Mayorka (Mallorca) Tarihi, Özellikleri, Nüfusu, Hakkında Bilgi

Mayurka. Batı Akdeniz’de bir ada.

Bugün ispanya’ya ait Balear adalarını oluşturan ve İslâm tarihi kaynaklarında el-Cezâirü’ş-şarkıyye, Cezâirü şarkı’l-Endelüs diye anılan beş adanın en büyüğü­dür (3640 km2). Ortaçağ İslâm tarih ve coğrafyacılarının eserlerinden bu dönemde adanın en büyük şehrinin ada ile aynı adı taşıdığı anlaşılmaktadır. Günümüzde Mayurka (Mallorca) adı sadece ada için kullanılmakta, adanın en büyük şehrine ise Palma ya da İspanyolca konuşulan ül­kelerde bulunan çok sayıdaki Palma’lar-dan ayırmak için Palma de Mallorca denil­mektedir.

Tarih boyunca Yunanlılar, Fenikeliler, Romalılar, Vandallar ve Bizaslılar’ın hâki­miyeti altında yaşayan Mayurka (Malorica) halkı, IV. yüzyıl başlarından itibaren Suri­yeli misyonerler vasıtasıyla Hıristiyanlığa girmeye başladı ve giderek tamamen hıristiyanlaştı. Ada, VIII. yüzyılın başlarında Kuzey Afrika’ya yerleşen müslümanlann Batı Akdeniz’de yayılmasını engellemeye çalışan bir üs vazifesi görmekteydi ve Bi­zans’ın Sicilya’daki donanma gücüne bağ­lıydı.

Müslümanların Mayurka’ya yönelik ilk seferi, 89 (708) yılında Kuzey Afrika Valisi Mûsâ b. Nusayr’ın oğlu Abdullah’ın ku­mandasında gerçekleştirildi. Mayurka ile birlikte Minorka adasının Bizans valisi esir alındı. Böylece ada müslümanlann hâki­miyetine girmiş oldu. Bu tarihten Balear adalarındaki halkların Endülüs Emevî Devleti’ne isyan ettiği 234 (848-49) yılına kadar geçen dönem hakkında İslâm kaynaklannda bilgi bulunmamaktadır. İsya­nın ardından Endülüs Emevî Hükümdarı II. Abdurrahman adalar üzerine İbn Meymûn kumandasında bir donanma gön­derdi. Cizye ödemeleri ve müslümanlann aleyhine çalışmamaları şartıyla bir anlaş­ma yapıldı (235/849-50). Bu sırada adala­rın yönetim merkezinin Mayurka olduğu anlaşılmaktadır. Hıristiyan kaynakların­da, Mayurkalılar’ın 848 yılından önce de müslümanlarla yaptıkları anlaşmaları bo­zarak Franklar’la iş birliği yaptıkları, 778′-de Frank donanması ile birlikte Endülüs sahillerine hücum ettikleri, Endülüs do­nanmasının bu saldırılara karşılık vere­rek onları cezalandırdığı, Mayurkalilar’ın ve diğer adalar sakinlerinin yardım iste­meleri üzerine Franklar’ın tekrar bölgeye geldikleri ve müslüman denizcileri uzak­laştırarak Balear adalarını, bu arada Mayurka’yı da istilâ ettiklerini (182/798), an­cak 185 (801) yılında Endülüs donanma­sının adaları ele geçirip halkı ile yeni bir antlaşma yaptığı kaydedilmektedir. Ma­yurkalılar’ın bu antlaşmayı da bozmaları üzerine Endülüs Emevî Devleti Emîri Ab­dullah b. Muhammed b. Abdurrahman (888-912) tarafından gönderilen İsâm el-Havlânî kumandasındaki bir Endülüs do­nanması adayı kısa sürede hâkimiyeti al­tına aldı. Bu başarısından dolayı adaya askerî vali olarak tayin edilen İsâm, on yıl süren yöneticiliği esnasında Roma döneminden kalma bir şehir kalıntısı üzerine Bağdat’ın planını andırır biçimde Mayur­ka şehrini kurdu; şehri camiler, hanlar ve hamamlarla donattı. Bu dönemde İslâ­miyet süratle yayılmaya başladı, ayrıca dışarıdan ve özellikle Kurtuba’dan (Cor-doba), Endülüs’ten müslümanlann gelip yerleşmesiyle müslüman nüfusunda önemli bir artış meydana geldi. Müslü­manların güçlenmesi sonucu Mayurka Franklar’a, Batı Akdeniz’deki adalara ve Kuzey Afrika üzerine düzenlenecek se­ferlerde önemli stratejik bir üs haline geldi.

Mayurka mülûkü’t-tavâif döneminde Dâniye (Denia) Emîrliği’ne bağlandı (405/ 1014). Hûdîler’in (Benû Hûd) 469 (1076-77) yılında Dâniye Emirliği’ne son vermeleri üzerine bu sırada Dâniye emîri adına Mayurka’yı ve diğer Balear adalarını yönet­mekte olan Abdullah el-Murtazâ bağım­sız hareket etmeye başladı. Bu dönemde adanın refah düzeyi yükseldi. Başşehir Mayurka’daki Nâsıriye sarayı mimari ih­tişamı, barındırdığı idareci, bilgin ve şair-leriyle büyük hükümdarların saraylarını andırmaktaydı.  

Batı Akdeniz’de hıristiyan yönetimin­deki adalara ve sahillere akınlar düzenle­yen Mayurka yöneticileri hıristiyan güç­lerin saldırılarına mâruz kaldılar. 502’de (1108) Katalonyalılar’ın da desteğini alan bir Bizans donanması kısa bir süre için de olsa Balear adalarında hâkimiyeti ele geçirdi. Ada aynı yıl Normanlar’ın saldırı­sına uğradı. Mayurka’ya yönelik en bü­yük saldırı Papa II. Pascual’ın liderliğinde gerçekleştirildi. 509(1115) yılında Mayurka’yı kuşatan büyük bir Haçlı donan­ması kuşatmanın dokuzuncu ayında ada­yı işgal etti. Emirlik sarayına girip Emîr Ebü’r-Rebf Süleyman’ı esir alan Haçlılar şehirde büyük bir katliam gerçekleştirdi­ler, evleri ateşe verdiler. Haçlı donanma­sının çekilmesinin (Mart 11 lö) ardından adaya gelen Murâbıt donanması düzeni ve güveni tesis ederek dağlara çekilen halkın evlerine dönmesini sağladı. Böylece diğer adalarla birlikte Murâbıtlar’a bağ­lanan Mayurka, 543 (1148) yılına kadar Merakeş’ten gönderilen Murâbıt valileri tarafından yönetildi. Ada, bu tarihten Muvahhidler’in hâkimiyeti altına girdiği 600 (1204) yılma kadar Murâbitlar’ın vâ­risi Benî Gâniye’nin Balear adalarında kurduğu müstakil devlete merkezlik etti. Benî Ganiye bu devirde adanın askerî ve ekonomik açıdan güçlenmesi için yoğun çaba sarfetti.

Mayurka’yı ele geçirmek için birbiri ar­dınca gönderilen Muvahhid donanmaları amaçlarına 1203 senesinde ulaştılar. Da­ha on yıl bile geçmeden İkâb savaşında Muvahhidler’in Endülüs’te müttefik hı­ristiyan güçleri karşısında yenilgiye uğ­raması (609/1212) Endülüs ve Mağrib’de olduğu gibi Mayurka’daki hâkimiyetleri­ni de zayıflattı. Aragon Kralı I. Jaime’nİn kumanda ettiği Haçlı donanması 627’de (1230) müslüman hâkimiyetine son ver­di. Haçlı kuvvetlerinin Mayurka’da sekiz gün devam eden yağma ve katliamların­dan kurtulabilen müslümanların bir kıs­mı Mağrib’e, bir kısmı da Gırnata’ya sığın­dı. Adada kalanların çoğu esaret altına girdi. İşgal sonrasında Mayurka toprak­ları kral tarafından çıkarılan bir fermanla ordu kumandanlarına dağıtıldı, cami ve mescidler kiliseye çevrildi. Mayurka’nm ve diğer adaların kaybedilişi İslâm dün­yasında büyük yankı uyandırdı. Nasrîler, Hafsîler, hatta Irak’ta Erbil Emîri Muzaf-ferüddin Kökböri esaret altındaki müs-lümanlan kurtarmak için yoğun gayret sarfettiler. Mayurka, XVI. yüzyıla kadar Aragon’un hâkimiyeti altında kaldıktan sonra İspanya Krallığı’na bağlandı. Bu süre içerisinde zaman zaman Batı Akde­niz’de faaliyet gösteren, aralarında Türk-ler’in de bulunduğu müslüman denizci­lerin akınlarına mâruz kaldı. Adanın tabii güzelliği, iklimin elverişliliği, toprağının verimliliği ve insanlarının cömertliği müs­lüman seyyahların ve ediplerin dikkatini çekmiştir. IV. (X.) yüzyıl ortalarında En­dülüs’ü ziyaret eden İbn Havkal ile 503’te (1109-10) Mayurka’yı ziyaret eden Feth b. Hâkân el-Kaysî adanın büyüleyici güzelliklerini anlatır­lar.

İdarî alanda olduğu kadar kültür ve medeniyet alanında da Mayurka Balear adalarının merkezi olmuştur. IX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Endülüs, Mağrib, Sicilya ve Meşnk’tan çok sayıda âlim Mayurka’ya yerleşmeye başlamış. Mayurkalı öğrencilerin büyük çoğunluğu tahsil­lerini tamamlamak için ada dışına çık­maya ihtiyaç duymamışlardır. Tabakat kitaplarında “Mayürki” nisbesiyle tanı­nan çok sayıda âlimin ismine rastlanmak­tadır. Dânî (Ibnü’s-Sayrafî), Halef b. Ali et-Tâî el-Kurtubî, İbnü’l-Hattâb. Abdullah b. Muhammed el-Abderîve Şekkâz, Ma­yurka’da kıraat ilmine katkıda bulunmuş çok sayıdaki âlimden birkaçıdır. Mağrib genelinde ve Endülüs’te olduğu gibi Mayurka’da da Mâlikîlik hâkim mezhep ol­makla birlikte 430’da (1039) adaya ge­len ve yaklaşık on yıl burada kalan İbn Hazm’ın etkisiyle Zâhirîlik de önemli öl­çüde kabul görmüştür. İbn Hazm’ın, Mâlikî fakihi Ebü’l-Velîd el-Bâcî ile olan ilmî münazaraları Mayurka’da gerçekleşmiş­tir. Bu münazaralar sonucunda İbn Hazm adadan uzaklaştırılmışa da burada onun görüşlerini benimseyen birçok âlim ye­tişmiştir. Bunlardan bazıları şöyle sırala­nabilir. Ali b. Müreccâ, Muhammed b. Sa’dün, Abdullah b. Muhammed, Muham­med b. Fütûh el-Humeydî. Mayurka’da kıraat, fıkıh ve hadis âlimlerinin yanında çok sayıda mutasavvıf yetişmiştir. Mu­hammed b. Hüseyin el-Mayûrki, Muham­med b. Şücâ” es-Sûfî, Muhammed b. Sa’dûn b. Müreccâ, Ebü’z-Zühr el-Meâfirî adada yetişen ünlü mutasavvıflardandır. Mayûrki nisbesiyle tanınan edip, şair ve âlimler arasında şair Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed ile hıristiyan iken ihtida edip Hı­ristiyanlığa bir reddiye yazan Abdullah b. Abdullah et-Tercümân da zikredilebilir.

Mayurka İslâm hâkimiyeti sırasında çok sayıda han, hamam, cami, konak, kasır, saray, sur gibi eserlerle donatılmıştır. An­cak ihmal ve kasıtlı tahribat yüzünden bu eserlerden yalnızca bir hamam (Arap Hamamı), bazı mezar taşlan, cam ve se­ramik kap kaçak parçaları ile birkaç parça duvar tezyinatı zamanımıza ulaşmıştır.

Günümüzde 530.000 nüfusa sahip olan adanın en büyük etkinliği turizmdir. Ta­hıl, turfanda sebze, badem, incir, zeytin başlıca ürünleridir. Sanayi faaliyetleri ara­sında cam, mobilya, konserve ve deri üre­timi önem taşımaktadır. Mayurka ada­sındaki Palma şehri [2003 tahminlerine göre 333.000 nüfus] 1983 yılında kurulan Balear adaları özerk yönetiminin merkezi durumundadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara