Kul Ne Demek, Anlamı, Sistemi -Osmanlıda- Hakkında Bilgi

Kul. Osmanlı Devleti’nın kapıkulu askerleriyle askerî ve mülkî idarecileri için kullanılan terim.

Sözlükte “esir. köle” anlamına gelen kul, Osmanlı döneminde özellikle Fâtih Sultan Mehmed’den itibaren “tebaa, hiz­metkâr ve sadık” mânalarında kullanıl­mış, bu arada “kapı kulu, kul kethüdası, kul kardeşi, kuloğlu. yerli kulu” gibi kav­ramlar ortaya çıkmıştır.

Devşirme kökenli kulların hukukî an­lamda köle olduklarını söylemek müm­kün değildir. Zira bunlar, devletle zimmet akdi yapmış reâyâ denilen hür hıristiyan ailelerin çocukları olup kendileri için devşirildikleri yerlerden giderlerine karşılık olarak “kul akçesi” adıyla bir miktar para alınırdı. Buradaki kul terimi, bunların devletin hizmetine girmeleri ve padişaha bağlı hassa askeri olmalarıyla ilgilidir. Dîvânü lugâü’t-Türk’te kul kelimesine Os­manlı kullanışına uygun olarak “tâbi, hiz­metkâr, sadık” anlamları verilmiştir. Genellikle askerî hizmette bulunma karşılığı olan bu kavram bazan vezir teba­ası için de kullanılmıştır. Osmanlılar’da köle emeği­ne dayalı uzun süreli bir üretim tarzı söz konusu değildir. Azat edilmedikçe savaş esirlerinin bir müddet ortakçı kul olarak çalıştırılması sadece belirli bir bölgeye has ve uzun sürmeyen bir uygulama olmuş­tur.

Eski Arap- İslâm devletlerinde saray, ordu ve idare hizmetlerinde çalıştırılan gulâmlar İslâm-Türk devletlerinde de is­tihdam edilmiştir. Zira saltanatın korun­ması amacıyla hassa ordusu oluşturma geleneği Arap – İslâm ve Türk- İslâm dev­letlerinde vazgeçilmez bir uygulamaydı. Nitekim Selçuklu Veziri Nizâmülmülk ta­rafından ordunun çeşitli yabancı unsur­lardan meydana getirilmesi tavsiye ve teşvik edilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin kapıkulu ocak­ları da bu geleneğin devamından başka bir şey değildir. Osmanlı Devleti’nde gu­lâmlar daha ziyade gılman veya yaygın olarak kul terimiyle ifade edilmiştir. Türk-ler’in kurduğu İran Safevî Devleti’nde kul kelimesi mensubiyet ifade eden “şah kulı, Tahmasb kulı, Ali kulı, imam kulı” şekillerinde lakap olarak da yaygınlık kazan­mıştır.

Osmanlılar’da devlet hizmetlerinde Türk asıllı olmayan grupların istihdamı Osman Bey dönemine kadar iner. Nitekim 1300’lü yılların başında 500 kişilik bir alan savaşçı grubunun Osman Bey’in yanında yer aldığı bilinmektedir. Sa­vaş esirlerinden askerî amaçlı olarak faydalanilmaya başlanması hakkındaki ilk bilgiler Orhan Bey dönemine {1324-1360) aittir. I. Murad zamanında (1360-1389) teşkilâtlanan Yeniçeri Ocağı’nın temeli, çıkarılan pençik kanunu gereğince savaş esirlerine dayandırıldı ve bundan sonra kul asıllılar devlet idaresinde gide­rek ağırlık kazandı, özellikle devşirme ka­nunu gereğince Osmanlı tebaası hıristiyan çocuklarından bazılarının askerî hiz­met ve öteki devlet hizmetleri için top­lanmaya başlanmasından sonra başta sadrazamlık olmak üzere yüksek dereceli devlet kadrolarına kul asıllı kimseler ge­tirildi. Osmanlı hükümdarları bu kişiler­den aynı zamanda merkezî otoriteyi güç­lendirmek için yararlandı. Meselâ I. Mu­rad kul asıllı Lala Şahin Paşa sayesinde, sınır boylarında yarı feodal bir hayat ya­şayan akıncı kumandanı Evrenos Bey’i kendi otoritesi altına almıştı.

Yıldırım Bayezid merkezî İdareyi tesis ederken bu gruplara dayandı. Kullar artık sadece merkezî idare ve askerî hizmet­lerde değil timar sisteminde de yer alma­ya başladılar. 1402 Timur darbesinin ar­dından başlayan fetret döneminde etki­leri daha da arttı. Çelebi Mehmed, parça­lanan devleti toparlamaya çalışırken yine kul asıllı rical ve askerlerden yararlandı. Devletin ilmiye dışında hemen her kade­mesinde kul kökenli kişilerin istihdamı­nın yaygınlık kazanması II. Murad zama­nında (1421-1451) oldu. Onun dönemin­de kurulduğu bilinen saray okulunda iç halkı veya İç oğlanı adıyla eğitilen kul­lar, uzun süren saray hizmetlerinden sonra dış görevlere de çıkmaya başladı­lar. Kul sistemindeki müesseseleşme II. Murad zamanında başladı; Fâtih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) iyice yerleşti. II. Murad devrinde uç beyleriyle merkez arasında başlayan huzursuzluk­lara merkezdeki idareci ve askerî zümre­ler arasındaki nüfuz mücadelesi de eklen­miş, II. Murad 1444 yılında oğlu lehine tahttan feragat etmişti. Kul aslından olan paşaların II. Mehmed’i Çandarlı Ha­lil Paşa’nın nüfuzundan kurtarma, Halil Paşa ve taraftarlarının ise II. Murad’ı tek­rar tahta geçirme çabaları devletin üst

kademelerinde ciddi problemlere yol aç­tı. II. Mehmed ile II. Murad arasındaki giz­li çekişmede, kul asıllı paşalarla [Rumeli Beylerbeyi Şehâbeddin Paşa ve Zağanos Mehmed Paşa] Çandarlı Halil Paşa ve ta­raftarları arasındaki mücadele, sonucu tayin etti. Rumeli’deki gelişmeler ve 1446 yılında Edirne’de çıkan askerî bir ayaklan­ma bu zemini hazırladı. Şehâbeddin Pa­şa’nın evini basan âsiler İstanbul’daki Or­han Çelebi’yi istediklerini bildirdiler. Şe­hâbeddin Paşa’yı ortadan kaldırarak Sul­tan Murad’ı tahta çıkarmaya yönelik bu isyanın tertipleyicisi Çandarlı Halil Paşa idi. Bu hadiseden sonra Sultan Murad tahta çıktı. II. Mehmed de yanında kul asıllı Şehâbeddin ve Zağanos paşalarla birlikte Manisa’ya döndü. Böy­lece bir bakıma kul asıllı paşaların iktida­rı ele geçirme teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. 1451 yılında II. Murad’ın ölümü üzerine II. Mehmed’in tah­ta çıkması kul asıllı paşalar için yeni bir dönemin başlangıcını teşkil etti. II. Meh­med, Çandarlı Halil Paşa’yı iktidardan uzaklaştırma hususunda acele etmedi. Ancak Dîvân-ı Hümâyun üyeliklerine Şe­hâbeddin ve Zağanos paşalar gibi kendi adamlarını getirerek onun gücünü sınır­landırmaya çalıştı. Çandarlı’nın has adam­larından olan Yeniçeri Ağası Kazancı Do­ğan görevinden alındı. Yeniçeri Ocağı yeni bir düzenlemeye tâbi tutuldu. O zamana kadar doğrudan saraya bağlı olan sekban­lar ocağa dahil edildi ve bundan böyle ye­niçeri ağalıklarına sekbanbaşılar getiril­meye başlandı. Böylece II. Mehmed, Çan­darlı’nın nüfuzunu kırma yolunda ilk adı­mı attı. İstanbul’un fethinden sonra da Çandarlı Halil Paşa ve ekibini tasfiye etti. Ardından merkezî bir imparatorluk kur­ma yolunda kul asıllı vezir ve idarecileri ön plana çıkardı. Çandarh’dan sonra ken­disinin mutlak vekilliğini üstlenen vezîri-âzamlık makamına. Karamanı Mehmed Paşa hariç hep devşirme sistemine dayalı kul aslından kişileri getirmeye özen gös­terdi. Bu arada devlet idaresinde bulu­nan eski köklü ailelerin nüfuzunu kırdı ve kendisine mutlak itaatkâr kimseleri yük­sek dereceli görevlere getirdi. Hatta ken­disine vezâret teklif edilen Molla Gürânî. “0 makam benim sânıma münasip değil­dir, bana gerekmez… Harem-i Hâsta ye­tişen kullara verilegelmiştir” diyerek bu­nu kabul etmemişti. Vezi­riazamları kendisinin mutlak vekili yapan Fâtih Sultan Mehmed yüksek rütbeli ulemâ tayin­lerini bile kazaskerlerden alarak vezîriâzamlara bağlamıştır. Hatta devletin güç­lü ordusuna sahip Rumeli beylerbeyiliği-ni 1456-1468 yılları arasında Veziriazam Mahmud Paşa’nın uhdesinde bırakmıştır.

Fâtih Sultan Mehmed doğrudan şahsı­na bağlı kapıkulu ordusunu da yeniden nizama soktu. Öte yandan sınır boylarında Mihaloğulları, Turhanoğulları, Evrenosoğulları ve Malkoçoğullan gibi çok defa herhangi bir otoriteye bağlı olmaksızın kendi başlarına hareket edebilen akıncı beylerini merkezî sisteme bağladı, bun­ların nüfuzlarını kul asıllı beylerbeyiler vasıtasıyla kırdı; beylerbeyilik ve sancak beyliği görevlerini kul asıllı kimselere ver­di. Fâtih Sultan Mehmed devrinde devlet idaresinde hemen her alanda kul olanlar üstün duruma geldi; eyaletlere de bun­ların gönderilmesine özen gösterildi. Böy­lece mutlak ve merkeziyetçi idarenin te­sisi için devşirme sisteminden yararlanıl­mış ve bu uygulama XVI. yüzyılda en ol­gun dönemine ulaşmıştır. Fâtih Sultan Mehmed’in fethettiği yerlerdeki eski ha­nedanlara mensup kişileri etkisiz hale getirmesi de aynı amaca yöneliktir. Kul asıllı devlet ricalinin yetiştiği müessese Enderun Mektebi idi. Gerçekten Fâtih Sultan Mehmed, cihanşümul hâkimiyet fikrini gerçekleştirebilmek için buraya yerli Rum asilzadelerine mensup gençleri de almaktan kaçınmamıştır. Vezîriâzam-lığa kadar yükselen Rum Mehmed Paşa ile Paleologoslar’dan Has Murad Paşa ve kardeşi Mesih Paşa bunlardandır. Kul sis­temi daha sonraki dönemlerde iyice yer­leşti; fakat bu arada başta Karamam Mehmed Paşa olmak üzere Çandarlı İb­rahim Paşa ve Pîrî Mehmed Paşa gibi bir­kaç Türk asıllı devlet adamı da padişahın mutlak vekili oldu.

Sistem küçük bazı olumsuzluklar dışın­da başarıyla uygulandı. Ancak devşirme işinin bozulması ve buna bağlı olarak En­derun’a istenen kapasitede aday alına­maması gibi gelişmeler sistemi etkiledi. Her ne kadar Fâtih Sultan Mehmed’in son zamanlarında, bir süredir mülk ve vakıf olarak elden çıkan toprakların tekrar mî-rîleştirilmesi sırasında önemli hizmetleri geçen Karamânî Mehmed Paşa, başta Rum Mehmed Paşa olmak üzere Gedik Ahmed Paşa, İshak Paşa ve Dâvud Paşa gibi kul asıllı vezirleri gözden düşürmeyi, Türk asıllı Faik Paşa ile ulemâdan Manisazâde Mehmed’i Dîvân-ı Hümâyun’a sok­mayı başarmışsada Fâ­tih’in ölümünden sonra kul kökenli rical ve yeniçeriler Amasya Valisi Şehzade Ba-yezid’i desteklemişler, buna karşılık Fâtih

Sultan Mehmed’in siyasetine taraftar olanlar Şehzade Cem’i tutmuşlar, ancak Bayezid taraftarları galip gelmiştir. Bu arada Çandarlı ailesine âdeta iâde-i iti­bar ettirilerek bu aileden İbrahim Paşa veziriazam yapılmış, fakat bu da uzun sürmemiş. Fâtih’in geliştirdiği kul sis­teminin üstünlüğüne dayalı merkezi­yetçi İdaresi ve cihan hâkimiyeti ama­cına yönelik askerî devleti bu tepkiden pek etkilenmemiştir. Yavuz Sultan Se­lim döneminde (1512-1 520) Pîrî Meh-med Paşa’dan sonra Has Odabaşılıktan veziriazam yapılan Makbul (Maktul) İbrahim Paşa’nın ardından iyice yerleşen kul sisteminin varlığını bir süre daha ba­şarıyla sürdürdüğü söylenebilir. 1584-1587 yıllan arasında İstanbul’da bulunan Venedik elçisi Lorenzo Bernado ülkesinin senatosuna sunduğu raporunda. “Sadece devlet idaresinin değil koca imparatorlu­ğun ordularına kumanda yetkisinin de el­lerine verildiği kişiler ne dük ne marki ne de konttur. Hepsi çobanlıktan gelme sıra­dan insanlardır. Bu sebeple biz Venedik-liler’in de padişahın yaptığını yapmamız­da isabet vardır. Padişah bu adamlardan en iyi kaptanları, sancak beylerini, beyler-beyileri yetiştirerek onlara şan ve itibar kazandırmıştır” derken devşirme ve buna bağlı olarak kul siste­minin durumuna işaret etmektedir.

Osmanlı padişahlarını, özellikle de Fâtih Sultan Mehmed’i bu yola sevkeden başlıca etken, merkeziyetçi hükümranlığını güç­lendirmek ve buna bağlı olarak devletin ömrünü uzatmaktı. Zira hanedana dayalı Ortaçağ devletlerinde ülke birliğinin te­meli ve bekası hanedana bağlıydı. Nite­kim Şehzade Mustafa’nın siyaseten katli sırasında Türkiye’de bulunan Avusturya elçisi Ootgeer G. van Busbeke de aynı hu­susa temas eder. Köklü aileler gibi bir temeli bulunmayan devşirme kul sistemi hüküm­dara daha rahat tasarruf hakkı sağlıyor­du. Nitekim Çandarlı Halil Paşa’nın berta­raf edilmesindeki sıkıntılar kul asıllı olan Veziriazam Mahmud Paşa, Gedik Ahmed Paşa ve Makbul İbrahim Paşa’nın idam­larında yaşanmamıştı.

XV ve XVI. yüzyıllardaki yayılma politi­kasında ve cihanşümul imparatorluğun tesisinde büyük katkısı olan kul sistemi XVI. yüzyılın sonlarında önemini yitirmeye başladı. Kul taifesi içine girmenin sağla­dığı vergi vb. yükümlülüklerden sıyrılma imkânı her kademede bunların sayılarının artması sonucunu doğurmuş, kısa süreli tayinler ise rüşvetin yaygınlaşmasına yol açmıştır. KanûnîSultan Süleyman’dan sonra sefere çıkmayan padişahları örnek alan kul asıllı veziriazamlar konaklarında oturmayı tercih etmişlerdir. Nitekim yu­karıda adı geçen Venedik elçisi bu defa Türkler’in zenginliğin kurbanı olduklarını, zaferleri umursamayıp evlerinde oturmayı tercih eden sultanları izlediklerini yaz­maktadır. Aynı dönemde kapıkulu asker­lerinin devlet için tehdit unsuru olmaları artmış. Veziriazam Lutfi Paşa da, “Kul mazbut olmadıkça sadrazam istirahatte olmaz, kul taifesini çoğaltmamak gerek­tir” diyerek bu hususa işaret etmiştir. XVI. yüzyılın sonla­rından itibaren devşirme sisteminin öne­mini kaybetmesiyle kul sisteminin alanı genişletilerek Türk-devşirme ayırımı kay­bolmuş ve bütün askerî sınıf padişahın mutlak yetkisi altına girmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski