Lala Kimdir, Lalalık Nedir, Lalanın Görevleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

Lala. Osmanlılarda şehzadelerin yetiştirilmesinden sorumlu görevli.

Farsça olan lâlâ kelimesi sözlükte “kul, köle; efendinin çocuğuna bakmakla yü­kümlü hizmetkâr” anlamına gelir. Tarihî seyir içerisinde zamanla ileri gelenlerin, varlıklı kişilerin, yüksek dereceli idarecile­rin, bey, han, hükümdar çocuklarının eği­timiyle ilgilenen, oniara yönetim sanatını öğreten, her türlü bakımından ve yetiş­mesinden sorumlu olan kişileri ifade eden bir mâna kazanmıştır. Böylece daha önce­ki atabeglîk kurumunun bir benzeri ola­rak gelişme göstermiş, ancak bu kurum kadar siyasî bir niteliğe sahip olmamıştır.

Lala kelimesinin Anadolu’da Farsça’nın etkisiyle XIII. yüzyıldan itibaren kullanıl­maya başlandığı sanılmaktadır. Kelime­nin atabeglik sıfatını kazanması muhte­melen XV. yüzyılda gerçekleşmiştir. As­lında atabeğin lalalığa dönüşmesi yahut ikisinin aynı anlamda kullanılmasıyla ilgili kayıtlara XIV. yüzyılda rastlanır. Anadolu Selçuklu kaynaklarında lala ve atabeg ke­limelerinin birlikte geçtiği dikkati çeker. Yine Memlükler’de, Akkoyunlu-Karakoyunlular’da lala tabiri hem sultan hem de ümerâ ço­cuklarını eğiten kimseler için kullanılmış­tır. Anadolu sahasın­da eserini XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde ka­leme alan Eflâkî lala kelimesine yer vermiştir. Aynı şekilde İbn Bîbî ve Aksarâyî’-nin eserlerinde de lala kelimesi geçmek­tedir. Bu durum lalanın atabeg karşılığı olarak yerleştiğini gösterir. Fakat atabeg­lik gibi siyasî bir kurum özelliğine sahip olmadığından Osmanlılar’da lala kelimesi atabeg kavramı içerisinde veliahdın, hat­ta tahta geçen hükümdarın naibi, onun yerine devleti idare eden kişi niteliğini hiçbir zaman kazanmamıştır.

îlk Osmanlı kaynaklarında atabeg ve lala kelimelerine bir arada rastlanmakta­dır. XV. yüzyıl tarihçilerinden Tursun Bey, Manisa’ya gönderilen Şehzade Mehmed’e (Fâtih Sultan Mehmed) Zağanos Paşa’nın “atabeg koşulduğunu” yazar. II. Bayezid’in oğlu Şehinşah’tan söz ederken de onun lalasının Karagöz Bey olduğunu belirtir. II. Murad’ın gazalarını anlatan ano­nim bir eserde gerek Çandarlı Halil Paşa gerekse Şahin Paşa için lala tabiri sıkça geçer. Yine burada. Şeh­zade Mehmed’in Manisa’ya gönderilme­sinden sonra onun bölgedeki idareciliğini kendisine refakat eden iki lalasıyla danışarak yapmakta olduğundan bahsedilir. Bu kayıtlara rağ­men bir kurum olarak lalalığın Osmanlı­lar’da ne zaman ortaya çıktığı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Bazı araştırmacılar bunun I. Murad dev­rinde bir müessese haline geldiğini kay­deder.

Fâtih Sultan Mehmed’in teşkilât kanun­nâmesi, şehzade lalalığının resmî bir ni­telik kazanmış olduğunun ilk önemli ve açık belgesini oluşturur. Burada lalalık makamının protokoldeki derecesine işa­ret edilir ve yerinin mal defterdarının al­tında olduğu belirtilir. Bu durum, bir taş­ra görevi olması dolayısıyla lalalığın Os­manlı merkezî bürokratik yapılanması­nın ve hiyerarşisinin altında bulunduğu­nu gösterir. Ancak daha sonra bu maka­mın giderekXVl. yüzyılda önem kazandığı ve ileri derecelere ulaştığı anlaşılmakta­dır. Lala elkâbındaki değişmeler bunun bir göstergesidir.

Osmanlı şehzadelerinin sancağa çıkış­ları ve bulundukları bölgede idarecilik (sancak beyliği) yapmaları sebebiyle lala­lar sadece onların eğitiminden değil aynı zamanda mahallî idareden de sorumlu bir vasıf kazanmıştır. Taşra yönetiminde şehzadenin maiyetinde bulunan görevlilörin başı ve en Önde geleni laladır. Lala­lar çok defa Enderun’dan yetişmiş, tecrü­beli, güvenilir şahıslar arasından titizlikle seçilir ve merkezden tayin edilirdi. İlk dönemlerde lalalar arasında yerli ümerâ aile­lerine mensup kimselerin olduğu bilin­mektedir. XV. yüzyılın sonlarından itiba­ren genellikle kul asıllı devlet görevlileri bu makama getirilmiştir. Lalalar sancak beyi, beylerbeyi rütbesindeki devlet adamları arasından seçilebildiği gibi bu göreve daha alt seviyede hizmetliler de tayin edilebilirdi. Bu makamda sürelerini tamamlayanlar çok defa daha yüksek de­receli taşra görevlerine gönderilirdi. Me­selâ Manisa’ya yollanan Şehzade Süley­man’ın (Kanûnî Sultan Süleyman) lalası, defterdarlıkta ve vezirlikte bulunmuş tecrübeli devlet adamı olan Kasım Paşa idi. II. Selim’in lalası olan Mustafa Paşa sancak beyi iken onun lalalığına getirilmiş, daha sonra beylerbeyiliklerde bulunmuş ve ikinci vezirliğe yükselmişti. III. Mehmed’in padişah oluşu sırasında lalalık görevini yürüten Mehmed Paşa ise Önce vezir olmuş, ardından sad­razamlığa getirilmiştir. Lalaların görev süreleri sancak beylerine benzer tarzda iki üç yıl kadardı. Bazı durumlarda sık sık lala değişikliklerinin olduğu görülmekte­dir. Bunun en önemli sebebi, bulunduk­ları yerlerde şehzadeyi etki altına alarak bir güç unsuru haline gelmelerini önle­mek olmalıdır. Fakat yine de lalalık ileride daha yüksek görevlere getirilmeyi sağla­yan bir basamak haline gelmiştir. Bilhas­sa lalalıklarında bulundukları şehzadele­rin padişah olması onlara büyük bir nüfuz ve makam temin etmiştir.

Lalanın görevleri arasında şehzadenin eğitimi yanında onun siyasî meselelere vukufuna yardımcı olmak, Dîvân-ı Hümâyun’un küçük bir modeli olan şehzade di­vanına vezir makamında başkanlık etmek, sancak askerleriyle sefere çıkmak yahut sefer vakti bulunduğu bölgenin büyük bö­lümünün muhafaza hizmetini görmek, merkezle şehzade arasındaki bağı sağla­mak, herhangi bir meselede merkezle doğrudan irtibata geçmek ve gereken tedbirleri almak başta geliyordu. Lalanın idarî fonksiyonu şehzadenin yaşının kü­çük olması durumunda daha da Önem ka­zanıyordu. Yetişkin şehzadelerin yanında ise pasif bir konumda kalabiliyor, şehza­denin bizzat kendisi siyaset ve idarede etkin oluyordu. Bu durumda lalalar ikinci planda kalırken vazifeleri daha çok mer­kezle şehzade arasında belirginleşen bir şekil alıyordu. II. Bayezid’in oğulları Yavuz Sultan Selim, Korkut, Ahmed gibi şehza­delerin yanındaki lalaların idarî fonksiyon­ları ve etkileri çok azdı, bunlar âdeta is­men tayin edilmiş bir mevkide kalmışlar­dı. Buna karşılık Fâtih Sultan Mehmed’in, Kanunî Sultan Süleyman’ın, II. Selim’in, III. Murad ve III. Mehmed’in lalaları siyasî ve idarî bakımdan ön plana çıkmışlardır. Lalaların idarî yetki dereceleri özellikle KanûnîSultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Bayezid olayının ardından artmıştır. Bu hadiseden sonra yegâne veliaht sancağı haline gelen Saruhan sancağının merke­zi Manisa’ya gönderilen şehzadelerin yanında bulunan lalaların bütün idarî işlerde ön planda ol­duğu, merkezden gönderilen hükümleri lala adına hitaben kaleme aldıkları dikkati çekmektedir. Lalaların şehzadeler üzerindeki denetiminin art­ması onların vazife alanlarını da giderek genişletmiş, lalalar mahallî tayinler, timar tevcihleri, muhafaza, asayiş temini gibi pek çok konuda yetkili konuma gel­miştir.

Lalalık, III. Mehmed’den sonra şehza­delerin sancağa çıkma usullerine nihayet verilmesiyle idarî yönünü tamamen yitir­miştir. Saltanat sistemindeki değişme ve şehzadelerin sarayda sıkı bir gözetim altında tutulmaları, lalalığa sadece eği­tim fonksiyonunun ön plana çıktığı yeni bir sıfat kazandırdığı gibi kimliklerinin değişmesine de yol açmıştır. Şehzadelerin maiyetine harem ağalarından (has odalı) üç kişi tayin edilmeye ve bunların en tec­rübelisi ve yaşlısı başlala unvanıyla onun eğitiminden sorumlu tutulmaya başlan­mıştır. Hadım ağalardan seçilen bu lala­lar sarayda sadece şehzadenin eğitimiyle ilgilenmişlerdir. Bunların XVII. yüzyılda saray içinde çeşitli entrikalara karıştıkları ve bazılarının büyük nüfuz sahibi olduk­ları bilinmektedir. IV. Mehmed’in başlalasi Uzun Süleyman Ağa, Kösem Sultan’ın katli işine karışmış, sarayda büyük nüfuz sahibi olmuştur. Adları çeşitli olaylar dolayısıyla geçen diğer lalalar arasında II. Süleyman’ın lalası Ahmed Ağa, III. Se­lim’in lalası Mahmud Bey, II. Mahmud’un lalaları Anber Ağa, Recebpaşazâde Meh­med Bey ile Başlala Tayyar Efendi zikre­dilebilir. Bu dönemlerde padişahların ve­ziriazamlara lala tabiriyle hitap etmeye başladıkları da belirtilmelidir. Lala kelime­si “eğitici, bakıcı” anlamında halk arasında da yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski