Makam Nedir -Müzikte, Musikide- Türleri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Makam. Türk ve Arap mûsikisinin en temel özelliğini belirleyen mûsiki terimi.

Sözlükte “durulan yer, durak” mânası­na gelen kelime, Türk mûsikisi tarihinde ve onun etkili olduğu coğrafyalarda kul­lanılan müzik sistemlerinin temelini teş­kil eden bir kavramdır; geniş tarihi bo­yunca başka adlarla da anıldığı Doğu mûsikisine çok özel bir anlam ve kimlik kazandıran önemli bir yapılanmayı ifade eder. Bir makam mûsikisi olarak tanınan Türk mûsikisinin diğer bir temel unsuru sayılan usul bunun yanında İkinci derece­de kalır. Nitekim Kur’an tilâveti, mevlid, ezan, durak, na’t, kaside gibi dinî ve ga­zel gibi din dışı mûsiki formlarından ço­ğunun bir usulle ölçülmeksizin serbest olarak icra edildiği halde makam siste­minin dışında kalması mümkün değildir. Hint mûsikisinde raga, İran mûsikisinde destgâh adı verilen bu oluşumu ifade et­mek üzere Ortaçağ döneminde edvar kelimesi kullanılmıştır. Mûsiki nazariyesi hakkında yazılan bu dönem eserlerinde usul ve seslerin anlatımı çizilen daireler üzerinde açıklandığından bu konuda ya­zılan eserlere “Kitâbü’l-Edvâr” adı veril­miştir. Safiyyüddin el-Urmevi’nİn (ö. 693/ 1294) Arapça, Hızır b. Abdullah’!n (IX./XV. yüzyıl) Türkçe olarak kaleme aldıkları Kitâbü’l-Edvâr’larmda makam yerine ed­var kelimesine yer verilmiştir.

Safiyyüddin’in sistemi özellikle Abdül-kâdir-i Merâgi (ö. 838/1435) ve onun ta­kipçileri yoluyla sonraki yüzyıllarda bir­çok şerh yazılarak benimsenmiş ve bazı değişikliklerle XIX, yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Bu eserlerde de makam yerine “edvar, âvâze fâgâze). şu­be, terkib” kelimeleri kullanılmıştır. “Cins” adı verilen üç küçük aralığa bölünmüş dörtlüler yan yana gelerek devirleri mey­dana getirir. Bu devirlerin yanında daha dar bir alan içinde yer alan ezgi örnekleri­ne âvâze denilmiş, ezgi seyirleri başlan­gıç veya karar perdeleri göz önüne alına­rak şubeler halinde düzenlenmiş, çeşitli cins ve âvâzeler değişik şekillerde bir ara­ya getirilip bazı terkipler (birleşik makam­lar) oluşturulmuştur. Ortaçağ’dan son­ra bu ayırım terkedilerek ezgi dizilerinin hepsi makam olarak anılmıştır.

Safiyyüddin’in Kitâbü’l-Edvâr’ında açıklanan on iki devir uşşak, neva, buse­lik, rast, ırak, ısfahan, zîrefkend, büzürg, zengûle, râhevî, hüseynî ve hicazî; altı âvâze gevâşt, nevruz, selmek, gerdaniye, mâye ve şehnaz; dört şube yegâh, dügâh, segah ve çargâhtır. Kâinatın temel unsurlarıyla da ilişkilendirilen bu ses sis­teminde on sekiz perde on sekiz âleme, on iki devir on iki burca, altı âvâze altı ge­zegene, dört şube dört unsura karşılık gösterilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu sayılarda değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca bir sekizli içinde on yedi aralık ve ilk sesin sekizlisiyle birlikte on sekiz per­denin bulunduğu esasına dayanan ses sistemi yazılı olarak ilk defa Safiyyüddin el-Urmevî tarafından ifade edilmiştir.

XX. yüzyılın başlarında, günümüzde kullanılan Türk mûsikisi sitemini belirle­yen isimlerden ilki olan Hüseyin Sadeddin Arel’in makamı, “dizide veya lahinde seslerin durakla ve güçlü ile münase­betlerinden doğan hususiyet” şeklindeki tanımı ile, “bir durakla bir güçlünün et­rafında bunlara bağlı olarak toplanmış seslerin umumi durumu” şeklindeki açık­laması yine de izaha muhtaçtır. Mehmet Suphi Ezgi’nin “durak ve güçlü denilen nağmelerle (sesler) dizinin diğer sesleri arasındaki münasebet cihetinden sesle­rin icrası” şeklindeki tarifi de bugün ka­palı ve yetersiz kalmaktadır. Türk mûsi­kisi sisteminin oturmasında öncülük et­miş isimlerden Rauf Yekta Bey’in, “Ma­kam bir oluş tarzıdır; kendisini teşkil eden çeşitli nisbetlerle ve aralıkların dü­zenlenmesiyle vasfını belli eden mûsiki sıkalasının hususi şeklidir” cümlesiyle or­taya koyduğu makam tarifinde de yeter­li açıklık yoktur. Ancak Rauf Yekta Bey, “bir makamın ruhu ve hayatı” diye nite­lendirdiği şartlar adıyla makamın yapı­sında yer alan dörtlü, beşli, dizi, asma karar gibi teşkil edici unsurlarla genişlik, başlangıç, güçlü, karar perdesi, seyir ve tam karar gibi Önemli unsurları zikre­derek tarifine açıklık kazandırmaya ça­lışmıştır.

Tariflerdeki yetersizlikleri ortadan kal­dırıp bir makamı tanımlamak için. baş­langıcından günümüze kadar teorik ve pratik olarak zengin bir gelişme göste­ren makam yapılarının içinde yer almış belli başlı unsurları kısaca tanıtmak ge­rekir. Dörtlü ve Beşliler. Farklı aralıkta ve aralıklarının sıralanışı ile seslerin birbi­rine uzaklıkları değişik, tam olarak dört veya beş sesten oluşan kalıplardır: Çar­gâh dörtlüsü, rast dörtlüsü, uşşak dört­lüsü; çargâh beşlisi, rast beşlisi, hüseynî beşlisi gibi. Dizi. Bir dörtlü ile bir beşlinin veya bir beşli ile bir dörtlünün ardarda getirilmesinden meydana gelen sekiz sesten oluşmuş kalıplardır. Seyir. Dizide makam oluşturmak üzere belli kurallara bağlı olarak gezinmedir. Çıkıcı (durak per­desinden, durak civarından veya durağın altındaki seslerden başlayan ve tiz perde­lere doğru çıkıcılık gösteren seyir), inici (tiz durak veya civarından başlayıp pest seslere doğru inicilik gösteren seyir), inici-çıkıcı (güçlü civarından başlayıp inici ve çıkıcı olarak genişleyen seyir) olmak üze­re üç türlüdür. Makam seyirleri beste ve icrada son derece önemli olan ve genel­likle zemin, meyan, karar adlarını taşı­yan üç ana bölümde cereyan eder. Seyir çeşitleri makamların farklılaşmasında önemli bir unsur olduğundan dizileri ay­nı olan uşşak-bayatî-ısfahan, nevâ-tâhir, hüseynî-muhayyer gibi makamlar seyir özellikleri sebebiyle ayrı adlar almış ve değişik kimliklere sahip olmuştur. Do­nanım. Dizilerdeki farklı aralıklarda yer alan, o makama has olup kulakla ayırt edilebilecek çok küçük ses değişiklikleri­ne sahip koma seslerinin gösterilmesine yarayan ve diyez, bemol adlarını alan de­ğiştirme / arıza işaretleri ve bunların eserin nota yazımında gösterilmesidir. Portede anahtardan hemen sonra konu­lan bu işaretlerden önce bemoller, sonra diyezler belirli bir sıraya göre ve ait ol­dukları nota çizgisi ve aralığının tam or­tasından geçecek şekilde yazılır. Durak. Makam dizisinde o makama has olarak kullanabilecek en pest sese denir. Güçlü. Makamın çatısını teşkil eden, çeşnisini veren dörtlü ile beşlinin birleştiği yerdeki ortak sestir. Durak ve güçlü sesleri ma­kamın en karakteristik perdeleridir. Ka­rarlar. Mûsiki dilinde âdeta noktalama işaretlerinin yerini tutan ve bir müzik cümlesinin sona ereceğini / erdiğini his­settiren karakteristik sesler ve perdeler­dir. Türk mûsikisi sisteminde tam karar (bir makamın en önemli perdesi olarak müziğin bitişini belirten ses), yarım ka­rar/ muvakkat karar (müzik cümlesinin biteceğini hissettirmekle beraber söyle­necek bir iki söz daha olduğunu, nağme­nin kısa bir süre daha devam edeceğini ifade eden perde) ve asma karar(verdiği bitiş hissi karardan daha zayıf olup her makama göre değişen birden fazla karar sesi) olmak üzere üçe ayrılır. Bir maka­mın oluşup tanınmasında güçlü ve du­rak perdeleri yanında karar perdeleri de önem taşır.

Bir makamın yüzyıllar içindeki şekillen­mesinde bu unsurların birtakım kural­larla bir araya gelmesi etkili olduğundan bu bilgiler ışığında makamın derli toplu bir tarifi şu şekilde yapılabilir: “Basit makamlarda bir dörtlü ile bir beşlinin sıralı yahut sırasız olarak, birleşik ma­kamlarda ise birden fazla dörtlü, beşli ve dizinin kulağa en hoş gelecek şekilde bir­birine eklenmesiyle oluşan dizi veya dizi­lerde o makamın esas perdelerini teşkil eden durak, güçlü, asma karar ve karar­larla bunların üzerinde bulunan çeşniler belirtilerek belli bir seyir çeşidine uygun nağmeler meydana getirecek şekilde ge­zinmektir.”

Günümüzde yaygın biçimde kullanılan Arel-Ezgi nazariyatında makamlar ba­sit, şed (göçürülmüş) ve birleşik (mürek­kep) olmak üzere üçe ayrılmıştır. Sekiz sesli bir diziyle özellikleri ifade edilebilen makamlar basit, bir basit veya birleşik makamın durağından başka bir perdeye göçürülmesiyle elde edilenler şed ma­kamlardır. Birleşik makamlar, bazıları ha­riç genellikle sekiz sesli bir diziyle ifade edilemeyen çok çeşnili ve çok dizili yapı­lardır. Ancak bu tasnifin eleştirilecek bazı yönleri vardır. Meselâ basit olarak nitelendirilen makamlarda bile küçük birer geçki kabul edilmesi gereken asma ka­rarların yer alması bunların da birleşik duruma geldiğini göstermektedir. Ayrı­ca şed sayılan mahur gibi bazı makamla­rın yeni göçürüldükleri perdelerde bazan seyir çeşidinin farklılıkları sebebiyle yeni çeşniler kazanmış olmaları bunların da birleşik makam çehresi aldıklarını belir­tir. Bu sebeple mûsiki öğreniminde ko­laylık sağlayan bu üçlü tasnifin. “Türk mûsikisinde basit makam yoktur” şek­lindeki görüşle birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Öte yandan makamlar arasında bazı yakınlıklar dikkati çekmektedir. Meselâ suzinak makamı dizisinin birinci perde­sinde (rast) suzinak, ikinci derecesinde (dügâh) karcığar, üçüncü derecesinde (segah) hüzzam dizileri yer almaktadır. Benzer şekilde birbirinin oluşumunda bu­lunan ve bu sebeple aralarında yakınlık olan diğer bazı makamlar da vardır. An­cak yine de her makam, bazan seyir ba­zan da kullanılan özel perdeler dolayısıy­la birbirinden farklı ve orijinaldir.

Türk mûsikisinde tarih boyunca 650 civarında makam kullanılmış, bunlardan ancak yansının örneği günümüze ulaşa­bilmiştir. Bugün mevcut makamlardan ise 100-120 kadarının karakteristik oldu­ğu söylenebilir. Türk mûsikisindeki ma­kam fazlalığının sebebi, beşerî duygula­rın her türlüsünü bütün nüanslarıyla ifa­de edebilecek makamların mevcudiyeti­ne bağlanabilir. Tarih içerisinde bazı ma­kamlar isim değişikliğine uğradığı gibi günümüzde kullanılan makamların yapı­larında da zamanla birtakım değişiklik­ler meydana gelmiş, özellikle XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren bu yapılarda nağ­me anlayışındaki gelişmelere paralel bi­çimde zenginlikler oluşmuştur.

Türk mûsikisindeki makamı karşılamak üzere Batı müziğinde kullanılan “ton” (tonalite) ve “mod” (mode) kavramları bazı benzerlikler göstermesine rağmen ma­kamın içerdiği mânayı ifade etmez. Çün­kü Yunanca’da “tonos” kökünden gelen, “gerginlik, tel gerginliği” anlamındaki ton kelimesinin mûsiki terminolojisinde görülen çeşitli anlamlarından biri de “tür­lü tizlik ve pestlik derecelerindeki mûsiki seslerinden biri” olup “müzikal ses” de­mektir. Burada ton. Türk mûsikisinde perdenin karşılığı olarak iki ses arasın­daki uzaklığı yani aralığı belirtir. Meselâ ton tam ikiliyi, “triton” büyük üçlüyü bil­dirir. Bu kelime ayrıca “do tonu, lâ tonu” veya “do majör tonu, lâ minör tonu” şek­linde “dizi” anlamında da kullanılabilir. Bu durumda bir akor sistemini de ifade etmiş olur. Mod kelimesi “tarz” mâna­sında olup Batı mûsikisindeki majör ve minör tarzlarını yani dizi şekillerini belir­tir. Bu bakımdan makam kavramının ve oluşumunun majörlük ve minörlükle bir ilgisi yoktur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski