Matem Nedir, Kelimesi, Sözlük, Anlamı Hakkında Bilgi

Matem. Eski Arapça’da matem (me’tem) keli­mesi, “sevince veya kedere yol açan bir olay dolayısıyla bir araya gelmiş erkek ve­ya kadınlar topluluğu” anlamına gelmek­te iken zamanla ölenin ardından hissedi­len derin üzüntüyü, özellikle ağlayıp sızla­mayı ifade etmeye başlamıştır. Ayrıca eski Araplar’in matem dolayısıyla ortaya koydukları söz ve davranış şekillen için niyâha-nevha feryat ederek, çığlıklar kopararak ölüye ağlama, nednüdbe ölenin iyiliklerini sa­yıp dökerek ağlama], risâ- mersiye, na’y ölüm haberini yayma gibi kelimeler kul­lanılmıştır.

Matem büyük felâketlerden, özellikle sevilen bir kimsenin kaybedilmesinden duyulan derin üzüntüyü ve tutulan yası ifade eder. Karşılaşılan felâketin, yitirilen şeyin ferdî veya umumi olmasına göre do­ğurduğu acı ve üzüntü, dolayısıyla tutu­lan yas da ferdî veya umumi bir karakter taşır. Matemin şiddeti kaybedilen şeye verilen öneme, ona karşı duyulan sevgiye göre değişir. Matem, süresi ve uygulan­ma biçimi bakımından kültürden kültüre değişiklik göstermekle beraber üzüntüyü ifadede herkes için aynı olan belirli dav­ranış biçimleri söz konusudur. Eğlence sayılabilecek etkinliklerden kaçınmak, ağlamak ve yas tutmak, oturup kalmak, sessizliğe bürünmek, elbiselerini yırtmak, siyah elbiseler giymek, yüzünü örtmek. saçlarını kesmek veya saçını sakalını uzat­mak, yemekten içmekten kesilmek ma­temi belirten başlıca hareket şekilleridir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski