Kıta -nazım şekli- Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kıta. İran ve bilhassa Türk edebiyatında kullanılan bir nazım şekli.

Sözlükte “parça, kısım” anlamına ge­len kıt’a, Arap şiirinde mâna bütünlüğü taşıyan aynı vezin ve kafiyedeki beyitler topluluğu için kullanılmaktadır. Bazı çağdaş araştır­macılar ise kıtayı kasideden ayrılmış İki altı beyitlik bir parça şeklinde açık­lamaktadır. Tehânevî, kıta için Türk şiirinde kullanılan nazım şeklini hatırla­tan bir ifade ile, “Vezin ve kafiyeleri aynı, matla’ları olmayan, kafiyeleri İkinci mıs­ralarında bulunan iki-altı beyitlik nazımdır” demektedir. Eski Arap şairlerinden intikal eden bazı kısa manzumeler arasın­da uzun şiirlerden kalmış parçalar kadar kıta şeklinde söylenmiş kısa şiirler de var­dır. Daha sonraki dönemlerde aşka dair konularla dinî, felsefî konuların işlendiği kıtaların çıkış noktası bu şiirler olmuştur. Öte yandan Bağdat’ta bilhassa ramazan gecelerinde halk diliyle söylenen şarkılar da aslında kıta şeklindeydi.

İran edebiyatında kıta, İranlılar’ın İslâ­miyet’i kabul ettiği tarihlerden itibaren hem kasideden ayrılmış parçalar hem de müstakil bir nazım şekli olarak kullanılagelmiştir. Müstakil kıtalar en az iki, en fazla yedi ilâ on beyit kadardır. Nadiren yirmi, otuz, hatta elli beyitlik kıtalar da bulunmak­tadır. Ahlâkî mevzular yanında öğüt, medih, ağıt gi­bi konuların da ele alındığı bu şiirlerin özel bir vezni bulunmamakta, ancak be­yitlerin ikinci mısraları birbiriyle kafiyeli olmaktadır. Kıtalar divanlarda genellikle “mukattaât” başlığı altında toplanmıştır. İran edebiyatında Rûdekî, Nâsır-ı Hüsrev. Senâî, Evhadüddîn-i Enverî. Abdur-rahman-ı Câmî, İbn Yemîn, son dönemde de îrec Mirza, Ferruhî-i Yezdî ve bilhassa Pervîn-i İ’tisâmî kıta yazan önemli şair­lerdendir.

Türk edebiyatında kıta İran edebiyatındakine benzer özellikler gösteren, iki veya daha çok beyitten meydana gelmiş bir nazım şekli olup matla’ ve mahlası (taç beyti) bulunmayan bir gazel gibi beyitle­rinin ikinci mısraları birbiriyle kafiyelidir. Dört mısralik kıtaların birinci ve üçüncü mısraları da genellikle birbiriyle kafiyeli olur. Türk edebiyatında bu tür kıtalar da­ha çoktur. Kıtanın beyitlerle yazılan nazım şekillerinden ayrılmasını sağlayan en be­lirgin özelliği, birinci beytinin mısralarının aynı kafiyede olmaması ve umumiyetle bütün beyitlerinde aynı konunun ele alın­masıdır. Öte yandan bendler halinde yazı­lan nazım şekillerinin her bendine de ke­limenin sözlük anlamından hareketle kıta denilmektedir. Çok sayıda beyitten olu­şan (iki beyitten daha fazla olan) kıtalara “kıt’a-i kebîre” denilmektedir. Kıt’a-i kebîreier otuz-kırk beyit kadar olabilmek­tedir. Bazan kıtanın birinci beytindeki mısralar birbiriyle (musarra’), ikinci beyti­nin ikinci mısraı birinci beyitle kafiyeli olabilmektedir. Bu şekilde kafiyeli olan kıtalara diğer nazım şekillerinden ayırt edilmesi için “nazım” adı verilmektedir. Çok beyitli olanların gazel ve kasideden farkı nazmın konu bütünlüğü içinde bu­lunmasıdır. İki beyitten meydana gelen nazımların kafıyelenişi aynı olan rubâîden farkı rubailerin özel aruz kalıplarıyla ya­zılması ve daha çok hikemî konuları ele almasıdır. Çeşitli konularda bir bütünlük içinde yazılmakla birlikte bilhassa düşün­ce, hikmet, nükte ve hicve dair kaleme alınan kıtalar divanlarda “mukattaât” ve­ya “kıtaat” başlığı altında toplanmıştır. Eski Türk edebiyatında hemen her şair kıta yazmış ve bunlara divanında yer ver­miştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski