Maarifi Umumiye Nezareti Nedir, Tarihçe, Hakkında Bilgi

Maârif-i Umûmiyye Nezâreti. Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.

Nezâretin tarihî gelişimi II. Mahmud dönemine kadar iner. II. Mahmud, 1824 yılında ilköğretimi mecburi hale getirmiş­se de hemen ardından çıkan iç karışıklık­lar yüzünden bu karar uygulanamadı. 1838’de konu daha etraflı bir şekilde ele alındı. Sıbyan, rüşdiye ve mekâtib-i âliye olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlen­mesi düşünülen eğitimin koordinasyo­nunu sağlamak için kurulan Mekâtib-i Rüşdiyye Nezâreti’ne İmamzâde Esad Efendi tayin edildi. Bu sırada herhangi bir rüşdiye mektebi mevcut değildi. 1839’da devlet memuru yetiştirmek ama­cıyla Mekteb-i Maârif-i Adliyye ve Mek­teb-i Ulûm-i Edebiyye açılarak İmamzâde’nin yönetimine verildi.

Sultan Abdülmecid, 1845’te Babıâli’yi ziyaretinde askerî olanların dışında hiçbir reformun istenilen düzeyde olmadığını belirterek bu meselenin çözümü için okulların açılmasını istedi. Bunun üzerine Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye, mahalle mekteplerinin düzene konmasıyla ilgili ayrıntıları görüşmek amacıyla Meclis-i Muvakkat’in kurulmasını kararlaştırdı (1 Mart 1845). Haftada iki gün toplanan meclisin çalışma yeri Babıâli’ydi. Meclis, biri eğitimin temelini oluşturan sıbyan mekteplerinin ıslahına, diğeri orta dere­celi okulları oluşturmak üzere rüşdiye mekteplerine ve üçüncüsü yüksek ilim­lerin tahsil edileceği bir darülfünun ku­rulmasına dair üç lâyiha hazırladı; ayrıca eğitim işleriyle ilgilenmek üzere Babıâli’­de daimî bir meclisin kurulmasını önerdi. Eğitimin ıs­lahı programının ana hatlarını bu şekilde belirledikten sonra yerini Meclis-i Maârif-i Umûmiyye’ye bıraktı. Mühendis Emin Mehmed Paşa’nın başkanlığındaki yeni meclis Meclis-i Vâlâ ile Hariciye Nezâreti’nin ortak denetimi altındaydı. Meclis, ay­da bir defa daha geniş bir katılımla Meclis-i Umûmî-i Maârif adıyla toplanmakta ve Meclis-i Maârifin bir ay zarfında gö­rüştüğü konularla bir sonraki ay yapmayı düşündüğü faaliyetleri ele almaktaydı.

Bu düzenlemeyle kurulan Mekâtib-i Umûmiyye Nezâreti’ne Şeyhzâde Esad Efendi tayin edildi. Eğitim konusunda yetkili kurum Meclis-i Maârifti. Nezâret ise meclisin bir icra organı niteliğinde olup meclise karşı sorumluydu. Harbiye ve Tıbbiye gibi askerî okullar özel durumları göz önünde bulundurularak seraskerlik bünyesinde bırakıldı. Nazırın maiyetine biri sıbyan. diğeri rüşdiye mekteplerini denetlemekle görevli iki yardımcı verildi. Emin Paşa’nin Rumeli ordusu müşirliği­ne tayini üzerine yerine Şeyhzâde Esad Efendi getirildi. Nezâret müdürlüğe dö­nüştürülerek muavin Kemal Efendi’ye tevcih edildi (27 Aralık 1847). Ancak Ke­mal Efendi yeni okullar kurarak buralar­da başarılı çalışmalar yapınca müdürlük tekrar nezârete dönüştürüldü.

İmamzâde Esad Efendi, Meclis-i Vâlâ üyeliğine tayin edildiğinde uhdesinde bu­lunan Mekteb-i Maârif-i Adliyye ve Mek­teb-i Ulûm-i Edebiyye de nezârete bağ­landı. Rüşdiyelerin yaygınlaşması üzeri­ne buralarda yeni usule göre ders vere­bilecek öğretmenler yetiştirmek amacıyla 1848’de bir dârülmuallimîn açıldı. 1851de. kurulması düşünülen darülfünun öğ­rencilerinin ve halkın ihtiyacı olan telif ve tercüme eserleri hazırlamak için Encümeni Dâniş adıyla bir ilim heyeti oluştu­ruldu ve 1862 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü.

Islahat Fermanı’nın ilânından sonra, eğitimi din ve mezhep farkı gözetmeksi­zin bütün halkın yararlanacağı bir konu­ma getirmek üzere yapılacak düzenle­meleri görüşmek amacıyla müslüman ve gayri müslim bütün tebaa temsilcilerinin katılacağı bir Meclis-i Muhtelifin tesisi kararlaştırıldı (19 Haziran 1856). Bu mec­lis başlangıçta müslüman. Rum, Ermeni, Katolik, Protestan ve yahudi temsilcilerin­den olmak üzere toplam altı üyeden olu­şurken daha sonra bu sayı artmıştır. Yeni düzenlemeyle birlikte eğitim işlerine ba­kan meclislerin sayısı ikiye çıktı: Meclis-i Maârif ve Meclis-i Muhtelit-i Maârif, Mec­lis-i Maârif daha ziyade dinî ilimlere, diğe­ri ise karma eğitime dair konulan görü­şecekti.

Bu düzenlemeler yapılırken eğitim işle­rinin yeniden yapılanmasını organize et­mekle görevli bir Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin kurulması, hem Meclis-İ Maâ­rif hem de Meclis-i Tanzimat lâyihalarında söz konusu edilmişti. Bu teklifler üzerine 18 Receb 1273’te (15 Mart 1857) kurulan nezârete Abdurrahman Sami Paşa tayin edildi. Böy­lece maarif teşkilâtı, bir yanda şeyhülis­lâmlığa bağlı olan Mekâtib-i Umûmiyye Nezâreti, diğer yanda laik ve daha geniş bir katılımla mekteplerin nezâretini ele alan Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nin mevcudiyetiyle iki başlı bir görünüm ka­zandı. Ancak bu durum kısa sürdü; ara­dan bir ay bile geçmeden 20 Nisan 1857′-de Mekâtib-i Umûmiyye Nezâreti, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Müsteşarlığı’na dö­nüştürüldü. Nezâretin yazışmalarını yürütmek üzere Maârif Mektupçuluğu kurularak maiye­tine gerektiği kadar memur verildi. Nezâretin ça­lışma yeri Takvimhâne Dairesi’ydi. Böyle­ce II. Mahmud döneminde başlayan eği­timi merkezîleştirme çabaları, Meclis-i Maârif ve Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’­nin kurulmasıyla devam ederek bu alan­da devletin kontrolü sağlandı. Ayrıca mo­dern devletlerde olduğu gibi eğitim artık hükümette nazır düzeyinde temsil edil­meye başlandı. Bu gelişmeyle birlikte gayri müslim okullarının maarif çatısı al­tına alınıp denetlemeye tâbi tutulması son derece önemlidir.

Meclis-i Maârifle Meclis-i Muhtelifin birlikte mevcudiyeti, eğitimde çift başlı bir görüntü yarattığı gibi Meclis-i Muh­telit gereği gibi toplanıp çalışma yapamı­yordu. Bunun üzerine 10 Şubat 1864’te ikisi de lağvedilerek İslâm’a dair kitapla­rın incelenmesiyle ilgilenen Mekâtib-i Sıbyân-ı Müslime ve bütün tebaanın çocuk­larının eğitimiyle ilgilenen Mekâtib-i Rüş­diyye ve İlmiyye adıyla iki komisyondan oluşan ve nazırın başkanlığında bulunan yeni bir maârif-i umûmiyye heyeti teşkil edildi. Bir yıl sonra okulların ve halkın ih­tiyacı olan kitapları tercüme etmekle gö­revli Tercüme Cemiyeti kuruldu. 1 Eylül 1869’da çıkarılan Maârif-i Umûmiyye Ni-zamnâmesi’nin nezâretin merkez teşkilâtı açısından da büyük önemi vardır. Nizâm­nâmeyle, nazırın başkanlığında dâire-i il­miyye ile dâire-i idareden oluşan Meclis-i Kebîr-i Maârif İhdas edildi. Dâire-i ilmiyye kitap telif ve tercüme işlerinin yanında ruûs imtihanlarıyla, müslüman ve gayri müslim üyelerden oluşan dâire-i idare ise okul, müze, kütüphane, matbaaların yö­netimi, personel, muhakeme ve nizam­larla ilgili tasarılarla uğraşmaktaydı. Yeni okullar yavaş yavaş taşraya yaygınlaştı­rıldığı için eğitimin bu kısmı da ele alinarak vilâyetlerde maarif meclisleri oluştu­ruldu. 1870″te Telif ve Tercüme Nizâm­nâmesi yayımlandı. 1872’de daireler kal­dırılarak Meclis-i Kebîr-i Maârif tek mec­lis haline getirildi ve üye sayısı azaltıldı.

Maârif Nezâreti, Temmuz 1879’da ya­pılan esaslı bir düzenlemeyle mekâtib-i âliye, mekâtib-i rüşdiyye, mekâtib-i sıb-yâniyye, telif ve tercüme ve matbaalar ol­mak üzere beş ana daireye ayrıldı. Daire­lerin her birinin başına Meclis-i Kebîr üye­lerinden biri tayin edildi. Ayrıca Müze-i Osmânî ve rasathane de nezârete bağlan­dı. 1882’de Telif ve Tercüme Dairesi’nin yerine Encümen-i Teftiş ve Muayene adıy­la bir nevi sansür vazifesi gören bir birim oluşturuldu; matbaalar dairesi kaldırıldı ve Mekâtib-i Sıbyâniyye Dairesi Mekâtib-i İbtidâiyye’ye dönüştürüldü. Meclis-i Ma­ârif bir ara bir encümen durumuna sokulduysa da işler gereği gibi yürümedi­ğinden 15 Kasım 1884’te tekrar açıldı. 1886’da bütün yabancı okulları teftiş et­mekle görevli Mekâtib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye Müfettişliği kuruldu.

Orta öğretim güçlendirilmeden yüksek öğretim için yapılacak çabaların boşa gi­deceği düşüncesinden hareketle 1892’de Mekâtib-i Âliye Dairesi kaldırılıp Mekâtib-i İdâdiyye Dairesi, iki yıl sonra da mektûbî kalemine bağlı olarak istatistik ve me­murların özlük kayıtlarını tutmakla gö­revli sicill-i ahvâl şubeleri kuruldu. 1896′-da Encümen-i Teftiş ve Muayene’nin üze­rinde ve nazırın maiyetinde yer alan ikinci bir sansür heyeti olarak Tedkîi Müellefât Komisyonu devreye sokuldu. 1898’de dava vekilliği, tercümanlık ve mimarlık, bir yıl sonra Mekâtib-i Mülkiyye Sıhhiye Müfettişliği birimleri oluşturuldu. 1903’te dinî kitapların incelenmesi işi Encümen-i Teftiş ve Muayene’den alınarak yeni ku­rulan Kütüb-i Dîniyye ve Şer’iyye Tedkik Heyeti’ne verildi.

II. Meşrutiyet’ten sonra yapılan genel düzenleme ve tensîkattan Maarif Nezâ­reti de nasibini aldı ve Meclis-i Kebîr-i Ma­ârif dâimi bir encümene dönüştürüldü. Nezâretin merkez birimleri tedrîsât-ı tâ-liyye, tedrîsât-ı ibtidâiyye, mekâtib-i husûsiyye, tahrirat, muhasebat, sicill-i ah­vâl, istatistik, levazım ve evrak daireleriy­di. 19lO’da bunlara Tedrîsât-ı Aliye Dai­resi ilâve edildi; ayrıca müstakil bir kü­tüphaneler müfettişliği kuruldu. 9 Mart 1912’de yayımlanan bir nizâmnâmeyle nezâretin yapısı yeniden düzenlendi. Dai­mî Meclis-i Kebîr-i Maârif kurulduğu gibi öğretim daireleri de âliye, tâliye ve ibti-dâiye olarak üçe indirildi. Yine ilköğretim için Tedrîsât-ı İbtidâiyye Encümeni ve okul yapım ve onarım işleri için Mebânî-i Ted-rîsiyye Encümeni oluşturuldu. Ayrıca belirli sayıda vilâyet maarif ve okul müdür­leriyle öğretmenler ve dışarıdan sınırlı sayıda uzmanın katılımıyla Meclis-i Kebîr’in yılda bir kere toplanması kararlaş­tırıldı. Bu girişim bugünkü Millî Eğitim şûralarının temeli olarak kabul edilebilir.

Meclis-i Kebîr 1914’te lağvedildi. Ayrı­ca ihsâiyat kalemi, mimari şubesi, hıfzısıhha-i mekâtib dairesiyle levazım kalemi, bir süre sonra da Telif ve Tercüme Heyeti kuruldu. Yetim çocukları barındırmak ve eğitmek için ihdas edilen dârüleytamları yönetmek amacıyla Dârüleytamlar Müdüriyyet-i Umûmiyyesi tesis edildiyse de bu birim 1920’de Dahiliye Nezâreti’ne nakledildi. Mütareke döneminde Meclis-i Kebîr yeniden ihdas edildi, Telif ve Ter­cüme Heyeti ise kaldırıldı.

Maarif teşkilâtı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve 4 Mayıs 1920’de Ankara’da Maarif Vekâleti’nin kurulma­sıyla iki başlı bir görünüme sahip oldu, bu durum 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldı­rılmasına kadar devam etti. Nezâret, ku­rulduğu tarihten 1922 yılına kadar altmış beş defa el değiştirmiş ve toplam otuz altı nazır görev almıştır. Son maarif nâzın Said Bey’dir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski