Köstence Nerede, Tarihi, Nüfusu, Hakkında Bilgi

Köstence. Romanya’da bu günkü adı Constanta olan bîr liman şehri.

Karadeniz kıyısında yer almakta olup milâttan önce VI. yüzyılın başlarında Tomis adıyla Miletli Yunanlılar tarafından kurulmuştur. Tomis’le ilgili ilk bilgiler, şehrin komşu Callatisler’in saldırısına mâ­ruz kaldığı milâttan önce 260 yılma ait­tir. Milâttan önce I. yüzyılda sırasıyla Pontus Kralı VI. Mithridates, Romalı General Lucullus ve Dacia Kralı Burebista tara­fından zaptedildi. Romalılar döneminde Tomis, altı Yunan kolonisinin oluşturdu­ğu konfederasyonun merkezi durumun­daydı. Milâttan önce 17-8 yıllarında Ro­malı şair Publius Ovidius Naso’nun sür­gün yeri olarak da ünlüydü. Milâttan son­ra I ve III. yüzyıllar arasında büyük bir gelişme gösterdi. Bu sıralarda 20-30.000 civarında nüfusa sahipti. III. yüzyılda bir­kaç defa Gotlar’ın istilâlarına mâruz kal­dı. Ardından Roma İmparatorluğu’nun yeni organizasyonu sırasında Küçük Seythia vilâyetinin merkezi haline geldi. IV. yüzyılda halkının büyük çoğunluğu Hıris­tiyanlığı benimsedi ve burada bir pisko­posluk kuruldu. Bu yüzyılda İmparator II. Constantinus’un (337-361) yeniden inşa ettirdiği şehir ona izafeten Constantiana olarak adlandırıldı. Şehre yapılan tahki­matlarla VI ve VII. yüzyıllardaki ilk Slav ve Avar saldırılan geri püskürtüldüyse de Bulgarlar’ın 679-681 arasında Dobruca bölgesini ele geçirmesi sırasında şehir tahrip edildi. Bulgar idaresinde küçük bir taşra merkezi konumunda kalan şehir 971’de Bizans hâkimiyetine geçti. İdrîsî haritasında ve XIV. yüzyıl İtalyan kaynak­larında zikredılmişse de bu dönemde şe­hir Roma devrinin canlılığından uzaktı. XIV. yüzyılda şehir önce Dobrotici Devleti’ne ait İken aynı anda Osmanlılar ve Ef­lak Prensi Mircea tarafından alınmak İs­tendi. 1402’de Mircea buraya hâkim ol­muşsa da Osmanlılar 1419’da Constanta ile beraber Dobruca’nın büyük kısmını fethettiler. Osmanlı idaresinin ilk anları oldukça serbest geçti, fakat aynı zaman­da kayda değer bir müslüman Türk iskânı gerçekleşti. Adı Köstence olarak değişti­rilen Constanta önce Silistre sancağının Tekfurgölü (şimdi Techirghiol) kazasına bağlandı.

Cizvit Giulio Mancinelli 1S80’lerde bu­rada küçük bir köy olduğunu kaydeder­ken 1597 Osmanlı tahrirleri de sadece otuz bir vergi mükellefinin bulunduğunu ve 12.000 akçe irad kaydedildiğini haber vermektedir. Şehir XVII. yüzyıl başların­da Leh kazakları tarafından tahrip edil­diyse de kısa zamanda kendisini toparla­dı. Evliya Çelebi burada 1SO ev, bir cami ve kırk-elli tahıl ambarı bulunduğunu yazmaktadır. Bu rakamlara göre Kösten­ce Limanı’nın gittikçe önem kazandığı anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyılda Trabzon bölgesinden gelen bir grup asker ve ge­mi reisi buraya yerleşti. Bunların bir bö­lümü 1722’de III. Ahmed’in emriyle geri gönderildi.

1768-1774 ve 1787-1792 Osmanlı-Rus savaşlarında harap olan şehir yeniden imar ve tahkim edildikten kısa bir süre sonra 1809 ve 1829 savaşlarında Ruslar tarafından yine ele geçirildi. Şehir yeni­den küçük bir köy haline döndü. Moltke, 1830’lann sonlarında burada sadece kırk ev ve küçük bir liman bulunduğunu yaz­maktadır. Kırım savaşında bir defa daha ; Bus işgaline uğrayan Köstence 1854’te Ruslar tarafından Fransızlara teslim edildi. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dobruca bölgesinin stratejik öneminden dolayı Os­manlılar Köstence’ye de özel ilgi göster-(ffler. 1857’de Osmanlı idaresi, bir İngiliz jlrketi vasıtasıyla Tuna üzerindeki Cer-navodâ ile Köstence arasında demiryolu inşasını başlattı ve demiryolu 1860’ta ta­mamlandı. Bu arada aynı şirket marife­tiyle demiryolu istasyonuna ilâve olarak liman genişletildi, deniz feneri ve 400’e yakın yeni ev inşa edildi. 1859’da nüfus 3000’e çıktı. 1864 idarî düzenlemelerinde Köstence Tuna vilâyeti Tulçı sancağına bağlı bir kaza merkezi oldu. 93 Harbi’nde Ruslar tarafından işgal edildi (1877). Daha sonra Ayastefanos ve Berlin ant­laşmalarıyla bütün Dobruca ve Köstence Romanya’ya bırakıldı (1878). Savaş yılla­rında nüfusu 4-5000’ine kadar düşen Köstence, Romanya’nın Judet adı verilen idarî biriminin merkezi olarak kısa za­manda nüfusu arttı ve ekonomik yönden gelişti. Daha I. Dünya Savaşı’ndan önce Köstence, Romanya dış ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği liman haline geldi. Nüfus 1894’te 10.000’den 1912′-de 27.000’e, 1930’da 59.000’e, 1948′-de 78.000’e, 19S6’da 99.000’e, 1966’da 150.000’e, 1977de 256.000’e ve 1992′-de 350.000’e ulaştı. Şehir oldukça geniş­ledi ve yeni ihtiyaçlara uygun yeni yapılar inşa edildi. M. Dünya Savaşı sonrasında ticarî boyutun yanına turizm imkânı da eklendi. Romanya’nın en önemli kültürel merkezleri arasında yer alan Köstence 1923ten itibaren bir Ortodoks piskopos­luğu da barındırmaktadır. Şehirde iki yük­sek denizcilik okulu ve 1990’da kurulan devlet üniversitesi vardır.

XX. yüzyılda gerçekleşen Roman iskâ­nıyla şehirde müslümanlann oranı gittik­çe azaldı. Hemen hemen tamamı Türkler’den oluşan müslûman nüfus 20.000’e kadar düştü. Köstence’de bulunan beş caminin en eskisi 1868’de İnşası tamam­lanan. Hünkâr Camii olarak da bilinen Aziziye Camii’dir. En ihtişamlısı ise 1910′-da Romanya Devleti’nin de yardımı ile yaptırılan Büyük Cami’dir. Romanyalı mimar ve mühendisler tarafından plan­ları çizilen bu cami, XVIII. yüzyılda inşa edilen bir caminin yerine 1822’de yapı­lan Mahmudiye Camii’nin yerinde kurul­muştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

 

Daha yeni Daha eski