Ku­laç Uzunluk Ölçüsü Nedir, Kelime Anlamı, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Ku­laç. Metrik sisteme geçilmeden önce özellikle denizcilikte kullanılan bir uzunluk ölçüsü.

Türkçe kol ve açmak kelimelerinden meydana gelen, halk ağzında aslına uy­gun olarak kolaç şeklinde söylenen Ku­laç, tabii bir uzunluk ölçüsü olup yanlara açılmış iki kolun orta parmak uçları ara­sındaki mesafeyi ifade eder. Tarih boyun­ca eski ön Asya uygarlıkları, Yunanlılar ve Romalılar başta olmak üzere hemen he­men bütün dünya milletleri tarafından suların derinlikleriyle minare, kumaş ve halat gibi şeylerin uzunluklarını ölçmede kullanılmıştır. Ancak kişiden kişiye değiş­tiği için parmak, kabza, karış, ayak, arşın, adım vb. diğer tabii ölçü birimlerinde oldu­ğu gibi sabit bir kulaç boyu tesbit edile­memiştir. Farsça’ya kulaç, Bulgarca gibi bazı Balkan dillerine kolaç şeklinde geçen kelimenin Arapça’sı bâ  Farsça’sı bâzdır.

Eski İbranî kulacı 1.8 m., Grek ku­lacı 1.88 m. olarak hesaplanmaktadır. “Dend” adı verilen Hint kulacı da [4 ar­şın = 96 parmak = 768 arpa] bunlara yakın bir değe­re sahip olmalıdır.

Bâcî (ö. 474/1081) kulacın 4 arşın kadar olduğunu bildirir. Ali b. Osman el-Mahzûmî’ye göre (ö. 585/1189) hable esas teşkil eden Mısır kulacı 3 ar­şındır. Şeyhürrab ve ed-Dimaşki (ö. 727/1327) kulacın  arşı­na denk geldiğini söyler. Ebü’l-Fidâ’nın (ö. 732/1332) Takvîmü’l-büldan’ının bir nüshasına düşülen derkenardaki bilgilerden şu eşitlik elde edilmektedir: 1 kulaçibâ’) = 4 arşın = 96 parmak = 672 arpa = 4704 katır kuyruğu kılı. Ancak üç kaynak da arşının cinsini vermemektedir. Walter Hinz söz konusu arşını şerl zira olarak yorumlamakta, ku­lacın değerini de 199,5 cm. (?) olarak ver­mektedir. Fakat onun bu bilgi için kendisine atıfta bulun­duğu Takvîmü’l-büldân mütercimi Joseph T. Reinaud ilgili arşının cinsini belirtmemektedir. İbrahim Süleyman el-Âmilî de kula­cın 4 el arşınına eşit olduğunu kaydeder. Ebü’l-Fazl el-Allâmrnin bildirdiğine göre XVI. yüz­yılda Hindistan’da 1 kulaç = 4 arşın (gez) = 96 parmak (engüşt) = S76 arpa = 3456 katır kuyruğu kılı idi. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kul­lanılan kulaç için şu eşitlik verilmektedir: 1 kulaç = 2,5 zira (pik) = 5 kadem = 60 parmak= 600 hat = 30.000 nokta. 20 Ce-mâziyelâhir 1286 (27 Eylül 1869) tarihli Mesâhât ve Evzân ve Ekyâl-i Cedîdeye Dair Kanunnâme ile belirlenen değerlere göre 2,5 piklik kulacın metrik karşılığının 1,895 m, olduğu anlaşılmaktadır. George Young 1890’lara ait 5 kademlik (= 60 par­mak) kulacın boyunu 1,7 m. olarak verir Osmanlı kulacının 2 mi­mar arşınına tekabül ettiği de söylenmek­tedir ki buradan (= 2 x 0,758 -) 1.516 metrelik bir kulaca ulaşıl­maktadır.

XVIII-XIX. yüzyıllara ait Tunus kulacı her biri 24 parmaklık 4 Arap arşınına, yani yaklaşık 1,92 metreye tekabül eder­di. John Gordon Lorİmer, XX. yüzyılın başla­rına ait Bahreyn kulacının her biri 18.7S inç (İngiliz) uzunluğundaki 4 arşına eşit olduğunu bildirir ki  bu da 1,905 m. civarındadır. Manco Vekov Bulgaristan kulacını 2,134 m. olarak tes-bit etmiştir. Walter Hinz, XX. yüzyılın ilk yarısına ait Mısır kulacının 4 marangoz arşınına, yani yaklaşık 3 met­reye eşit olduğunu bildirmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski