Madagaskar'da İslamiyet, İslam Dini, Hakkında Bilgi

Câhiliye döneminden beri Araplar’ın ti­caret yaptıkları Komor adaları, Doğu Af­rika sahilleri ve Madagaskar’a İslâmiyet I. (VII.) yüzyılda girdi. III (IX.) yüzyılda Basra körfezi çevresinden gelen Arap ve Acem müslümanların adanın kuzeybatı ve gü­neydoğusuna yerleşerek buralardaki ida­reci sınıf ailelerinin kızlarıyla evlenmeleri İslâmî varlığı güçlendirdi. Adanın güney­doğusuna gelenlerin yerlilerle kaynaşma­sına mukabil kuzeybatısına yerleşenler etnik kimliklerini korumayı başardılar; halen bu bölgedeki bazı şehirlerde küçük Arap topluluklarına rastlanmaktadır. İs­lâmiyet’i ilk önce kabul eden yerliler ada­nın güneydoğusunda yaşayan Antemorona kabilesi mensuplarıdır. Daha sonraki asırlarda Doğu Afrika’dan ve Komor ada­larından gelen müslümanlar da batı ve kuzey bölgelerine yerleştiler; ayrıca Ara­bistan’dan, Körfez bölgesinden ve özel­likle Güneydoğu Asya ile Çin ve Hindis­tan’dan büyük gruplar geldi. Bugün ada nüfusunun yaklaşık onda birini teşkil eden müslümanlar genellikle sahillerde ve sahile yakın kesimlerde toplanmışlar­dır ve oturdukları yerler beş ayrı bölge oluşturmaktadır. Bunların birincisi Arap kökenli müslümanların bulunduğu gü­neybatı, ikincisi Umanlılar’la Basra körfe­zinden gelen tüccarların yerleştiği kuzey­doğu, üçüncüsü, daha çok Komor adalarından gelen müslümanların oturduğu kuzeybatıdaki Majunga (Mahajanga) şehri ve çevresi, dördüncüsü tarihte Mozambik’e gidip gelen müslüman denizcilere hizmet vermiş bir liman şehri olan doğu kıyı şeridindeki Manakara, beşincisi de gü­neydoğudaki Endonezya adalarıyla Malaya’dan gelen ve daha sonra bir bölümü orta bölgedeki Tananarive’ye giden müs-lümanların yerleştiği Fort-Dauphin (Fa-radofay) ve çevresidir. Adadaki müslüman halkın başta gelen teşkilâtı. 1975’te Ma-junga’da kurulan ve ülkenin çeşitli yerle­rinde şubeleri bulunan eğitim amaçlı Fi-kambanan’ny Silamo Malagasy’dir. İkinci önemli teşkilât başşehir Antananarivo’-daki, başlıca faaliyeti hafta sonlarında Kur’an, hadis ve Arapça kursları düzen­lemek olan Centre Pour la Propagation d’lslam’dır. 1982’de Morondava’da kuru­lan Mission Islamique ülkedeki tek Şiî teş­kilâtıdır ve amacı İsnâaşeriyye’yi geliş­tirmektir. Bunların dışında Association d’Etudiants Musulmans de Madagascar (1986) ve Association d’Etudiants Islamique de Madagascar (1987) adlı iki öğ­renci derneği faaliyet göstermektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski