Makedonya Tarihi -I. Dünya Savaşı Sonrası- Hakkında Bilgi

I. Dünya Savaşı’ndan itibaren Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan elde ettikleri topraklardaki egemenliklerini kuvvetlendirici önlemle­ri arttırdı. 27 Kasım 1919’da Yunanistan ve Bulgaristan arasında gönüllü ahali de­ğişimi anlaşması yapıldı. Ege Makedonyası’nın Yunanlaşmasındaki en önemli et­kenlerden biri de 1923te Türkiye ile Yu­nanistan arasında yapılan ahali müba­delesi anlaşması oldu. 1936’da Yuna­nistan’da bir diktatörlük kuran Ioannis Metaxas bölgedeki Slavlar’ın Rumlaştırılmasına yönelik sıkı önlemlere başvurdu. Sırbistan’ın yönetimindeki Vardar Makedonyası Güney Sırbistan adı altında üç idarî birime ayrıldı. II. Dünya Savaşı Öncesinde Makedonya ye­niden karşılıklı işgal ve paylaşma planla­rının hedefi haline geldi. Savaş başladık­tan sonra yeniden Almanya’nın yanında yer alan Bulgaristan, bir yandan Yunanis­tan’ın egemenliğindeki Ege Makedonyası’nın doğu kesimlerini,[Drama, Kava­la vb] öte yandan Yugoslavya egemen­liğindeki Vardar Makedonyası’nin batı bölgeleri hariç tamamını ele geçirerek Büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştirdi. Vardar Makedonyası’nın batısı [Kalkandelen, Gostivar, Debre, Struga vb] İtalya tarafından işgal edildi. Bulgar işgalindeki bölgede sıkı bir Bulgarlaştırma ve baskı rejimi uygulanmaya başlandı. Alman iş­galindeki Selanik’te yaşayan yahudileri ise daha kötü bir kader bekliyordu. Nazi rejimi tarafından yaklaşık 46.000 yahudi Polonya’daki toplama kamplarına götü­rülerek yok edildi. Fakat II. Dünya Savaşı Almanların aleyhine dönünce 1944’te Sovyetler Birliği Bulgaristan’ı işgal etti. Bunun üzerine Vardar ve Ege Makedonyası’ndaki Bulgar işgali sona erdirildi. Bundan sonraki dönemde Ege Makedonyası’nda Yunan ve Pirin Makedonyası’nda Bulgar hâkimiyeti gittikçe kuvvetlendiril­di. Sırbistan’ın idaresindeki Vardar Makedonyası ayrı bir gelişmeye sahne oldu. Bu bölge Yugoslavya’yı oluşturan beş ku­rucu cumhuriyetten biri olurken Make­donya adı yeniden bir devleti tanımlayan isim haline geldi.[Narodna Republika Makedonija]

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski