Kruya-Kruje (Akçahisar) -Arnavutluk- Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Arnavutluk’ta Osmanlı döneminde Akçahisar adıyla anılan tarihî bir kasaba ve kale.

Orta Arnavutluk’ta Tiran’ın 20 km. ku­zeyinde bulunan Kruya (Kruje), Osmanlı döneminde (1415-1912) Tanzimat reform­larına kadar Ohri sancağına bağlı bir ka­za merkezi durumundaydı. Daha sonra yeni kurulan İşkodra vilâyetine bağlandı. XVI. yüzyılın ortalarından itibaren başlan­gıçta şehre hâkim dağlardaki bir mağarada kabri olduğuna inanılan San Saltuk Dede kültü etrafında odaklanan bir Bek­taşî tarikat merkezi olarak önem kazan­dı. XIX. yüzyılda Arnavut milliyetçiliğinin ortaya çıkışıyla birlikte bir direniş ve millî kimliğin sembolü haline geldi.

Kruya, Kruya dağlarının batı yamaçla­rında 600 metreden fazla rakıma sahip verimli Fushe Kruje ovasına hâkim bir mevkide yer almaktadır. Kasabanın adı kalenin dibinden çıkan kuvvetli su kayna­ğına dayanır. Bu isim ilk olarak milâttan sonra 879 tarihli bir kilise belgesinde görülür. Kasabanın en eski kısmı kayalık bir yüzey üzerine ku­rulan, her tarafı sarp kayalıklarla çevrili kaledir. Kale 800 m. uzunluğunda, mak­simum 275 x 150 metrelik bir alanı içine alan sura sahiptir. Bu alan, yaklaşık 1500-2000 kişiyi barındırabilecek ya da 320-400 civarında evi içine alabilecek genişlik­tedir. Bu durum, Kruya’nın Ortaçağ döne­mindeki şehir standartlarına göre orta büyüklükte olduğunu gösterir.

Kruya Kalesi’nin tarihi İmparator lusti-nianos(VI. yüzyıl) dönemine kadar uzan­makla beraber arkeolojik bulgular bun­dan iki yüzyıl sonrasına aittir. XII. yüzyıl­da Kruya, Ortaçağ Arnavut Devleti’nin çe­kirdeğini teşkil eden bir siyasî oluşumun merkezi durumundaydı. XIII. yüzyılın baş­larında Progon’un oğulları Gjini ve Arna­vut Dimitri bu devletin yöneticileri olarak zikredilir. 1253’te Golem adlı bir Arnavut Kruya hâkimi olarak kaydedilir. 1271-1272’de Fransız prensi ve sonradan Gü­ney İtalya’nın yöneticisi olan Anjou hane­danından Charles, Draç ile Kruya’yi alıp eski kaleyi yeniden yaptırdı. Charles’ın ölümünün ardından 1284’te Bizans İmparatoru II. Andronikos Avlonya, Draç ve Kruya’yı yeniden aldı. 1344’te Sırplar Kru­ya, Berat ve Avlonya’yı ele geçirdi. Sırp Kralı Çar Duşan’in ölümünden (1355) son­ra bir Arnavut olan Charles Thopia Kru-ya’ya hâkim oldu (1363). Charles ile oğlu ve aynı zamanda halefi olan George bu­rayı 1392’ye kadar ellerinde tuttular. Ge-orge’un Ölümü üzerine kasaba miras yo­luyla kız kardeşi Helena’ya kaldı. 1393’te Şahin Bey kumandasındaki Osmanlılar. Kruya’nın 80 km. kuzeyindeki muhkem İşkodra  İskenderiye şehrine yerleşince Helena’nın evlendiği Venedik asilzadesi Barbadigo Osmanlı hâkimiyetini tanıya­rak onlara tâbi oldu. 1394 yılında onun yerine Osmanlı vasalı olan Sırp Prensi Konstantin Balsic getirildi. 1402’de Os-manlılar’a bağlı Arnavut beyleri Ankara’­da Yıldırım Bayezid’in yanında Timur’a karşı çarpışırken Konstantin Balsic de Ve­nedik idaresindeki Draç’a saldırdı, ancak mağlûp oldu ve öldürüldü. Bunun üzerine Arnavut beylerinden Nikola Thopia. Kru­ya’yı ailesi adına geri aldı ve 141 S’teki ölü­müne kadar elinde tutmayı başardı. Ar­dından Sırp-Arnavut Beyi Gjon Kastrioti Osmanlılar’ın vasalı olarak şehrin idare­sini ele geçirdi.

835’te (1431-32) Osmanlılar’ın yaptığı Arnavutluk tahririnde kasabanın adı Ak-çahisar şeklinde geçer ve burada kale muhafazasıyla görevli olduklarından ver­giden muaf tutulan 125 hıristiyan hane­sinin bulunduğu kaydedilir. Yine deftere göre kasabada bir kadı görev yapıyordu. 1437’deGjon Kastrioti’nin (İvan/ Yuvan Kastriyota) ölümü üzerine Osmanlılar onun müslüman olan oğlu İskender Bey’i (Skanderbeg) idareye getirmeyip buraya Hasan Bey adlı birini tayin ettiler. 847’de (1443} Osmanlılar’ın İzladi’de bozguna uğramasından sonra İskender Bey Hıris­tiyanlığa dönerek Arnavutluk’a gidip Kru­ya’yı işgal etti. Osmanlılar’ın 853 (1449) ve 854’te (1450) şehri geri alma çabaları birsonuçvermedi. Kuşatmaların ardın­dan İskender Bey kaleyi daha da sağlam­laştırdı. 861 (1457) sonbaharında da Kru­ya’yı alamayan Fâtih Sultan Mehmed 871 (1466) yılında büyük bir orduyla Arnavutluk’a girdi, ancak Kruya’yı yine ele geçire­medi. Sürekli baskı altında tutulan Kru­ya. İskender Bey’in 872’de (1468) ölü­münden çok sonra 15 Rebîülevvel 883’te (16 Haziran 1478) fethedildi. Tarihçi Tur­sun Bey’in kaydettiğine göre kasabanın müdafileri kılıçtan geçirilmişti ancak Şubat 1479’da Venedik senatosu, Kruya’da hapsedilen

bir grup Venedikli’nin serbest bırakılma­sı için Osmanlılarla görüşme yapıyordu. Fethin ardından kasaba bir kadılık mer­kezi haline getirildi. Kale içinde bir cami ile hemen onun yanında bir hamam inşa edildi. Kasabaya bir grup müslüman yer­leştirildi ve hisar yeniden esaslı bir şekil­de tamir edildi. Bugün görülen tarihî ya­pıların çoğunluğu erken Osmanlı döne­mine, Fâtih Sultan Mehmed’in son yılları ile II. Bayezid dönemine aittir. 935-937 (1528-1530) yılları kayıtlarını içine alan bir Osmanlı tahriri, kasabada seksen do­kuz hıristiyan hâne ile altmış beş müslü­man hanenin bulunduğuna işaret eder. Mahallî hıristiyan halk bu dönemde hâlâ kaleyi muhafaza vazifelerine karşılık ken­dilerine tanınan vergi muafiyetinden fay­dalanmaktaydı.

XVI. yüzyıl boyunca Kruya Balkanlar’-daki önemli Bektaşî merkezlerden biri ha­line geldi. 975 (1567) tarihli bir Osmanlı belgesi 947 (1540) tarihli deftere atıf ya­parak buradaki Sarı Saltuk Dede kültünü ortaya koyar. Mahallî Bektaşî rivayetleri Kesriye’den Kasım Baba, Konitsa’dan Hü­seyin Baba ve Kayalar Sarıgöl civarında­ki Cuma Pazan’ndan Pîrî Baba’yı Bektaşî yolunun pirleri olarak kaydeder. Kasım Baba XVI. yüzyılın sonlarına ait bir tahrir defterinde zikredilir. Aynı dönemde kasa­ba hisarın dışına taşarak aşağıya doğru yayılmaya başlamıştır. Kalenin 200 m. dı­şında ve eski Kruya Çarşısı’nın ortasında Nasuh oğlu Murad Bey tarafından inşa edilen cami (940/1533-34) bunun açık bir göstergesidir. XVII. yüzyılda kasabanın, büyük bir kısmı eski kalenin dışında yer alan 800 haneden oluştuğu kaydedilmek­tedir. 1669-1670 yılla­rında Arnavutluk sahillerinin Venedik fi­lolarının saldırısına uğradığı Girit Savaşı esnasında Osmanlılar Kruya’ya 137 kişilik küçük bir birlik yerleştirdiler. Bu da hisa­rın o yıllarda stratejik öneminin azaldığı­nı gösterir.

XVII. yüzyıl boyunca kasaba ile köyler­deki nüfusun çoğunluğu İslâmiyet’i ka­bul etti. Ancak Başpiskopos Vincenzo Zmajevich tarafından Roma’daki Katolik otoritelerine yazılan 1703 yılına ait bir ge­zi raporunda, aynı yıl Kruya bölgesinde yaşayan ve kiliseleri bulunan Katolik hı­ristiyan gruplarının varlığından bahsedilir. Bu durum zaman içerisinde Katolik Hıristiyanlığın gerilediğini ortaya koyar. 1933’te seyahat eden John Kingsley Birge, Hacı Yahya BabaTekkesi’nin avlusunda 1130 (1718) yılına ve Murtaza Baba Tekkesi’nin avlusunda 1141 (1728-29) yı­lına ait Bektaşî mezar taşlarının bulundu­ğunu kaydetmiştir. 1194’te (1780) Mus­tafa Baba Dollma’nın âbidevî türbesi inşa edilmiş ve iç tarafı güzel bir şekilde süs­lenmiştir.

XVIII. yüzyılda kasaba, güçlü bir dere­beyi ailesi olup soyu XIV. yüzyılda burayı idare eden Charles Thopia’ya kadar uza­nan Toptan ailesi mensupları tarafından yönetildi. Bunlar. Dollma Tekke Türbesi’-nin arkasında 1198 (1784) tarihli mezar taşı bugün de mevcut bulunan ve büyük ihtimalle tekkenin banisi olan Toptanzâ-deÂdem Ağa b. İbrahim Ağa b. Ali Ağa’-nın vârisleriydi. 1800’den hemen önce Toptan ailesine mensup Kaplan Paşa, İş-kodra Veziri Kara Mahmud Paşa’ya karşı kazandığı zaferin anısına Hamza Baba Tekkesi için âbidevî bir türbe yaptırdı. Bundan kısa bir süre sonra da önemli bir Bektaşî lideri olan Şeyh Şemîmî ile ihtilâ­fa düşmesi üzerine bütün Toptan ailesi şehri terkederek Tiran’a yerleşti. Böyle­ce kasaba giderek gerileme sürecine gir­di. Ardından çeşitli Osmanlı karşıtı isyan­ların merkezi haline geldi. 1831’deki bü­yük Arnavut isyanından sonra Reşid Paşa kumandasındaki Osmanlı birlikleri Kruya Hisarı1 na hücum etti ve kasaba büyük bir tahribe uğradı. Bu arada II. Mehmed Ca­mii ile Murad Bey Camii tahrip edildi. Bunların ikisi de mevcut kitabelerine göre 1253’te (1837-38) yeniden yaptırıl­mıştır.

Şemseddin Sami Bey’in verdiği bilgiye göre Osmanlı döneminin sonunda Kruya tamamı müslümanlardan oluşan 7500 nüfusa sahipti. 1310 (1892-93) yılına ait İşkodra Vilâyeti Salnâmesi’nüe Kruya kazasının kırk dokuz köyden oluştuğu ve nüfusun sadece 174’ü Katolik ve kalanı müslüman olmak üzere 13.834’e ulaştığı kayıtlıdır. Bu tarihte kazada 2614 hâne. üç cami, on üç mescid, yirmi yedi tekke, bir rüşdiye ve dört ibtidâiye ile on yedi­den fazla kilise bulunmaktaydı.

1906-1907’de Kruya, isyancı köylülerle Şemsi Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri arasında geçen Tallajbe Harbi ile sona eren Osmanlı karşıtı hareketle­rin merkeziydi. 1912’deki Arnavut isyanı sırasında da Kruya ana merkezlerden bi­riydi. Bu mücadelelerle Toptan ailesine mensup derebeyilerine karşı olan köylü­ler hakkındaki hâtıralar sözlü tarihle ma­hallî tarihî bilgilerde yer alır. Bunlar G. Komnino tarafından toplanarak incelen­miş ve neşredilmiştir. Osmanlı hâkimiye­tinin sona ermesinin ardından  büyük güçlerin Prens VVilhelm von VVied’i yeni devletin idaresine getirmele­rinden sonra kasaba Esad Toptan’ın ida­resindeki Türk yanlısı Esadî hareketin merkezi oldu. Bu hareket, Mati’den ge­len ve sonradan Arnavutluk kralı olan Ah-med Zogo kumandasındaki dağlılardan oluşan birlikler tarafından nihayete erdi­rildi ve kasaba ele geçirildi. II. Dünya Sa­vaşı sırasındaki İtalyan ve Alman işgalin­den ve komünist idarenin tesisinden son­ra Kruya’nın merkezî kesimi yenilendi; XV. yüzyıldan kalma hamamla 891 (1486) ta­rihli Evrenosoğlu Ahmed Bey’in âbidevî çeşmesi ortaya çıkarılıp restore edildi. 1960’larda bir zamanlar bütün iktisadî faaliyetin merkezi olan tarihî pazar yeri de yenilendi. 1967’ye kadar büyük Fushe-Kruje Tekkesi, Bektaşî dede-babaların merkeziydi. 1967 baharında Arnavut kül­tür devrimi esnasında bütün dinî faaliyet­ler yasaklandı, camilerle hemen hemen bütün tekkeler ve kutsal mekânlar tahrip edildi; sayısız tarihî mezar taşı ortadan kaldırıldı. 1970’lerde Enver Hoca diktatörlüğü, Kruya Hisarı’nın yıkıntıları içinde Arnavut milliyetçiliğinin tapınağı olarak hizmet edecek büyük, hiçbir estetik de­ğeri bulunmayan ve bugün İskender Bey Müzesi olan bir saray inşa ettirdi. Komü­nizmin yıkılmasından sonra İslâmiyet ve bu arada Bektaşîlik yeniden toparlanma­ya başladı. Muhafaza edilen Dollma Tek­ke ile tekrar İnşa edilen Sarı Saltuk Tekke­si faaliyete geçti. 1930’da Kruya’nın nü­fusu 4800, 1938’de 4S00, 1980’de 11.200 ve günümüzde geniş idari sınırları içinde 18.000 olarak verilmektedir. XVIII. yüzyı­lın son on yılı ile XIX. yüzyılın ilkyarısında Osmanlı şairi Toptan ailesinden Şaban Hulusi Bey burada yaşamıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski