Lugavi Tefsir Nedir, Özellikleri, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Lugavî Tefsirler. II. (VIII.) yüzyılın or­talarından itibaren Arap dili üzerine ya­pılan köklü çalışmalar, Kur’an dilini tanı­ma ve Kur’an’ı dil bakımından yorumla­ma gibi hususları da içine almış, ilk dil­cilerin pek çoğu aynı zamanda Kur’an’ın dili ve edebî yönüyle ilgili çalışmalar yap­mıştır. Garîbü’l-Kur’ân’a dair günü­müze ulaşan eserler içerisinde İbn Kuteybe, İbnü’l-Mülakkın ve Fahreddin et-Turayhî’nin Ğaribü’l-Kur’ân’ları, Mekkî b. Ebû Tâlib’in el~cUmde, Râgıb el-İsfahânî’nin el-Müfredât, İbnü’l-Cevzî’nin el-Erîb, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin el-Bahru’l-Muhit’i gösterilebilir.

 

Daha yeni Daha eski