Mahfil Nedir, Camide Mahfil Kısaca Hakkında Bilgi

Mahfil. İslâm mimarîsinin dinî yapılarında özel kullanımları olan mekân birimlerine verilen ad.

İslâm mâbedlerinde halifelerin, hüküm­darların veya bu iki niteliği şahsında bir­leştiren devlet başkanlarının maiyetleriyle birlikte namaz kılmasına tahsis edilen birimler maksure veya mahfil olarak ad­landırılmıştır. Aslında İslâm dininin özüne ters düşen ve gerek Asrı saâdet’te ge­rekse ilk üç halifenin zamanında görül­meyen bu uygulamanın ikinci halife Hz. Ömer‘in camide şehid edilmesi üzerine emîrü’l-mü’minînin hayatını güvenlik al­tına almak için başlatıldığı, ilk defa üçün­cü halife Hz. Osman‘ın Medine’deki Mescid-i Nebevi‘de maksure olarak adlandırı­lan, zemini yükseltilmiş ve çevresi kuşa­tılmış bir mahalde namaz kılmayı âdet edindiği bilinmektedir. Dört halife döne­minin sona ermesi ve Emevîler’in salta­nat kurumunu ihdas ederek hilâfetle birleştirmeleriyie iyice güçlenen bu gelenek, Emevîler’in ardından İslâm dünyasında hâkimiyet kuran diğer hânedanlarca da devam ettirilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi
vikipedi

Daha yeni Daha eski