Mazhar-ı Canı Canan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Şemsüddîn Habîbullah Mîrzâ Mazhar Cân-ı Cânân b- Mîrzâ Câri b. Abdissübhân Dihlevî (ö. 1195/1781) Nakşibendiyye’den Müceddîdiyye silsilesinin yayılmasında önemli rol oynayan Hindistanlı mutasavvıf.

1 Ramazan 1110’da (3 Mart 1699), ailesi Dekken’den Ekfaerâbâd’a (Agra} göç ederken Kâlâbâğ adlı küçük bir kasabada doğdu. Muhammed b. Hanefiyye yoluyla Hz. Ali soyundan geldiğini ileri süren Mir­za Mazhar’ın ailesi, Afganistan’dan Hin­distan’a gidip Bâbürlü İmparatoru Hümâyun’un hizmetine giren İlk kabile olan Kaşgal kabilesine mensuptur. Ekber Şah’ın hükümdarlığı sırasında bir isyana karıştığı için gözden düşen aile, Mirza Mazhar’ın babası Mirza Cân’ın Evrengzîb döneminde askerî bir göreve tayin edil­mesiyle itibarını tekrar kazanmıştı. Cân-ı Cânân’ın babası bir Çiştî şeyhine intisap ederek tasavvuf yoluna girince 1110 (1699) yılında bu görevinden istifa edip ailesiyle birlikte göç etmiş, Mazhar bu yol­culuk sırasında dünyaya gelmişti. Kendi­sine, babasının isminden kinaye olarak ve bir erkek çocuğun babasının asıl canı ol­duğunu ifade etmek üzere Cân-ı Cân adı verilmiştir. Bu adın Evrengzîb’in tavsiyesi üzerine konulduğu da rivayet edilir. An­cak bu isim kısa bîr süre sonra Cân-ı Câ­nân (Câncânân) olarak değiştirilmiş, Fars­ça ve Urduca şiirlerinde kullandığı “Mazhar” mahlası zamanla adının bir parçası olmuştur.

Mirza Mazhar. muhtemelen babasının son yıllarında veya onun 113G’da (1718) ölümünden kısa bir süre sonra Ekberâ-bâd’dan ayrılarak Delhi’ye gitti. Başlan­gıçta tasavvufa pek az ilgi duyan Mazhar. Abdürresûl Dihlevfden tefsir ve İmâm-ı Rabbânî’nin torunu Hacı Muhammed Efdal Siyâlkûtî’den hadis ve fıkıh tahsili gör­dü. Babasının mesleğini devam ettirme­yi düşünerek orduda bir görev almak için girişimde bulundu. Başvurusu reddedil­diğinde Çiştî velîlerinden Kutbüddin Bah­tiyar Kâkî’nin (ö. 633/1236), kendisine manen bütün gücünü manevî arayışa vakfetmesi tavsiyesinde bulunduğu kay­dedilmektedir. Mirza Mazhar, bunun üze­rine Nakşibendî-Müceddidî şeyhi Nûr Mu­hammed el-Bedâûnî’ye intisap etti; Be-dâûnî’ye bağlılığı onun vefatından sonra da devam etti ve türbesinde altı yıl sürey­le inzivaya çekildi. Bedâûnî son dönemle­rinde ona bir mürşid aramasını söylediği için Şah Muhammed Zübeyr, Şah Hafız Sa’dullah ve Muhammed Âbid Sünâmî adlı üç Nakşî- Müceddidî şeyhine daha in­tisap etti. Şah Hafız Sa’dullah bir şair ola­rak kabiliyetini geliştirmesine yardımcı oldu; Muhammed Âbid Sünâmî de ona Kadiri, Sühreverdî ve Çiştî tarikatlarına intisap etmesi için ayrıca destek verdi. Böylece Mazhar, Nakşibendî-Müceddidî silsilesinin dört ana kolunu kendi şahsın­da birleştirmiş oldu.

Sünâm^nin vefatından (1160/1747) son­ra yoğun bir şekilde irşad faaliyetine baş­layan Mazhar, dergâhını Delhi’de kurarak Müceddidîliğin merkezinin Sirhind’i de tehdit eden istikrarsızlığın hâkim olduğu Pencap’tan Delhi’ye kaymasını sağladı. Halifelerini Gucerât. Pencap ve Dekken başta olmak üzere Hindistan’ın her tara­fına gönderdi. Bazan onların faaliyet mer­kezlerini bizzat ziyaret etti.

Mirza Mazhar, 1183’te (1769) Delhi’den ayrılıp aralarında çok sayıda müridinin bu­lunduğu Rohilla Afganlı la n’n in gelenek­sel kalesi olan Rohilkband’a gitti. Ancak umduğu gibi karşılanmadığı için hayal kı­rıklığına uğradı ve Delhi’ye döndü. Vücu­du oldukça zayıf düştüğünden sadece ileri gelen müridlerinin huzuruna çıkmasına izin veriyordu. Cuma namazına gidemez oldu. 1195 yılı Muharrem ayının başında [Aralık 1780 sonu] dergâhının önünden geçmekte olan Şiî bir grubun taziye tö­renini görünce tören hakkında onur kırı­cı bir değerlendirme yaptı. S veya 7 Muharrem’de [1 veya 3 Ocak 1781] dergâhı­na gelen silâhlı üç kişi tarafından vurul­du, üç gün sonra da öldü. Saldırganların, taziye törenini kınadığından dolayı ken­disinden intikam almak isteyen Şiîler ol­duğu iddia edilmekteyse de bu konuda kesin bir delil bulunamamıştır. Katilleri, siyasî ve dinî sebeplerden dolayı Rohifla Afganlılarfna düşman olan Necef Han’ın görevlendirmiş olması da muhtemeldir.

Mizacı ve olaylara yaklaşım tarzının İmâm-ı Rabbânî’den farklı olmasına rağ­men Mirza Mazhar onun fikirlerine sadık kalmıştır. Vahdet-i şühûd görüşünün vahdet-i vücûd anlayışından üstün olduğu­nu söylemesi de kendisinin bu tavrıyla ilgilidir. Bununla birlikte vahdet-i vücüd anlayışının da doğru olduğunu kabul et­miştir. Çünkü Mazhar’a göre bu iki yak­laşım hakikat yolunda erişilen bir merte­benin neticeleridir.

Mazhar’ın Hinduizm hakkındaki değer­lendirmesi İmâm-ı Rabbânî’nin görüşle­rinden önemli ölçüde farklılık arzeder. Hinduizm’in altı temel ilkesinin (darshana) çıktığını söylediği Vedalar’ı ilâhî bir kay­nağa atfeden Mazhar bütün Hindular’in Allah’ın birliği konusunda müslümanlarla aynı görüşte olduğunu, dünyanın ebe­dî olmayıp yaratıldığını kabul ettikleri­ni, âhirette dirilmeye, ceza ve mükâfa­ta inandıklarını belirtmiştir. Ona göre Ramachandra ve Krişna uyarıcı (nezir) ve müjdeleyici (beşir) olarak gönderilmiştir; bunların peygamber ya da velî olması muhtemeldir. Mirza Mazhar, Hindular’ın bu kişilerle irtibat kurmayı kolaylaştırmak için onların heykellerini yapmalarının ve önlerinde eğilmelerinin bir sûfînin, özel­likle de zihninde şeyhin fizikî şeklini can: landırarak onunla rabıta kuran Nakşiben­dî dervişinin davranışına benzediğini söy­ler. Bu mânada safîlerle Hindular arasın­daki tek fark süfîlerin şeyhlerinin heykel­lerini yapmamalarıdır. Hindular’ın hey­keller önündeki secdeleri ibadet değil bir çeşit selâmlama biçiminden İbarettir. Mirza Mazhar, Hinduizm’i tasavvufla te­lif etme çabasını Ramachandra’ya sülük ve Krişna’ya cezbe atfedecek dereceye kadar götürmüştür. Onun zikir halkasına Hindular da kabul etmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Hindular’ın son za­manlara kadar Mazhar’ın türbesini ziya­ret etmeleri de bu görüşü desteklemek­tedir. Nakşibendî-Müceddidî tarikatının kendisine nisbet edilen Mazhariyye kolu­nun bir Hindu şubesinin. Şah Fazl Ahmed Han’ın Hinduizm’i terkederek İslâm’ı ka­bul etmesini yasakladığı halifesi Mahatma Ramchandraji himayesinde ortaya çıkması da tesadüfi değildir.

Bu dönemde Delhi’de müslümanlar arasında Sünnîler’in Şiîler aleyhine kış­kırtılmasından kaynaklanan bir gerginlik mevcuttu. Mirza Mazhar. Hz. Peygamber’in ashabı arasındaki görüş farklılıkla­rının dinin özüyle ilgili olmadığını söyleye­rek uzlaştırıcı olmaya çalışmıştır. Şiîler’in bazı ashabı lanetlemesini şiddetle kına­mış, hatta bir defasında Hz. Ömer’e söv­düğünü işittiği bir Şiî’yi neredeyse bıçak­layacak dereceye gelmiştir. Ancak Şiîliğe “hasis rezil ruh” denmesini uygun gör­mesi ve ölü­münden önce Şiîler’in taziye töreni hak­kında yaptığı değerlendirme onun mez­hep taassubunu aşamadığını göstermek­tedir.

Mirza Mazhar üç önemli halife yetiştir­miştir. Bunlardan tefsir ve hadis alanında otorite olan GâzîSenâullah Pânîpetî (ö. 1225/1810 ) TefsîruMazharîadh Arap­ça tefsiri Mirza Mazhar’a ithaf emiştir. Diğer halifesi Naîmullah Behrâiçî (ö.1218/1803) Mazhar’ın hayatı, görüşleri ve uygulamaları hakkında Mcf mûlât-ı Mazhariyye ve Beşârât-ı Mazhariyye adıyla iki kitap kaleme almıştır. Onun daha etkili halifesi Şah Gulâm Ali diye de tanınan Abdullah ed-Dihlevî’dir (ö. 1240/1824). Mürşidi hakkında Mafö-mât-ı Mazhariyye adlı bir eser yazan Gulâm Ali Dihlevî (İstanbul 1986), Mirza Mazhar’ın türbesinin yanında Hindistan’ın en önemli Müceddidî merkezi olan bir dergâh inşa etmiştir. İngilizler’in 1857’deki Hint ayaklanmasını bastırması sıra­sında yıkılan dergâh Şah Gulâm Ali’nin silsilesinden gelen Şah Ebü’l-Hayr tarafın­dan onarılmıştır. Kendisine nisbetle Dergâhi Şâh Ebü’l-Hayr olarak tanınan der­gâh bugün de faaliyetini sürdürmekte­dir. Şah Ebü’l-Hayr ayrıca Mirza Mazhar, Abdullah ed-Dihlevî ve Ebû Saîd’in (ö. 1250/1834) kabirlerini aynı alanda topla­mıştır.

Mazhar’ın müridlerini irşad amacıyla Farsça olarak yazdığı mektuplar Keli-mât-ı Tayyibât adlı eserde derlenmiş olup seksen dokuz mek­tup ihtiva etmektedir. Abdullah ed-Dihle-vî’nin Makâmât-ı Mazhariyye’sin de de yirmi dört mektubu yer almaktadır. Bütün mektupları Mîrzâ Maz­har Cân-Cânân ki Hutût adıyla Urdu­ca’ya tercüme edilmiştir. Mazhar’ın Farsça ve Urduca şiirlerini ihtiva eden bir de divanı vardı.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski