Kitab-ı Mukaddes Nedir, Ne Demek, Tarihçe, Hakkında Bilgi

Kitâb-ı Mukaddes. Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd’den oluşan hıristiyan kutsal kitabı.

Kitâb-ı Mukaddes, hıristiyanların dinî alanda otorite kabul ettikleri, yahudilerin kutsal kitabını da kapsayan yazılar kolek­siyonuna verdikleri isimdir. Batı dillerinde Kitâb-ı Mukaddesin karşılığı Bible (Bibel) kelimesidir. İlk asırlarda Yunanca’yı kul­lanan kilise, bu dildeki blblionun (kitap) çoğul şekli olan bibliayi kutsal saydığı yazıların tamamını ifade etmek İçin kullan­mıştır. Kilise Latince’yi benimsediğinde biblia tekil ve dişil bir kelime sayılmış, bu­na “insan hayatına yön verecek kuralları ihtiva eden en mükemmel kitap” anlamı yüklenerek kullanımı sürdürülmüştür. La­tince’den günümüz Batı dillerine geçen kelime, yaklaşık 400 yılından itibaren hı­ristiyan kutsal kitabının adı olarak varlığı­nı devam ettirmektedir. Bible kelimesini terim anlamında İlk kullananlar hıristiyanlar olduğu için herhangi bir niteleme sıfatı olmaksızın tek başına kullanıldığın­da Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’den oluşan hıristiyan kutsal kitabını ifade eder.

Kitâb-ı Mukaddes’İn ilk bölümünü yahudi kutsal kitabı olan Ahd-i Atîk teşkil etmektedir. Yahudiler, Ahd-i Atîk’İn oriji­nal dili olan İbrânîce nüshasını,[The Jewish Bible, The Hebrew Bible, Tanakh] hıristiyanlar ise milâttan önce lll-l. yüzyıllarda yapılan Yunanca tercümeyi esas kabul etmektedir, ancak bu iki nüsha arasında farklar vardır. Ahd-i Atîk’in, Greko-Ro­men dünyasında yaşayan ve Yunanca ko­nuşan yahudiler için yapılan ve hıristiyanlarca benimsenen Yunanca tercümesi İb­rânîce Ahd-i Atîkteki kitapların dışında onda olmayan çeşitli kitap veya bölümler de ihtiva etmektedir; bunlar Katolikler tarafından kutsal sayılırken yahudiler ve Protestanlar bu inancı paylaşmaz. Kitâb-ı Mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olup yahudilerce kabul edilmeyen ikinci bölümüne Ahd-i Cedîd denilmektedir. Yirmi yedi kitap veya bölümden oluşan Ahd-i Cedîd Yunan dilinde yazılmıştır. Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’in papalığın görevlendirdiği Saint Jerome tarafından Latince çevirisi yapılmıştır. “Vulgate” (yaygın nüsha) ismi verilen bu Latince tercüme, Trent Konsili’nin dördüncü cel­sesinde (8 Nisan 1546) Roma Katolik kili­sesinin yegâne makbul ve muteber nüs­hası olarak kabul edilmiştir. Bu nüshada, yahudilerin otuz dokuz kitap veya bölümden oluşan Ahd-i Atîk listesine ilâveten yedi kitap daha vardır. Katolikler “deuterocanonique” dedikleri bu kitapları kutsal kabul ederken yahudilerin yanında Pro­testanlar da bunları apokrif sayıp reddet­mektedir.

İlk dönemlerden başlayarak Kitâb-ı Mu­kaddes pek çok dile çevrilmiştir. Ahd-i Atîk önce Arâmîce’ye (Targumim) ve Yunanca’-ya (Septuaginta), daha sonra Yunanca ya­zılmış olan Ahd-i Cedîd’le birlikte Latin­ce’ye (Vulgate), Süryânîce’ye (Peşitta) ve diğer dillere tercüme edilmiştir. Arap ya­rımadasındaki yahudiler İbrânîce Kitâb-ı Mukaddes’i, hıristiyanlar İse Süryânîce veya Grekçe Kitâb-ı Mukaddes’i kullanıyorlardı. İslâm’ın ilk dönemlerinde Kitâb-ı Mukaddes’in bazı bölümlerinin Arapça’­ya çevrilmiş olması ihtimalinden söz edil­mektedir: ancak ilk yazılı çeviri İslâm’ın yayılmasına paralel olarak daha sonra ya­pılmıştır. Kitâb-ı Mukaddes’in İbrânîce, Grekçe, Sâmirîce, Süryânîce, Kobtça ve Latince’den Arapça’ya yapılmış tercüme­lerine dair bazı yazmalar mevcuttur. Ahd-i Atîk’i Huneyn b. İshak’ın (ö. 260/ 873) Grekçe’den, Saîd b. Yûsuf el-Feyyû-mî’nin (ö. 942) İbrânîce’den Arapça’ya çevirdiği bilinmektedir.

Kitâb-ı Mukaddes’in tamamının ilk İn­gilizce tercümesi 1382’de ilk Türkçe tercümesi Ali Ufkî Bey tarafın­dan 1666’da yapılmıştır. Türkçe tercüme, Protestan Kitâb-ı Mukaddesi’ni esas aldı­ğı için gerek ihtiva ettiği kitaplar gerekse onların sıralaması buna göredir ve Katolikler’in kabul ettiği “deuterocanonique” kitaplarla çeşitli ilâveler burada yer alma­maktadır. Hıristiyanlar Kitâb-ı Mukad­des’in ilâhî vahiy ve ilham altında yazıldı­ğını, orijinal ve otantik olarak muhafaza edildiğini, dinî alanda otorite olduğunu kabul etmektedir. Kur’an’da Hz. îsâ’nın Tevrat’ı tasdik ettiği ve kendisine hidayet ve nur kaynağı olan İncil’in verildiği bildi­rilmekte, hıristiyan kutsal kitabıyla ilgili başka bilgi verilmemektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski