Korsan Nedir, Korsanlığın Tarihi, Kuranda Korsanlık, Hakkında Bilgi

Korsan. Kelimenin aslı Latince’den gelen İtal­yanca corsaro olup diğer Batı dillerine de geçmiştir.[Fr. corsaire, İng. corsair vb] Arapça’ya İtalyanca corsaleden girdiği de söylenir. Nitekim Arapça’da kursân (ço­ğulu karasine karâsin karasın) kelime­sinden “korsanlık yapmak” anlamına karsane şeklinde fiil türetildiği gibi fazla yay­gınlık kazanmasa da İtalyanca ikinci şekle daha yakın olarakkursâl (çoğulu karâsil karâsîl) biçiminde kullanımı da vardır. Ke­limenin Türkçe’ye Arapça yoluyla geçtiği anlaşılmaktadır. Arapça’da “denizcilikte mahir kimse” anlamına gelen bâric ke­limesi de korsan karşılığında kullanılır. Aslında denizlere hâkim olma, sahilleri ve deniz ticaretini koruma veya denizden gelmesi muhtemel tehli­keyi önceden bertaraf etme gibi amaç­larla yapılan korsanlık. Batı dünyasında meşru kabul edildiği gibi İslâm dünyasın­da da cihad ve gazanın bir parçası olarak görülmüştür. Milletlerarası ilişkilerin sa­vaş esasına dayandığı ve barışın ancak özel antlaşmalarla kurulabildiği Ortaçağ boyunca gerek savunma gerekse düşma­na zarar verme amacıyla düzenli donan­malardan bağımsız olarak girişilen bu fa­aliyetler devletler tarafından da destek­lenmiş ve karşılıklı ilişkilerde önemli rol oynamıştır. İbn Haldun’un, deniz seferiy­le ilgili hadiste sözü edilen “deniz ga­zileri” (guzâtü’l-bahr) ifadesini korsan kar­şılığında kullandığı görülür. Bu anlamıyla Türk tarihinde kara­daki akıncıların denizdeki karşılığı olarak anlaşılan ve levend diye de anılan korsan­lar gerektiğinde donanmanın seferlerine katılırdı. Seiânikî, Akdeniz’de “cihad ve gazada olan benâm korsan ve kurnaz le­vend tâifesi”nden söz etmektedir. Peçuylu İbrahim deryada korsan­lık ve leventlik yapan levent kaptanından söz eder. Mühimme defter­lerinde “levent gemileri” ifadesiyle korsan gemilerinin kastedildiği görülmektedir. Korsanlar “kurt denizcfler-dir. Kâtib Çelebi, korsan olmayan acemi kaptanlara denizin durumu ve deniz sa­vaşı konusunda korsanlarla meşvereti tavsiye eder. Kor­sanlığın meşru sayıldığı bu durum dışın­da kelime “daha çok gasp amacıyla tica­ret gemilerine ve sahillere yapılan saldırı” şeklinde olumsuz bir anlama da sahiptir. Araplar, Kızıldeniz ve Basra körfezinde zaman zaman meydana gelen bu tür olay­ların failleri için lüsûsüi-bahr (deniz hır­sızları) tabirini kullanırken Osmanlılar ti­caret gemilerini yağmalayanlar için ge­nellikle harami ifadesini kullanmışlardır. Kemalpaşazâde eski Amasra’yı anlatırken hisarı içinde valisi bulunduğundan, onun “ol havalide gemiyle haramisi gezip kimi bulursa aldığından” söz eder. Pîrî Reis. kalesi yapılmadan önce Bozcaada Limanı’nda harami gemilerinin gizlenerek ge­lip geçen ticaret gemilerini yağmaladığı­nı anlatır. Batı’da düşmana zarar verme amacıyla yapılan ve meşru görülen korsanlık için privateering, “haydutluk” anlamındaki korsan­lık için de piracy kelimesi kullanılmıştır.

Korsanlığın tarihi oldukça eskidir. Bil­hassa Doğu Akdeniz (Levam) kıyılarında. Ege adaları ve sahillerinde korsanlık yay­gındı. Milâttan Önce 1700’lerde Girit ada­sındaki Minos medeniyetinde ticaret ge­mileri korsanlara karşı silâhlı mürettebat bulundururdu. Yunan mitolojisinde de korsanlara karşı savaş­larıyla efsaneleşmiş kimseler vardı. Milât­tan önce 1200 yıllarından başlayarak Ege adalarına korsanlar hâkim olmuş, bunlar denizde belli bir alana hükmetmek için uzun yıllar birbirleriyle savaşmıştır. Coğ­rafî yapısı korsanların barınmasına uygun olan Ege denizi, birkaç binyıl boyunca korsanların birbiriyle veya devletlerin kor­sanlarla mücadelesine sahne olmuştur. Bunların büyük bir bölümü, Herodotos’un zikrettiği birkaç örnekte ve Anadolu beyliklerinin deniz sefer­lerinde görüldüğü gibi fütuhat hareket­lerinin birer parçası olarak kabul edilmek­tedir. Sahili olan ve deniz ticareti yapan devletler güvenlik için tedbir almak zo­rundaydılar. Nitekim Bazı Yunan filozof­ları bunun önemine dikkat çekmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen Hızır kıssası korsanlığın uzun geçmişine işaret sayıla­bilir. Hızır, arkalarında her sağlam gemiyi gasbeden bir melikten korumak için yok­sul denizcilere ait bir gemiyi delerek ku­surlu kılar.[Kehf 18/71. 79] Kur’an’da birçok âyette gemilerin bir nimet olarak insanın hizmetine sunulduğuna işaret edilirken [Bakara 2/164; İbrâhîm 14/32; Hac 22/65; Nûr 31/31; Câsiye 45/ 12] denizin tehlikelerine de dikkat çekilir.[İsrâ 17/67] İnsanların kendi işledikle­rinden dolayı karada ve denizde düzenin bozulduğunu bildiren âyet [Rûm 30/41] Hz. Peygamber döneminde Arap ya­rımadasını çevreleyen denizlerdeki kor­sanlık faaliyetlerinin çokluğuna işaret ola­rak da yorumlanmıştır. Nitekim hicretin 9. (631) yılında Mekke’nin limanı Şuaybe açıklarında görülen zenci korsanlar Re-sûl-i Ekrem’e haber verilmiş, o da bunla­rın üs olarak kullandıkları adadan çıkarıl­ması için Alkame b. Mücezziz kumanda­sında 300 kişilik bir kuvvet göndermiştir. Basra körfezi ve Uman denizi kıyılarında da sık sık korsanlık olay­ları görülürdü. Hz. Ömer zamanında bölge valisi Osman b. Ebü’l-Âsî es-SekafTnin özel gayretleriyle düzenlenen deniz seferleri kısmen bunların fa­aliyetlerine yöneliktir. Müslümanlar kısa bir süre içinde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerine, Basra körfezi ve Uman denizi kıyılarına hâkim olmuşlardı. Bu sahillerin düşman ve korsan gemilerine karşı korunması gerekiyordu. Hem deniz­den gelebilecek tehlikelere karşı hem ci­had amacıyla deniz seferleri düzenlemek üzere buralardaki eski tersanelerden ve Fenike geleneğini sürdüren ustalardan yararlanıp gemi inşa etmişlerdir. Bu tersanelerde sadece donanma için değil gaza yapmak isteyen, müslüman ticaret gemilerini gasp için fırsat kollayan düşman korsanlarına karşı savaşan müslüman denizciler için de ge­miler yapılmıştır.

İlk fetihler sonunda, “Maceralar denizi” olarak da adlandırılan Akdeniz’in bilhas­sa batısında güney sahilleri müslüman, kuzey sahilleri daha çok hıristiyan korsan­ların hâkimiyet bölgesi durumundaydı. 1. (VII.) yüzyıldan itibaren çeşitli adalara ve Batı Akdeniz kıyılarına müslümanlar ta­rafından deniz seferleri düzenlendi. Mûsâ b. Nusayr’ın Kuzey Afrika valiliği döne­minden itibaren Arap ve Berberi denizci­ler Sicilya, Sardinya ve Korsika adalarına baskınlar yaptılar. III. (lX.)yüzyılın hemen başlarında Malta, Sicilya ve Kasvara’da (Pantelleria), daha sonra Balear adalarının Endülüs Emevîleri’nin eline geçmesinde müslüman korsanlar önemli görevler ifa ettiler. 202’deki (817-18) Rabaz Vak’ası’-nın ardından Endülüs’ten sürülen bir grup göçmen Orta ve Doğu Akdeniz’de birta­kım korsanlık faaliyetlerinde bulundular. Bunlardan İskenderiye’ye yerleşenler, 212 (827) yılında Abdullah b. Tâhir tarafından şehri terketmek zorunda bırakılınca reis­leri Ebû Hafs Ömer b. Şuayb el-Bellûtî ku­mandasında otuz kırkparça gemiyle Gi-rit’e gidip adayı kademe kademe ele geçirerek burada yerleştiler. 227’de (842) Mağribli korsanlar Güney Fransa’da Rho-ne nehri deltasındaki Arles sahillerine se­ferler düzenlediler. Korsanlar bu seferden kayıp vermeden döndülerse de aynı böl­geye yaptıkları 235 (850) yılındaki bas­kında ters esen rüzgâr sebebiyle yelkenle­rini açamadıklarından hepsi öldürülmüş­tü. 2SS (869) yılında korsanlar Camar-gue’a seferlerini yenilediler. 278’de (891) yirmi kadar Endülüslü denizci Fransa’nın güneyinde Provence bölgesinde Saint Tro-pez körfezine demir attı ve buradan kom­şu bölgelere saldırılar düzenledi. 281 ‘de (894) kendilerine katılanlarla birlikte Marsilya’nın kuzeyinde Fraxinetum Kalesi’ni merkez edinip seksen yıldan fazla devam eden bir korsan devleti kurdular. Bunların faaliyetleri III. Abdurrahman ile Büyük Otto arasında diplomatik ilişkilere vesile oldu. Fransız sahillerine müslüman korsanların seferleri uzun zaman sür­müştür. İbn Haldun, Bicâye’den bahse­derken bura halkından deniz gazilerinin oluşturduğu filo için cesur kişilerden mü­rettebat seçip Fransa sahillerine ve ada­larına âni baskınlar düzenlediklerini, rast­ladıkları kâfir gemileriyle savaşıp bol mik­tarda ganimet ve esirle döndüklerini kay­deder. Açık denizlerdeki durumla ilgili olarak da müslüman gemi­lerinin denizlerde rahatça dolaştıklarını, bir düşman gemisine rastladıklarında ona hücum ettiklerini söyler. Onun hıristiyanların denize bir tahtayı bile indiremedik-leri iddiası daha çok müslümanların denizlere tamamen hâ­kim oldukları III (IX) ve IV. (X.) yüzyıllar için doğrudur. Müslüman korsanlar Toskana ve Ligürya sahillerine kadar baskın­lar düzenlediler. İtalya sahillerinde tica­retle ünlü bazı şehirler, IX-X. yüzyıllarda papalığın tehditlerine rağmen Saracen {müslüman Arap) korsanlarla iş birliği yap­maktaydılar. İmparator II. Louis, Napoli’yi Palermo gibi Kuzey Afrika’nın bir şubesi olmakla suçluyordu. Napoli. Arap korsan­ları için güvenilir bir sığınma yeri, elve­rişli bir hareket noktası olmuştu. Onlara gereken erzak ve silâh veriliyor, ganimet­ten de pay alınıyordu.

Kuzey Afrika’da Bicâye. Mehdiye ve Cerbe adası gibi korsan yatağı olan şehir ve adalar vardı. Mehdiye, Zîrîler dönemin­de tamamen korsanlığa hizmet edecek şekilde donatılmıştı. Burada barınan kor­sanlar Akdeniz’in en uzak yerlerine bile korku salıyordu. Bunların faaliyetleri pa­palığın da teşvikiyle Sicilya Normanlan’nın, Pizalılar’ın ve Cenevizliler’in karşılık vermesine sebep oldu. Müslüman devlet­lerin kendi aralarındaki mücadelesinden doğan zaaf ve Haçlı ittifakı yüzünden Ak­deniz’de İspanyol, Cenevizli ve Pizalı kor­sanların faaliyetleri yoğunluk kazandı. An­cak İskenderiye’den Tanca’ya kadar sa­hiller boyunca kurulmuş savunma sistemi onların etkili baskınlarını kısmen zor­laştırmıştır. Haçlılar’ın Bizans ülkesinde yaptıkları yağmalar, ortak düşman karşı­sında Bizans İmparatoru II. Isaakios Angelos ile Selâhaddîn-i Eyyûbî arasında bir yakınlığa sebep olmuştu. Selâhaddin’in gönderdiği çok değerli hediyelerin bulun­duğu gemiye korsanlar tarafından el ko­nulup elçilerin öldürülmesi de muhteme­len bu dostluğu Önlemeyi amaçlıyordu.

Ege ve Akdeniz’de korsanlık olayları sa­dece müslümanlarla hıristiyanlar arasın­da cerayan etmemiştir. İngilizler’in Doğu Akdeniz ticaretine başlaması üzerine or­taya çıkan İngiliz-Fransız rekabeti de kor­sanlık olaylarını arttırmıştır. Bunların Os­manlı karasularında birbirleriyle savaş­ması devleti birtakım tedbirler almaya zorlamıştı.

Türkler’de “deniz gazileri” anlamında ilk korsanlık hareketi Malazgirt savaşını takip eden yıllarda Çaka Bey’le başlar. Daha sonra çeşitli Türk kumandanları ve beyleri sayesinde Akdeniz ve Karadeniz’­de fetihler yapılmıştır. Karasi, Saruhan. Aydın ve Menteşe beyliklerine mensup le­ventler Ege’de korsanlık yapmışlardı. Os­manlılar bahriye teşkilâtını oluşturmada onlardan yararlanmıştır. Pîrî Reis’in “piri­miz” dediği Kemal Reis de bunlardan biridir. Daha sonra büyük Osmanlı denizcileri Barbaros kar­deşlerle Turgut, Şeydi Ali, Sinan, Salih. Murad reisler de korsanlıktan yetişmiş­lerdir. Bunlar Akdeniz’deki faaliyetleri ya­nında Atlantik’e açılarak Manş denizinde Norveç kıyılarına, daha kuzeyde İzlanda’­ya, batıda Antiller’e kadar gitmişler, dü­zenli devlet donanmasının henüz varlık göstermediği dönemlerde önemli hiz­metler görmüşlerdir. Osmanhlar’da der­ya beyleri kendi bölgeleri içine giren sa­hilleri, sahile yakın geçen tüccar gemile­rini korsanlara karşı korumakla da görevliydiler. Ayrıca ahidnâmelerde korsanlara karşı ortak himaye, korsanların verdiği zararları tazmin imtiyazları verilmiştir.

Osmanlı döneminde, özellikle XVI. yüz­yıldan itibaren Akdeniz hâkimiyeti müca­delesinde Kuzey Afrika kıyılarındaki üslerde yerleşmiş birçoğu devlete bağlı olarak faaliyet gösteren korsan grupları etki­li olmuşlar, Akdeniz’in Avrupa kıyıları ve adalarına yönelik akınlarda bulunmuşlar­dır. Kuzey Afrika’da üslenen bu korsan­lar, özellikle XVIII ve XIX. yüzyıllarda dev­letler arası ilişkilerde önemli bir problem haline gelmişlerdir, öte yandan Osmanlı topraklarına ve deniz ticaret filolarına karşı hıristiyan korsanların saldırılan bazı dönemlerde devlet için oldukça ciddi sı­kıntılara yol açmıştır. Osmanlı idaresine alınana kadar Rodos, Kıbrıs ve Girit’te yuvalanmış olan korsan filolarının İstan­bul’dan Mısır’a uzanan ticarî deniz yolu­nun güvenliğini sarstığı bilinmektedir. Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanma­sının ardından XVI. yüzyılın sonlarına doğ­ru bilhassa Adriyatik’te bulunan korsan­ların yoğun faaliyetleri önemli bir mesele haline gelmiş, Uskok adı verilen bu kor­sanlarla etkili mücadele başlatılmıştı. Ay­rıca Malta’da üslenen şövalyelerin yine XVI ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı gemile­rine karşı korsanlık faaliyetlerini sürdür­dükleri, hatta Doğu Akdeniz’e Suriye sa­hillerine kadar uzandıkları bilinmektedir. Diğer etkili bir korsan tehdidi. Karade­niz’de Kazaklar’ın Kuzey Anadolu sahille­rine yönelik baskın ve yağma akınlarıyla gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar meşgul etmiştir. Ege’de ise XVIII ve XIX. yüzyıllarda Rum eşkıyalarının adalara ve kıyılara yönelik yağmalama ve saldır­ma hareketleri Osmanlı kaynaklarında korsanlık olarak nitelendirilmiş. Özellikle Ege adalarının bazıları belgelerde “kor­san yatağı” olarak anılmıştır. Aynı yüzyıl­larda Osmanlı resmî literatüründe Ege’­de gerek Rum gerekse Türk olsun korsan gruplarının gemileri için “korsan bahrisi” tabiri sıkça kullanılmıştır.

Deniz ticaretinin yoğun olduğu Basra körfezi ve Hint Okyanusu kıyılarında da korsanlık yaygındı. Mes’ûdî, Aden körfe­zinden Hint Okyanusu’na açılırken Soma­li açıklarında yer alan Sokotra adasının -Akdeniz’de  Rum (Bizans) korsanların Suriye ve Mısır açıklarında müslüman tüccarların yolunu kestikleri gibi- Hindistan ve Çin’e giden müslümanlara ve başkalarına ait ticaret gemileri­nin yolunu kesen Hintli korsanların yuvası haline geldiğinden söz eder. Batılılar’ın, bilhassa Porte-kizliler’in Ümit Burnu’nu keşfedip Hindis­tan’a ulaşmalarından sonra Hint Okyanu­su ve kıyılarında birçok korsanlık vak’ası olmuştur. Hint ticaretiyle güçlenen Por­tekizliler yalnız ticaretle kalmıyor, zayıf müslüman devletlere de musallat oluyordu. Zaman zaman bunlardan gelen yardım talebine cevap veren Osmanlı Devle­ti, Hint Okyanusu’na donanma göndere­rek Portekizliler’le mücadele etmiştir.

Önceleri bir savaş yöntemi gibi telakki edilen korsanlık 18S6 Paris Kongresi’nde alınan kararlarla devletler hukukuna göre suç sayılmıştır. Buna göre resmî yetkililer bir korsan gemisini zaptedebilir, zorla bir limana yanaştırabilir, uyruklarına ya da ikametlerine bakmaksızın korsan gemi mürettebatını yargılayabilir ve suçlu bulunanları cezalandırarak gemiye el koya­bilirdi.

İslâm hukuku açısından “deniz gazası” anlamında korsanlık cihadın bir parçası gibi görüldüğünden bu korsanların aldık­ları ganimet meşru sayılmıştır. Her gemi bir kale gibi telakki edilerek onu muha­sara edenlerin ganimeti paylaşma usulü esas alınmıştır. Gasp ve öldürmeyi amaç­layan korsanlık ise “hırâbe” olarak kabul edilir. Güvenliği yok etme, korku salma, gasp, karışıklık çıkarma gibi sebeplerle korsanlar, “Allah ve Resulü’ne karşı sa­vaşanlar ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanlar…” olarak yap­tıkları fiillerin derecesine göre cezalandı­rılır. Malı gasbedilenlerin müslüman, zim-mî veya anlaşmalı olması sonucu değiştir­mez. Venşerîsî, müslüman-ların deniz seferinde ticaret metaı dolu bir gemi bulmaları ve bunun düşmana ait olmadığını bilmeleri halinde ondan bir şey almalarının caiz olmadığını, onu bir ema­net telakki edip içindeki mallarla birlikte koruma altına almak ve sahiplerine tes­lim etmekle yükümlü bulunduklarını söy­ler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski