Liberya Tarihi, İslamiyet, Hakkında Bilgi

Liberya topraklarının önemli bir bölü­mü, insan topluluklarının yerleşmesine elverişli olmadığından ülke tarihte pek etkin bir rol oynamamıştır. Buraya ilk defa XI. yüzyılın başlarında Nijer havzasında yaşayan halklardan bazı grupların gelip yerleştikleri sanılmaktadır. XV. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalı denizciler ve tüccarlar kıyılara sık sık uğramışlarsa da tabiat şartlarının zorluğu sebebiyle ka­raya çıkıp yerleşme cesareti gösterememişlerdir.

Ülkeye İslâmiyet’in girmesi Batı Afrika’daki diğer ülkelere göre daha geç ol­muş ve biri Yukarı Nijer’den iç kesimlere gelen göçmenler, diğeri özellikle XVIII. yüzyılda Futa Calon’dan kıyı kesimine gelen tüccarlar tarafından iki ayrı yoldan gerçekleştirilmiştir. XVI. yüzyılın erken dönemlerinde Gine’nin Kankan şehrinden müslümanlar ülkenin kuzey ve kuzeydo­ğu bölgelerine yerleşerek İslâm’ı yayma­ya başladılar; Senegal’deki cihad hareket­lerinin de buna büyük katkısı oldu. XVII. yüzyılın sonlarına doğru Mali’nin Mâsînâ bölgesinden gelen Fûlânîler sahile kadar ilerleyerek buralardaki toplulukların İs­lâm’la tanışmasını sağladılar, XIX. yüzyıl başlarında Vai, Mandeng, Mande ve Gola kabileleri arasında İslâmiyet sınırlı da olsa yayılmış durumdaydı. Bugün ülke düze­yinde yüzden fazla cami bulunmaktadır. Müslümanların çoğu başşehir Monrovia ile önemli liman şehri Robertsport’ta top­lanmıştır.

Liberya’daki müslümanların başlıca ku­ruluşu 1974 yılında bir araya gelen The Council of the Müslim Community. The Müslim Congress of Liberia, The Müslim League of Salefiya ve The Liberia Müslim Union gibi daha küçük teşkilâtların oluş­turduğu The National Müslim Council of Liberia”dır. Hükümet tarafından resmen tanınmış olan bu kuruluşun başlıca amaç­lan şunlardır: Irk ve rengine bakmaksızın Liberya’daki müslümanlar arasında kar­deşliği güçlendirme, yardımlaşma ve da­yanışma ruhunu geliştirme, milletlerarası kuruluşlarla bağları kuvvetlendirme, İs­lâm kültürünü yayma; müslüman çocuk­larının her seviyede eğitim ve öğretimi­ne Önem verme, müslümanların ekono­mik durumlarını iyileştirme ve ülkede İs­lâm’ı yaymaya çalışma. Ülkedeki müslü­manların çoğu Sünnî-Mâlikî olmakla bir­likte Bahâî ve Ahmedîler de (Kâdiyânî) vardır. The National Müslim Council of Liberia hükümetten İslâmî eğitim yapa­cak kırk beş okul açma izni almış ve ken­disine bağlı olarak faaliyet gösteren çe­şitli ilkokullarla Kakata, Robertsportgibİ şehirlerde birer lise açmıştır. Eğitimin kısmen Arapça, kısmen İngilizce yapıldığı bu okullarda müslüman çocuklarının İslâmî eğitimine sınırlı da olsa bir katkı sağ­lanmakta, ancak asıl İslâmî eğitim cami­lerde verilmektedir.

Liberya, XIX. yüzyılın başlarında Ame­rika Birleşik Devletleri’nde yapılan köleli­ğin kaldırılmasına yönelik çalışmaların so­nucunda ortaya çıkan bir devlettir. 1816′-da kurulmuş olan The American Coloni-sation Societyadlı örgüt, köleliğin henüz yasaklanmamasına rağmen sayıları git­tikçe artan azatlı köleleri Afrika’ya geri göndermek amacıyla faaliyete geçti ve 18Z2’de 181 kişilik ilk Amerikalı zenciler grubunu Cape Mesurado sahil kesimine yerleştirmeyi başardı. Bu ilk yerleşme bölgesine “liberty” (özgürlük} kelimesin­den hareketle Liberya, burada teşekkül eden şehre de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Monroe’ya izafeten Mon-rovia adı verildi. Örgüt daha sonra kıyı bo­yunca Monrovia”nın güneydoğusuna doğ­ru başka merkezler de kurdu. 26Temmuz 1847 tarihinde ilân edilen Liberya Cum­huriyeti 1857’de, Palmas Burnu yakınla­rındaki aynı şekilde oluşturulan azatlı kö­le bölgesi Maryland ile birleştirildi. Önce­leri Liberya’ya Amerika’daki bütün zen­cilerin gelip yerleşeceği umuluyordu; fa­kat bu gerçekleşmedi ve buraya 1920′-lere kadar sadece 20.000 civarında göç­men yerleşti. Ayrıca Amerika’dan gelen­lerin yerli kabilelerle kaynaşması müm­kün olmadı; bu zenciler Batılı sömürge­ciler gibi yerli zenciler üzerinde otorite kurdular ve arazilerini ellerinden aldılar. Afrika’nın hızla sömürgeleştirildiği bir dö­nemde Liberya’nın bagımsızUğıra koruya­bilmesi de kolay olmadı, ülkenin bir kısım toprakları İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi; günümüzdeki sınırlar son şekliyle ancak 1910 yılında belirlenebildi.

Afrika’nın ilk tek partili ülkesi olan Li­berya’da 1869’da Amerikalı göçmenlerce kurulan True Whigs Party 1871 ‘den itiba­ren bir asırdan çok iktidarda kaldı. 1871 ‘-den 1925’e kadar özellikle İngiltere’nin etkisi hissedilen Liberya’da daha çok Av­rupa şirketleri faaliyet gösterdi. Ancak Amerikan Firestone Tire and Rubber Company’nin 1926’da hükümetten ko­pardığı bir dizi tâvizle ülkeye gelmesi Avrupalılar’ın etkisini sona erdirdi. Bu şir­ket Liberya’yı Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir lastik üretim bölgesi haline getirdi. II. Dünya Savaşı sırasında ülke­deki kauçuk ağacı dikiminin artması ve limanlarının Amerika ile Asya arasındaki ulaşımda önemli rol oynaması Liberya’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne yakın­laşmasını sağladı. 1942’de iki devlet arasında imzalanan bir savunma antlaşma­sından sonra Amerikan birlikleri ülkeye geldi. Liberya ordusunun eğitimi Ameri­kalı subaylara bırakılırken Amerika Birle­şik Devletleri hükümetinin finanse ettiği modern liman, karayolları, havaalanı ve santral gibi tesislerin İnşası da Amerikan şirketlerine verildi; arkasından yeni se­çilen devlet başkanı VVilliam S. Tubman müttefiklerin safında yer alan Liberya’nın 27 Ocak 1944’te savaşa girdiğini açıkladı.

1944’ten 1971’e kadar aralıksız devlet başkanlığı yapan Tubman, izlediği “birleş­me” ve “açık kapı” siyasetleriyle bir yan­dan Amerika’dan gelen zencilerle yerliler arasındaki ayırımı ortadan kaldırarak kaynaşmalarını hedeflerken bir yandan da yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye önem verdi. Bu arada bazı Amerikan şirketleri­ne işletme imtiyazları tanıması ülke eko­nomisini Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisi altına soktu ve bu durum yerli hal­kın aleyhine bir sonuç doğurdu. Başkan Tubman’ın ölümünden sonra yerine ge­çen VVilliam R. Tolbert genelde onun po­litikasını sürdürdü ve dünya piyasaların­da kauçuk ve demir fiyatlarının düşmesi sebebiyle sarsılan ülke ekonomisini dışa­rıdan sağladığı borçla ayakta tutmaya çalıştı. Ancak ülkede özellikle Amerikalı zencilerin hegemonyasından kaynaklanan büyük bir huzursuzluk ve yer yer ayaklan­malar başladı. Sonuçta ordu müdahale etti (12 Nisan 1980) ve iktidar, başçavuş Samuel K. Doe başkanlığında astsubay­larla erlerden oluşan The People’s RedempüoTı CouTvdYm elme geçtt. Bu olay, Amerikan kökenli Liberyalılar’ın ülke kurulduğundan beri devam eden egemenli­ğinin sonu oldu. Konseyce hazırlanan yeni anayasa Temmuz 1984’te kabul edildi ve Ekim 1985’teki seçimlerde Doe devlet başkanlığına seçildi. Doe giderek kötüle­şen ekonomiyi düzlüğe çıkaramadı: özel­likle Amerika Birleşik Devletleri’nden alı­nan borçlar ülke ekonomisini zor durum­da bıraktı. Bazı maden ocaklarının ve ka­uçuk dikili alanların kapatılmasıyla işsiz kalan kitlelerin memnuniyetsizliği yoğun gösterilere yol açtı. 1980’li yılların sonla­rına doğru iktidara karşı muhalefet gi­derek güçlendi ve Ocak 1990’da ülkenin kuzeydoğusunda silâhlı çatışmalar başla­dı. Kabile savaşlarına dönüşen çatışmalar sebebiyle 500.000’e yakın Liberyalı kom­şu ülkelere sığındı; Batı Afrika Devletleri Ekonomik Örgütü’ne bağlı olarak kurulan barış gücü çatışmaları önleyemedi.

İsyancılardan Prince Y. Johnson’un taraf­tarları 9 Eylül 1990’da Doe’yu öldürünce ülke tam bir kaosa sürüklendi. Şubat 1991 ‘de ateşkes ilân edilerek ulusal bir konferans düzenlendi ve Amos Sawyer geçici cumhurbaşkanı seçildi. Fakat bu defa da Sawyer, Johnson ve diğer isyancı grubun lideri Charles Taylor arasında ikti­dar mücadelesi başladı. Yedi yıl boyunca süren iç çatışma 1996’da sona erdi, baş­kanlık ve meclis seçimleri yapılarak ülke­de sükûnet sağlandı.

  • Liberya Başkenti, Nüfusu, Hakkında Bilgi
  • Liberya Ekonomisi, Fiziki, Beşeri Coğrafya, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski