Korsika Adası, Tarihi, Osmanlı Dönemi İlişkileri, Hakkında Bilgi

Korsika. Akdeniz’de Fransa’ya bağlı ada.

Cenova körfeziyle Sardinya arasında yer almakta olup Akdeniz’in dördüncü bü­yük adaşıdır. Tarihi VII. binyıla kadar inen ada Etrüsk, Yunan ve Kartaca tacirlerinin uğrak yeri olarak önem kazanmış, milât­tan önce XIV-XII. yüzyıllarda Torre adı ve­rilen denizci bir kavmin idaresi altına gir­miş, adanın doğu kesimine Phokaialar hâ­kim olmuştur. Milâttan önce V. yüzyılda Kartaca’nın eline geçmiş ve milâttan ön­ce 238’de Roma’ya terkedilmiştir. Milât­tan sonra 456’da Vandal. 533’te Bizans. 754’te Franklar ve 850’de Araplar (Sarazan) tarafından ele geçirilmiş, Papa VII. Gregorius 1077’de burayı Piza Cumhuri-yeti’ne vermiş. 134Z’de Ceneviz’in hâki­miyetine girmiştir. Adanın Ceneviz’e ait olması ismî bir hâkimiyetten öteye geç­memiş. Korsika’da devamlı bir huzursuz­luk ve ayaklanma hali hüküm sürmüştür. 1729’da başlayan büyük İsyan Korsika’yı, adanın asıl sahibi olan Ceneviz yanında Alman ve İspanyol taçlarını başında taşı­yan İmparator VI. Karl’m. Fransa’nın, İn­giltere’nin ve aynı zamanda Habsburg mülkünü babası VI. Karl’ın ölümüyle te­varüs eden Maria Theresia’nın eşi olarak Alman imparatorluk tacını da giyecek olan Toskana büyük dükü Franz’ın. dola­yısıyla Avusturya’nın da dahil olduğu ka-

rışık bir mücadelenin odağı haline getir­miş ve ayaklanmalar 12 Nisan 1738’de Theodor von Neuhoff un kral olarak seçil­mesiyle yeni bir safhaya girmiştir. Neu­hoff, Fransız kuvvetlerini Ceneviz’e karşı kullanmak üzere adaya davet etmiş, an­cak burada fazla tutunamamış ve Kasım 1738’de kaçmak zorunda kalmıştır. Bu­nunla beraber İngilizier’in de yardımıyla mücadelesine devam ettiğinden kendisi­ne karşı kullanılmak üzere bu defa Cene­viz, Fransız kuvvetlerini adaya çağırmış­tır. Neuhoff 1743’te tekrar bir teşebbüs­te bulunarak adaya dönmüşse de başarılı olamayarak adayı terketmîş ve İngilte­re’ye sığınmıştır.

1743 yılının bu karışık ortamında ada­nın Osmanlı hâkimiyetine sokulması gün­deme gelmiştir. 1755’te patlak veren yeni ve büyük bir isyan Pasquale Paoli önder­liğinde başarı ile sürdürülmüştür. Nihar yet 1768’de Ceneviz pek fazla sahiplene­mediği bu adayı Fransa’ya satmıştır. Kor­sikalı vatanperverler Fransızlar’a karşı direnişlerini devam ettirmişlerdir. Paoli 1769’da İngiltere’ye kaçmış, 1789 Fransız İhtilâli esnasında İngilizier’in yardımıyla tekrar geri dönmüştür. Ancak bu defa ada İngilizier’in eline geçmiş ve 1796’da tekrar Fransa’ya iade edilmiştir. XIX. yüz­yılda Fransa’nın kültürel ve ekonomik ba­kımdan etkisi artmış, fakat zamanla bu­na karşı bir tepki oluşmaya başlamıştır. Özellikle 1920’ye doğru ortaya çıkan böl-geci hareket yeni karışıklara yol açmıştır. 1942’de uğradığı İtalyan işgalinden kur­tulduktan sonra 196O’lı yıllardan başlaya­rak özerklik ve bağımsızlık yanlısı hare­ketler gelişmiş, Mart 1982’de adaya özel bir statü verilmiştir. Bu statü 199l’de çıkarılan kanunla değiştirilmiş, 13 Mayıs 1992 tarihli kanunla belirlenen ve 13 Ma­yıs 2002 tarihli kanunla tamamlanan yeni konumuna göre Korsika yine iki idarî kıs­ma bölünmüş olarak Fransa’nın topraklan içinde sayılmıştır. Adada halen 256.000 kişi (2000) yaşamaktadır.

Korsika-Osmanlı Münasebetleri

Korsika-Osmanlı Münasebetleri. XV. yüzyılın sonlarından itibaren Batı Akde­niz’de görülen Osmanlı denizcileri vasıta­sıyla ilk ilişkilerin başladığı tahmin edile­bilir. Nitekim Pîrî Reis. “Korsugo” adıyla andığı ve Ceneviz’i alan Fransa kralının idaresi altında olduğunu belirttiği adayı bizzat görmüş ve oldukça geniş bir şe­kilde tasvir etmiştir [Kitâb-ı Bahriye, III, 1111 -11211- XVI. yüzyılda Osmanlilar’ın Korsika’ya karşı ilgileri arttı. Hammer, Fransız hizmetindeki Korsika doğumlu bir albayın 1536’da sadrazama IX. Kari ve

Katharina Medici’den tasdikli mektuplar getirdiğini ve Osmanlı filosu ile Korsika’yı ele geçirmeye davet ettiğini, ancak diva­nın böyle bir teklife yanaşmadığını kay­detmektedir. 1583te Fran­sızlarla ortak bir harekâta katılmak için Akdeniz’e açılan Osmanlı donanmasının başında bulunan Turgut Reis. Fransız do­nanmasıyla birlikte Napoli ve Sicilya sa­hillerini vurduktan sonra Korsika adası­na saldırarak buranın merkezi Bastia’ya asker çıkarmış ve kaleyi ele geçirmiştir.[7 Ramazan 960/ 17 Ağustos 1553] Diğer sahilleri ve limanları da zapteden Turgut Reis buraları anlaşma gereği Fransizlar’a bırakıp İstanbul’a dönmüştür. Korsika ile Osmanlı Devleti arasında bu hadiseden sonra doğrudan bir ilişki söz konusu ol­mamakla beraber XVIII. yüzyılın ortala­rında adanın Osmanlı himayesine alın­masına dair yeni bir teşebbüste bulunul­duğu bilinmektedir. 10 Nisan 1743’te Korsika cumhuru adına Kont Beaujeu bu amaçla İstanbul’a geldi. İstanbul’a ulaş­madan önce içinde bulunduğu geminin İzmir’den İstanbul’a doğru yol alırken Midilli yakınlarında kayalara çarpması neti­cesinde bindiği kayık alabora olan ve ada yöneticileri tarafından kendisine verilen kimlik, gerekli mektuplar ve ruhsatname denize düşerek kaybolan Kont Beaujeu1-nün İstanbul’daki ilk günleri, kendisini İzmir’­den beri sıkı bir takip altında tutan Fran­sız elçisi Castellane’in evine zoraki ziyaret ve sorgulanmayla geçti. Gerekli evrakla­rın ve belgelerin kaybolmasının yarattığı şüphe ve zorluklara rağmen İbrahim Mü­teferrika, Humbaracı Ahmed Paşa ve Hollanda elçisi Calkoen’in yar­dımları ile 8 Mayis’ta divan tercümanı ve Paris’te bulunmuş olan Said Efendi’nin refakatinde Sadrazam Hekimoğlu Ali Pa­şa tarafından kabul edildi. Beaujeu’ye Korsika’dan yeni talimat ve ruhsatname temini için yol izni verildiği ve sadrazam ta­rafından kendisine bir himaye belgesiyle birlikte tayinat tahsis edildiği anlaşılmak­tadır. Devrin vak’anüvis tarihlerinde bu­lunmayan, Hammer’in de kısaca İşaret ettiği bu konu. Mustafa Kesbî’nin İbretnümâyı Devlet adlı tari­hinde geniş şekilde yer alır. Kont Beaujeu ile Babıâli arasında adanın himaye altına alınmasını amaçlayan ön anlaşma metni, dönemin İstanbul’daki Avusturya elçisi Penckler tarafından ele geçirilmiş olduğundan Viyana Devlet Arşivi’nde saklanmaktadır.

Mustafa Kesbî’deki kayıt, Beaujeu’nün getirdiği teklifle ilgili olması bakımından Benedikt’in bulduğu ön anlaşma metni­ni tamamlar niteliktedir. Buradaki kayda göre Beaujeu. Babıâli’ye adanın himaye altına alınması teklifini getirmektedir. Bu teklifin gerekçesi olarak ileri sürülen, Os­manlı idaresinin âdil ve reâyâperver vas­fı ile tanımlanan kimliğinin herkes tara­fından bilinmekte olmasından dolayı, hi­maye altına alınmak isteğinin Korsika halkının kalbinde ilâhî bir ilham olarak doğduğuna işaret edilmesi ilgi çekicidir. Teklifte, adanın en müstahkem ve önem­li kalesi olan Bonifacio’nun şehir ve lima-nıyla beraber Osmanlı idaresine terKedi-leceği, burada gerekli istihkâmlar, cami ve mescidler inşa edilebileceği, İslâm hu­kukunun geçerli olacağı, ticaret vb. işlere gerekli düzenin getirileceği, idarî işlerin görülmesi İçin kadı ve askerî idareciler tayin edileceği belirtilmekteydi. Şehir ahalisinin Osmanlı himayesinde bulun­masına rağmen Korsika vatandaşı sayıl­ması hususunda ortaya çıkan uzlaşmaz­lıktan ötürü bu konunun çözümü ileriye bırakılmıştı. Ahaliye mal, mülk dokunul­mazlığı ve dinlerini serbestçe icra edebil­me güvencesi verilecek; idarî kadrolar ve askerî kuvvetler için mevcut binalar ye­tersiz kalacak olursa yenilerinin inşası­na girişilebilecek; iaşe için gerekli erzak ve diğer malzemeler adadaki rayiç fiatlarla satın alınacaktı. Müslüman tüccar en fazla müsaadeye mazhar tüccar konu­munda olacak, dolayısıyla diğer milletle­rin tüccarlarına tercih edilecek ve güm­rük vergilerinde İndirime tâbi olacaktı. Osmanlı bayrağı taşıyan gemiler adanın her tarafında iyi karşılanacak ve istedik­leri gibi dolaşıp limanlardan her türlü ih­tiyaçlarını karşılayabileceklerdi. Savaş es­nasında Osmanlı gemilerine gerek deniz­de gerekse karada yardımcı olunacaktı. Korsika tebaası ve tüccarlarının işlerini görmek ve Korsika’yı temsil etmek üzere İstanbul’da bir kapı kethüdası buluna­caktı.

Metni Benedikt tarafından ortaya çıka­rılan ön anlaşmada ise ayrıca şu hususlar yer almaktaydı: Himayeye alınması karşılığı olmak üzere Korsika Babıâli’ye yılda 100 kese vergi ödeyecek ve bu verginin İlk yansı Bonifacio’nun tesliminden altı ay sonra tediye edilecek, geri kalanı ise diğer altı ayın sonunda ödenecektir. Ada­da yerleşecek idarî ve askerî kadroların ve 1200 kişiden oluşacak askerî kuvvetin giderleri için de ayrıca yılda 100 keselik bir ödemede bulunulacaktır. Türk asker­lerinin muhtemel insan kaybı ada ahali­sinden telâfi edilecek, savaş halinde talep edildiğinde Korsika kuvvetlerinden de ya­rarlanılacaktır. Korsika tüccar gemileri Türk limanlarına gelebilecek ve limanlar­da bunlar için konsolosluklar açılacaktır. Müslümanlara ait adlî işler kadılar, ada halkı için mahallî mahkemeler ve iki ta­rafı ilgilendiren davalar için de eşit üyeli karma mahkemeler görevlendirilecektir. Osmanlı tebaası olan herkes adanın iste­diği tarafına yerleşebilecek, mal ve mülk edinebilecek, tarım ve ticaretle meşgul olabilecektir. Babıâli, Korsikalılar’a karşı korumacılığı altında bulunan Dubrovnikliler’e davrandığı gibi davranacaktır. Ce­neviz veya Babıâli’ye dost olmayan bir milletin elinde bulunan Korsikalı esir Türk tebaası olan birinin eline geçecek olursa bu Babıâli’ye teslim edilecek ve Babıâli de elinde bulunan Korsikalılar’ı serbest. bırakacaktır. Beaujeu ile yapılan ön anlaş­manın yirmi birinci ve son maddesi Garp ocaklarıyla ilgilidir. Buna göre Korsika, Babıâli’nin arzusu istikametinde Afrika’-daki eyaletlerinden olan Tunus, Trablus ve Cezayir ile de bir İttifaka gidecekti. Beaujeu, ön anlaşmanın tasdikini kolay­laştıracak bir ön şart olarak savaş malze­mesiyle ilgili bazı ihtiyaçların karşılanma­sını da ayrıca rica yollu dile getirmekteydi. Buna göre Babıâli 15.000 tüfek, 15.000 kılıç veya yatağan, yirmi top, yirmi obüs, 30.000 kilo barut, 3000 gülle, 3000 humbara ve çakmaklı tüfeklere kurşun dök­mek için 1 S.000 kilo kalay teslim edecek, ayrıca ada ekonomisini canlandırmak için 100 keselik bir yardımda bulunacaktı.

Beaujeu 10 EylüTde İstanbul’dan ayrıl­mış, 21 Ekim’de Tunus’a varmış ve 1S Kasım’da Tunus beyi ile, Korsika’yı ve İs­tanbul’da 4 Haziran’da yapılan bir top­lantıda İbrahim Müteferrika’nın ileri sür­düğü teklife uygun olarak Sardinya’yı da içine alan ve bu iki adayı müştereken Ba­bıâli’nin himayesine sokan bir anlaşmayı imzalamıştır. Beaujeu, eylül sonunda bir Hollanda tüccar gemisine binerek Tu­nus’tan Livorno’ya geldi. Bu defa kendi­sini Comte de la Vague kimliğiyle ve bir Prusyalı olarak tanıtmaktaydı. Karantinaya alınmasına karşı koyduğunda zorla bir sandala bindirilerek nezaret altında iç kaleye getirildi ve burada rivayete gö­re Kari III. Emanuel’in talebi üzerine- tek başına bir hücreye konuldu. 5 Temmuz 1746’da hapiste iken öldü.

İstikrarsız bir ortamda Korsika’nın Os­manlı himayesine sokulması girişimleri­nin ne derece gerçekçi bir politika olduğu ve başarı şansı sorgulanmaya muhtaç­tır. Benedikt, böyle bir müdahale için si­yasî durumun uygun olduğunu ve bunda da en fazla Garp ocaklarının yararlanma şansının bulunduğunu belirterek bu so­nuçlanmayan girişimin önemine işaret eder.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski