Kitabul Kebair - Zehebi Konuları, Hakkında Bilgi

Kitâbü’l-Kebâ’ir. Zehebî’nin (ö. 748/1348) büyük günahlara dair eseri.

Tam adı Kitâbü’l-Kebâ’ir ve tebyînü’l-mehârim’dir. Zehebî’den söz eden kaynaklar Kitâbü’l-Keba’ir’in ona ait ol­duğunu kaydetmekle birlikte güvenilir yazma nüshalarına dayanmaksızın ger­çekleştirilen baskılarda göze çarpan za­yıf ve mevzu bazı hadislerin Zehebî gibi titiz bir âlimin eserinde bulunamayacağı kanaatini uyandırmış, fakat daha sonra yapılan sıhhatli baskılarda bu tür rivayet­lerin bir kısmına yer vermemek ve bazı hadislerin rivayet zincirinde yer alan ak­saklıklar gösterilmek suretiyle bu şüphe bertaraf edilmiştir.

Zehebî, risale hacmindeki eserinin mu­kaddimesinde büyük günahlardan sakın­mayı konu edinen birkaç âyetle hadisi zikrederek bunlardan sakınabilmek için nelerden ibaret olduklarını bilmenin ge­reğini vurgulamış ve sayılarının yedi ile yetmiş arasında değiştiği yolundaki bazı rivayetleri kaydetmiştir. Eserde, Muhyiddin Müstû tarafından yapılan neşre göre yetmiş altı fiil ve davranış müstakil baş­lıklar altında ele alınmıştır. Konular ge­nelde bir veya birkaç âyete, ardından ha­dis rivayetlerine dayanılarak büyük günah sınırlan içinde mütalaa edilmekte, za­man zaman kısa açıklamalar da yapıl­maktadır. Kitabın sonunda, büyük çoğun­luğu ahlâka dair olan otuz sekiz konudaki hadis “kebâirden olma ihtimali bulunan davranışlar” anlamındaki bir başlık altın­da toplanmıştır.

Eserde büyük günah diye üzerinde du­rulan konuların pek azı akaide dairdir. Hu­kuk ve daha çok ahlâk alanını ilgilendiren çeşitli davranışların kebâir statüsünde mütalaa edilmesi, muhafazakâr Selef te­lakkisini bile aşan katı ve sert bir anlayışı ortaya koymaktadır. Meselâ kebâir diye zikredilen hususlar içinde idrar sıçrantı-lanndan sakınmama ölüm münasebetiyle ağlayıp dövünme bazı nesne ve olayları uğursuzluk alâmeti olarak sayma gibi eylem­ler de vardır. Eserde çokça yer alan hadis rivayetleri içinde isnadı zayıf olanlar mev­cuttur.

Kitâbü’l-Kebâ’ir’m Mısır, Dımaşkve Medine’deki kütüphanelerde çeşitli yaz­ma nüshaları bulunmaktadır. Defalarca basılmış olan eser Muhammed Abdürrâzık Hamza (Kahire 1356), Abdurrahman Fâhûrî (Halep 1398), Mustafa Âşûr (Ka­hire 1986), Muhammed Ali Kutb (Beyrut 1407), Hasan Mahmûd Selmân (Zerkâ 1408) ve Muhammed Mahmûd Hamdan (Kahire 1992) tarafından yayımlanmıştır. Kitabın en ciddi neşrini Muhyiddin Müs­tû Şam’da bulunan iki yazmasıyla Me­dine’deki nüshasına dayanarak gerçek­leştirmiş (Di mask- Beyrut 1404/1984), bu neşrin birçok baskısı yapılmıştır.

Eseri Abdullah b. Cârullah b. İbrahim Cârullah el-Beyânü’l-matîûb li-kebâ’i-ri’z-zünûb adıyla ihtisar etmiş (Mekke 1408), Üsâme Muhammed es-Seyyid ki­tap üzerinde İthâlü’l-ekâbir fî tehzîbi Kitâbi’l-Keba’ir adlı yeni bir düzenleme çalışması yapmıştır (Beyrut 1990). Kitâbü’l-Kebâ’ir’m Büyük Günahlar adıyla yayımlanmış olan iki ayrı tercümesi bu­lunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski