Liberya Ekonomisi, Fiziki, Beşeri Coğrafya, Hakkında Bilgi

Atlas Okyanusu kıyısında 870 km. bo­yunca uzanan ülke içeriye 250 km. kadar sokulmuştur. 50 kilometreyi bulan düz kıyı şeridi bataklıklar, su birikintileri ve gür bitkilerle kaplıdır. Kıyı şeridinden son­ra arazi yavaş yavaş yükselir ve kuzeydeki Nimba dağında 1752 metreye ulaşır. Ül­kenin iklimi sıcak ve yağışlıdır. Yağmur­lar daha çok yaz aylarında görülür. Monrovia çevresinde 4650 mm. olan ortalama yıllık yağış iç kesimlerde 2240 milimetre­ye kadar düşer. Yıllık sıcaklık ortalaması 27 derece civarındadır. Bu iklim şartları bitki örtüsünün gür ve zengin olmasını sağlamıştır. Genellikle birbirine paralel biçimde akan çok sayıdaki ırmağın başlıcaları Mano. Lofa, Cavalla, St. Paul, Mani ve Sangvvin’dir; bunlar bol su taşımakla birlikte ulaşıma elverişli değildir.

Nüfusu Amerika Birleşik Devletleri’nden geri gelen zenciler, yerli ka­bileler, Liberyalı olmayan Afrikalılar, Hint­li, Pakistanlı ve Lübnanlı tüccarlarla çoğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Batılılar’dan oluşmuştur. Çeşitli kabile­lere mensup yerli halkın başlıcalan, ül­kenin orta bölgesinde ve özellikle Bong Country”de yaşayan Kpelleler ile Bunchanan civarında toplanmış olan Bassalar, Krular ve Vailer’dir. Resmî dil İngilizce’dir; bu­nun yanında çok sayıda mahallî dil konu­şulur. Nüfusun çoğu animist olup müslümanların oranı % 30, hiristiyanlannki % 10 civarındadır.

Ekonomi tarım ve madenciliğe dayanır. Kauçuk, kahve, kakao, kola, palmiye yağı, şeker kamışı, pamuk, yer fıstığı, pirinç ve manyok başlıca ticarî tarım ürünleridir. Balıkçılık ve ormancılığın da ekonomiye katkısı önemlidir. Liberya dünyanın önde gelen demir cevheri üreticilerinden biridir ve demir cevheri Bomi tepeleri ile Nimba dağından çıkarılır. II. Dünya Savaşı yılların­da bulunan cevher halen Liberian-Ame­rican-Svvedish Minarals Co. tarafından işletilmektedir. Liberya’nın kendi ticaret filosu yoksa da limanlarına gemi kayıt üc­retini son derece düşük tutması ve işlet­meci şirketlere büyük kolaylıklar tanıma­sı, kayıtlı gemi tonajı bakımından dünyada ön sıralarda yer almasına yol açmıştır. 490 km. (1990) uzunluğundaki demiryo­lu maden taşımacılığı amacıyla inşa edil­miştir. 8064 kilometreyi (1987) bulan ka­rayollarının bir kısmı bozuktur. Ülkenin tek üniversitesi Monrovia’dadır; bunun dışında kiliseye bağlı yüksek öğrenim ku­rumlan bulunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara