflerle kasnaklı ana kubbeye geçişi sağ­lar. Kurşun kaplı kasnaklı ana kubbenin yüksek görünümü yanında nisbetsiz ölçü­de alçak kalan dört küçük köşe kubbeyle birlikte beş kubbe üzerine Mevlevi dal sik-keli alemler konulmuştur. Son onarımda köşe kubbeleri daha yüksek yapılmıştır. 1 m. kalınlığındaki beden duvarlarında 47 cm. derinlik ve yaklaşık90 cm. geniş­liğinde “ağzı açık” denilen kitap dolabı (zaviyenin kütüphanesi) vardır. Kuzey du­varının batı köşesinde mutrip mahfiline ve sonra dama çıkan bir taş merdiven bu­lunmaktadır. Asma mutrip mahfili kıble­ye karşı olup kuzey duvarıyla önündeki ikiayak arasındaki aynalı tonozla örtülü dik­dörtgen bölümün altına yerleştirilmiş ve duvardan çıkan eliböğründelere taşıtılmıştır. Bugün ise mahfil kemer iç yüzleri hizasına kadar taşırılmış ve ahşap dik­melere oturtulmuştur. Semahanenin içi duvarlarda yirmi dört, kubbe kasnağın­da on iki, toplam otuz altı pencere ile ay­dınlatılarak ferah bir mekân elde edilmiş­tir. Cümle kapısının ekseninde bulunan sivri kemerli büyük doğu penceresi şekil ve büyüklük bakımından diğer pencere­lerden farklıdır.

Semahanenin güney duvarının sağ ve solundaki ikişer pencere ortasında olduk­ça sade dikdörtgen bir mihrap yer alır. Mihrap nişi sütunçesiz, yüzeysel, sivri at-nalı bir kemer şeklinde olup alt kısmı gi­rintisi dokuz kenarlıdır. Kavsaranın tepe­sinde ufak istiridye kabuğuna benzeyen bir taç motifi, sonra dört sıra iri mukar-nas dizisi ve onların bitiminde kıvrımlı çi­çek ve yapraklı dallardan oluşan nebatî hafifçe kabartmalı bir friz vardır. Kavsa-ranın püskülsüz, yükseldikçe daralan üç­gen planlı dört sıra mukarnası üst sıra dışında birbirine eşit olup kasnak eteğin-dekilerle kemer üzengilerindekilerden farklıdır. Mihrap mukarnaslan Osmanlı’­dan ziyade Memlûk mukarnaslarına ben­zer. Mihrabın köşeliklerine önü iki sıra iri örgülü, yanları geometrik geçmeli mo­tifli, dişli ve örgü motifli bordürle çevril­miş birer taş konsol yerleştirilmiştir. Mih­rabın taş yüzeylerinin tamamı renklen­dirilmiş olup kavsara mukarnaslan, ke­nar silmeleri ve konsolları mavi tonlarda­dır. Ancak bugün bunların bir kısmı silin­miş ve bozulmuştur. Kemer etrafı ile sil­meler arası ise, sarı zemin üzerine siyah kontur ve beyaz çizgili rûmî ve madalyon düğümlü Memlûk tarzı geometrik ağ ara­sında kırmızı ve mavi çiçekli, yeşil dal ve yapraklı canlı nebat motifiyle süslenmiş­tir. Kemerin üstünde, sülüsle yazılmış âyet ve hadislerin ortasına Mevlevi sikke­si resmedilmiş olup tahminen çıkartıla-bilen sikke üzerindeki “Yâ Hazret-i Mevlânâ” dışında büyük ölçüde silinmiş oldu­ğu için bugün okunamayan sülüs yazılar bulunmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı ana kubbe göbeğinde bir “!afz-ı celârin tekrarlandığını ve etek çevresinde güzel bir hatla yazılmış 1308 {1890) tarihli otuz sekiz mısralık bir kitabe bulunduğunu söyler. Ancak günümüzde bunlardan hiç­biri yerinde değildir.
Semahane, 1876’da Sabûhî Dede’nin yaptırdığı onarımda kapısından mihrabı­na kadar tamir edilmiştir. Konyah’nın kubbe eteğinde gördüğü 1308 (1890) ta­rihinden kubbenin bu tarihte bir onarım geçirdiği tahmin edilebilir. Ancak tamir keşifleri elde bulunmadığı için semaha­nenin orijinal mimarisinin bu onarımlar­da ne derece değiştirildiği tam olarak bi­linmemektedir. Halep Mevlevîhânesi se­mahanesinin plan şeması ve cephelerinin Kilis Mevlevîhânesi semâhânesininkine benzemesi her iki işte de aynı ustaların çalışmış olabileceğini düşündürmektedir. Aynı durum XIX. yüzyılda da tekrarlan­mış olabilir. Zira Halep Mevlevîhânesi’nin tamir ve ihyasında büyük rol oynayan şeyh Abdülganî Dede’nin daha önce post-nişinliğinde bulunduğu Kilis Mevlevîhânesi’nin onarımını kendisinden sonra şeyh olan oğlu Sabûhî Dede’ye yaptırmış olma­sı iki semahane arasındaki mimari ben­zerliklerde rol oynamış olmalıdır.

Yavuz Sultan Selim’in Kilis’i Osmanlı sı­nırlarına katmasından dokuz on yıl sonra yapılan mevlevîhânenin semahanesi, Ki­lis’teki Osmanlı devri eserlerine ait İlk de­ğerli örneklerin arasında yer almaktadır. Semahanenin simetrik planı, çok temiz taş işçiliği, sade. ahenkli ve dengeli mu-karnaslı cephe tezyinatıyla mevlevîhâne-ler arasında daha önce benzeri olmayan zarif bir mimariye sahiptir. İnşa edildiği tarih dolayısıyla mimarisinde bir Memlük-Osmanlı üslûp karışımı görülmektedir.

Kilis Mevlevîhânesi semahanesinin gös­terdiği en önemli mimari özellik, cami mimarisinde görülen plan şemasının bir semahane planında kullanılmış olmasıdır. Kare planlı semahanenin dört kalın yığma ayak üzerine oturtulmuş merkezî kub­besiyle dikdörtgen tonozlu simetrik yan sahanların köşelerine yerleştirilmiş dört küçük kubbe, XVI. yüzyılda aynı bölgede biraz farklı ve geliştirilmiş bir form uygu­lamasıyla (tonozlar yerine yarım kubbe­ler) Elbistan Ulucamii ile Diyarbekir Fâtih Paşa Camii’nde canlandırılıp Mimar Sinan tarafından İstanbul Şehzade Camii’nde kemale eriştiril mistir. XVII. yüzyılda de­vam ettirilen bu şema günümüzdeki cami mimarisinde de hâlâ yaşatılmaktadır. İlginç olan, İslâm öncesi Türk dinî mimari­sinden (gök tapınaklardan) kaynaklanan Türk-İslâm mimarisinin ilk yapılarından biri olan Hezâre Dikkaruni Camii’nde (XI. yüzyıl ortaları) uygulanan cami tipinin 500 yıllık kopukluktan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kilis Mevlevîhânesi semahanesinde yaşatılmış olmasıdır. Söz konusu plan şeması, Horasan bölgesinde­ki ilk tarikat yapılarında (ev-hankahlar-da) uygulanan ve XV. yüzyıla kadar yaşa­tılan kapalı avlulu dört eyvanlı şemadan da türemiş olabilir. Kilis Mevlevîhânesi se­mahanesi, cami ve tekke mimarisi arasın­da kökleri İslâm -öncesi Türk mimarisine kadar inen bir ruh birliğini yaşatan önemli bir eser olarak değerlendirilmelidir. He­men sonra inşa edilen Halep (936/1530 civarı) ve 113 yıl sonra Antep mevlevîhâneleri [bk. Gaziantep Mevlevîhânesi] semahanelerinin plan şemasının Kilis Mevlevîhânesi semahanesinden örnek alınarak yapılmış olması bu semahanenin önem ve etkisini göstermektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski