Kur'an -Tertibi- Kuran Tertib Edilmesi, Hakkında Bilgi

Kur’ân-ı Kerim âyetlerden ve değişik sayılarda âyetlerin yer aldığı sûrelerden oluşur. Bazı âyetler özel adlarla anılmış olup bunların en meşhuru Âyetü’l-kürsî’dir.[Bakara 2/255] Deyn âyeti, ribâ âye­ti, kumar âyeti gibi adlandırmalar ise da­ha çok âyetin konusuyla ilgilidir. Mekke döneminde nazil olan âyetlerde terim an­lamıyla âyet ve sûre kelimeleri geçmekte­dir. Meselâ müşriklere meydan okunurken Kur’an’dakine ben­zer bir sûrenin getirilmesi istenir.[Yûnus 10/38] Buradan anlaşıldığı kadarıyla Kur-‘an vahyine ait bölümlerin âyet ve sûre şeklinde belirlenmesi risâletin ilk yılların­da olmuştur. Hz. Osman’ın mushaflarına göre Kur’an’da 114 sûre bulunmaktadır. Tevbe sûresi dışındaki bütün sûrelerin başında besmele mevcuttur. Tevbe’nin başında besmelenin bulunmamasıyla il­gili olarak bu sûrenin Enfâl’in devamı ol­duğu yolunda rivayetler varsa da daha tutarlı olan görüş, Tevbe sûresinin müş­rik ve kâfirlere ültimatomla başladığın­dan eman bildiren besmelenin bu ültima­tomla çelişeceği şeklindedir. İbn Mes’ûd ve Übey b. Kâ’b gibi bazı sahâbîlerin şahsî mushaflarında Fatiha. Felakve Nâs sû­relerinin bulunmaması, bazilannkinde ise kunut dualarının yer alması, özellikle müsteşrikler tarafından değişik yorumla­rın yapılmasına yol açmışsa da bu mushaflar ilgili kişilerin kendi tasarruflarına dayalı olup üzerlerine hüküm bina edecek ilmî değerleri yoktur. Kur’an’ın en kısa sû­releri üçer âyetlik Asr, Kevser ve Nasr, en uzun sûresi 286 âyetten meydana gelen Bakara’dır.

Âyet ve sûrelerin Hz. Osman’ın mushaflarındaki tertibi konusunda bazı kü­çük ihtilâflar vardır. Âyetlerin sûreler içe­risindeki tertibinin Hz. Peygamber’e ait bir tasarruf olduğu ve bu tasarrufu Ceb­rail’in isteği doğrultusunda yaptığı yö­nündeki hadise dayanan âlimler âyetlerin tertibinin vahye da­yalı (tevkifi) bulunduğu hususunda fikir birliği içindedir. Bazı sûrelerdeki, öncesi ve sonrası İle ir­tibatı kesik olduğu iddia edilen âyetlerin varlığı gerekçe gösterilerek âyetlerin ter­tibinde bazı ictihad hataları bulunduğu özellikle Batılı ilim adamları tarafından ileri sürülmüşse de bu yaklaşım büyük öl­çüde âyetler arası ilişki konusundaki indî görüşlere dayandığı için bir değer taşıma­maktadır. Bu âyetlerin bir kısmı, nüzulü Mekke’de tamamlanan ve Hz. Peygam­ber tarafından neredeyse yirmi yıla yakın bir süre okunan sûrelerde [meselâ bk. Kıyâme 75/16-19] yer aldığından bunların sûre içindeki yeri konusunda hata ihti­mali yoktur. Âyetlerin tertibine dair en önemli delil, Kur’an’ın Cebrail ile Resûl-i Ekrem arasında karşılıklı okunmasıdır. Zira içinde belli bir tertip bulunmayan metnin karşılıklı okunması ve takibi dü­şünülemez. Halbuki bu okuma her yıl ya­pılmış ve namazlarda bu tertip üzere okunmuştur. Hz. Osman’ın Kur’an’ı is­tinsah ve teksir ettirmesine kadar geçen on beş yıllık süre içerisinde namazlarda ve Kur’an’ı ezberleme çalışmalarında Hz. Peygamberin vefatından önce belli olan tertip esas alınmış, sahabe arasın­da bu konuyla ilgili herhangi bir ihtilâfın olduğuna dair kaynaklarda bir bilgiye rastlanmamıştır.

 • Kuran Tercümesi, Çeşitli Dillerde Tercümeleri Tarihi, Hakkında Bilgi
 • Kudsi Hadis Nedir, Ne Demek, Anlamı, Özellikleri, Hakkında Bilgi
 • Kuran Literatürü Tefsir Çeşitleri, Batı’da Tefsir Araştırmaları, Hakkında Bilgi
 • Kur’an İlimleri, Kuran-ı Kerim Bilimleri, Nedir, Hakkında Bilgi
 • Kur’an’ın Yorumlanması, Tefsir, Öznel­lik Sorunu, Değerlerinin Günümüze Taşınması Hakkında Bilgi
 • Kur’an’ın -Açıklanması- Dil Bilimi, Metin Tahlili, Tarih Bilgisi, Tarihi Bağlamı, Hakkında Bilgi
 • Kur’an’ın Dili, İcazı, Üslubu, Edebi, Özellikleri, Hakkında Bilgi
 • Medeni Sureler Nedir, Hangileridir, Surelerin Özellikleri, İsimleri, Hakkında Bilgi
 • Mekki Sureler Nedir, Hangileridir, Surelerin Özellikleri, İsimleri, Hakkında Bilgi
 • Kur’an -Muhtevası- Kuran’ın İçeriği, Hakkında Bilgi
 • Kur’an -Mahiyeti- Nedir, Kur’an’ın Nitelikleri, Hakkında Bilgi
 • Kur’an -Tarihi- Kur’an’ın Tarihçesi, Hakkında Bilgi
 • Kur’an -Tarifi ve İsimleri- Diğer İsimleri Nedir, Hakkında Bilgi
 • Türk Edebiyatında Kur’an, Kuran-ı Kerim, Hakkında Bilgi
 • Kur’an ve Kitabı Mukaddes Benzerlikler, Farklılıklar, Hakkında Bilgi
 • Kuran Fıkıh, Kuranla İlgili Fıkhi Hükümler, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski