Kızıldeniz Tarihi, Özellikleri, Önemi, Neden Tuzludur, Hakkında Bilgi

Kızıldeniz. Asya ile Afrika’yı ayıran deniz.

Hint Okyanusu’nun bir uzantısı olup Arabistan yarımadası ile Afrika kıtası ara­sında bulunmaktadır. Klasik Batı kaynak­larında Grekçe Erythra thalassa ve Latince Erythraeum  Rubrum mare (kırmızı deniz) şeklinde geçen ve bütün dillere bu anlamda tercüme edilen [Bahr-ı Ahmer, Kızıldeniz, Red Sea, MerRouge, Rotes Meer, Mare Rosso vb] adını, kıyılarındaki kiremit rengi topraklarla kırmızı mercan kayalarının yansıması sebebiyle suyunun kızıla yakın görünmesinden alır. Ayrıca Sü­veyş körfezinin kuzey ucundaki Kulzüm şehrinden dolayı Bahrü’l-Kulzüm ve üze­rindeki, halk arasında şap denilen mercan kayalıklarından dolayı da Şap denizi adla­rıyla tanınır. İçinden çıkılmaz güç durum­lara işaret eden “şapa oturmak” tabiri, bu denizin kıyıya yakın sığ sularında sey­reden küçük gemi ve kayıkların sık sık mercan kayalıklarına oturmasından kay­naklanmıştır. Bugün de özellikle Hint Okyanusu’ndan girişte rastlanan mercan kayalıkları ve küçük adacıklar Bâbülmendeb civarını deniz ulaşımı açısından teh­likeli kılmaktadır. Pîrî Reis bu denizden Kitâb-ı Bahriyye’de Bahr-i Zenc, Kâtİb Çelebi Cihannümâ’da Bahr-i Süveyş ve Evliya Çelebi Seyahatname”de Bahr-i Kulzüm adlarıyla bahsederler. Kİtâb-ı Mukaddes’in birçok yerinde “yam sûp” (ka­mış denizi) adıyla veya adı verilmeden sadece deniz tanımlama­sıyla [meselâ Çıkış, 14/2, 9] bahsi geçen Kızıldeniz’e Kur’an’da ya yine adı verilme­den sadece deniz denilerek [meselâ bk. Bakara 2/50] veya “Firavun taifesini -suda- boğduk” [meselâ bk. Enfâl 8/54] şeklinde zımnen temas edilmiştir.

Güney kısmındaki Bâbülmendeb Boğa­zı ile (eni 27 km.) başlayan Kızıldeniz ku­zeybatıya doğru yer yer genişleyerek iler­ler ve sonunda Sînâ yarımadasının araya girmesiyle ikiye çatallanır. Çatalın yarıma­danın batısında kalan ucu (Süveyş körfe­zi) Süveyş Kanalı ile Akdeniz’e bağlanmış­tır; bu uzantının boyu 31S kilometredir. Diğer ucunda (Akabe körfezi) Ürdün ile İs­rail’in Akabe ve Eylat liman şehirleri bu­lunmaktadır; bu uzantının boyu İse 180 kilometredir. Toplam uzunluğu1912 km., eni ortalama 280 kilometreyi bulan de­nizin en geniş kesimi Eritre’deki Masavva’limanı hizalarıdır (320 km.) ve 490 m. kadar olan ortalama derinliği Sevâkin ile Cidde arasında 2000 metreyi aşar; yüzöl­çümü 438.000 km2’dir. Her iki kıyısından da dökülen önemli bir nehir olmadığı için Kızıldeniz dünyanın en tuzlu (%o 4-04) ve en sıcak (kıyılarda 25°, orta kesimde 31°) denizleri arasında yer alır. Kizıldeniz’in en önemli ürünü normal mercan ve başka denizlerde bulunmayan, özellikle Akabe körfezinden çok çıktığı ve Akabe Limanı’ndan pazarlandığı için “akabar” adıyla da bilinen siyah renkli, ısıtılınca yumu­şayan boynuz mercanıdır.[horncoral. anti-pathes spiralis] Kızıldeniz’de bulunan ada­lar genelde küçük ve gruplar halinde olup bunların başlıcaları 1268 adadan meyda­na gelen Dehlek adalar topluluğu, bunla­rın karşı hizasında Yemen sahillerinde yer alan Feresân adaları ile Kamaran, Bâbül­mendeb girişindeki Meyyûn (Perim) ve kuzeyde Akabe körfezi önündeki Tiran adalarıdır. Güneyde bulunan Cebelizikâr ile küçük ve büyük Haniş adaları gibi bazı adalar son zamanlarda Yemen ile Eritre arasında diplomatik krizlere yo! açmak­tadır.

İlk müslümanların Kızıldeniz”le tanış­maları Habeşistan’a hicret münasebetiy­le olmuş ve 615 yılında on bir erkekle dört kadından meydana gelen birinci göçmen kafilesi, Arap yarımadasının Şuaybe Limanı’ndan bindiği bir tekneyle bu denizi geçerek Habeşistan sahillerine ulaşmıştır. Kızıldeniz’le ilgili bir gelişme de on beş yıl sonra meydana gelmiş ve aldığı davet mektubu üzerine İslâm’ı kabul eden Ne-câşî Ashame’nin vefatının ardından Ha­beşistan tahtına çıkan yeni necâşî döne­minde bir adada üslenen Bece kabilesine mensup korsanlar Cidde’ye akınlarda bu­lunmaya başlamışlar, bunun üzerine Hz. Peygamber, 9 yılının Rebîülâhir ayında (Ağustos 630) Alkame b. Mücezziz’i 300 kişilik bir kuvvetle adaya göndermiş, fa­kat birlik korsanları bulamamıştır. 641 yılında Halife Ömer’in yine Alkame b. Mücezziz yönetiminde gönderdiği bir kuvvet fırtınaya yakalanan teknelerinin batması sonucu boğulmuş, böylece faaliyetlerini sürdüren korsanlar 702’de ve 770’te Cid­de’yi yağmalamışlar, ancak Abbasî Hali­fesi Ebû Ca’fer el-Mansûr zamanında or­tadan kaidırılabilmişlerdir.

Kızıldeniz’in tarihten bugüne uzanan önemi, hac yolları ve Avrupa-Hindistan-Uzakdoğu ticaret yolu üzerinde olmasın­dandır. Süveyş Kanalı açılmadan önce Hint Okyanusu’ndan gelen gemiler Aden’den sonra Cidde, Yenbu’ (Car), Hudeyde ve Masavva’ gibi limanlara uğrar, daha sonra da Süveyş veya Akabe körfezlerine yöne­lirlerdi; getirdikleri, Akdeniz limanlarına ulaşacak mallar ise kervanlarla buralara taşınırdı. Kuzey Afrika ülkelerinden ve kısmen Şam’dan gelen hacı adayları da Kulzüm’den gemilere binerek denize açı­lırlar ve Medine’ye gidenler Yenbu’, Mek­ke’ye gidenler Cidde Limanı’nda inerlerdi.[648] Böylece Kızıldeniz’i kontrol eden siyasî güç eline ticaret ve hac yollarına hâkimiyet gibi önemli bir avantaj geçirmiş olurdu. Vasco de Ga-ma’nın 1497’de Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hindistan’a ulaşması, Kızılde-niz hâkimiyetinin ve dolayısıyla pek çok şeyin değişmesine yol açtı. Bu yeni yolu kullanan Portekizliler, 1513te Kızıldeniz’­de hâkimiyeti ele geçirmek için büyük önem taşıyan Dehlek’e çıktılar ve Dehlek meliki Ahmed b. İsmail’i imzalattıkları bir antlaşmayla nüfuzları altına aldılar; ayrılmalarından sonra Melik Ahmed’in antlaşmayı tanımaması üzerine de 1520′-de geri dönerek burayı tahrip ettiler. 1517’de Mısır’ı fetheden Osmanlılar, Por­tekiz’in faaliyetlerini engellemek amacıy­la Kızıldeniz’e yöneldiler ve başlattıkları seferi lS38’de Hadım Süleyman Paşa’nın Aden’i almasıyla tamamladılar. Bu yeni dönemde Kızıldeniz’in ticaret yolu olma özelliği zayıfladı, ancak hac yolu olma özelliği devam etti. Osmanlılar daha son­ra Yemen ve Habeş kıyılarını tamamen ele geçirdiler ve kurdukları Habeş eyaletiyle Kızıldeniz’e hâkim oldular.

XIX. yüzyılın başlarında Mısır’ın Osman­lı valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın gay­retleriyle Kızıldeniz-Akdeniz ticaretinin canlandırılmasına çalışıldı. İskenderiye süratle gelişti ve Afrika’nın en önemli ti­caret limanlarından biri durumuna gel­di. Mehmed Ali Paşa’nın Vehhâbî mese­lesini kısmen halleden oğlu İbrahim Pa-şa’ya Hicaz ve Habeş valiliklerinin verilme­siyle (1819) Kızıldeniz ticaret yolu tama­men emniyet altına alındı. Mal nakliyatı­na kolaylıklar getirilirken yeni istasyonlar belirlendi ve İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin Avrupa posta ve ticaret yolunu Mısır üzerinden geçirmesi sağlandı. An­cak İngilizler 1839’da Aden’e girdiler, ar­kasından da Mısır ve Kızıldeniz üzerinde Osmanlı Devleti aleyhine hâkimiyetlerini arttırmanın yollarını aramaya başladılar. Osmanlı Devleti. îngilizler’in bu çabaları­na karşılık 1865 yılında Kızıldeniz sahilleri için “muhafaza” idarî birimini kurarak ön­ce Sevâkin ve Masavva’, sonra da Zeyla liman şehirlerini bu idareye bağladı. Fran­sızlar 1850’li yıllarda Süveyş Kanalı’nın açılmasına ilişkin politik faaliyetlerine başladılar. Sadrazam Mustafa Reşid Pa­şa’nın İstanbul’un ticarî öneminin azala­cağı gerekçesiyle direnmesi fayda verme­di ve onun Fransız baskısı karşısında gö­revinden alınmasından ve kısa bir süre sonra geri getirilmesine rağmen aynı yıl içerisinde vefat etmesinin (1858) ardın­dan Osmanlı Devleti ile anlaşan Fransızlar 1859-1869yılları arasında kanalı inşa ettiler. 16 Kasım 1869’da açılan kanal ve hızla gelişen yeni ticaret yolu Kızıldeniz’in önemini arttırdı. Bu arada Mustafa Re-şid Paşa’nın tahmin ettiği gibi Akdeniz -Doğu ülkeleri ticareti büyük ölçüde bura­ya kaydı ve İstanbul-Basra körfezi bağ­lantılı Hindistan-Uzakdoğu ticaret yolu önemini kaybetti. Kızıldeniz’in kazandığı bu yeni önem bölgede hâkimiyet kurmak isteyen ülkelerin sayısını arttırdı ve bun­lardan, kanalın açıldığı yıl Eritre sahille­rindeki Assab’ı satın alan İtalya 1882’de burayı, 1890’da Masavva’ Limanı dahil bölgenin tamamını sömürgeleştirdi. Sü­veyş Kanalf nın açılmasını sağlayan III. Na-polyon’un Almanlar’a karşı giriştiği mü­cadelede uğradığı yenilgiyi değerlendiren İngilizler ise hızla kanal hisselerini topla­yarak Kızıldeniz’in hâkimiyetinde parasal açıdan da söz sahibi olmak istediler. Her şeyden önce Kızıldeniz onlar için Hindis­tan sömürgelerine ulaşmanın en kısa yolu olmasından dolayı vazgeçilmezdi. Zaman­la Süveyş, Port Sudan, Hudeyde, Taiz. Cid­de, Yenbu’, Masavva1 ve Sevâkin gibi li­manların önemi daha da artarken aynı şekilde Kızıldeniz’e sahili olan ülkelerin de stratejik önemi arttı.

XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti Kızıldeniz’deki hâkimiyetini sürdürmeye devam ettiyse de I. Dünya Savaşı ve özel­likle şeriflerin başlattığı bağımsızlık hare­keti neticesinde (1916! geriledi; 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile de bu­ralarda hiçbir ağırlığının kalmadığı ilân edildi. Savaşın ardından Kızıldeniz’e komşu ülkelerde yeni yapılanmaların ortaya çıkması, önce Ürdün’ün (1920), daha son­ra da İsrail’in (1947) kurulması ve Kızılde­niz’in okyanuslara açılmadaki önemi böl­geyi daha stratejik bir konuma getirdi. Mısır’ın 1955’te Akabe körfezinin ağzın­daki Tiran Boğazı’ni İsrail gemilerine ka­patması ve ertesi yıl da Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi II. Mısır-İsrail Savaşı’na yol açtı. 1973’te Mısır’ın Bâbülmendeb’i ka­patarak Kızıldeniz’de hâkimiyet kurma girişimine karşılık İsrail de 1976’da istih­barat uçakları ile bölgenin kontrolünde söz sahibi olduğunu hissettirdi. Bu arada Sovyetler’in Somali ile anlaşması (1974) süper güçlerin de Kızıldeniz’e duydukları ilgiyi gösteriyordu. 1977’de Arap Savun­ması adı altında bir birlik kurmaya çalışan Yemen-Suudi Arabistan-Mısır birleşik güçleri Bâbülmendeb’de çalışmalar yap­tılar ve “Kızıldeniz bir Arap denizidir” sloganını dünyaya benimsetmek için girişimlerde bulundular. İsrail ise Etiyopya’­nın muvafakatiyle Eritre sahilinde ve kar­şısındaki adalarda bazı üsler edindi. Yine 1977’de Fransa Cibuti’nin bağımsızlığını elde etmesine yardımcı oldu ve bu yeni devletle topraklarında askerî güç bulun­durmak üzere bir dizi antlaşma yaptı; böylece Kızıldeniz’in güneybatı sahillerin­de gücünü hissettirdi. Sovyetler Birliği’n-den dört yıl sonra Amerika Birleşik Dev­letleri de 1978 yılı Ocak ayında Asmara ve Masavva’da iki askerî üs kurdu, Etiyop­ya’dan Dehlek ve Sentian adalarını yirmi beş yıllığına kiraladı; ayrıca yine Kızılde­niz geçişini kontrol amacı ile Diego Garcia ve Mauritius adalarıyla Maldivler’deki üs­lerini takviye etti. XXI. yüzyılın başlarında Kızıldeniz dünyanın bütün güçlü ülkeleri­nin dikkatlerini üzerinde toplayan önemli bir deniz olma özelliğini korumaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski