Künye Nedir, -Araplarda- Kelime Anlamı, Hakkında Bilgi

Künye. Arap toplumlarında kişiler için kullanılan ve genelde ebû kelimesiyle yapılan tanıtıcı ibare.

Sözlükte “maksadı üstü kapalı ve do­laylı şekilde anlatma, kinayeli söz söyle­me” mânasındaki kinaye ile aynı kökten gelen künye Ebü’l-Kâsım, Ebû Bekir. Ümmü Seleme, Ümmü Zeyneb gibi kişinin daha çok ilk çocuğuna izafetle anılmasını ifade eder. Kişinin İbn Uleyye, İbn Ömer, İbn ammi Resûlillah, İbn Abdülmuttalib, Uhtü Hârûn, Ebû Mûsâ, Ammü Resûlil­lah gibi anne, baba, dede, kardeş, amca, hala, dayı, teyze vb. yakınlarından birine izafesinin künye olup olmadığında ihtilâf edilmiştir. Bu tür izafeler daha çok, bir yakınıyla anılmanın kişiyi daha iyi tanı­tacağı veya ona bir şeref kazandıracağı düşüncesiyle yapılır. Medih, zem ve vasıf ifade eden izafeler künye değil lakap sa­yılır. Künye, yazım geleneğinde lakaptan sonra ve isimle nisbeden önce yazılır.

Künyenin menşei hakkında değişik gö­rüşler vardır. İbnü’I-Esîr başlangıcını bir Arap hükümdarının hikâyesine dayandı­rırken Hüseynî bunun, daha mantıklı bir ihtimalle geç­mişte düşmanlıkların hiç eksilmediği Arap yarımadasında kişinin adını gizle­me ihtiyacından doğmuş olabileceğini ileri sürmektedir. Künye, fazilet veya uğur getireceği ümidiyle karşıt anlam belirtmek veya kişinin, hayvanın yahut eşyanın tanınan bir özelliğini ifade için de yapılır. Bazan bir kimse çocuğuna meselâ “ebü’l-fazl” künyesini vererek onun faziletli biri ol­masını umar. Künye bazan da âmâ için “ebû basîr” (görenin babası). Azrail yahut ölüm için “ebû yahyâ” (hayatın babası) denilmesi gibi aksi anlam vermek üzere kullanılır. İbn Manzûr künyenin, tama­men ismin yerini alarak veya anılması hoş görülmediği zaman gizlenmesi ama­cıyla yahut saygı ifadesi olarak kullanıl­dığını söyler. Arap geleneğinde yaş, mevki ve fazilet bakımından üstün olan kimselere künye-leriyle hitap etmek âdaptan sayılır, özel­likle emirler bunun aksine davranılması-nı ve kendilerine adlarıyla hitap edilme­sini hakaret kabul ederlerdi. Bundan do­layı Kur’an’da Ebû Leheb’in künyesinin zikredilmesi onun kişili­ğinin saygınlığına değil adının “puta kulluk” anlamı taşımasına yo­rulmuştur. Ayrıca kâfir ve müşrikler künyeleriyle meşhur iseler bu şekilde anıl­malarında bir sakınca görülmemiştir; ni­tekim Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib iman etmediği halde künyesiyle tanı­nıyordu.

Künye kız veya erkek ayırımı yapılmak­sızın en büyük çocuğa göre verildiğinden Resûl-i Ekrem. Ebü’l-Kâsım künyesini ilk çocuğu olan Kâsım’dan alırken sahabe­den Temîm ed-Dârî kızının adıyla Ebû Ru-kayye şeklinde künyelenmiştir. öte yan­dan diğer çocuklarından birinin veya bir­kaçının adıyla künyelenenler de bulunu­yordu. Oğlu İbrahim doğduğunda Cebra­il’in Hz. Peygamber’e “Yâ ebâ İbrahim” diye hitap ettiği rivayet edilir. Hz. Osman’ın Ebû Amr, Ebû Abdul­lah ve Ebû Leylâ şeklinde üç künyesi var­dı. Hz. Ali’nin asıl künyesi Ebü’l-Hasan olmakla birlikte Resûl-i Ekrem kendisine Ebû Türâb da (toprak babası) derdi; ancak İbnü’s-Salâh bunun künye şeklinde lakap olduğunu söyler. Künye öne çıkan bazı özelliklere, maharet ve kabiliyete göre de veriliyordu; “ebü’s-seyf” (kılıç babası ustası) gibi. Hz. Peygamber, yanlış anla­malara yol açan veya çirkin mânalar taşı­yan bazı ad ve künyeleri değiştirmiştir. Önemli bir davayı çözdüğü için Kabilesin­de Ebü’l-Hakem künyesiyle anılan sahâbîyi, “Hakem hükmün sahibi Allah’tır” diyerek büyük oğlunun adıyla Ebû Şü-reyh şeklinde künyelemiştir. Aynı şekilde hemen her ko­nuda çok bilgili bir kişi olduğu için yine Ebü’l-Hakem künyesiyle tanınan Ebû Cehil’e “bilgisizlik babası” anlamındaki yeni künyesini de ilâhî gerçeği anlamamakta direndiği için Resûl-i Ekrem takmıştır. Hz. Peygamber, kendi künyesinin kulla­nılmasını hitapta doğuracağı bazı sakın­calar yüzünden yasaklamıştır. Bu konu­da mezhepler arasında ihtilâf çıkmış, Şâfiîler bunu onun hayatta olduğu süre­ce künyesinin kullanılması ile sınırlarken diğerleri yasaklamayı ad ve künyesinin beraber alınmasına tahsis etmişlerdir. Nitekim bir rivayete göre Resûl-i Ekrem, adını alan kimsenin künyesini ve künyesini alanın adını alma­sını yasaklamıştır. Ancak on sahâbînin Hz. Peygamberin adını ve künyesini birlikte aldıkları bilinmekte ve onun bu duruma söz konusu kişilerin kendisine olan sev­gilerinden dolayı müsamaha gösterdiği anlaşılmaktadır.

Çocuksuz kimseleri ve küçük çocukları künyelemek caiz görülmüştür. Nitekim Resûl-i Ekrem, Abdullah b. Zübeyr’i he­nüz bebekken dedesinin künyesiyle (Ebû Bekir) künyelemiş,çocuğu olmadığı hal­de Hz. Âişe künyelenmek isteyince de ona yeğeni Abdullah’ın (Abdullah b. Zübeyr) adıyla Ümmü Abdullah künyesini vermiştir. Ebû Bekir gibi künyeleriyle anılan kimselerin isim­leri nadiren kullanılır; çünkü onların kün­yeleri isimlerinin yerini almıştır. Bu ko­nuda, sahabeden Ebû Hüreyre’nin bes­lediği bir kedi yavrusu sebebiyle adını unutturacak kadar öne çıkan “kedicik babası” anlamındaki künye ile tanınması meşhurdur.

İbnü’l-Esîr, Kitâbü’î-Muraşşcfda kün­yenin aslını teşkil eden “eb” (baba) ve “ümm” (anne) kelimelerinin yanında ibn” (oğul), “bint” (kız) ile “zû, zât” (sahip) keli­melerine izafetle türetilmiş çok sayıda künyeyi zikreder. Bunlara “bir şeyin aslı, özü, sahibi, kaynağı, varlık sebebi ve en mahiri” gibi anlamlar verilerek insan, hayvan, bitki, yer. tabiat olayları, has­talıklar ve çeşitli eşya için çoğu zamanla isimleşmiş pek çok künye üretilmiştir: “Ebü’l-beşer” (insanlığın babası. Hz. Âdem); “ümmü’l-kurâ” (karyelerin anası, Mekke); “ebü’l-bu’d” (uzaklıkların babası, uçsuz bu­caksız çöl); “ümmü’l-habâis, ümmü’l-âsâm” (çirkinliklerin/günahların anası, içki): “ibnü’s-sebîl” (yol oğlu. yolcu); “ibnü’l-arz” (yer oğlu, garip yolcu); “bint ineb” (üzümün kızı, şarap); “bintü’l-cebel” (dağın kızı, aksi­seda); “zü’l-celâl” (ululuk sahibi. Allah), “zü’l-fekâ “zâ-tü’l-hareke” (kendi kendine hareket edebilen cisim); zâtü’r-rie” (akciğer iltihabı, zatürre) gibi.

Hadis İlminde II. (VIII.) yüzyıldan sonra râvi sayısının artıp benzer isimlerin ço­ğalması râvilerin birbirine karıştırılma­sına yol açmış, buna bağlı olarak künye bilgisine ihtiyaç duyulmuştur. Künyeye dair ilk eserlerin Ahmed b. Hanbel, Bu­harı, Müslim. Nesâî, Ali b. Medînî, İbn Ebû Hatim, İbn Hibbân, Hâkim en-Nîsâ-bûrîve Ebü Bişr ed-Dûlâbî gibi muhad-disler tarafından yazıldığı görülür. Ayrıca tabakat, rical ve tarih kitaplarında râvilerin biyografile­rinde künyelerinden mutlaka söz edilir, bazılarında ise bu konuya müstakil bö­lümler ayrılmıştır. İbnü’s-Salâh râvileri hem künyesi hem ismi olanlar, künyele­riyle tanınıp ismi bilinmeyenler, ismi ve künyesi olduğu halde künye ile lakapla-nanlar. iki veya daha çok künyesi olanlar. ismi bilinen, fakat künyesinde ihtilâf edi­lenler, künyesi bilinip isminde ihtilâf edi­lenler, az da olsa hem isminde hem kün­yesinde ihtilâf bulunanlar, ismi ve kün­yesinde ihtilâf bulunmayanlar, ismi bilin­diği halde künyesiyle meşhur olanlar şek­linde dokuz gruba ayırır. Künye konu­sunda yukarıda anılanlar dışında İbn Adî, Halîfe b. Hayyât. Muhammed b. Habîb, Ebû îsâ et-Tirmizî, İbn Abdülber en-Ne-merî, Zehebî, Süyûtî, Murtazâ ez-Zebîdî gibi âlimler de eser yazmıştır. Ayrıca ule­mâ, edip, şair ve ümerâdan ünlü kişile­rin künye ve lakaplarıyla ilgili eserler ka­leme alınmıştır; Şeyh Abbas el-Kummî1-nin el-Künâ ve’1-elkâb’ı bu türden bir çalışmadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski