Kuzah Tepesi Nerede, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kuzah. Müzdelife’de vakfe yapılması müstehap olan bir tepe.

Kuzahın “yükselmek, kaptan taşmak üzere olmak” anlamına gelen kazh kökün­den türemiş olup “yüksek” mânasına gel­diği veya “gök kuşağındaki sarı, yeşil, kırmızı renkteki çizgiler” anlamındaki kuzhanın çoğulu olduğu kaydedilmekte­dir. Bundan dolayı Arapça’da gök kuşağı­na “kavsu kuzah” denilir. Ancak kuzah, kötülükleri güzel göstermesinden dolayı şeytana verilen adlardan biri olduğu için bu adlandırmanın caiz olmadığına dair rivayetler de bulunmaktadır. Kuzahin bu­lutlardan sorumlu meleğin, eski fırtına ilâhının veya Acem sultanlarından birinin adı olduğunu söyleyenler de vardır.

İslâmî literatürde Kuzah, Müzdelife’de bir tepenin adı olarak önem taşır. Araplar’ın gök kuşağını ilk defa bu tepenin üzerinde iken gördükleri rivayet edildiğin­den bu adla adlandırılan tepe, hac menâsikinin eda edildiği yerlerden biri olan Müzdelife bölgesinde özel bir öneme sa­hiptir. Câhiliye döneminde bütün Arap kabileleri Arafat’ta vakfe yaparken Hums diye anılan Kureyş ve müttefiki kabileler Harem sınırı içinde yer alan Müzdelife’de Kuzah tepesinde vakfeye dururlardı. Çün­kü Kureyş kabilesi diğerlerinden ayrı ola­rak kendini Allah’ın Haremi’nin ehli kabul ediyor. Harem dışında vakfe yapmak iste­miyordu. İslâm’dan sonra haccın rüknü olan vakfe Arafat’ta yapılır olmuştur. Haccın vaciplerinden sayılan Müzdelife vakfesinde sünnete uygun ola­rak imkân nisbetinde bu tepenin veya ci­varının seçilmesi tavsiye edilmektedir. Fa-kihlere göre Arafat için Cebelirahme ne ise Müzdelife için de Kuzah tepesi odur. Hz. Ali. Resûl-i Ekrem’in Kuzah tepesinde vakfe yaptığını ve, “İşte Kuzah, burası vakfe yeridir; bütün Müzdelife de vakfe yeridir” dediğini nakletmektedir.

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayete göre, “Arafat’tan kalabalıklar halinde dal­ga dalga indiğinizde Meş’ar-i Harâm’da Allah’ı anın” mealindeki âyette [Bakara 2/198] geçen Meş’ar-i Haram Kuzah tepe-sidir. Fukahadan birçoğu da bu görüşü benimsemiştir. Tefsir, hadis ve siyer âlim­lerinin çoğunluğu ise Meş’ar-i Harâm’la Müzdelife’nin tamamının kastedildiğini söyler. Bu tepe üzerinde, mümkün olma­dığı takdirde ise civarında vakfeye durma­nın daha faziletli olduğunda görüş birliği bulunmaktadır.

İbnü’s-Salâh, zamanla hac imamının vakfe yerinin Müzdelife’nin ortasında in­şa edilen mescide taşındığını belirtmiştir. Nevevî bu durumda bazılarına göre sün­netin ihlâl edilmiş olacağını, zira, “Haccınızı benim gibi yapın” diyen Hz. Peygamber’in Kuzah tepesinde vakfeye durduğunu, ancak sahih kabul ettiği ikin­ci görüşe göre bir ihlâlin söz konusu ol­mayacağını, çünkü Resûlullah’ın Müzde­life’nin tamamının vakfe yeri olduğunu söylediğini kaydetmektedir.

Kuzah tepesinde Mîkade denilen, bazı kaynaklara göre silindir, bazılarına göre ise kare biçiminde bir kule inşa edilmiştir. Ezraki bu kulenin çevresinin 24, yüksek­liğinin 12 arşın olduğunu belirtir. İçinde 25 basamak vardır. Câhiliye döneminde bunun üstünde odun ateşiyle aydınlatma sağlanırken Abbasî Halifesi Hârûnürreşîd zamanında mumlar, daha sonra büyük fi­tilli kandiller yakılmıştır. Bu sebeple Kuzah tepesi Mîkade olarak da anılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski