Materyalizm Nedir, Akımı, Ne Demek, Anlamı, Tanımı, Hakkında Bilgi

Materyalizm. Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşü.

Sözlükte materyalizm (Fr. materialisme) “maddecilik” (özdekçilik) anlamına gelmekte olup Latince materia (madde) kelimesinden türemiştir. Var olan her şe­yin maddeden ibaret olduğunu, madde­den bağımsız fizik ötesi bir alanın (meta­fizik) bulunmadığını, bilinç, duygu, düşün­ce vb. unsurların maddeden kaynaklandı­ğını, olup biten her şeyin sadece maddî sebeplerle açıklanabileceğini, sonuç ola­rak tabiat üstü bir gücün mevcut olma­dığını ileri süren, özünde tanrıtanımaz (ateist, mülhid) doktrinler bütününe veri­len addır. Materyalist de bu inanca sahip kişidir.

Madde ruh ayırımı yapmayan, birbirin­den bağımsız varlık-düşünce (doğa bilinç) düalizmine karşı çıkan materyalizm mad­deyi tek gerçek kabul etmiş ve her şeyi ona indirgemiştir. Metafiziği reddetme­sinin tabii bir sonucu olarak spiritüalizm, idealizm, rasyonalizm vb, disiplinlerle ters düşen materyalizm başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, ibadet, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve âhiret gibi dinî inançların birer yanılgıdan ibaret olduğunu ileri sürer. Determinizmi esas alır, tabiatta amaçlılığa (teleoloji) imkân tanımaz, varlığı metafizik sebeplere bağ­layan açıklamalara karşı çıkar. Bu durum­da materyalizm fizik ötesi kanunları ve tabiat üstü varlıkları reddeden bir teori­dir.[Smart, s. 203, 240; Armstrong. s. 37]

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara