Kitabül Harac - Ebû Yûsuf Konuları, Hakkında Bilgi

Kitâbü’l-Harâc. Ebû Yûsuf’un (ö. 182/798) malî konular yanında, muamelât, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamına giren çeşitli meseleleri ele alan eseri.

Halife Hârûnürreşîd’in talebi üzerine hazırlandığı rivayet edilmekle birlikte kim­liği zikredilmeyen bir halifeye yönelik bir hitapla başlamaktadır. Müellifin emîrü’l-mü’minînin kendisinden haraç, uşûr, sadaka(zekât), cevâlî gibi vergiler ve diğer hususlarda bilip uygulamakla mükellef olduğu kuralları ihtiva eden bir kitap ha­zırlamasını istediğine dair ifadelerinden halifenin vergi hukukunun kodifikasyonu arzusunu taşıdığı sonucu çıkarılabilir.

Hitabın ardından halifenin sorduğu yir­mi altı sorunun cevaplandınldığı otuz do­kuz fasıllık ana metin gelmektedir. Fasıl­ların hacimlerindeki orantısızlık dikkati Çekmekte, ilk dönem fıkıh eserlerinin ço­ğunda olduğu gibi bu kitapta da ayrıca, başlıksız alt bölüm veya kısımlar bulun­maktadır. Kısımlar arası geçişler, halife tarafından yöneltildiği anlaşılan bazı so­rularla veya “kale” ya da “kale Ebû Yûsuf” şeklinde başlayan cevap kalıplarıyla yapıl­maktadır. Genellikle fıkhî ihtilâflara te­mas edildikten sonra Ebû Yûsuf’un gö­rüşlerine geçiş de aynı kalıpla gerçekleş­mekte, bunların kullanımında eserin yaz­ma ve baskılan arasında farklılıklar bu­lunması müstensihlerin tasarrufunu dü­şündürmektedir. Ayrıca soruların çoğun­dan önce bir bölüm başlığına da rastlanmaktadır.

Norman Calder, diğer bazı tesbitleri ya­nında “kale” ve “kale Ebû Yûsuf” kalıpla­rının kullanımına dayanarak eserin Ebû Yûsuf’un bizzat kendisi tarafından ve hatta o henüz hayattayken yazılmış oldu­ğunun söylenemeyeceğini ileri sürmekte­dir. Ona göre kitabın Ebû Yûsuf’un telif ettiği orijinal nüshasını daha sonra Has-sâf’in redaksiyona tâbi tutarak kendisin­den vergi hukuku üzerine bir eser hazır­lamasını isteyen Abbasî Halifesi Mühte-dî-Billâh’a sunmuş olması da muhtemel­dir. Kitâbü’l-tiarâc’m, başkadı Ebû Yû­suf’un vergi hukuku sahasındaki görüş­lerinin derlenmesiyle Hassâf tarafından oluşturulduğu ve Ebû Yûsuf’a atfen şöh­ret bulduğu dahi ileri sürülebilir. Halbuki Yahya b. Âdem’in Kitâbü’î-Harâc’möa olduğu gibi “kale Yahya” benzeri kalıplara özellikle ilk telif eserlerde sık rastlanmak­tadır. Bu da genellikle ya eserleri rivayet için icazet alan talebelerin nakil üslûbun­dan ya müelliflerin tevazuundan yahut müstensihlerin tasarrufundan kaynak­lanmaktadır. Ebû Yûsuf’a ait İhtilâfü EbîHanîîe ve İbn Ebî Leylâ’da “kale” ve “kale Ebû Yûsuf” kalıpları aynen tek­rarlanmakla birlikte bu eseri Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin rivayet ettiği bi­linmektedir. Kitâbü’l-Harâc’ın da Şey-bânî tarafından rivayet edildiği düşünü­lebilir. Birincisine ilâvelerde bulunduğu bilinen Şeybânî’nin ikinciye bazı ekleme­ler yapmış olması da ihtimal dahilindedir. Ayrıca bu arada iki eserin çeşitli bölüm­lerinde tamamen aynı veya benzer ifade­lerin bulunduğu kaydedilmelidir. Kitâ-bü’l’Harâc’ın Ebû Yûsuf’un diğer bazı eserlerinin râvisi Bişr b. Velîd el-Kindî ve­ya Kitâbü’I-§âr’\nm râvisi oğlu Yûsuf tarafından rivayet edilmiş olması da muh­temeldir.

Kitâbü’l-Harâc’ın muhtevası özetle şöyledir: Ganimetin tarifi, taksimi ve humusla ilgili ahkâmın ele alındığı birinci bölümü fey ve haraca ilişkin izahata yer verilen ikinci bölüm takip etmektedir. Sonraki bölümlerde Sevâd. Şam (Suriye), Cezîre (Yukarı Mezopotamya), Arabistan yarımadası, Basra ve Horasan toprakları­nın fetih şekli, statüsü, buralardaki iktâ ve ihyâü’l-mevât uygulamaları vergi hu­kukuyla bağlantılı olarak değerlendiril­mektedir. Mısır topraklarının ve oradaki vergilerin durumuna kısa bile olsa bir atıfta bulunulmaması ilginçtir. Haraç ve öşürle ilgili teferruatın iç içe geçti­ği çeşitli bölümlerden sonra sadaka­larla (zekât) ilgili bölüm gelmektedir. Bunların ardından İlk bakışta birbiriyle ve kitabın muhtevasıyla alâkasız gibi gö­rünen, ancak önceki bölümlerin hepsinin topraklarla bağlantısı bulunduğu düşü­nüldüğünde mukabil bir genel başlık ola­rak anlam kazanan sulara (müsâkât akdi, şirb hakkı, suların ve bazı su ürünlerinin satımı, kiralanması ve bu bağlamda otlak­larla çayırlara) dair meselelerin hükümle­ri ele alınmaktadır. Zira tarım arazilerine ulaşan suların kaynağı, toprakların sulanabilirliği ve su ürünlerinin cinsi vergilen­dirmeyle ilişkilidir. Ardından vergi tahsil politikalarıyla ilgili uzunca bir bölüm gel­mektedir. Eser. cizye ve gümrük vergile­riyle bağlantılı olarak bunları ödemekle mükellef zimmî ve harbîlerin hukukî sta­tüleri çerçevesinde zimmîler, vatandaşlık, devletler ve kamu haklarına tecavüz suç­lan kapsamında ceza hukukuna ilişkin meseleleri irdeleyen bölümlerle sona er­mektedir. Ayrıca son bölümlerin arasına vergilerin toplanması ve kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu olan tahsildar­lar ve kadıların maaşlarının kaynağıyla il­gili bir bölüm sıkıştırılmıştır. Yer yer bö­lümler arasında kopukluk veya kesişme gözlenmesi, zaman zaman tekrarlara rastlanması Kitâbü’l-Harâc’m tertibindeki zaafa işaret edebilirse de bilindiği kadarıyla henüz bu sahadaki ikinci eser olduğu ve halifenin sorularına bağımlı bir çerçeve çizilmesinin zorunluluğu göz önü­ne alındığında çok başarılı bile sayılabilir.

Esas itibariyle isminden ve muhteva­sından da anlaşıldığı üzere eserin bütünü dar anlamda toprak ve vergi hukukuna, geniş anlamda ise kamu maliyesine iliş­kindir. Ancak bu kapsamın dışına taşan hükümler göz önüne alındığında devlet idaresini amaç edindiği görülen eser, ka­mu maliyesiyle bağlantılı olarak yapılan siyaset ve toplumsal hayata dair değer­lendirmeleri açısından da önemlidir.

Müellif, Hz. Peygamber’in uygulamala­rına sıkça atıfta bulunması yanında saha­be ve tabiîn sözleriyle uygulamalarını da nakletmektedir. Ancak isnadlarında her zaman hadisçilerin titizliğini gösterme­mekte. “Kûfelİ bazı âlimlerden”, “Kûfeli bazı şeyhlerden”, “bazı eski şeyhlerden”, “Medineli bazı şeyhlerden” vb. ifadelerle isim vermeden rivayette bulunmaktadır. Ayrıca Şafiî. Mâlik, Leys b. Sa’d gibi dev­rin meşhur imamlarının re’ylerini naklet­mekte, varsa ihtilaflı görüşleri belirttik­ten sonra kendi ictihadlarını kaydetmek­tedir. Meselâ zekât gelirlerinin harcama kalemleri arasındaki yolda kalmış kavramını yol yapım, bakım ve ona­rım faaliyetlerini de kapsayacak şekilde geniş bir tefsire tâbi tutması oldukça il­ginçtir. Bazan hadislere dayanarak Ebû Hanîfe’nin görüşlerinden farklı sonuçla­ra vardığı veya muhalif görüşleri benim­sediği de görülmektedir. Meselâ savaşa katılan süvariye ganimetten verilmesi ge­reken pay, ölü toprakların ihya­sında devlet başkanının izninin gerekli olup olmadığı, amber ve inci­den vergi alınıp alınmayacağı, toprak mahsullerinden kesilecek vergi, bir kimseyi yaralayan kişiye kısas uygulandıktan sonra mağdurun iyileşme­si ve suçlunun da kısas yarası sebebiyle vefat etmesi halinde buna diyet ödenip ödenmeyeceği, savaş esnasında ele geçirilen düşman ölülerini onlara sat­manın caiz olup olmadığı, hurmalık ve diğer meyveliklerde, tarım arazile­rinde ortakçılığın (müsâkât ve muzâraa) cevazı gibi konularda hocasına muhale­fet etmiştir. Ebû Yû­suf’un diğer bazı fakihlerin görüşlerini Ebû Hanîfe’ninkilere tercih -ettiğine de rastlanmaktadır. Nitekim hocasının, bir müslümanla zimmî arasında el değiştiren öşür arazisinin statüsü hususundaki içti­hadına Hasan-ı Basrî ve Atâ’nın muhalif görüşlerini tercih etmiştir.

Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Harâc’ı fıkhı yaklaşımı ön plana çıkarması, kendi müs­takil ictihadlarına yer vermesi gibi özel­likleri bakımından talebesi Yahya b. Âdem’in aynı adlı eserinden farklılık gös­termektedir. Çünkü rivayet ağırlıklı olan ikincisinde müellifin hocalarına muhale­fet etmekten çekindiği ve hemen hemen hiç ictihadda bulunmadığı görülmekte­dir. Bununla birlikte bu iki eserden birinin diğerine alternatif veya rakip olarak de­ğerlendirilmesi yerine birbirini tamam­ladığını söylemek daha doğrudur.

Hukuk felsefesi açısından değerlendi­rildiğinde, Ebû Yûsuf’un ferdî haklarla kamu yararı çatıştığında ikincisini tercih ettiği ve sık sık alternatif ictihadlar ara­sından tercih yapma yetkisini halifeye bı­rakırken amme maslahatını gözetmesini şart koştuğu görülmektedir. Hz. Ömer’in haraç vergisi olarak belirlediği miktara bağlı kalmayıp onu günün şartlarına göre yeniden tesbit etmekte sakınca görme­mesi gibi örnekler, zamanın değişmesiyle hükümlerin değişebileceğini bildiren külli kaideye uygun davrandığını göstermek­tedir.

Tarihî perspektiften bakıldığında ise müellifin İslâmî fetihleri ve özellikle sınır­ların hızla genişlediği Hz. Ömer devri uy­gulamalarını gerekçeleriyle birlikte iyi bildiği anlaşılmaktadır. Fetihlerle ilgili ri­vayetlerine sık sık başvurduğu İbn İs-hak’tan bir ay kadar megâzî dersi almış olmasının da bunda payı bulunmalıdır. Eserin muhtevasına nisbetle gereksiz sa­yılabilecek birçok teferruatı aktarması, fetihlerle ilgili rivayetleri mümkün mer­tebe bir bütün halinde ve aynen naklet­me titizliğinden olmalıdır.

Başkadı olması sebebiyle muhtemelen toprak ve vergi hukukunun kapsamına giren bazı davalarla ilgilenmek durumun­da kalan Ebû Yûsuf ayrıca vergi defterle­rine, devlet arşivlerine, aralarında üst dü­zey bürokratlar ve ulemânın da bulundu­ğu uzmanlara kolaylıkla ulaşabildiği, uy­gulamaları gözlemleyip yaşayan şahitleri celbetme yetkisini taşıdığı için meselele­re vukufiyet kazanmıştı.

Eserde hissedilir bir ilmî ehliyet, mev­cut materyale tam bir vukufiyet, tebaa­nın refahını sağlamaya matuf dengeli bir hassasiyet ve vergi sahasında nihaî karar­lan halifenin otoritesine bırakan bir tavır ortaya konmaktadır. Ayrıca fıkıh ve ikti­sat tarihine. Özellikle de vergi hukuku ta­rihine dair oldukça aydınlatıcı bir çalışma­dır. Kitâbü’l-Harâc’da tasvir edilenin. esas itibariyle devrin siyasî gerçeklerini ve hükümetin sıkıntı ya da beklentilerini yansıtan bir vergi teorisi olduğunun tesbiti, araştırmacı veya eleştirmenlerin zih­nini karıştıran bazı muğlaklıkların varlık sebebini açıklamaktadır.

Ebû Yûsuf, devletin toprak mahsulle­rinden maktu bir pay alması esasına da­yalı mukâseme usulünü, her birim alan­dan (cerîb) aynî ya da nakdî sabit bir vergi alması anlamına gelen mesaha usulüne tercih etmektedir. Zira ikincisine göre, ekim yapmasa veya yeterli verim almasa dahi maktu vergisini vermek zorunda olan köylü zaman zaman ödeme güçlü­ğüne düşmekte, buna gücü yetse bile yeni dönemde ekim yapacak malî kay­nağı bulamamaktadır. Alan hesabıyla ödenecek vergiler yüzünden artan üre­tim masrafları karşılanamadığı için ölü toprakların ihyası da cazibesini kaybet­mektedir. Ayrıca mesaha usulü, Ödeme güçlüğü çeken köylülerin topraklarını bı­rakıp kaçması sebebiyle vergi gelirleri­nin azalması, rekoltenin düşmesi, fiyat­ların artması gibi hem tebaa hem devlet aleyhine sonuçlanacak gelişmelere sebep olmaktadır. Ebû Yûsuf a göre devlet ara­zileriyle sahipsiz ya da ölü toprakların iş­leme gücü bulunanlara iktâ edilmesi üre­tim artışı ve iktisadî refahın bir başka yoludur. İktâ politikası, toprakların bazı devlet erkânına veya yakınlarına peşkeş çekilmesi gibi keyfîlik ve suistimallere imkân vermemelidir. Ayrıca iktâ edilen topraklar üç yıl boyunca işlenmemesi ha­linde geri alınarak başkalarına verilmeli­dir.

Eserde devletin vergi politikasıyla ilgili olarak temel bazı esaslar getirilmektedir. Birincisi vergilendirmede tebaanın öde­me gücünün hesaba katılmasıdır (bu ilke, Ebû Yûsuf’un günümüzdeki şekliyle bir ar­tan oranlı vergi politikası önerdiği anlamı­na gelmez). İkinci olarak vergiler merkezî hükümet tarafından belli bir standarda bağlanmalı, tahsildarların keyfî uygula­ma ve suistirnailerine imkân bırakılmamalıdır. Vergi tarhında arazinin işlenebi-lirliği, sulanabilirliği, verimliliği, pazarlara yakınlığı gibi faktörler hesaba katılmalı­dır. Vergi tahsil, nakliye, ölçüm, taksim, kayıt, evrak, posta masrafları mükellefle­re yüklenmemelidir. Ayrıca vergi mükeleflerinin sömürülmesine zemin hazırla­yan iltizam sistemi terkedilmeli ya da çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Zohreh Ahghari, 1991 yılında The Florida State University’ye sunduğu doktora tezinde Ebû Yûsuf un iltizam sistemine muhalif olduğunu ifa­de etmekyerine yanlışlıkla çiftçiliğin vergi­lendirilmesine tax on farming karşı çıktığını söylemektedir. Üçüncüsü vergi tah­silinde tebaaya iyi muamele yapılması, mahsulün tarlada ya da harman yerinde bekletilerek zarar görmemesi için tahsi­latta gecikmeye müsamaha edilmemesi­dir. Dördüncüsü vergi tahsildarlarının iyi ahlâk sahibi kişiler arasından seçilmesi, yetkinin kötüye kullanılmasına fırsat ve­rilmemesi, vukuunda ise derhal cezaî mü­eyyide uygulanmasıdır. Halife vergi tah­silinin denetimi için müfettişler ve divan mensubu askerî gözlemciler görevlendir-meli, gerektiğinde tebaanın devlet erkânıyla ilgili şikâyetlerine bakan mezâlim mahkemelerinde açılmış bazı davalarda hazır bulunmalıdır. Ayrıca rüşvete kapı açmamak için tahsildarların iaşesi devlet ta­rafından yeterince ve düzenli bir şekilde karşılanmalıdır. Vergi gelirlerinin sürek­liliğini ya da artışını sağlamanın yolların­dan biri de sulama sistemlerinin, setle­rin, drenaj kanallarının geliştirilmesi, ba­kım ve onarımıdır. Devlet, bazı durumlar­da masrafları yüklenmese dahi hiç olmazsa bu yöndeki teşebbüsleri teşvik etmeli­dir. Bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıy­la Ebû Yûsuf devletin vergi politikasında âdil gelir dağılımı ve amme maslahatının gözetilmesine önem vermektedir. Vergi tahsilinde adaletin tesisi toprağın mâmur kalmasını sağlayarak üretim bolluğu ve dolayısıyla hem köylü hem devletin gelirlerinin artışıyla birlikte iktisadî refah geti­recektir. Müellif bu arada hazinenin güç­lenmesi, devletin bekası ve toplumun re­fahı için vergi gelirlerinin üretken yatırım­lara dönüşmesini de teşvik etmektedir. Onun belirlediği bu esaslar yüzyıllar sonra Adam Smith’in adalet, kesinlik, uygunluk ve tasarruf şeklinde formülleştirdiği dört vergileme ilkesini çağrıştırmaktadır. Har­cama kalemleri farklı olduğu için zekât ve haraç gelirlerinin birbirine karıştırılma­ması gerektiğini söyleyen müellif, beytül-mâlin halifenin ferdî çıkarları için değil kamu yararına sarfedilmesinin önemini ayrıca vurgulamaktadır.

Ebû Yûsuf un devletin vergi politikaları bağlamında piyasa fiyatlarının teşekkülü ve narh uygulaması hususunda yaptığı yorum da çok ilginç olup çağdaş müslüman iktisatçıların dikkatini çekmiştir. Ona göre belli ölçüde buğday ya da buna be­del belli bir meblağ (dirhem) olmak üzere konan vergide sultanın, hazinenin ve aynı şekilde haraç mükelleflerinin birinden di­ğerine kaybı söz konusudur. Buğday fiya­tında önceden vergiye esas olmak üzere biçilen mübadele fiyatına kıyasla fahiş bir ucuzluk olursa sultan buğday cinsinden konulan vergiyle yetinmez ve taban fiya­tı mükelleflerin lehine indirmez, yani dir­hem cinsinden tahsil eder. Çünkü düşük vergi gelirleriyle ordunun gücü korunamaz ve sınırlar muhafaza edilemez. Aşırı fiyat artışı durumunda ise sultan, taban fiyatla piyasa fiyatı arasındaki farktan kaynakla­nan fazlalığı haraç mükelleflerine bırak­mak istemez, yani buğdayın vergiye esas olan dirhem cinsinden mübadele değerini piyasa fiyatı seviyesine yükseltir. Bu tür suistimallere imkân bırakmaması açısın­dan en ideal vergi türünün mukâseme olduğunu belirten Ebû Yûsuf, daha son­ra vergi tahsilinde haraç mükelleflerine de sultana da zarar gelmemesi için âdil fiyat olarak vasıflandırdığı piyasa fiyatı­nın esas alınmasını tavsiye etmekte, ay­rıca verginin aynî veya nakdî olarak tah­sili hususunda haraç mükelleflerinin fay­da ve tercihinin gözetilmesini önermek­tedir. Aslında konu bütünlüğü için­de ele alındığında Ebû Yûsuf’un bu gö­rüşleri ve fiyatların düşmesi veya yüksel­mesinin sebebi konusunda söyledikleriy­le vergi mükelleflerini korumaktan baş­ka bir şey kastetmediği, taban fiyatlarla oynayarak üreticiyi ezebilen devlet başkanını ilâhî otorite ile karşı karşıya ge­tirerek frenlemeye çalıştığı görülmek­tedir. Modern bazı araştırmacıların ileri sürdüğü gibi bu sözlerde ne bir fiyat po­litikası ne arz ve talep ne de fiyat esnekli­ği gibi modern teknik kavramlara net bir işaret vardır. Zira fiyatları tartışma konu­su edilen ürün talebin fiyat esnekliği dü­şük olan buğdaydır. Kısa dönemde tarım ürünleri arzının esnekliği neredeyse sıfır, talebinin esnekliği ise düşüktür. Bu sebeple arzdaki değişmeler tarım ürünleri fiyatlarını geniş ölçüde etkiler. Ebû Yû­suf. Kitâbü’l-Harâc’ını hazırladığında arz-talep kanunu ve fiyat mekanizma­sıyla ilgili temel tesbitlerin yer aldığı Yunan felsefe eserleri henüz Arapça’ya ter­cüme edilmemişti. Bu sebeple bir yan­dan, “Bunun açıklaması uzun sürer” di­yen müellifin diğer yandan, “O göklerin rabbinin işidir ve keyfiyeti de bilinmez” diyerek kendi içinde çelişkiye düşmesi tabiidir. Ayrıca eğer eser Hassâf tarafından redakte edilmiş olsaydı fiyatlarla ilgili yo­rumun, onun devrinde Arapça’ya çevril­miş Yunan felsefe eserlerinin etkisiyle farklılaşması gerekirdi.

Dış ticarette de ümmetin menfaatle­rinin gözetilmesi taraftarı olduğu anlaşı­lan Ebü Yûsuf, devletin stratejik öneme sahip at ve silâh gibi askerî levazımın düşman ülkelere ihracatını yasaklaması gerektiğini savunmaktadır.

Kitâbü’l-Harâc ilk önce tek bir yazma­ya dayanılarak tahkiksiz bir şekilde neşre­dilmiştir (Bulak 1302). Daha sonra Bulak neşrine ve bir nüshaya dayalı olup önceki gibi hatalarla dolu tahkikli bir baskı daha yapılmıştır. Eserin tam tahkiki, ilk olarak Abdülazîz b. Muhammed er-Rahbî (ö. 1194/1780) tarafından yapılan Fıkhü’I-mülûk ve miftâhu’r-ritâci’l-mürşad Kalâ hizâne-ti Kitâbi’l-Harâc adlı şerhinin neşrinde gerçekleştirilmiştir. Bu şerhin muhakkiki Ahmed Ubeyd el-Kebîsî. sayfanın üst ve alt taraflarında birbi­rinden ayırdığı metinle şerhi sistematik bir şekilde karşılaştırmış, bunu yaparken de şerhin eldeki iki yazmasıyla metnin baskılarını esas almıştır. Nİsbeten eksik olan tahkik tekniğine rağmen ortaya kul­lanışlı bir metin çıkmıştır. Kitâbü’l-Harac’ın Muhammed İbrahim el-Bennâ (Kahire 1981) ve İhsan Abbas’ın (Beyrut 1405/1985) yaptığı neşirleri de tahkik tekniği açısından Kebîsfninkinden üstün de­ğildir.

Osmanlı Türkçesi’ne Müderriszâde Mehmed Atâullah Efendi ve Rodosîzâde Mehmed Efendi (Kitâbü’l-Harâc) tarafından çevrilen eseri Ali özek günümüz Türkçe’sine kazandırmıştır. Ayrıca Âbid Ahmed Ali’nin İngilizce’ye çevirdiği eserin Fransızca Ur­duca ve özet bir İtalyanca tercümesi de yapılmıştır. Kitabın

A. Ben Shemesh tarafından Taxation in islam adıyla yapılan kısmî bir İngilizce çe­virisi de vardır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski