Kitabu'l Mesahif Yazarı, Konusu, Hakkında Bilgi

Kitâbü’l-Mesâhif. İbn Ebû Davud’un (ö. 316/929) resmî mushafa ve bazı sahâbîlere ait özel mushaf nüshalarına dair eseri.

Hz. Osman mushaf nüshalarını çoğalt­tırıp belli başlı merkezlere gönderdikten sonra herkesin bu nüshaları esas almasını istemiş, nüshalara aykırı olan okuyuşları yasaklamış, bunların hattına uymayan mushafların yakılmasını emretmişti. Sa­habe arasında onun bu tasarrufu kabul görmüşse de ahrufü’s-seb’a ruhsatı kap­samında başlangıçtan itibaren bazı sahâbîler tarafından tercih edilen farklı oku­yuşlar daha sonraki nesillere şâz kıraatler olarak intikal etmiş, gerek Hz. Osman’ın nüshaları arasındaki farklar, gerekse ah­rufü’s-seb’a okuyuşlarına dair bazı riva­yetler ilk asırlardan itibaren çeşitli adlar altında yazılan, özellikle Kitûbü’l-Mesâhif, İhtilâf ü’l-meşâhif gibi adlarla anılan eserlere konu olmuştur. Ancak İbn Ebû Davud’un bu kita­bı dışında mushaflar konusunda yazılan eserlerden hiçbiri günümüze ulaşma­mıştır.

Kitâbü’l-Meşâhif beş bölümden (cüz) meydana gelmekte olup birinci bölümde Zeyd b. Sâbifin Hz. Peygamber’e vahiy kâtipliği yapması, Peygamber’in Kur’an’ın dışında kendisinden bir şey yazılmasını yasaklaması, ashabın yazıyı nereden ve kimlerden öğrendikleri, Hz. Ebû Bekir’in Kur’an’ı cem’i. Hz. Ali ve Ömer’in Kur-‘an’ı cem” çalışmaları, Hz. Osman’ın mus­haf nüshalarını çoğalttırması üzerinde meydana gelen ittifak, bu konuda Abdul­lah b. Mes’ûd’un tutumu gibi konularla ilgili rivayetlere yer verilmiştir.

İkinci bölümde, Kur’an’ın cem’i çalış­maları sürdürülürken bazı âyetlerin mus­hafa yazılması sırasında meydana gelen müzakereler, Kur’an’da lahin bulunup bu­lunmadığı, Hz. Osman’ın yazdırdığı mus-haflann sayısı ve bunların hangi merkez­lere gönderildiği, Osman’ın “imam mus­haf diye anılan nüshasıyla Medineliler’in okuyuşu ve mushaflan arasındaki fark­lar, imam nüshadan istinsah edilerek çe­şitli merkezlere gönderilen mushaflar arasındaki farklar. Haccâc b. Yûsuf un Os­man’ın mushaf ı üzerinde yaptığı tasar­ruflar, Hz. Ömer, Ali. Übey b. Kâ’b, Abdullah b. Mes’ûd ve Abdullah b. Abbas’ın özel mushafları veya okuyuşlarındaki farklılıklara dair rivayetler bir araya geti­rilmiştir.

Üçüncü bölüme Abdullah b. Abbas’ın Kur’an’daki iki âyetle ilgili farklı kıraatine dair rivayetlerle başlanmış. Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. Amr b. Âs, Hz. Peygamber’in hanımları Âişe, Hafsa ve Üm-mü Seleme, tabiîn neslinden Ubeyd b. Umeyr, Atâ b. Ebû Rebâh, İkrime, Mücâhid b. Cebr, Saîd b. Cübeyr, Esved b. Ye-zîd. Alkame b. Kays, Muhammed b. Ebû Mûsâ, Hittân b. Abdullah er-Rekâşî, Sa­lih b. Keysân, Talha b. Musarrif ve Süley­man b. Mihrân el-A’meş’in mushaf veya kıraatlerindeki farklara dair rivayetler nakledilmiştir. Bu cüzde ayrıca Resûl-i Ek­rem’in bazı âyetleri nasıl okuduğuna, Hz. Osman’ın ve Medineliler’in mushaflannın bazı imlâ özelliklerine. Medine, Küfe, Bas­ra. Şam mushaflannın imlâ açısından bir­leştiği noktalarla ilgili Örneklere, kurala aykırı olarak yazılan bazı kelimelere dair rivayetlere yer verilmiştir. Katâde b. Diâ-me’ye göre Kur’an’ın yediye bölünmesi ve bu bölümlerden her birinin nerede başla­yıp bittiği belirtilmiş, Haccâc b. Yûsuf’un kurrâyı toplayıp Kur’an harflerinin sayı­sını. Kur’an’ın yarısının, üç, dört. yedi eşit bölümünden her birinin hangi harfte bi­tip başladığını hesaplattığına dair rivayet nakledilmiştir. Ayrıca Hilâl el-Verrâk ve Asım el-Cahderi ile Yahya b. Âdem’e göre Kur’an’ın yarısı, dört. beş, altı. yedi, se­kiz ve on eşit bölümünün nerede başla­yıp bittiğini, toplam âyet ve harf sayısının ne kadar olduğunu bildiren rivayet zikre­dilmiştir.

Dördüncü bölüme, İsmail b. Abdullah b. Kostantîn’in Kur’an’ın harf sayısı açı­sından yarısının, ayrıca üç, dört, beş. altı. yedi, sekiz, dokuz ve on eşit bölümlerinin hangi âyette bitip başladığını tesbit ettiği uzunca rivayetle başlanmış, ardından üc­retle mushaf yazmanın caiz olup olmadı­ğına, hıristiyanın da mushaf yazabilece-ğinedair rivayetlere yer verilmiştir. Cü-nüp olanın mushaf yazmasının, musha-fın parçalı olarak veya cüzler halinde yazılmasının mekruh görüldüğünü, musha-fa tazim edilmesi gerektiğini, onun kü­çük malzemelere ve ayrıca ezberden ya­zılmasının, ta’şîr ve benzeri işaretlerle sû­re başlangıçlarını gösteren ifadelerin ilâve edilmesinin ve âyetlerin harekelenmesinin hoş görülmediğini bildiren çeşitli riva­yetler zikredilmiştir. Daha sonra harekelemenin nasıl yapılacağına dair Ebû Hatim es-Sicistânî’nin genişçe bir açıklaması nakledilmiş, bu açıklamada mushaf yazı­sının kurala uymayan imlâ örnekleri üze­rinde de durulmuştur. Altın yaldızla mus­haf yazmanın keraheti, mushafların tez­yin edilmesinin ve onlara güzel koku sü­rülmesinin mekruh olup olmadığı gibi ko­nularla ilgili çeşitli rivayetleri ihtiva eden bölüm, mushafların alım satımının mek­ruh görüldüğüne dair rivayetlerle sona ermektedir.

Beşinci bölüm, mushaf alım satımının mekruh olup olmadığına dair rivayetlerle başlamakta, onun miras malı olarak aile dışındaki mirasçılara verilmemesi gerek­tiğini bildiren görüşlerle devam etmekte, daha sonra yine mushaf satımıyla ilgili görüşler nakledilmektedir. Bu bölümde yer alan diğer rivayetler ise mushafın re­hin olarak verilmesi, kıble cihetine asıl­masının ve ele geçirecekleri endişesiyle düşman yurduna götürülmesinin uygun görülmediği, abdestsiz olarak mushafa dokunmanın mekruh olup olmadığı, ce­maatle namazda imamın mushafa baka­rak kıraat etmesinde kerahet bulunup bulunmadığı, mushaf yakmanın hükmü gibi konularla ilgilidir.

Kur’an tarihi ve ilk mushaflar hakkında yazılan en eski kaynaklardan biri olan Ki­tâbü’l-Meşâhif, aynı adı taşıyan eserler içinde günümüze ulaşan tek kitap olması yanında sonraki müelliflerin kaynakları arasında yer alması açısından önem ar-zetmektedir. Ebû Şâme el-Mürşidü’l-ve-cfz’de. Zehebî Siyeru a’lâmi’n-nübe-lâ’öa, Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr FezaHlü’l-Kur’ân’da, İbn Hacer el-Askalânî Fethu’l-bârî, Tehzîbü’t-Tehzîb ve Tağlîku’t-Ttflîk’te, Süyûtîel-İtkân, ed-Dürrü’l-menşûr ve el-Müzhir’de, Kastallânîle-tâ’ifü’l-işârât ve Şevkânî Neylü’I-evtâf-da bu eserden yararlanan müelliflerden bazılarıdır.

Eser önce, birinci varakı eksik olan Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye nüshası esas alınarak Arthur Jeffery tarafından neşredilmiştir. Naşir kitaba yazdığı Arapça mukad­dimede Kur’an tarihiyle ilgili olarak tar­tışmaya açık iddialar ileri sürmüştür. İngilizce mukaddimede ise aynı iddiaları tekrarladıktan sonra genellikle şâz kıra­atler olarak bilinen ve Abdullah b. Mes­’ûd, Übey b. Kâ’b. Ali b. Ebû Tâlib, Ebû Mûsâ el-Eş’ari, Abdullah b. Abbas gibi sahâbîlere isnad edilen okuyuşları, onların özel mushaflarında yazılı metinler olarak algılamak suretiyle, bunlardan her birin­den gerek İbn Ebû Davud’un bu eserind gerekse diğer bazı eserlerde rivayet edilen okuyuşlar için “Codex of İbn Mes’ud. Codex of Ubai b. Ka’b, gibi başlıklar altın­da sûre sûre farklı okuyuşlarının listesini vermiş, ayrıca tabiîn neslinden Katâde b. Diâme, Mücâhid b. Cebr, Talha b. Musarrif gibi isimlerin farklı okuyuşlarını aynı usulle zikretmiştir. Bu mukaddimeler­den anlaşıldığına göre Arthur Jeffery, Hz. Osman’ın mushaf nüshaları üzerinde me­tin tenkidi kapısını zorlamayı amaçlamak­ta ve bugün elde bulunan Kur’an metnin­de değişiklikler meydana geldiği yolun­daki görüşünü dile getirmeye çalışmak­tadır.

Kitâbü’l-Meşâhif, daha sonra Muhibbüddîn Abdüssübhân Vaiz tarafından yi­ne Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye nüshası esas alınarak tahkik edilmiş, eksik olan birinci varakı Chester Beatty Kütüphanesi’ndeki nüshadan tamamlanarak iki cilt halinde yayımlanmıştır. Naşir kitaba yazdığı mukaddimede Arthur Jeffery’nin görüşlerini ağır bir dille eleş­tirmiş ayrıca Kitâbü’l-Meşâhif-te adları zikredilen 899 râvinin kısa biyog­rafilerini alfabetik sıraya göre kitaba ek­lemiş, bunlardan künyesiyle anılanlara ve kadın râvilere bu bölümün sonunda yer vermiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski