Kufi Yazı Nedir, Sanatı, Çeşitleri, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Kûfî. Düzenli, köşeli, dik ve yatay harfleriyle geometrik çizgilere dayanan Arap yazısı.

Arap yazısının kaynağı ve nasıl yayıldığı hususunda farklı görüşler vardır. Bazı İs­lâm âlimleri konuyu hadislerin ışığında açıklayarak yazının ilâhî bir kaynağa da­yandığını (tevkiff) söylerler. Diğer bir görü­şe göre Arap yazısı Himyerî diye de anılan müsned yazısından doğmuş, ticarî müna­sebetler neticesinde Hicaz bölgesinde yayılmıştır. XVIII. yüzyılda G. J. Klehr ve XIX. yüzyılda Theodor Nöldeke ilk defa Arap yazısının Nabat yazısından kaynaklandı­ğını ileri sürdüler. Ardından bu görüşü ta­kip eden şarkiyatçıların Kuzey Arabistan bölgesinde ortaya çıkardıkları Arapça ki­tabeler üzerinde yaptıkları ilmî araştır­malar konuya açıklık getirmiş, böylece da­ha doğru bir sonuca ulaşılmıştır. Bunlar­dan milâttan sonra 250 yılına ait, Ümmülcimâl’de bulunmuş bir mezar taşı ile 328 yılına ait İmruülkays’ın mezar taşı üzerinde bulunan kitabeler Ârâmî yazısın­dan kaynaklanan Nabatî hatla yazılmış­tır. Milâttan sonra 512 tarihli Zebed’de ve 568 tarihli Harran’da bulunan kitabe­lerle yine milâttan sonra VI. yüzyıla ait Ûmmülcimâl’de bulunan diğer bir belge de Nabatî hatla yazılmıştır. Bu kitabeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Nabat yazısıyla Câhiliye çağı Arap yazısı arasında harflerin şekil ve birleşmesi ba­kımından benzerlik tesbit edilmiş, Arap yazısının Nabatî yazının gelişmiş bir de­vamı olduğu görüşü kuvvet kazanmıştır. Ticarî münasebetler sonucunda Nabatî yazının Havran, Enbâr ve Hîre’ye, oradan da Dûmetülcendel yoluyla Hicaz’a geçmiş ve yayılmış olduğu bilinmektedir. Nabat yazısı. Lahmîler zamanında VI.yüzyılın ortalarında Enbâr ve Hîre’de yeni bir ge­lişme safhası geçirerek geometrik, düzenli, dik ve yatay çizgilerin hâkim oldu­ğu bir form kazanmıştır. Bu üslûp kûfînin ilk şekli olarak kabul edilir. 512 yılına ait Zebed ve 568 yılına ait Harran kitabeleri bu tarzın en eski örnekleridir. Bazı âlimler bu yazıya “cezm” veya harflerinin yaygın oluşu sebebiyle “el-kalemü’l-mebsût” ya­hut “yâbis” de demişlerdir. İslâm öncesi Nabat yazısının ticari münasebetlerde, mektuplarda, günlük işlerde kullanılan, yuvarlak ve yumuşak çizgilerin hâkim ol­duğu, “meşk” adı verilen bir başka çeşidi daha vardır. Her iki üslûp İslâmiyet’le yeni bir safhaya girmiş, İslâm’ın bütün kurum­larıyla ve süratle gelişmesi yazının da ay­nı şekilde gelişmesini ve yayılmasını sağ­lamıştır. Özellikle vahyin tesbitinde dü­zenli ve kurallı bir üslûp olan cezm yazısı her yazanın elinde farklılık gösteren meşk yazısına tercih edilmiş, cezm yazısı mus-haf kitabetine tahsis edilmiştir. Zeftâvî. Zeyd b. Sâbit’in mushafı cezm (mebsût) çeşidiyle yazdığını söylemektedir. Kur’an metninin açık, güzel, iri harflerle, yanlış okuma ve tahri­fe sebep olmayacak bir şekilde yazılması, ilâhî kelâmın muhafazası ve gelecek ne­sillere intikalinde uyulması gereken esaslı prensipler olarak kabul edilmiş, ashap ve tabiîn bu esaslara karşı büyük bir hassa­siyet göstermiştir.

İlk mushaf yazısının örneklerini görüp incelemiş olan İbnü’n-Nedîm cezm diye bilinen Arap yazısının Mekke’de Mekkî. Medine’nin dinî ve siyasî bakımdan önem kazanmasıyla da Medenî diye adlandırıl­dığını. Mekkî ve Medenî yazıların elif har­fiyle karakterize edildiğini, hafifçe sağa eğik ve bitiş noktasında çengelli olduğu­nu kaydeder. Mail Mek­kî” de denen bu yazının günümüze ulaş­mış en eski örneklerinden biri Vatikan Kütüphanesi’nde deri üze­rine yazılmış mushaf sayfasıdır.[Hûd 11/ 4-12] Mushaflarda kullanılan iri, okunaklı cezm tarzı dört halife döneminde de yay­gın olarak benimsenmiştir. Bu tarz hic­reti takip eden yarım asır içinde büyük gelişme göstermiş ve bölgelere göre çe­şitlilik arzetmiştir. Ancak kûfî yazı geo­metrik esasa dayalı karakterini daima ko­rumuş, çeşitli devirlerde değişik şekiller­de adlandırılmış. V. (XI.) yüzyıla veya da­ha sonraki dönemlere ait kaynaklar ise buna “kûfî yazısı” demişlerdir. Kalkaşendî’nin mushaf hattını işaret ederek, “Şu anda kûfî diye bilinen Arap yazısı” dediği­ne göre daha önce bu adla bilinmediği anlaşılmaktadır. Kûfî terimi ilk defa III. (IX.) yüzyılda yazı kale­minin şeklini belirtmek için kullanılmıştır. Zamanla bu çeşitli üslûpların ayrıntıları­na ait bilgiler kaybolduğundan kûfî daha umumi bir terim olmuştur. Bu adlandır­ma ile yazının ortaya çıktığı Hîre ve geliş­tiği Küfe arasında bir irtibata işaret edil­miştir.

Çağdaş araştırmacılar, kûfî yazısının tarih içinde ve çeşitli bölgelerde görülen tarzlarını tanımlamak için mesâhif kûfîsi. Fatımî kûfîsi. Eyyûbî kûfîsi. Memlûk kû­fîsi, Endülüs kûfîsi gibi sınıflandırmalar yapmışlardır. Şehir ve bölgelere göre de kûfîyi Kayrevan kûfîsi, Nîşâbur kûfîsi, Irak kûfîsi, Fârisî kufisi. Mısır kûfîsi ve Endü­lüs kûfîsi diye de isimlendirmişler; kûfî­nin şeklindeki gelişme ve farklılıklara da­yanarak el-kûfiyyü’l-basît, el-kûfiyyü’l-müverrak, el-kûfiyyü’l-müzehher, el-kû-fiyyü’l-madfûr ve el-kûfiyyü’l-murabba’ şeklinde adlandırmışlardır.

Kaynak eserler ve sanat eserleri ince­lendiğinde kûfî yazısının şu üslûpları or­taya çıkmaktadır:

1. Câhiliye dönemi kû­fîsi (cezm). Enbâr’da doğup geometrik karakterini müsned yazının etkisiyle Hî­re’de kazanmıştır.

2. Asr-ı saadet kûfîsi (Mekkî, Medenî). Hz. Peygamber döne­minde Mekke ve Medine’de yaygın olarak kullanılan, mushaflarm yazıldığı Arap ya­zısıdır.

3. Celî kûfî. Emevîler devrinde ik­tisadî ve medenî seviyenin yükselmesiyle birlikte ilim ve sanat hayatında da önem­li gelişmeler olmuş, şehirlerde görülen imar faaliyetlerinin yanında Kur’an ve ki­tap istinsah, telif ve tercüme faaliyetleri de hızla çoğalmıştır. Gittikçe yayılan bu uygarlık sebebiyle yazıya olan ihtiyaç da­ha da artmıştır. Abbasîler zamanında ak-lâm-ı sitte ortaya çıkmaya başlayınca kâ­tipler mushaf ve kitap istinsahında “ver-râki” veya “neshi” denilen bir yazı kullan­mış, böylece mushaf kûfîsi yerini neshî veya reyhânî denilen yazıya bırakmıştır. Ancak kûfî hattı Kuzey Afrika, Endülüs ve Mağrib’de yuvarlak çizgiler kazanarak “el-kûfiyyü’l-mesâhifi’l-garbr ve “el-hat-tü’1-mağribr, İran ve doğusunda ise “el-kûfıyyü’l-meşriki” adıyla o bölgelerde ak-lâm-ı sittenin yayılmasına kadar kullanıl­mıştır. Dünya müze ve kütüphanelerinde Hz. Osman’a izafe edilen mushaflarla Emevî ve Abbasî dönemlerine ait kûfî hatla yazılmış sanat değeri yüksek pek çok mushaf-ı şerif bulunmaktadır. Kûfî-nin kalemle yazılan mushaf yazısından başka dinî, askerî ve sivil binaların kitâbeleriyle mezar ve menzil kitabelerinde oy­mak ve kabartmak suretiyle sert madde­ler üzerine hakkedilen celî şekli gelişmiş, böylece kûfî yazı hem binanın süsü hem de medeniyetin tesciline vasıta olmuştur. Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc. Velîd b. Abdülmelik devrinde (705-715) yapı­lan restorasyon esnasında Mescid-i Nebevi’nin kıble duvarına “ve’ş-Şemsi ve duhâ-hâ” sûresinden Kur’ân-ı Kerîm’in sonuna kadar olan kısmı ilk defa celî kûfî hatla yazan sanatkâr olarak bilinir. Bu yazı altın mozaik parçaları ile teşkil edilmişti. 72′-de (691) İnşa edilen Kubbetü’s-sahre’nin kitabelerinde de aynı madde kullanılmış­tır. Mekke hareminin 167 (783-84) yılına ait sütunları üzerindeki kitabeler de basit kufinin celî şekliyle yazılmıştır. Basit celî kûfî yazıda harflerin başına üçgen başlık­lar eklenmesiyle “el-kûfiyyü’l-mürevves” adı verilen yeni bir tarz meydana gelmiş­tir. Bunun en eski örneği Abdülmelik b. Mervân (685-705) dönemine ait bir lafza-i celâlde görülmektedir. yüzyılda belirmeye başlayan bu tarz III. (IX.) yüz­yılda bütün İslâm dünyasında kullanılmış­tır. En güzel örneği Kurtuba’daki (Cordoba) ulucaminin kitabeleridir. Abdülmelik b. Mervân zamanında basılan paralar üze­rinde de bu tarz kûfî kullanılmıştır.

4. Tezyînî ve çiçekli kûfî(eİ-kûfiyyü’l-müzahref). Kûfînin celî şekli daha tezyini bir mahiyet kazanmış, harflerin uçları ve yazı boşluk­ları yaprak kıvrımları stilize çiçek ve hay­van motifleriyle bezenmiştir. Nâyin Ca-mii’nin 349 (960) tarihli yazıları. Kahire Ezher Camii’nin 431 (1039-40} yılına ait kitabeleri, Diyarbakır surlarında Melikşah burcu üzerindeki 478 (1085) tarihli ka­bartma, Kazvin Haydariye Medresesinin 509 (1115) tarihli sırlı tuğla ve alçı deko­ru, Musul’da 543 (1148) yılına ait uluca-mi mihrabındaki yazılar, Konya Alâeddin Camii’nin 617 (1220) tarihli minberi üze­rinde, Aksaray Ulucamiİ minberindeki tezyinî kûfî yazıları, Kahire’de 757 (1356) yılına ait Sultan Hasan Medresesi yazıları bu tarzın en güzel örnekleri arasındadır.

5. Örgülü kûfî, [el-kûfiyyü’l-madfûr] Celî kûfî yazıda dekoratif gelişmeler gittikçe zenginleşerek yeni şekiller oluşmuş, elif ve lâm gibi dik harfler hatta kelimeler dahi örülerek kûfînin bu tarzı ortaya çık­mıştır. Musul’da 61S (1218) tarihli Bedriye Medresesi’nin kitâbeleriyle Konya’da Sırçalı Medrese (640/1242). Karatay Med­resesi kubbe tezyinatı (649/1251-52) ve Sivas’ta I. Keykâvus Dârüşşifâsı’nm pen­cere alınlıklarının lâcivert örgülü kûfî ya­zıları. Netanz’da İlhanlı dönemi Mescid-i Cum’a Minaresi sırlı tuğla bezemesi (726/ i 326), Mardin’de Sultan îsâ Medresesi taçkapı bordüründeki örgülü kûfî yazılan (787/1385) bu tipin en güzel örnekleridir.

6. el-Kûfıyyü’l-murabba’ (ma’kılî, bennâî, satrancî). Celî kûfînin bu şekli sade, bü­tün harfleri köşeli ve geometriktir. Mi­maride bir süsleme unsuru olarak günü­müze kadar kullanılmıştır. Bu tarzın mi­maride sırlı ve sırsız tuğlalarla şekillendirilmiş çok güzel örnekleri İran sahasında. Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı mimari­sinde yer almıştır. Selçuklu dönemine ait S15 (1121) tarihli İsfahan Cuma Camii’­nin taçkapı kemer koltukları, bordur ma’­kılî tezyinatı. Mardin’de 573 (1177-78) yı­lına ait ulucami minaresi kaidesindeki ya­zı, Musul’da 658 (1260) tarihli ulucaminin kıble yönündeki yazı, 696 (1297) tarihli Beyşehir Beylikler dönemi Eşrefoğlu Ca­mii’nin ahşap minberi ma’kılî süslemeleri, 726 (1326) tarihli Netanz Mescid-i Cum’a’-nın taçkapısı firuze ve lâcivert renkli çini ma’kılî bezemeleri bu tarzın güzel örnek­leri arasında zikredilebilir.

Dekoratif celî kûfînin bu çeşitleri, İslâm medeniyeti çerçevesinde günümüze ka­dar dinî ve içtimaî hayatla sanat hayatı­mızın her safhasında çok geniş bir kulla­nım alanı bulmuştur. Başta mimari eser­lerin kitabe, kubbe ve kuşak yazılarında taş ve sıva üzerine, ayrıca iç ve dış mima­ride dekoratif bir unsur olarak çini. moza­ik, alçı ve tuğlalarla çok zengin kûfî çeşit­leriyle kompozisyonlar oluşturulmuştur. Mihrap, minber, kapı ve pencere kanat­larında ahşap üzerine tezyinî motiflerle beraber güzel kûfî yazılar da büyük bir sanat zevkiyle işlenmiştir. Leğen, sini, şamdan, alem, tabak, kılıç, kalkan gibi madenî alet ve eşyalarla çini ve seramik kaplar, sanat değeri olan hediyelik eşya­lar üzerinde de kûfîyazi tezyini bir unsur olarak yer almıştır. Müzelerde ve özel ko­leksiyonlarda İslâm milletlerinin medenî seviyesini gösteren çini, seramik, ahşap, tekstil ve maden sanatlarının en seçkin örnekleri sergilenmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski