Kıyam -namazda- Nedir, Şartları, Ayetleri, Hakkında Bilgi

Kıyam. Namazda ayakta durmayı ifade eden fıkıh terimi.

Sözlükte “doğrulmak, ayakta durmak; yönelmek”, mânasına gelen kıyam, fıkıh­ta terim olarak namazda iftitah tekbiri ve her rek’atta Kur’an’dan okunması gere­ken asgari miktarı okuma süresince ayak­ta durmayı ifade eder. Bu ayakta duruş şekil olarak namazı oluşturan fiillerden biri olduğu için namazın rükünleri arasın­da yer alır. Fıkıh literatüründe ezan ve ka­metin, hutbenin ayakta okunması, ayak­ta yeme ve içmenin, şahıslar ve cenaze için ayağa kalkmanın hükmü gibi konular ele alınırken sıkça kullanılan kıyam keli­mesi ise sözlük anlamını aşan özel bir mâ­na taşımaz.

Namaz, Allah’a saygı ve bağlılığı simge­leyen belli davranışlardan oluşur; bunlardan biri de “Allah’ın huzurunda ayakta duruş” anlamını taşıyan kıyamdır. Kur-‘an’da “namazın dosdoğru kılınması” mâ­nasında kullanılan “ikâme” kıyamla aynı kökten geldiği gibi kıyam ve bu kökten türeyen diğer kelimeler birçok âyette na­maza ve namaz kılarken Allah’ın huzu­runda O’na bir saygı ve itaat göstergesi olarak ayakta duruşa işaret eder.[Bakara 2/238; Âl-i İmrân 3/39, 191; Hac 22/36; Furkân 25/64; Zümer 39/9; Müddessir 74/2] İbadetlerin ifasına iliş­kin ayrıntılar Hz. Peygamber’in fiilî sün-netiyle belirlenmiş ve nesilden nesle di­nî hayatın canlı bir parçası olarak intikal ettirilmiş olduğundan namazdaki kıyam şartıyla ilgili fıkhı ahkâm ve farklı görüşler, bu konudaki rivayetlerin değerlendi­rilmesi ve yorumlanması sonucu ortaya çıkmıştır.

Namazda iftitah tekbirinin ayakta alın­ması ve kıraatin ayakta yapılması esastır. Kıyamın süresi de kural olarak bu iki rük­nün yerine gelmesini sağlayacak süre ka­dardır. Kıyam sözlük ve örfteki anlamıyla ayakta ve dik durmak demek olduğun­dan fakihler kıyamın şeklini tanımlarken omurga kemiğinin dik tutulması, rükûda sayılmayacak derecede dik durulması veya eller uzatıldığında dize ulaşmaması gibi ölçülerden söz etmişlerdir. Ayakta İken başın eğik olması kıyama zarar ver­mez. Ayakta iftitah tekbiri alarak nama­za başlayan kişi sünnete uyarak sağ elini sol eli üzerine koyar ve namazın bir diğer rüknü olan kıraati yerine getirir. Kıyamda iken ellerin nerede ve ne şekilde bağla­nacağı konusunda fıkıh mezhepleri ara­sında bazı görüş ayrılıkları bulunmakta­dır. Hanefî mezhebine göre erkekler, sağ elin serçe ve baş parmaklarıyla sol elin bileğini hafifçe kavrayarak ellerini göbek altından bağlarlar. Kadınlar ise erkekler gibi sol elin bileğini kavramaksızın sağ el­lerini göğüsleri üzerinden sol elleri üzeri­ne koyarlar. Mâlikî mezhebine göre farz namazlarda ellerin bağlanması mekruh, nafile namazlarda caizdir. Şafiî mezhebin­de erkek ve kadınların sağ ellerini sol el­leri üzerine koymaları ve ellerini göğüs-leriyle göbekleri arasında bağlamaları, Hanbelî mezhebine göre göbek altından bağlamaları sünnettir. Hanbelî mezhe­bindeki bir diğer görüş ise ellerin göbek üzerinde bağlanması yönündedir.

Namazda kıyamın farz (rükün) oluşu farz ve vacip namazlar içindir. Sünnet ve müstehap namazlar kolaylık esasına da­yandığından bir özür bulunmasa da oturarak kilınabilir; ancak ayakta kılmak da­ha faziletlidir. Nitekim bir hadiste oturu­larak kılınan namazın ecrinin ayakta kılı­nana göre yarım olduğu belirtilmiş ve bu nafile grubundaki namazlar hakkında bir açıklama olarak anlaşılmıştır. Ebû Hanîfe sabah namazının sünne­tini bunlardan istisna ederek onun ma­zeretsiz oturarak kılınmasını caiz görme­miştir. Teravih namazını oturarak kılmak ise caiz olmakla birlikte mekruh görül­müştür.

Hadislerde de ruhsat verildiği gibi herhangi bir haklı mazeret ve özrü sebebiyle ayakta namaz kılama-yan kimse oturarak namaz kılar. Bu otur­ma o kişi için hükmen kıyam yerine ge­çer. Ayağa kalkınca ağrı ve hastalığın art­ması, akıntı, düşmanın görme İhtimali gi­bi sebepler de böyledir. Ayakta durabil­diği halde özrü sebebiyle rükû ve secde edemeyen kimse, Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre ayakta ima ile rükû ve secde eder. Hanefî mezhebine göre ise bu durumdaki kimseden kıyam şartı dü­şer, dolayısıyla oturarak ima ile kılması daha faziletlidir. Oturmaya da gücü yet­meyen kimse nasıl kılabiliyorsa o şekilde ima ile kılar. Mâlikî ve Hanbelî mezhep­lerine göre oturarak namaz kıldıran ima­ma uyan cemaatin de oturması gerekti­ğinden onlardan da kıyam şartı düşer.

İftitah tekbiri alacak kadar dahi olsa ayakta durmaya gücü yeten kimse nama­za ayakta başlar. Bir süre ayakta kalmaya gücü yeten kimse de gücünün yettiği ka­dar kıyamda durduktan sonra namazının kalan kısımlarını oturarak tamamlar. Ay­nı şekilde fakihlerin çoğunluğu, bir şeye dayanarak da olsa ayakta namaz kılabilen kimsenin farz namazları oturarak kılma­sını caiz görmezken Mâlikî fakihleri caiz görürler. Şâfiîler de bütün kıyam boyunca dayanmaya ihtiyaç duyan kimsenin na­mazını oturarak kılmasını caiz görür.

Kıyam şartı tam yerine gelmiş olmaya­cağı için bir mazeret bulunmadığı sürece farz ve vacip namazların hayvan üzerin­de kılınması caiz görülmemiştir. Hareket halindeki nakil vasıtaları da kural olarak bu hükümdedir. Ancak yolculuğun bü­tün bir namaz vaktini kapsayacak kadar sürmesi gibi mazeretler bulunduğunda farz namazlar da bu araçlarda kıyam şart terkedilip ima ile rükû ve secde yapılarak kılınabilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski