Kürdi Makamı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kürdî. Türk mûsikisinde bir makamın adı.

Kürdî Makamı. Dügâh perdesinde ka­rar kılan makamlardan olup dügâh per­desindeki kürdî dörtlüsüne neva perde­sinde buselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir: verinde kürdi makamı diaisi kürdi dörtlüsü buselik beşlisi Nota yazımında donanımına si için kü­çük mücennep bemolü yazılan, çıkıcı veya bazan çıkıcı-inici bir seyir takip eden bu makamın güçlüsü neva, yedeni ise rast perdesidir. Ancak zaman zaman bakiye diyezli sol (nîm zirgüle) perdesi de yeden olarak kullanılmıştır.

Kürdî makamı seyrinde çargâhta çârgâhlı, kürdide çeşnisiz ve rastta bûselikli asma kararlar yapılabilir. Rast perdesin­deki asma karar nihâvend makamına kü­çük bir geçkidir. Bu geçki esnasında kü­çük mücennep bemollü mi perdesi de (nîm hisar) seyre katılırsa nihâvend dizisi­nin altı sesi kullanılmış olur. Ancak bu du­rumda nîmhisar perdesinin terkedilmesinden sonra tekrar ana diziye dönmek gerektiği de unutulmamalıdır.

Dügâh perdesindeki kürdî dörtlüsünün simetrik olarak tiz durak üzerine göçü-rülmesiyle genişleyen ve bunun sonucu olarak neva perdesi üzerinde birinci şekil bir buselik dizisi oluşan kürdî makamı­nın seyrine durak veya güçlü civarından başlanır. Diziyi meydana getiren çeşni­lerde karışık olarak gezinildikten sonra makamın güçlüsü olan neva perdesinde bûselikli yarım karar yapılır. Ardından yi­ne karışık gezinilip diğer asma kararlar gösterilerek ve istenirse genişlemiş böl­gede de dolaşılarak kürdî dizisiyle dügâh-ta tam karar yapılır:

Kürdî makamı, kendi tabii seyir yeri olan dügâh perdesinde çok az kullanılmış olup bu makamla bestelenmiş eserlerde ana diziye sadık kalınmadığı ve özellikle güçlü üzerindeki beşli veya çeşninin sü­rekli değiştiği görülmektedir. Öte yan­dan kürdî dizisinin rast perdesindeki şed­di olan kürdîli-hicazkâr makamının bir çeşidinin ise çok kullanıldığı ve dizisine ol­dukça sadık kaldığı gözlenmektedir. Ay­rıca Türk mûsikisinde sonu kürdî dörtlü­sü, beşlisi veya dizisiyle karar eden birçok birleşik makam grubu mevcuttur.

Hafız Rıfat Süleyman Efendi’nin mu­hammes usulünde. “Kametin serv-i sehîdir ânzın berg-i çemen”; “fobi Mustafa Efendi’nin hafif usulünde, “Dâğ-ı dilimi saklar iken yâre açıldı” mısralanyla baş­layan besteleri; Hacı Faik Bey’in, “Güzel­sin bî-bedelsin nâz-perversin dilârâsın” mısraı ile başlayan ağır semâisiyle yine Tabt Mustafa Efendi’nin, “Sayd eyleyince berâ-yı rûh-i gulgûn” mısraıyla başla­yan yürük semaisi bu makamın en güzel örneklerindendir. Bu makamın dinî mû­sikide çok az kullanılmış olması dikkat çekicidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski