Konsil Nedir, -Yahudilikte, Hıristyanlıkta- Anlamı, Tarihi, Hakkında Bilgi

Konsil. Katolik hıristiyan literatüründe dinî meseleleri tartışıp çözmek üzere bir araya gelen yüksek düzeydeki din adamları kuruluna verilen ad.

Dinlerde inanç, İbadet ve uygulamalar­la ilgili konularda hem dinî kaynaklardaki esasların yorumu ve belirsizliklerin açık­lanması hem de ortaya çıkan yeni durum­lara dair dinî tavrı belirlemek için çeşitli mekanizmalar oluşturulmuş olup bun­lardan biri de konsildir. Sözlükte “Kurul, meclis” anlamındaki Latince concilium-dan gelen konsil (concile, council) kelimesi terim olarak özellikle Katolik Hıristiyan­lık’ta inanç, ahlâk ve disiplin konuların­daki problemleri karara bağlamak üzere davet edilen Katolik kilisesi piskoposlar kuruluna verilen addır. Aynı anlamdaki Grekçe sunodos, Latince synodus’tan ge­len sinod ise (synode) Batı kilisesinde ön­celeri konsüle eş anlamlı olarak kullanılır­ken günümüzde piskopos veya başpis­kopos tarafından piskoposluk bölgesinin problemlerini çözmek üzere toplanan, din adamlarından oluşmuş mahallî kurulu ifade etmekte, bizzat piskoposların oluş­turduğu kurula ise konsil denilmektedir. Doğu kiliselerinde konsil yerine sinod kul­lanılmakta ve bu kelime patriklerin da­nışma kurulunu ifade etmektedir. Orto­doks kiliselerinin en yüksek ruhanî kuru­lunun adı ise Holy Synod veya Saint Synode’dur.

Konsil kavramı özellikle Hıristiyanlık’la alâkalı olmakla birlikte başka bazı dinler­de de önemli konuların görüşülüp karara bağlandığı çeşitli isimlerle anılan bu tür kurullar bulunmaktadır. Budist geleneği­ne göre Budizm’in tarihî seyri içinde bir­çok kurul toplanmıştır. Bunlardan otan­tik kabul edilenlerin sayısı ülkelere göre değişmektedir. Meselâ Seylan ve Bur-ma’da altı, Tayland’da on konsil otantik sayılmaktadır. Bu konsillerden ilki Buda’-nın ölümünün ardından 483’te, sonun­cusu 1954″te Rangoon’da toplanmıştır. Birinci konsilde Budist kutsal metinler koleksiyonunun ilk iki kısmı olan Vinaya ile Dharma okunarak bunların doğru bir şekilde tesbit ve nakledilmesi amaçlan­mış, ikinci konsilde bazı Budist rahipleri­nin on uygulaması tartışılıp doğru olma­dığı belirtilmiştir. Kral Aşoka tarafından toplanan üçüncü konsilde Ortodoks inanç konusu görüşülmüş, Pali kanonunun üçüncü kısmı tamamlanmıştır. Diğer konsillerde de Budist doktrini ve kutsal yazı­lar koleksiyonu ele alınmış, Buda’nın ko­nuşmaları tesbit edilmiş, uygulamaya yö­nelik yeni esaslar belirlenmiş, doktrin ve doğru inanç konuları tartışılmıştır. Kon-sillerdeki tartışmalar mezhep ayrılıklarına da yol açmıştır.

Jainizm’de kutsal metinlerin tesbit ve tanzimi, ayrıca rahiplerin ve cemaatin uyacağı kuralların belirlenmesi ve yoru­mu için konsiller toplanmıştır. Mahavira’-nın ölümünden on asır sonra bir araya ge­len Beyaz Giyinenler Konsili, Mahavİra’nın vaazlarının ancak bir kısmını, V. yüzyılın ikinci yarısında toplanan iki konsil de kut­sal metinler listesini düzenlemiştir.

Yahudilik’teki Rabbinik liderlerin top­lantılarına Ortaçağ’larda “asifah” adı ve­rilmiştir. Bunları Hıristiyanlık’taki konsil­lerden ayıran önemli iki özellikten birin­cisi hıristiyan konsillerinin daha çok dog­matik meseleleri görüşmesine karşılık yahudi sinodiarında uygulamaya yönelik konuların tartışılması, ikincisi de Hıristi­yanlık’taki konsillerin neticeleri umumi iken Rabbinik sinodların özellikle Ortaçağ’da mahallî cemaatlere veya bölgelere hitap etmesidir; bunun sebebi, Geonim döneminden [VII-XI. yüzyıllar] sonra ar­tık yahudiler için merkezî bir otoritenin kalmamış olmasıdır. Yahudilik’te inanç esasları kutsal metinlerde tesbit edildiği için konsillerde inanç esaslarından çok kutsal kitapta açık bir hüküm bulunma­yan veya yeni ortaya çıkan meselelere çö­züm bulmak, dinî yaşayıştaki sapmaları önlemek, yahudi cemaatinin dahilî haya­tını ve diğer insanlarla ilişkilerini düzen­lemek gibi maksatlarla rabbiler bir araya gelmişlerdir. Bunun en eski örneğinin ku­ruluşu Ezra zamanına kadar çıkan büyük kurul [Keneset ha Gedoiah] olduğunu söylemek mümkündür. Bu kurulun hem adlî ve hukukî hem dinî [Tevrat’ın öğretil­mesi ve yorumlanması] görevi vardı. Kurul birçok yeni karar almış, Bâbil esareti sonrası Yahudiliğinin te­şekkülünde önemli rol üstlenmiştir.

Yahudi tarihinde bir diğer müessese Sanhedrin’dir. II. Mâbed döneminin son devresiyle Roma ve Bizans dönemlerinde faaliyet gösteren bu müessese dinî, si­yasî, hukukî ve adlî yetkileri olan yüksek mahkeme niteliği taşımaktaydı. Kudüs’ün ve mabedin ikinci defa tahribinin ardın­dan Sanhedrin Rabbi Gamaliel tarafından Yavneh’de yeniden kurulmuş, dinî ve ce­maatle ilgili işlerde Yahudiliğin en üst ku­rulu olarak kabul edilmiştir. Sanhedrin V. yüzyılın başında ortadan kalkmıştır.

Yahudilerin hayatında dinî kuralların belirlenmesinde ve onların kendi kendi­lerini yönetimlerinde merkezî otorite ka­bul edilen, rabbilerin yanında diğer cema­at üyelerinin de katıldığı konsil ve sinod-lar, XI. yüzyıldan itibaren Rhineland ve Kuzey Fransa’daki yahudi cemaatleri ara­sında gelişme göstermiştir. Ortaçağ ya­hudi tarihinde ilk Aşkenazi sinodu, Samuel ben Meir ve Yaaqov ben Meir Tam’ın önderliğinde Troyes’te toplanmış (1150), on yıl sonra da ikincisi yapılmıştır. Bu kon­sillerde Haçlı seferleri sonrası yahudi ya­şayışı tartışılmış, adlî konularda hıristi-yanların mahkemesine başvurulması ya­saklanmış, evlilik ve boşanmayla ilgili ka­rarlar alınmıştır. Bunun ardından çeşitli yerlerde ve zamanlarda çok sayıda konsil oluşturulmuştur. Bunlardan İspanya’daki konsiller yahudi toplumunun malî ve sivil sorunlarını incelemek üzere hükümdar­lar tarafından toplanmıştır. Yahudi tari­hinin en önemli ve en uzun ömürlü kon­sili otuz delegenin katıldığı Polonya’daki Four LandsKonsili’dir. Polonya ve Lit-vanya’daki Özerk yahudi kurumu olan ve 1550’den 1764’e kadar faaliyet gösteren bu kuruluşun kararlan yahudi hayatının bütün yönlerini kuşatıyordu. Konsil şeria­tın sıkı bir şekilde uygulanması üzerinde durmuş, ayrıca Sabatay Sevi taraftarları ve Frankistler’e karşı mücadele etmiştir.

Çok sayıdaki modern sinodların en meş­hurlarından biri Napolyon Bonapart’ın 1807’de topladığı, yahudilerin sivil hu­kukun otoritesini kabul ettikleri ve Fran­sa’da merkezî bir yahudi cemaat yöneti­mi kurmayı kararlaştırdıkları Büyük San­hedrin’dir. Yetmiş bir kişiden oluşan ku­rul, yahudi şeriatı açısından doktrinle il­gili kararlarda seküler çözümleri resmen tasdik etmiştir. 184S’te Frankfurt’ta düzenlenen konferansta Zacharias Frankel reform hareketinden ayrılmış ve sonra­dan muhafazakâr Yahudilik adını alacak tarihî okulun kurucularından olmuştur. Reform yanlısı rabbilerin 1937’deColum-bus’ta (Ohio) düzenledikleri konferansta 1888 Pittsburgh platformunda dile geti­rilen yahudi milliyetçiliğine muhalefet ha­reketine karşı çıkılmıştır.

Günümüzde çeşitli Rabbinik konferans­lar sinodların yerini almıştır. Muhafaza­kâr yahudilerin Rabbinical Assembly, Or­todoks yahudilerin Rabbinical Council of America, reformcu yahudilerin Central Conference of American Rabbis gibi ku­ruluşları, yaptıkları toplantılarda yahudi hayatının meseleleriyle ilgili görüşler or­taya koymaktadır.

Hıristiyanlık’ta konsiller her ne kadar kilisenin temel yapısının bir parçası değil­se de bunlar kiliseye ait kuruluşlar olup havarilere dayanmaktadır. Yanlışlıkların düzeltilmesi, inancın geliştirilmesi ve ahlâkın korunması gibi ortak ihtiyaç ve problemlerin çözümü için düşüncelerin bir araya gelmesini sağlayan konsillerin Hı­ristiyanlık’ta önemli bir yeri vardır. Kilise hukukunun uygulanmasında birlik sağla­dığı gibi bu kurallara daha da kuvvet ka­zandıran konsiller, ilk dönemlerden itiba­ren kilise hayatının fevkalâde yetkili kıldı­ğı bir ifade tarzı ve özel bir davranış tü­rüdür. Konsillerin toplanma şartları aynı olmadığı gibi sayısı sekize, hatta daha fazlaya varan farklı konsil türleri de var­dır. Konsilleri tarihî ve teolojik noktadan sınıflandırmak mümkündür. Tarihî ba­kımdan başlıca konsiller arasında, II. yüz­yılın ortalarında piskoposlar meclisi nite­liğinde ortaya çıkan ve giderek kilisenin normal yönetim organlarından biri hali­ne gelen eyalet konsillerini, imparatorun davetiyle toplanan, piskoposların oluştur­duğu ekümenik konsilleri. büyük işgaller sonrası Ortaçağ’ında prenslerin iştirakiyle yapılan millî sinodları, Roma’nın yanın­da Fransa ve Almanya’da toplanan ve bir­çoğu ekümenik kabul edilen papalık sinodlarıni, Ortaçağ’da yapılan, Hıristiyan­lığın değişik gruplarından ve çeşitli ülke­lerden temsilcilerin katıldığı reform kon­sillerini ve Trente, Vatikan gibi modern dönemin büyük konsillerini zikretmek mümkündür. Teolojik açıdan konsiller il­gili kilise mensuplarının sayısı, konsili top­layan yetkili merci ve aldığı kararların de­ğeri yönünden incelenebilir.

Temsil ettiği kilise mensuplarının sayısı bakımından iki çeşit konsilden söz edile­bilir.

1. Mahallî konsiller. Bu konsilleri eya­let konsilleri ve genel (pienier) konsiller ol­mak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Eyalet konsili sadece bir eyaletin temsilci­lerinin katıldığı konsildir; genel konsillerden sadece bir bölgeyi kapsayanına böl­gesel konsil, bir milletin tamamına şâmil olanına millî konsil denilmektedir.

2. Ekümenik konsiller. Bütün Katolik dünyasını temsil eden konsillerdir.

Kilise hukukunda çeşitli konularda ka­rar mercii olarak şu kuruluşlar zikredil­mektedir:

a) Piskoposluk sinodu. Bir pis­koposluk bölgesindeki temsilcilerin oluş­turduğu kurulun piskoposun davetiyle ya­pılan toplantısıdır. Piskopos, sinodun aldığı kararları ve açıklama metinlerini metropolitliğe ve piskoposlar meclisi­ne bildirmek zorundadır.

b) Piskoposlar kurulu. Belli bir milletin veya bölgenin piskoposlarından oluşan daimî statüde bir kuruldur. Bu iki oluşumun dışında kilise hukukuna göre karar mercii olan konsiller mahallî ve ekümenik olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Eyalet konsili, kilise taksimatında eyalet olarak belirtilen böl­gedeki temsilcilerin katıldığı konsildir ve metropolit tarafından toplanır. Genel kon­sil, aynı piskoposlar birliğine bağlı müsta­kil kiliselerin ve eyaletlerin temsilcilerinin oluşturduğu kuruldur. Bu konsili toplama yetkisi piskoposlar birliğine aittir. Mahallî konsiller adı altında toplanan eyalet kon­silleri ve genel konsillerde amaç sorum­luluk bölgelerindeki insanların dinî ihti­yaçlarına cevap vermektir. Bu konsillerin kararları ancak papalıkça onaylandıktan sonra ilân edilebilir.

Katolik kilisesinin tanımına göre ekü­menik konsil, bütün Hıristiyanlığı ilgilen­diren meseleleri görüşmek üzere papa tarafından çağrılan ve kilisenin tamamını temsil eden piskopos ve üst düzey tem­silcilerin katıldığı toplantıdır. Kilise kanu­nuna göre ekümenik konsil toplamak, ona bizzat başkanlık etmek veya başka­larını bu işle görevlendirmek, konsili bir başka yere nakletmek, askıya almak veya iptal etmek ve konsil kararlarını tasdik etmek sadece Roma piskoposu olan pa­panın yetkisindedir. Konsildeki tartışma konularını belirlemek, takip edilecek dü­zeni tesbit etmek de papaya aittir. Papa­nın önerdiği meselelere konsile katılan temsilciler ancak onun tasvibiyle başka şeyler ekleyebilirler. Konsil devam eder­ken papalık makamı boşalırsa yeni papa seçilip de devam veya iptal kararı verin­ceye kadar konsil faaliyetlerine ara verir. Ekümenik konsil kararları, konsile katılan temsilcilerle birlikte papa tarafından da onaylanıp ilân edilmesiyle geçerlilik ve bağlayıcılık kazanır. Ekümenik konsilin bütün kilise mensupları üzerinde mutlak otoritesi vardır, konsil inançla ilgili yanılmaz tanımlar ortaya koyabilir. Pa­palık kararlarına karşı konsil toplamaya kalkışmak, konsilin papalıktan daha üs­tün olduğu anlamına geldiğinden kilise hukuku ve papalık tarafından yasaklan­mıştır. Doğu Hıristi-yanlığı’nda genel konsillere tekabül eden ekümenik, patriklik ve eyalet sinodu gibi değişik seviyede sinodlar vardır.

Hıristiyanlık tarihinde dinî liderlerin doktrin ve disiplinle ilgili problemleri gö­rüşüp çözmek üzere ilk defa bir araya ge­lişleri, havarilerin ve diğer ileri gelen dinî şahsiyetlerin 48. 49 veya 52 yılında Ku­düs’te yaptıkları, Yeni Ahid’de nakledilen toplantı olup konsiller tarihinde ilk konsil olarak yer al­maktadır. Bu konsilde. yahudilerin dışın­daki milletlerin Hıristiyanlığa girişinde onlardan yahudi şeriatının tamamından değil sadece putlara kesilenlerle ölü hay­van eti, kan ve zinadan uzak durmaları istenmekte, diğer emir ve yasaklarından muaf sayılmaktadırlar. Havariler mecli­sinde alınan bu kararla Kur’an’da sırala­nan yasaklar arasında [Bakara 2/173; Mâide 5/3; Nahl 16/115] benzerlik dikkat çekicidir. Ancak Kur’an’daki domuz eti yasağının yerini havariler listesinde zi­na almaktadır.

Hıristiyanlığın Greko-Romen dünyasın­da yayılmasına paralel olarak merkez pis­koposlarının (metropolit) başkanlığında eyalet merkezlerinde (metropole) çeşitli toplantılar yapılmıştır. II. yüzyılda Montanizm’e karşı  170) ve Paskalya kutlama­larına İlişkin (190), III. yüzyılda Kartaca’da (220), Antakya’da (264, 269), IV. yüzyılda Kartaca ve Elvira’da (300-306 arası), Arles ve Ankyra’da(Ankara) (314,358,375), İskenderiye’de (320) ve başka yerlerde mahallî konsiller toplanmıştır.

Ekümenik Konsil İmparator Konstantinos tarafından 325’te İznik’te toplan­mış, Papa 1. Silvestre’in katılmadığı, onun temsilcisi olan üç veya beş rahiple 318 piskoposun iştirak ettiği bu konsilde Hz. îsâ’nın ilâh değil insan olduğunu ileri süren Arius’un görüşleri reddedilerek Hz. îsâ’nın ulûhiyyeti tasdik edilmiş ve iman esasları belirlenmiştir. II. Ekümenik Konsil, İmparator I. Theodosios’un çağrısıyla Macedonius hare­ketine karşı İstanbul’da toplanmış (381), papanın katılmadığı ve temsil edilmedi­ği, başlangıçta sadece Doğu kilisesinin bir sinodu gibi düşünülen konsilde kutsal ru­hun ilâhî tabiatı tanımlanmıştır. Bu kon­sil daha sonra ekümenik sıfatını kazan­mış. Kadıköy Konsili (451) bunu tasdik et­miştir. Konsile katılanların oyladığı dört kanundan üçüncüsü İstanbul piskoposu­na bütün Doğu piskoposlarından daha üstün bir statü veriyordu. III. Ekümenik Konsil, İmparator II. Theodosios’un dave­tiyle Efes’te toplanmıştır (431). Papa I. Celestine’in İskenderiyeli Cyril tarafından temsil edildiği bu konsilde. “Meryem sa­dece insan olan îsâ’yı doğurmuştur” di­yen İstanbul Patriği Nestorius’un fikirleri reddedilerek Hz. Meryem’in Tanrı doğu­ran (theotokos) olduğu kabul edilmiştir. IV. Ekümenik Konsil, İmparator Marki-anos’un davetiyle Khalkedon’da (Kadıköy) toplanmış (451), papanın temsil edildiği bu konsilde 600 piskopos, 449’da yapılan ve Papa I. Leon tarafından “Haydutlar Konsili” olarak nitelendirilen Efes Konsi-li’ni reddederek Hz. tsâ’nin hem insanî hem ilâhî iki tabiata sahip olduğunu tas­dik ve ilân etmiş, konsile katılmayan ve konsil kararlarını kabul etmeyenler Monofızit diye adlandırılmış ve ana kiliseden çıkarılmıştır. Kadıköy Konsili’nin altıncı oturumunda papalık temsilcilerinin bu­lunmadığı bir sırada yirmi sekizinci karar oylanarak kabul edilmiştir. Bu karar 381 İstanbul Konsili’nin İstanbul’a atfettiği ikinci kilise olma sırasını tasdik ediyor, ay­rıca bazı piskoposlukları doğrudan oraya bağlıyordu. Papalık delegeleri ve Papa Leon bu kararı protesto etmiştir. V. Ekü­menik Konsil, İmparator I. Justinianos’un çağrısıyla İstanbul’da toplanmış (553), Papa V. Vıgilius’un iştirak ettiği konsile katılan 165 temsilci tarafından Nestûrîler’in “üç bölüm” diye adlandırılan görüş­leri reddedilmiş ve Kadıköy Konsili’nin İsa’nın tabiatıyla ilgili kararları yeniden formüle edilmiştir. VI. Ekümenik Konsil, İmparator IV. Konstantinos tarafından İstanbul’da toplanmış [7 Kasım 680- 16 Eylül 681] ve Monotheletismus [îsâ’da bir tek İradenin mevcudiyetini ileri süren görüş] mahkûm edilmiştir. VII. Ekümenik Konsil. İmparatoriçe İrene tarafından İz­nik’te toplanmış (787) ve ikon kültünün meşru olduğu ilân edilmiştir.

Bu yedi konsile Doğu konsilleri denil­mekte, bunlar hem Katolik hem Orto­dokslar tarafından ekümenik kabul edil­mektedir. Bunların dışında on dört konsil daha Katolikler’ce ekümenik sayılmakta­dır. VIII. Ekümenik Konsil İstanbul’da top­lanmış (869-870), burada Photius’un gö­rüşleri reddedilmiştir. Bu konsil Batı kili-sesince ekümenik sayılmakta, Ortodokslar’ca kabul edilmemektedir. Diğer konsiller şunlardır: I. Latran (Lateran) Konsili (1123), kilise ile laik iktidar arasındaki İlişkilerde yeni bir devir açmıştır; II. Lat­ran Konsili (1139); III. Latran Konsili {1179); IV. Latran Konsili (1215); I. Lyon Konsili (1245), Batı kilise hukuku tarihi içinde ol­dukça önemli bir yeri vardır; II. Lyon Kon­sili (1274) Viyana Konsili (1311-1312); Constance Konsilî (1414-1418); Basel-Ferrara-Floransa Konsili (1431-1442), V. Latran Konsili (1512-1517); Trent Konsili (1545-1563), reform hareketi sonrasının ve Hıristiyanlık tarihinin en önemli kon-sillerindendir. Protestanlığı mahkûm et­mek ve kilisede reform yapmak üzere toplanmıştır: I. Vatikan Konsili (1869-1870), papanın önceliği ve yanılmazlığı kabul edilmiştir: II. Vatikan Konsili (1962-1965), pek çok yeni kararın alındığı bu konsilde ilk defa Hıristiyanlık dışı dinler ve bu çerçevede İslâm’la ilgili kilisenin resmî görüşü ortaya konmuştur.

 

Daha yeni Daha eski