Lugatname Kitabı, Yazarı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Luğatnâme. Ali Ekber Dihhudâ’nın (ö. 1955) Fars diliyle ilgili büyük ansiklopedik sözlüğü.

Dihhudâ’nın ve aralarında Muhammed Muîn, Zebîhullah Safa, Celâleddin Hümâî, Hanbâbâ Beyânî, Muhammed Pervîn Günâbâdî, Muhammed Debîr Siyâki, Seyyid Ca’fer Şehîdî, Alinakî Münzevî gibi şahsi­yetlerin de bulunduğu yardımcılarının hazırladığı eser uzun bir çalışma sonunda tamamlanabilmiş­tir. Dihhudâ’nın I. Dünya Savaşı yıllarında başladığı tarama çalışmaları, daha sonra bir kurum çatısı altında bir grup ilim ada­mı ve yardımcılarının katkısıyla sürdürül­müştür. Eser hazırlanırken başta Farsça ve Arapça sözlükler olmak üzere tarih, coğrafya, tıp, astronomi, matematik. felsefe, kelâm, fıkıh, hadis gibi bilim dal­larına ait 2000’in üstünde esere başvu­rulmuş ve çalışma sırasında toplanan fiş­lerin sayısı 3 milyonu bulmuştur.

Luğatnâme’nin telifi ve basılması için 1948 yılında çıkarılan bir kanunla devlet desteği sağlandı. Bunu gerçekleştirmek, ayrıca klasik ve modern metinler üzerin­de yeni taramalar yaptırarak eseri geniş­letmek, Luğatnâme’Ğen faydalanıp bazı özel sözlükler düzenlemek ve Dihhudâ’-nın eserlerini bastırmak amacıyla Luğatnâme Enstitüsü [Sâzmân-ı Luğatnâme. Mü-essese-i Ferheng-i Dihhuda] adıyla bir kurum oluşturuldu. Bu sırada esere “Dâiretü’l-maârif-i Fârsî, Dâiretü’l-maârif-i Âkâ-yı Ali Ekber Dihhudâ ve Ferheng-i Âkâ-yı Dihhudâ” gibi adlar verilmesi teklif edil­diyse de Dihhudâ bu iddialı isimler yerine Luğatnâme’yı tercih etti. İlk önce Ali Ek­ber Dihhudâ’nın evinde ve onun başkanlığında bir yazı kurulu oluşturularak telif ve basımla ilgili çalışmalar başlatıldı. Dih­hudâ’nın l9S5’te vefatı üzerine vasiyeti gereği eser İran halkına armağan edildi ve Luğatnâme Enstitüsü’nün çalışmaları Millet Meclisi’ne nakledildi; yine müellifin vasiyetiyle yazı kurulu başkanlığına Mu­hammed Muîn getirildi. 1957’den itiba­ren çalışmalar Muhammed Muîn’in baş­kanlığında Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde devam etti; basım, satış ve dağıtım işleri fakülte dekanlığının yöne­timine bırakıldı. 1975 yılına kadar Edebi­yat Fakültesi içinde sürdürülen çalışma­lara bu tarihten sonra müstakil bir binada devam edildi. Muîn’in 1966’da rahatsız­lanması üzerine, kurumun Edebiyat Fakültesi’ne taşınmasından bir süre sonra çalışmalara katılmış olan Seyyid Ca’fer Şe­hîdî kendisine vekâlet etti ve Muîn 1971′-de vefat edince de yazı kurulu başkanlı­ğına getirildi; Luğatnâme onun yöneti­minde tamamlandı. 

Farsça’nın en geniş sözlüğü olma özel­liğini taşıyan ve alfabetik olarak düzenle­nen eserde kelimelerin çoğunda kronolo­jik sırayla şiir veya nesir örnekleri (şevâhid) verilmiştir. Sözlükler dışında taranan eserlerden derlenen ve diğer sözlükler­de bulunmayan birçok kelime, terkip ve “mesele” yer verilmesiyle sözlüğün kap­samı genişlemiş, aynı zamanda eser, eski metinlerde karşılaşılan güçlüklerin çözü­münde Önemli bir kaynak teşkil etmiştir. Ayrıca Türkçe, Moğolca, Hintçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dillerden Farsça’ya geçen çok sayıda kelime de söz­lükte yer almıştır. Kelimelerin eş anlamlı­ları ile karşıt anlamlılarının zikredilmesi, normal kullanımları yanında terim anla­mının da verilmesi, bu arada mahallî kul­lanımlara işaret edilmesi sözlüğün bir diğer özelliğidir. Yeni buluşlarla ilgili terim­lerde kavramın Farsça ile karşılanması mümkünse Farsça’sı tercih edilmiş, bu ol­madığı takdirde yabancı şekli alınmıştır. Luğatnâme’Ğe ansiklopedik mahiyetinin gereği olarak kişiler ve yerler hakkında da belli başlı temel kaynaklan gösterilmek suretiyle bilgi verilmiştir. Tarihî şahsiyetlere ait fotoğraflar, ayrıca haritalar ve is­tatistik cetvelleri sözlüğün değerini art­tıran diğer hususlardır.

Luğatnâme’nin telif edildiği döneme kadar kaleme alınan Fars diline dair çalış­maların bu dilin kendi esaslarına ve kla­sik dönem dilcilerinin eserlerine dayanmayıp Batı dillerinin veya Arapça’nın bir taklidi olduğu, bu sebeple Luğatnâme” nin çeşitli yerlerinde verilen Farsça’nın kurallarıyla ilgili bilgilerin büyük önem ta­şıdığı, bunların derlenip kitap haline ge­tirilmesi durumunda Fars dilinin kuralla­rına dair orijinal bir çalışmanın ortaya çı­kacağı belirtilmektedir.

Yaklaşık 20.000 ana madde ile 6000 kadar özel isimden oluşan, büyük boy üç sütun halinde 26.478 sayfadan meydana gelen eserin ilk fasikülü 1946’da son fasikülü ise 1980’de yayımlanmış olup toplam 203 fasikül ve kırk cilt olarak düzenlenmiştir. Mukaddi­me cildi Fars dili, Farsça sözlükler, Dihhudâ’nın hal tercümesi ve Luğatnâme’nin hazırlanmasıyla ilgili bilgilere ayrılmıştır. Eser daha kullanışlı bir duruma getirilmek üzere biri mukaddime olmak üzere on beş cilt halinde yeniden yayımlanmış ayrıca CD-ROM’a da aktarılmış­tır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski