Magosa -KKTC, Kıbrıs- Tarihi, Nüfusu, Eserleri, Hakkında Bilgi

Magosa. Kıbrıs’ta bir liman şehri.

Kıbrıs adasının doğusunda Poyraz (Cape Greko) ve İlya (Cape Elea) burunları arasın­da kalan körfezde (Magosa körfezi) yer alır. Mısır Kralı Ptolemy II. Philadelphus (m.ö. 308-246) tarafından kurulduğu söy­lenen şehir Eskiçağ ve Erken Ortaçağ’Iar-da Roma, Bizans ve İslâm hâkimiyeti altında kaldıktan sonra 1192 yılında Lusignan Kralliği’nın hâkimiyetine geçti. Uzun yıllar, yakınındaki daha eski bir yerleşim merkezi olan ve Özellikle Romalılar zama­nında Costantia adıyla büyük bir metro­pole dönüşen tarihî Alasya şehrinin göl­gesinde küçük bir köy olarak kaldı. 1291′-de Filistin’deki Akkâ şehri Memlükler’in eline geçince buradan gelen göçmenler sayesinde kısa sürede büyüdü. XIV. yüz­yıl başlarından itibaren nüfusunun ve li­man faaliyetlerinin artmasıyla gelişmeye başladı. Doğu Akdeniz ticaretinde strate­jik Önem kazandı. 1373’te Cenevizlilerin işgaline uğradı ve 1464’e kadar onların yönetiminde kaldı. 1489 yılında buraya hâkim olan Venedikliler Lefkoşe’yi idarî, Magosa’yı askerî başşehir olarak kullan­mayı tercih ettiklerinden şehri çevrele­yen surları onararak muhkem bir kale haline getirdiler. Kale surları Ortaçağ askerî mimarisinin en güzel örnekleri arasında sayılır. Özellikle Othello Kulesi. Shakespeare’in aynı adlı tiyatro eserinden sonra çok meşhur olmuştur.

978 (1570) yılında Kıbrıs’ın fethine gi­rişen Osmanlılar, Magosa’yı Lefkoşe’nin fethinden ancak on bir ay sonra 9 Rebîülevvel 979’da (1 Ağustos 1571) çetin bir ku­şatmanın ardından ele geçirebildiier. Osmanlılar’ın Lefkoşe’yi tekrar merkez yap­maları Magosa’nın önemini azalttı. Seyyah raporları, daha Venedikliler zamanında limanın ticarî önemini kaybetmeye baş­ladığını ortaya koyar. Osmanlılar da tıpkı Venedikliler gibi Magosa’yı bir ticaret li­manından çok askerî amaçlarla ve donan­ma üssü olarak kullanmayı tercih ettiler. Fethin ardından bir sancak ve kaza mer­kezi yapılan Magosa’ya fetihten hemen sonra bir kadı, bir dizdar ve bir kethüda tayin edildi. Tanzimat dönemine kadar şehir yönetiminde önemli bir değişiklik olmadı, bu tarihten sonra mahallî idare reformları uygulandı. Adanın savunması için stratejik önemde bulunduğundan şehrin kalesi onarıldı ve buraya azeb, ce­beci, topçu gibi çeşitli sınıflardan 1108 muhafız yerleştirildi. Daha sonra kale ha­pishane olarak kullanıldı, Nâmık Kemal gibi pek çok ünlü kişi burada alıkonuldu. Şehir askerî bir merkez olma hüviyetini Osmaniı hâkimiyeti boyunca korudu. 1878 yılından itibaren adanın yönetimini ele geçiren İngilizler de burayı askerî bakım­dan önemli buldular ve II. Dünya Savaşı’n-da ve sonrasında donanma üssü haline getirdiler. Ancak bu durum sur dışında Maraş (Varoşa) adıyla yeni bir merkezin gelişmesine de zemin hazırladı. 1974’te Türkiye’nin adaya müdahalesi neticesin­de Magosa Türk kesiminde kaldı ve Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir şehri oldu. 13 Şubat 197S’te Gazi unvanıyla anılmaya başlandı. Ancak Maraş bölgesi bir müddet sonra boşaltıldı.

Magosa’nın ekonomik ve sosyal duru­mu dönemlere göre farklılıklar arzeder. 1211 ‘de şehri ziyaret eden W. von 01denburg burasını iyi bir liman, 1322’de Man-daville ise her din ve ırktan insanın ziyaret ettiği dünyanın en başta gelen ticaret şehri olarak nitelendirmiştir. Ludolf von Suchen (1350), çok sayıda zenginin yaşa­dığı ve her taraftan gelen hacı ve tücca­rın buluştuğu bir yer olması sebebiyle dünyadaki bütün şehirlerin en zengini olduğunu yazmıştır. Ancak daha sonra bu­raya gelen seyyahlar, 1363 yılından itiba­ren Cenevizlilerin saldırılan sonucu mey­dana gelen tahribat, tekelci zihniyet yü­zünden sadece vatandaşlarına ticaret iz­ni vermeleri, bundan dolayı birçok zengi­nin Lefkoşe’ye göç etmesi. Lusignanlar’ın Larnaka’da tüccarlara daha cazip imkân­lar sağlamaları gibi sebeplerle şehrin ti­caret limanı olarak önemini yavaş yavaş yitirmeye başladığını belirtirler. 1394’te Magosa’ya gelen Martoni şehrin büyük meydanlara ve güzel evlere sahip oldu­ğunu, ancak Cenevizliler yüzünden üçte birinin iskân edilmediğini ve evlerinin tah­rip olduğunu kaydeder. Aynı seyyah, şeh­rin surlarının güzellik ve sağlamlığından ve buradaki yün işçiliğinden övgüyle söz etmekle birlikte eski Magosa’nın daha canlı ve kalabalık olduğunu belirtir.

XV. yüzyılda gerek Venedik’in gerekse Memlükler’in şehre sayısız akınlar düzen­lemesi Magosa’nın çöküşünü hızlandırdı, Venedikliler’in buraya Korfu, Mora ve di­ğer Venedik topraklarından nüfus naklet­mek suretiyle canlandırma çabalan da kaderini değiştirmedi. Pero Tafur (1435), Loredan (1476), Felix Fabri (1483) ve Locke (1533) gibi pek çok seyyah bu dönemde, bir zamanlar Akdeniz’in incisi olan Mago­sa’nın özellikle kötü hava şartları ve sal­gınlar yüzünden hızla nüfus kaybettiğini ve harap olduğunu yazar. Bununla birlik­te fetih sonrasına ait Osmanlı resmî ka­yıtlan, Magosa’nın durumunun seyyahla­rın çizdiği karamsar tablodan çok daha iyi olduğuna işaret eder. Bu arada 980’de (1572) yapılan nüfus ve arazi sayımı, Magosa’nın uzun süren kuşatma sırasın­da bile Lefkoşe kadar etkilenmediğini gösterir. Venedik kaynaklarında 1560 yılı nüfusunun Lefkoşe’nin yarısı kadar oldu­ğu belirtilen Magosa 1572’de Lefkoşe’nin beş altı katı nüfusa sahipti. Magosa’da yirmi mahallede 1193 hâne (yaklaşık 6000 kişi) vardı. Ayrıca kayıtlardan henüz bü­tün nüfusun hıristiyan ve Rum olduğu, sadece altı hanenin Cemâat-i Yahûdiyân olarak kaydedildiği anlaşılmaktadır. 1573′-te güvenlik gerekçesiyle alınan bir karar üzerine sur içinde sadece müslüman nü­fusun ve askerlerin oturmasına müsaa­de edilmesiyle hıristiyanlar şehrin 1 km. kadar güneyindeki Varoşa köyüne (yeni Maraş) taşındı. Burası zamanla gelişerek Magosa ile bütünleşti.

Fetihten sonra Kıbrıs’a sürgün yoluyla Anadolu ve Suriye’den yapılan nüfus nak­liyle Magosa’nın nüfusuna önemli oran­da müslüman da eklendi. Müslüman nü­fusun kaydedilmediği cizye defterlerinde şehrin hıristiyan nüfusunun zamanla çok azaldığı dikkati çeker.[1606’da 2000,1643′-te sadece 606 cizye mükellefi] Bu düşü­şün sebebi, 1589 sonrasında birkaç defa karşı karşıya kaldığı salgın hastalıklar ve depremler olmalıdır. Tanzimat dönemin­de yapılan sayımda (1850) şehirde 807 hâne tesbit edilmiş olup bunun 177 ha­nesi müslümandı. Yine bu sayımda yetişkin erkek sayısı müslüman 354 ve hıris­tiyan 1373 olmak üzere toplam 1727 ola­rak bulunmuştu (tahminen toplam 3500 kişi). 1881 yılında İngilizler’in yaptığı sa­yımda ise Magosa’nın toplam nüfusu (Maraş dahil) 2609 hâne olup bunun 1848 i Rum (% 71), 727’si müslüman (% 28), yirmi ikisi Mârûnî idi. Ayrıca altı Ka­tolik Latin, altı Protestan, bir Ermeni var­dı. Bu tarihten sonra nüfusunda sürekli olarak artış görülmektedir. 1891 ‘de 835’i müslüman olmak üzere 3367 olan hâne nüfusu 1900’de 856’sı müslüman olmak üzere 3825’e yükseldi. 1960 yılında şeh­rin nüfusu 24.506 Rum, 6120 Türk ve 4148 diğerleri olmak üzere 34.774 olarak tesbit edilmiştir. 1980’de sadece Türk­ler1 den ibaret olan nüfusu 19.428 idi.

Şehrin limanı, Osmanlılar devrinde öne­mini kaybetmekle beraber hiçbir zaman tamamen tüccarlardan soyutlanmadı; seyyah raporlarında da belirtildiği gibi burası her dönemde ticaret gemileri ve balıkçılar tarafından kullanıldı. Heyman XVIII. yüzyıl başlarında burayı adadaki en iyi liman olarak tanımlar. 1838Tde Edward Pococke adlı seyyah Magosa’da ticarî et­kinliğin az olduğunu, ancak bunun pazar­daki ucuzlukla bağlantılı bulunduğunu nakleder. 1889 tarihli bir rapora göre Ma­gosa Limanfndaki kırk sekiz tekne otuz dört çeşit balıktan bol miktarda tutmak­taydı. Gerek İngiliz yönetimi sırasında ge­rekse yeniden Türk idaresine geçtikten sonra şehir gelişmesini sürdürerek artık modern bir sanayi ve eğitim merkezine dönüştü. Bugün ithalât ve ihracat kapısı olarak Magosa ülke ekonomisinde hayatî bir fonksiyon üstlenmektedir. 1985yılı is­tatistiklerine göre limanı yirmi farklı ül­kenin tüccarları kullanarak 141.651.000 dolar ithalât, 45.803.000 dolar ihracat gerçekleştirmişlerdir. Aynı yıl 88.000 civa­rında yolcunun giriş-çıkış yaptığı liman 400.000 tonluk bir işlem hacmine ulaş­mıştır.

Magosa’da fethin ardından kurulan ve sayıları hızla artan vakıflar, usulsüz olarak Rumlar’a verilinceye kadar müslümanların sosyal ve ekonomik kalkınmasına hiz­met etmiştir. Bunlar arasında Lala Mus­tafa Paşa ve Abdullah Paşa vakıfları önemlidir. Devletin açtığı okullarla birlik­te 1800’den sonra şehirdeki sıbyan okul­larının sayısı sekize ulaşmıştır. Diğer Türk okullarıyla beraber 1878’de eğitim kuru­mu sayısı on iki olarak tesbit edilmişti. İngiliz yönetiminde eğitim alanındaki ye­niden yapılanma çerçevesinde burada bir rüşdiye ile (kuruluşu 1910-1911) Magosa Nâmık Kemal Lisesi açılmıştır. 1974 son­rasında Magosa’daki eğitim kurumların­da oldukça belirgin bir artış oldu. Bugün Kıbrıs’ın en iyi yüksek öğretim kurumla­rından biri olan Doğu Akdeniz Üniversi­tesi burada bulunmaktadır.

Günümüzdeki adı Gazimagosa olan şe­hir sur dışında modern mahalleler halin­de genişlemiştir. Şarap üretimi ve doku­macılık başlıca sanayi kollarıdır. Nüfusu 31.286 (1996) olan şehir, Anadolu kıyıları ile Mersin-Gazimagosa arasında çalışan feribot seferleriyle irtibatlıdır.

Magosa’nın önemli tarihî eserleri ara­sında Othello Kulesi’nin de üzerinde bu­lunduğu tarihî surlar, fetihten sonra ona­rılarak Lala Mustafa Paşa Camii’ne dö­nüştürülen Saint Nicholas Katedrali, 1571 yılından beri Sinan Paşa Camii olarak hiz­met veren Saint Peter ve Saint Paul Kili­sesi ile Osmanlılar’ın hapishane ve kara­kol olarak kullandıkları eski Lüzinyan sa­rayı sayılabilir. Magosa’nın dışında eski Alasya şehrinin harabeleri Roma Tiyatrosu, Zeus Tapınağı ve Gymnasium gibi pek çok antik eseri içinde barındırır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski