Kös Çalgısı, Nedir, Kösün Özellikleri, Anlamı, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Kös.Daha çok Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan büyük ebatta vurmalı çalgı.

Günümüz Türkçe’sinde kös şeklinde söylenen Farsça kûs kelimesi “vurma, çarpma, dövme” anlamına gelmektedir. Kemal özergin’in. adını “deri” mânasındaki Sumerce kelimeden aldığını İleri sür­düğü ve eski Moğolca’da kö’ürge, Çağatay Türk kültür çevresinde keürge, Kâşgarlı Mahmud’da kövrüg, Ali Şîr Nevâî’de körge adıyla anılan bu çalgı Azerbaycan’­da kyoc, Özbekçe ve Tacikçe’de kus-na-gora diye isimlendirilmektedir.

Kösler İslâm dünyasında Emevî ve Ab­basî devirlerinde, IX. yüzyılda Yemen’de Karmatîler’de, X. yüzyıla kadar Büveyhîler’de, XI. yüzyılın başlarında Ukaylîler’de, aynı yüzyılda Mısır’da Fâtimîler’de, Kuzey Hindistan’daki Gurlu-Türk devletlerinde, XII. yüzyıldan itibaren Selçuklu, Artuklu, İlhanlı, Osmanlı ve Bâbürlü devletlerinde askerî mûsikinin büyük boyutlu çalgıları arasında yer almıştır. Osmanlılar’da da­ha I. Osman zamanında (1281-1324) kul­lanılmaya başlanan kös, Osmanlı tablhâ-nesindeki (mehterhane) vurmalı çalgıla­rın en büyüğü oluşunun yanında hüküm­dar mehterhanesine mahsus olması sebebiyle “kûs-i şâhî, kûs-i hâkânî” diye anılmıştır.

Dede Korkut hikâyelerinde ve Oğuz Ka­ğan destanında da sözü edilen kösün gö­rüntü ve şekli konusunda tarihî kaynak­lardaki bilgiler minyatürlerindeki kös çi­zimleriyle de desteklenmektedir. Buna göre tarih boyunca kösler çoğunlukla çift olarak kullanılmış, nadiren tek kösün ça­lındığı da olmuştur. Harîrî’nİn el-Makâmât’ında yer alan, Selçuklu çağında çizil­miş minyatürlerde hac kervanında deve üstünde iki çift orta kös görülmektedir. Timurlular’da da bu çift kös geleneğinin devam ettiği kaynaklarda belirtilmekte­dir. Ayrıca İbn Battûta Seyahatname’sinde, İlhanlı Hükümdarı Ebû Said Baha­dır Han’ın bir insan boyundaki büyük ha­kanlık kösünden bahsederken ordugâhta önce bu tek kösün çalındığını söylemek­tedir.

Hükümdarlık alâmetlerinden olan kös­ler savaşta ordunun hareketini düzenler, savaş alanında askerleri coşturur, düş­manları top gürültüsünü andıran sesiyle yıldınr ve ürkütürdü. Barış zamanında ise elçilerin kabul merasimleri, şehzade­lerin doğumu, sünnet ve düğün törenle­riyle bayram günü ve geceleri gibi çeşitli vesilelerle vurulurdu. Bu gelenek Osman­lılar’da da devam etmiştir. Kösler hüküm­dar mehter takımlarında çalındığı gibi ayrıca asker serdarlarına sefer zamanla­rında verilirdi. Bu vurmalı saz mehter ta­kımlarının kat hesaplarına girmediğin­den takımlara farklı sayılarda kös katıldı­ğı görülmektedir. Âdâb-ı kadîmeye göre çok az istisnaları dışında sancakların git­mediği yere kösler götürülmezdi. Sûr-ı hümâyunlarda kösler, her gün eğlencele­rin başladığını haber vererek düğün ha­vasını her tarafa ulaştırmak için çalın­mıştır.

Osmanlı askerleri savaşta hücuma geç­meden önce kös-davul, yalnız davul veya yalnız kös, “sar adı verilen özel bir düzüm vururdu. Saf vurulduğunda asker “saf cengi” adı verilen harp nizamına geçerek yürür, düşmana yaklaşıldığında köslerin vuruşlarındaki şiddet artardı. Savaşta ku­rulan dîvân-ı pâdişâhîlerde kösler sabah ve ikindi nevbetlerinde çalınırdı. Bir ye­rin fethinden sonra vurulan kös düzümü-ne “beşaret kösü” denirdi. 1521 ‘de Kanu­nî Sultan Süleyman’ın Macaristan sefe­rinde Belgrad’ı fethetmesi üzerine Dî­vân-ı Âlî”de üç defa beşaret kösünün vu­rulduğu zikredilmektedir. Ayrıca ordu ko­nak yerinden göçerken, donanma bir li­mandan ayrılırken hareketi bildirmek üzere “göç kösü” çalınırdı. Göç havası Os­manlı ordusunda kös-boru. Kırım ordu­sunda ise kös-boru ve kös-zurna toplu­lukları tarafından vurulurdu. Bu esnada sadece kösün vurduğu düzüme “kûs-i rihlet” veya “kûs-i irtihâl” denilirdi. Kale­lerde nevbet çalınırken kös kullanılma­makla beraber III. Selim, Galata Kulesi ve İstanbul nevbethânelerine kös koydur­muştur.

Kösler tokmaklarla vurularak çalınan, üzerine çoğunlukla deve derisi gerilmiş, bakır gibi bir madenden yapılmış, büyük ve derin bir kâse veya kazandan ibaret­tir. Kösün genellikle kaidesi ve deri geril­miş yüzü daire şeklindedir. Kaide düz ola­bildiği gibi oval biçimde sivrice de olabi­lirdi. Oval biçimde olması durumunda kö­sün dik durması ve rahat çalınabilmesi için altına bir dayanağın konması gereklidir. Kaidesinden itibaren genişliği hafif­çe artan ve üstte deri hizasında en geniş konumu alan köslerin karakteristik özel­lik ve ölçüleri milimetrik olarak tam tesbit edilmiş değildir. Bazı yayınlarda kö­sün “davul, büyük davul, tek taraflı büyük davul” şeklinde tanımlanması iki çalgının birbirine karıştırılmasına sebep olmak­tadır. Davulun iki tarafına deri gerilen ve iki tarafından seslendirilen dairevî bir ses kutusu olmasına karşılık kös tek tarafına deri gerilen ve tek taraflı seslendirilen bir çalgıdır. Ayrıca davul ahşaptan, kös ise bakırdan yapılmaktadır.

Kös çalana “köszen”, reislerine de “kösî-başf denilir. Kösler, iki elde tutulan eşit büyüklükteki küresel uçlu tahta tokmak­larla çalınır. Çoğunlukla çift olarak kulla­nılan köslerde iki tokmaktan her biriyle bir köse vurulur. Sağ ve sol kollar nöbet­leşe kalkıp iner. Tek kös kullanıldığında da tokmakların sayısı değişmez. Kösler usulleri iyice ifade etmez, buna karşılık düzümün belli başlı kuvvetli zamanlarını vururdu. Aynı büyüklükte olan, her iki elin eşit kuvvette vuruşuyla aynı ses şiddeti­nin elde edildiği köslerde davul ve nakka­relere mahsus kuvvetli ve zayıf vuruşlar yoktur. Mehter takımının ses gücü kös­lerle en yüksek seviyeye çıkarılmıştır.

Osmanlı dönemi kösleri fil kösleri, de­ve kösleri ve oval kösler şeklinde bir sınıf­lamayla incelenebilir. Fil kösleri. Fil üs­tünde taşınıp çalınan en büyük hacimli köslerdir. II. Osman’ın Hotin seferine gö­türdüğü fil kösleri ve 150 çift deve kösü, Haliç’te Odunkapısf nda bulunan Mîrî Sa­zende Mehterhanesi ve KÖshânesi’nde korunurdu. Aralarında Yavuz Sultan Se-lim’in Çaldıran ve Kanunî Sultan Süley­man’ın Sigetvar seferlerinde vurulan fil köslerinin de bulunduğu dokuz kös 1943 yıllarında Topkapı Sarayı ve Askerî Müze’-de teşhir edilmekteydi. Sigetvar kösünün çapı yaklaşık 130, boyu 127 cm. idi. Günü­müzde İstanbul Harbiye’deki Askerî Müze’de “Mohaç kösü” adıyla teşhir edilen konik tasarımlı kösün üst çapı yaklaşık 125 cm. olup üzerine arslan derisi geril­miştir. Dört tarafındaki dört madenî kul­pu deriyle kaplanmış, ancak altı kişiyle ta­şınabilen bu kösün tokmağının değnek kısmı 61 cm., tokmak kısmının çapı ise 28 santimetredir. Deve kösleri. Bunlar insan boyunun yaklaşık üçte ikisine yakın büyüklükte, bir yumurtanın ortasından biraz yukarısı ile dibine yakın kısmının düz olarak kesildiği oval biçimde bir ta­sarıma sahiptir. Mehterhane davullarına yakın büyüklükteki bu köslerin minyatürleri, III. Ahmed’in şehzadelerini sünnet ettirdiği sûr-ı hümâyunu resmeden Levnî’nin Surnâme’sinde görülmektedir. Minyatürde üç çift deve kösü ile takviyeli sekiz katlı bir mehter takımı yer almak­tadır. Oval kösler. Yumartamsı tasarımın şişkin taraftan kesilmek ve deri germek yoluyla elde edilmiştir. Sûr-ı hümâyun minyatürlerinde pek çok örneği görülen bu kösler taşıyıcılara bindirilmeden yer­de çalınır. Çalınırken altlarına bir sehpa konulması gereken bu tür köslerin bazı­ları sadece tören kösleri olmalıdır. Bu çe­şitten küçük hacimli, dipleri köşeli, fındık kabuğu tasarımlı olan kösler için Bahaettin Ögel’in “nakkare düzeninde Osmanlı kösleri” yakıştırması dikkat çekicidir. Osmanlı döneminde mehterhanelerde ata yüklen­diği için “at kösü” denilebilecek bir mûsiki aleti görülmemesine rağmen Cumhuri­yet devrinde mehterhanenin yeniden can­landırılması çalışmaları esnasında İstan­bul fethinin 500. yılı kutlamaları çerçe­vesinde, fil ve deve bulunamaması sebe­biyle at üzerinde bir çift kös ve köszenin yerleştirilmesi suretiyle oluşturulan at kösü günümüzde bazı icralarda kullanıl­maktadır.

Osmanlı kültür ve edebiyat hayatına da girmiş olan kös kelimesi Türk klasik şiiri ve nesrinde “kûs-i şevket, kûsi şöhret” gibi ifadelerde debdebe, şaşaa anlamın­da kullanılmıştır. Nefî’nin. “Tuttu cihanı debdebe-i kûs-i şöhretin İşitmez anı gû-şu hasudun girân olur beyti bu anlayışa örnek gösterilebilir. Bâkî’nin Kanunî mersiyesindeki, Âhir çalındı kûs-i rahîl ettin irtihâl mısraı ile Üsküplü Atâî’nin, “Kûs-ı rıhlet çalınır kâfile-i ömr geçer” mısraın­da ise kûs-i rıhlet, kûs-i rahîl gibi ifade­lerde ölüm haberi vermek mânasında çok sık kullanılmıştır. Neyzen Tevfik’in, “Kuru laflar ile endîşemi ihlâl etme Ku­lak asmaz davula dinleyen elbette kösü beytindeki, “Kös dinleyen davula kulak vermez atasözü ile Nazîm’in. Ay gör­düm ey felek ne gedâdır sitâreler Ben kös dinledim öte dursun nakâreier bey­tinde yer alan ve değme gürültüye al­dırmaz, büyük olaylar gördüğü için küçük olaylara önem vermez mânası yanında ilgilenmez, duymaz anlamına da gelen “kös dinlemek deyimi bu sazın Türk dilindeki yerini anlatan örneklerdendir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski