Makedonya -Edebiyat, Türk Edebiyatı- Hakkında Bilgi

1945’teki tesisinden günümüze kadar Makedonca yazılmış büyük bir literatür meydana gelmiştir. Üsküp’te kurulan Millî Tarih Enstitüsü’nde [Institut za Nacionalna Istorija INI] yapılan çalışmalarla Makedon milletinin tarihi yazılmaya başlanmış ve çok sayıda eser verilmiştir. Bu­na benzer çalışmalar, MANU olarak bili­nen Makedonya İlimler Akademisi ve Makedonya Arşivi tarafından da yapılmakta­dır. Üsküp okulu, kısmen tarihî gerçekle­re ters düşse de antik dönemden günü­müze kadar bir Makedon milletinin varlı­ğını ve devamlılığını ortaya koymaya ça­lışmıştır. Bulgar, Yunan ve Makedon ta­rihçiliğinde Makedonya ve geçmişiyle ilgili önemli tezatlar ve tartışmalar sürmektedir.

Osmanlilar’ın son döneminde ve özel­likle XX. yüzyılın başlarında Makedonya’­da Türkçe neşriyat arasında Birlik, Elhan, Envâr-ı Hürriyyet, Neyyir-i Hakîkat, Hüsün ve Şiir, Hak, Hak Yolu, Hukük-i İbâd, Işık-Zrak, İttihâd-ı Mil­lî, Kasatura, Kosova, Kurşun, Manas­tır, Mücâhede, Mücâhede-i Milliyye, Uhuvvet, Üsküp-Shkupi, Yeni Vakit-Novo Vreme gibi gazete ve dergiler mevcuttu. II. Dünya Savaşı’nm ardından komünist rejim esnasında ve günümüze kadar Birlik gazetesi. Sevinç, Sesler, Tomurcuk gibi dergiler ve Makedonya Meşihatı’na bağlı el-Hilâl gazetesi yayı­mını sürdürmüştür. Üsküp Üniversitesi’-ne bağlı Türkoloji Kürsüsü de faaldir. Baş­ta Üsküp olmak üzere Batı Makedonya’­nın birçok kesiminde Türkçe eğitim veren sekiz yıllık ilkokullar ve liseler de vardır. Müslümanlara ait ders kitapları ve her üç dilde dinî neşriyat yapan Logos-a isimli müessesenin son yıllardaki faaliyetleri de müslüman etnik gruplar için büyük bir önem arzetmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski