Kitabu'r-Ravzateyn Konusu, Yazarı, Hakkında Bilgi

Kitâbü’r-Ravzateyn. Ebû Şâme el-Makdisî’nin (ö. 665/1267) Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye dair eseri.

Tam adı Kitâbü’r-Ravzateyn ahbâri’d-devleteyn en-Nûriyye ve’ş-Şalâhiyye olan eser, Nûreddin Mahmud Zen­gî ile Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin hayatı ve Haçlı seferleri üzerinde çalışma yapan ta­rihçilerin en çok kullandığı kaynaklardan biridir.

Aslında bir kıraat âlimi ve Şafiî fakihi olan Ebû Şâme, esere tarihe duyduğu il­giyi ve telif amacını açıklayan bir mukad­dimeyle başlar. Birinci bölümde müellif Zengî ailesi hakkında bilgi vermiş, daha sonra Nûreddin Mahmud Zengî’nin kur­duğu devleti geniş bir şekilde ele almış­tır. Bu bölümde Nûreddin’in Haçlılarla mücadelesini, Mısır’a yönelişini ve devri­nin diğer olaylarını kronolojik sırayla an­latmış, Nûreddin’in ahlâkî ve siyasî mezi­yetlerinden bahsetmiş, devrin ünlü şair­lerinin onun hakkında yazdığı şiirlere yer vermiştir. Kitabın ikinci bölümü Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye ayrılmıştır. Burada onun Fatımî Devleti’ne son vermesi. Haçlılarla mücadelesi, doğruluğu, güzel ahlâkı anla­tıldıktan sonra ölümünün ardından mey­dana gelen olaylar, özellikle oğulları ve hanedanın diğer mensupları arasındaki çekişmeler anlatılmıştır.

Ebû Şâme Kitâbü’r-Ravzateyn’de si­yasî olayların yanı sıra âlimler, vezirler ve kumandanlar, savaşlarda kullanılan silâh ve teçhizat, savaş gemileri, ganimetler, savaşlara katılan askerlerin sayısı, vergi­ler, bu iki hükümdar döneminde yaptırı­lan medrese, ribât, zaviye, dârü’l-adl ve diğer kamu kurumları, çeşitli yerlere ta­yin edilen emîr. vali ve nâibler, bunlar hakkında çıkarılan menşurlar, ayrıca Ku­zey Afrika’da meydana gelen olaylar, Sel­çuklu tarihi ve bilhassa Melikşah ile Ve­zir Nizâmülmülk hakkında da bilgi ver­miştir.

Müellif eserini yazarken İbnü’l-Kalânisî, Ebü’l-Kâsım İbn Asâkir, İbn Münkız, Kâdî el-Fâzıl, İmâdüddin el-İsfahânî, İbn Ebû Tay, İzzeddin İbnü’l-Esîr. Bahâeddin İbn Şeddâd, İbnü’l-Adîm ve Umâre el-Yemenî gibi yirmiden fazla müellifin ve özellikle son bölümlerde İmâdüddin el-İsfahânî’nin eserlerinden, çağdaş şairle­rin şiirlerinden, arşiv belgelerinden, şifahî rivayetlerden istifade etmiştir. Ayrıca İbn Ebû Tayy’in Kenzü’l-muvahhidîn iî sîreti Şalâhiddîn adlı eseri gibi günümüze ulaşmayan bazı eserlerden, sultanın gön­derdiği mektuplardan ve münşeat mec­mualarından faydalanılması esere ayrı bir önem kazandırmıştır.

Ebu Şâme, daha sonra Kitâbü’r-Rav-zafeyn’i gözden geçirip Uyûnü’r-Ravzateyn İîahbûri’d-devleteyn en-Nûriyye ve’ş-Şalâhiyye adıyla ihtisar etmiş, bu muhtasara müstensih Halîl el-Alâî ed-Dımaşki (ö. 761/1360) bazı ilâvelerde bu­lunmuştur. ‘Uyûnü’r-raviateyriûe 625 (1228) yılından itibaren orijinal bilgilere yer verilir, bilhassa Moğol istilâsını takip eden dönem hakkında aktarılan bilgiler çok önemlidir. Kitâbü’r-Ravzateyn ve zeylini, İbnü’d-Devâdârî, Birzâlî, Takıy-yüddin İbn KâdîŞühbe, Zehebî, Kütü-bî, İbn Dokmak, İbn Kesîr ve İbn Tağrîberdî gibi tarihçiler kaynak olarak kul­lanmıştır.

Eser ilk defa Ebü’s-Suûd Abdullah tara­fından iki cilt halinde neşredilmiş (Kahire 1288, 1292), daha sonra P. A. C. Barbier de Meynard kitabın Haçlılar’la ilgili bö­lümlerini Fransızca tercümeleriyle birlikte yayımlamıştır E. P. Georgens de eserin bazı bö­lümlerini Almanca’ya çevirmiştir. Bu iki tercüme hatalı olduğundan ve metne sadık kalın­madığından dolayı eleştirilmiştir. Mu­hammed Hilmî Muhammed Ahmed ve İbrahim ez-Zeybek tarafından tahkikli olarak yayımlanan eserin muhta­sarını Ahmed el-Beysûmî cUyûnü’r-Ravzateyn. Muham­med b. Hasan b. Akıl Mûsâ Muhtaşaru Kitabi’i-Ravzateyn (Cidde 1418/1997) adıyla neşretmiştir.

Ebû Şâme, Kitâbü’r-Ravzateyrie 590-665 (1194-1267) yıllarını içeren bir zeyil daha yazmıştır. Terâcîmü ricâli’l-karneyn es-sâdis ve’s-sâbi [ez-Zeylcale’r-Rauzateyn] adıyla bilinen bu zeylin bazı bölümlerini P. A. C. Barbier de Meynard Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla­mıştır. Zeyil, Seyyid İzzet el-Attâr el-Hüseynî ve Muhammed Zâhid Kevserî (Kahire 1366/1947) tarafından neşredilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski