Malavi Fiziki, Beşeri Coğrafya, Etnik, Dini Yapısı, Hakkında Bilgi

Malavi’nin yüzey şekilleri arasında en dikkat çekici unsur doğudaki büyük fay hattıdır. Güneydoğu Afrika’da Göller böl­gesinden başlayarak kuzeyde Türkiye sı­nırları içine Kahramanmaraş’a kadar uza­nan dünyanın en uzun fay çizgisi (yakla­şık 6000 km.) bu ülkeden de geçer. Doğu sınırı üzerinde bulunan ve doğu yansı komşu ülkelere de taşan Malavi gölü bu çukurluğa yerleşmiş tektonik bir göl­dür. Afrika’nın üçüncü büyük gölü olan (30.800 km2) bu göl fazla sularını Shire nehri vasıtasıyla Zambezi nehrine boşal­tır. Söz konusu tektonik çukur dışında Malavi gölünün batısındaki Lilongvve pla­tosu, kuzeydeki Nyika ve Vıphya platoları ile güneyde Shire nehrinin doğusundaki Mulanje dağlık kesimi Malavi’nin önemli yeryüzü şekillerini oluşturur. Bu kesim­deki Sapitwa zirvesi (3002 m.) ülkenin en yüksek noktasıdır.

Tropikal iklime sahip olan ülkede mayıs-ekim arası kurak, kasım-nisan arası ya­ğışlı olmak üzere iki farklı mevsim yaşa­nır. Alçak bölgelerde sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Ülke yüzeyinin % 19’u orman­larla kaplıdır. Bir kısmı savan tipindeki ormanlarda abanoz, tik ağacı ve maun gibi kerestesi makbul ağaçlar da bulu­nur.

Kilometrekareye doksan kişi düşen ül­kede nüfus dağılımı düzenli değildir ve nüfus daha çok ülkenin güney yarısında toplanmıştır. Sıcaklığın hafiflemiş ol­duğu yüksek plato alanları alçak ke­simlere göre daha çok nüfus barındırır. 15.000 kadar Asyalı, 10.000 kadar Avru­palı dışında nüfusun büyük çoğunluğunu çeşitli etnik gruplar halinde yerli zenciler oluşturur. Nüfusun büyük bir kısmı hıristiyan olup (% 65) geri kalanları Afrika’nın geleneksel dinlerine mensup kişilerle mûslümanlar (nüfusun üçte biri kadar) meydana getirmektedir.

Malavi dünyanın önde gelen çay üreti­cilerinden biridir. Ayrıca tütün, pamuk, yer fıstığı, tung (bir çeşit yağ bitkisi), yerli halkın beslenmesinde Önemli yer tutan nişastaca zengin manyok, pirinç ve darı yetiştirilir. Hayvancılık fazla yaygın değil­dir; göl balıkçılığına daha çok önem veri­lir. Yer altı zenginliği olarak boksit yatak­larına sahiptir. En önemli endüstri kolu tütün işleme endüstrisidir. Bunun yanın­da sabun, çimento, nikotin sülfatı ve gi­yim endüstrisi önem taşır. Çay, tütün, pa­muk, nikotin sülfatı gibi ürünler ülkenin başlıca ihraç maddeleridir. Malavi denize kıyısı olmadığı için ihracatını komşusu Mozambik’in Beira Limanı’ndan yararla­narak yapar. İthalât ve ihracatında İngil­tere başta gelir. Dışarıdan aldığı mallar arasında tekstil, otomobil, çeşitli araç ve aletler ilk sıralarda yer almaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara