Kuranla Tedavi Nedir, Kısaca Hakkında Bilgi

Kur’an’la Tedavi. Hastalıkla mücadele ve tedavi esasen tıp ilminin konusu ol­makla birlikte tıbben tedavi imkânının bulunmadığı durumlarda insanlar inan­cın yapıcı etkisine sığınarak ondan manen ve ruhen güç alır, dinî metinler ve dualar okuyarak tedaviye yönelirler. Hz. Peygam­ber hastalıkların çaresinin bulunduğunu ve tedavi olunması gerektiğini bildirmiş ayrıca okuyarak tedaviyi tıbbî tedavinin yerini alan, al­ternatif bir tedavi değil ona yardımcı bir yöntem olarak onaylamıştır. Belli sûre ve âyetlerin tedavi edici özelliğine dikkat çe­ken hadislerle(Buhârî, “Tıb”, 32-34; Müs­lim, “Selâm”, 67) sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî’nin akrep sokan bir kabile reisini Fatiha sûresini okuyarak tedavi etmesi ve Resûlullah’ın da bunu tasvip etmesi şek­linde özetlenebilen “rukye hadisi”(Buhâ­rî, “İcâre”, 16-, Müslim, “Selâm”, 65) İslâm âlimlerinin hastalıkların tedavisinde Kur-‘an’dan bazı âyet ve sûreler okunmasını caiz görmelerinin gerekçesini teşkil et­miş, zamanla bu konuda farklı açılımları olan zengin bir kültürel birikim ortaya çıkmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara