Körfez İşbirliği Konseyi Nedir, Üye Ülkeleri, Tarihçe, Hakkında Bilgi

Basra Körfezi Arap ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği amacıyla kurulan teşkilât.

Tam adı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi [Cooperation Council for the Arab States of the Gulf; Meclisü’t-teâvijn li-düveli’l-halîci’l-Arabiyye] olup üye ülkeler arasında her alanda iş birliğini geliştirmek ve böl­genin güvenliğini sağlamak amacıyla 25 Mayıs 1981 tarihinde Riyad’da Suudi Ara­bistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman, Bahreyn ve Katar devletleri ara­sında kurulmuş milletlerarası bölgesel bir teşkilâttır. Kısaca Körfez İşbirliği Konseyi [Gulf Cooperation Council GCC] olarak bili­nen kuruluşun sözleşmesinde temel ama­cı üye ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği yapmak şeklinde belirlenmiştir. Teşkilâtın yüksek konsey, bakanlar konseyi ve genel sek­reterlik olmak üzere üç temel organı bu­lunmaktadır.

Üye ülkelerin devlet başkanlarından meydana gelen yüksek konsey teşkilâtın en üst seviyedeki organıdır ve düzenli bi­çimde yılda bir defa, olağan üstü durum­larda ise en az iki üye ülkenin talebi üze­rine daha çok sayıda toplanabilir. Konsey başkanlığı alfabetik sıraya göre her ülke devlet başkanı tarafından dönüşümlü ola­rak yürütülür; başlıca görevi ise Körfez İşbirliği Konseyi’nin temel politikalarını düzenlemek ve genel sekreterliğe sunu­lacak tasan ve tavsiyeleri görüşüp karara bağlamaktır. Üye ülkeler arasında teş­kilâtın kuruluş sözleşmesi çerçevesinde tartışmalı bir husus ortaya çıktığında ko­misyon görevlendirme yetkisi de bu orga­na aittir. Dışişleri bakanlarından teşekkül eden ve her ay toplanan bakanlar konseyi ihtiyaç halinde en az iki üye ülkenin isteği üzerine her zaman toplanabilir. Yüksek konsey, üye ülkeler arasında değişik alan­larda iş birliği ve koordinasyonun gelişti­rilmesine hizmet edecek politikaların üre­tilmesi ve projelerinin hazırlanmasıyla uğ­raşır. Genel sekreterlik, yüksek konseyle bakanlar konseyi tarafından alınan ka­rarları ve yapılan tavsiyeleri uygulamak ve bunlarla ilgili raporları hazırlamak, araştırmaları sonuçlandırmak, bütçe ve hesapları düzenlemek gibi meselelerle görevlidir. Bu organın başında yüksek konsey tarafından üç yıllık bir süre için ta­yin edilen genel sekreter bulunur. Genel sekreter yine bakanlar konseyince tayin edilen ve biri siyasî, diğeri ekonomik işle­re bakan iki yardımcısı ile birlikte teşki­lâtı idare eder. Sekreterlik bütçesine üye devletler eşit ölçüde katılırlar.

Körfez İşbirliği Konseyi kurulduğu ta­rihten bu yana ekonomik iş birliği, tica­ret, endüstri, tarım, haberleşme, ulaşım, enerji, bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulundu ve bazı önemli kararların alınmasını sağ­layarak yürürlük alanına soktu. Bunun için Öncelikle üye ülkelerin ekonomileri arasında emek ve sermayenin serbest dolaşımını, gümrüklerin kaldırılmasını ve teknik iş birliği, bankacılık, fınans ve pa­ra düzenlerinin uyumlu hale getirilmesini amaç edinen bir ekonomik antlaşma İm­zalandı (Kasım 1982); ardından Gulf Investment Corporation adıyla ortak bir şirket kuruldu. Üye ülkeler tarafından üretilen mallar için gümrük vergilerini kaldıran kararlar alındı (Mart 1983), ya­bancı mallara uygulanacak ortak bir gümrük tarifesi benimsenerek (1986) merkez bankalarının kambiyo ve para politikalarının birbirine yaklaştırılmasına çalışıldı. Ekonomik ilişkilerdeki bu faali­yetlerin yanında bölgede gelişen ticare­tin koordine edilmesi için ticaretle ilgili temel standartların oluşturulması, üye ülkeler için ortak bir sanayi stratejisinin benimsenmesi ve yatırım imkânlarının araştırılması için fizibilite çalışmaları baş­latıldı. Üye ülkelerin tarım politikalarının birleştirilerek ortak politika ve kurumla­rın oluşturulması üzerinde çalışıldı. Üye ülkeleri birbirine bağlayacak kara ve de­mir yollarının inşasıyla haberleşme ağla­rının kurulması için araştırmalar yapıldı. Ulaşım, haberleşme ve petrol fiyat poli­tikalarının koordinasyonu sağlandı ve bir petrol güvenlik planı kabul edildi.

1979 yılında İran’da gerçekleşen İslâm devrimi sonrasında kurulan İslâm cum­huriyetinin Körfez bölgesini tehdit eder duruma gelmesi üzerine hayata geçirilen teşkilâtın çalışmaları Önceleri daha çok bölgesel güvenlik alanında yoğunlaştırıl­mıştı. Kasım 1981’deki yüksek konsey toplantısında savunma alanında iş birli­ğine yönelik bir antlaşmanın imzalanma­sının ardından ortak bir güvenlik politika­sının tesbiti yönünde çalışmalar başlatıl­dı. Daha sonra üye ülkelerin ordularının katılımıyla askerî tatbikatlar gerçekleş­tirildi ve Kasım 1984’te ortak bir savun­ma gücü kurulması kararı alındı. 1982-1987 yılları arasında birçok defa İran-Irak savaşında ara buluculuk yapılabile­ceği dile getirildiyse de üye ülkelerin ge­nelde Irak’a destek vermeleri sebebiyle başarı elde edilemedi. Ağustos 1990’da İrak’ın teşkilâta üye Kuveyt’i işgal ve İlhak etmesi karşısında hiçbir ciddi tedbir alı­namadı ve sadece Amerika Birleşik Dev­letleri liderliğindeki milletlerarası güce kolaylık tanınmasıyla yetinildi. Savaş sı­rasında da Mısır ve Suriye ile ilişkileri ge­liştirmenin ve bu ülkelerle güçlendirilmiş bir ittifakın kuruluş çalışmalarına hız ver­menin ötesinde fazla bir varlık gösterile­medi. 6 Mart 1991 tarihinde sekiz ülke yetkilisinin Şam’da yaptığı toplantılar so­nunda yayımlanan ve ortak bir Arap gü­cünün kurulmasını öngören Şam Dekla­rasyonu ile önemli bir merhale alındıysa da söz konusu ittifak gerçekleştirileme­di. Kuveyt’in 19 Eylül 1991 “de Amerika Birleşik Devletleri ile on yıl süreli ikili bir savunma antlaşması imzalaması diğer üye ülkelerin de benzer ilişkilere girmeleri neticesini doğurdu. Böylece Körfez bölge­sinin güvenliği konusunda teşkilâta gü­venilmediği ve bu hususta ondan fazla bir şey beklenemeyeceği gerçeği ortaya çıkmış oldu.

Dış ilişkiler alanında Körfez İşbirliği Konseyi ile Avrupa Topluluğu arasında karşılıklı ticaretin liberalleştirilmesi ko­nusunda görüşmeler yürütüldü ve Şu­bat 1991’de İspanya’nın Granada, Ekim 1992’de Katar’ın Doha şehirlerinde ortak sanayi iş birliği konferansları düzenlendi. Böylece önemli bir gelişme gösteren iliş­kiler ortak bir gümrük tarifesinin tesbiti görüşmelerine kadar ilerledi. Aralık 1993′-te gerek üye ülkelerin gerekse diğer ül­kelerin tüccarları arasında ortaya çıkan ticarî anlaşmazlıkları gidermek amacıyla The Commercial Arbitratical Center de­nilen ticarî uzlaşma merkezi kuruldu. Ay­rıca 1998’de yüksek konseye bu konular­da tavsiyede bulunacak bir danışma ku­rulu faaliyete geçirildi. Bugün kuruluşta­ki hedeflerine varmaktan çok uzak kalan Körfez İşbirliği Konseyi birçok bölge­sel teşkilât gibi fazla bir etkinlik göstere­memekte ve ancak çeşitli konferans ve seminerlerle varlığını sürdürmeye çalış­maktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski