Makbul, Hadis Terimi Nedir, Hakkında Bilgi

Makbul. Hadisin sahih veya hasen, râvinin de güvenilir olduğunu ifade eden terim.

Sözlükte “kabul edilmiş” mânasına ge­len makbul kelimesi hadis terimi olarak genellikle, “adalet ve zabt sahibi râvilerin baştan sona muttasıl bir isnadla rivayet ettikleri, illetli ve şâz olmayan haberler” anlamında kullanılmaktadır. Buna göre makbul sahih lizâtihî, sahih ligayrihî, ha­sen lizâtihî, hasen ligayrihî hadis çeşitle­rini ihtiva etmektedir. Makbul, “senedi zayıf olsa bile kendisiyle amel edilmiş ve âlimlerin kabulüne mazhar olmuş hadis” mânasında da kullanılmıştır. Buna göre makbul, kendisiyle amel edilmesi gerekli sahih ve hasen hadisleri ifade etmekle birlikte zayıf da olsa âlim­lerin kabulünde sakınca görmeyerek amel ettikleri hadisleri de belirtmektedir.

Makbul terimi, hadis münekkitleri ta­rafından râvinin güvenilir (sika) olduğunu anlatmak üzere de kullanılmıştır. İbn Hacer el-Askalânî, onun daha önceki kaynak­larda söz konusu edilmediği halde ta’dîlin altıncı mertebesindeki râvileri göster­diğini söylemiştir. Askalânî bu lafzın az hadis rivayet eden, rivayetinin terkedil-mesini gerektirecek derecede cerh edil­meyen ve rivayetinde tek kalmayıp mü-tâbii olan zayıf râvileri ifade ettiğini belirtmiştir. Ancak onun bu açıklaması, muhaddislerin kullanımına aykırı olduğu ve ileri sürdüğü şartlara kendisinin de uy­madığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski