Kitabü l İlel - Ahmed b. Hanbel Konuları, Hakkında Bilgi

Kitâbü’l-‘İlel. Ahmed b. Hanbel’in (Ö. 241/855) hadislerde ve râvilerde görülen kusurlara dair eseri.

Tam adı Kitâbü’l-‘İlel ve ma’rifeti’r-ricâl olup râvilerin ve rivayetlerin tenkidi ko­nusunda talebelerinin sorduğu sorulara Ahmed b. Hanbel’in verdiği cevaplardan meydana gelmektedir. Eseri müelliften oğlu Abdullah rivayet ederek bazı ilâve­lerde bulunmuş, ondan da talebesi Ebû Ali Muhammed b. Ahmed es-Sawâf riva­yet etmiştir. Soru ve cevap tarzında yazıl­dığı için sistematik olarak bölümlere ay­rılmayan kitapta hadislerde görülen illet­lerle hadis ricali ve tarihi hakkında bilgi verilmiş, yer yer çeşitli konularda hadis­ler rivayet edilmiş, dirâyetü’l-hadîsin bazı meselelerine temas edilmiştir. Kitâbü’l-‘İlel Buhârî’nin et-Târîhu’l-kebîr, İbn Ebû Hâtim’in Kitâbü’l-Cerh vel-ta’dfTi gibi kitapla­ra kaynaklık etmiş; Ukaylî, İbnü’l-Münâdî, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, İbnü’s-Salâh eş-Şehrezurî ve İbn Hacer el-Askalânî gibi âlimler üzerinde de etkili olmuş­tur.

Eserin eldeki tek nüshası. 343’te (954) Ebû Ali Muhammed b. Ahmed es-Savvâfa arzedilen ve Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in nüshasıyla karşılaştırılan Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki yazmasıdır. Talat Koçyiğit ile İs­mail Cerrahoğlu bu nüshanın ilk yansını  devamını da II. cilt (İstanbul 1987) olarak yayımlamış­lardır. Naşirler tarafından paragraflar ha­linde numaralanmış olan eserin I. cildin­de 2789, II. cildinde 2574 paragraf yer almıştır. Kitâbü’l-‘İlel daha sonra Vasiyyullah b. Muhammed Abbas ve el-Câmf ti’l-llel ve mcfrileti’r-ricâl adıyla Muhammed Hüsâm Beyzûn aynı nüshayı esas alarak neşretmiştir. Ahmed b. Hanbel’in ilel konusun­daki görüşlerini başka talebeleri de der­lemiş; oğlu Salih, talebeleri Merrûzî ve Ebü’l-Hasan Abdülmelik b. Abdülhamîd el-Meymûnî tarafından bir araya getiri­len görüşlerini Subhî Bedri es-Sâmerrâî Miti kelâmı’î-imâm Ebî ‘Abdiilâh Ah­med b. Hanbel fî Hîeli’l-hadîs ve maarifeti’r-ricâl adıyla yayımlamıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski