Meanil Asar - Tahavi Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Me’âni’l-âsâr. Tahâvî’nîn (ö. 321/933) muhtelifü’l-hadîse dair eseri.

Tam adı Şerhu me’âni’l-âsâr olup bu­radaki “şerh” kelimesi, hadislerin mâna­larını açıklamak maksadıyla telif edildiği­ni anlatmak için kullanılmıştır. Hadisler arasında çelişki bulunduğu iddiasını red­detmek amacıyla kaleme alınan eser fıkıh bablarına göre otuz bölüm halinde dü­zenlenmiş, müellif daha sonraki tesbit-lerini ve eksik bıraktığı konuları eserin yirmi sekizinci bölümü olan “Kitâbü’z-Ziyâdât’ta ele almış (IV, 343-404), hadisler arasındaki ihtilâfları çözümlerken sıkça kullandığı “tashîhu meâni’l-âsâr” (riva­yetlerin sahih anlamlarını belirleme) ifa­desiyle maksadının çelişkili zannedilen hadislerin doğru anlamını ortaya koymak olduğunu belirtmiştir.

Eserinde genel olarak fıkhî mezhepler arasında tartışılan hadisleri inceleyen müellif önce kabul etmediği görüşün de­lili olan hadisleri nakletmiş, ardından ken­disinin tercihi ettiği rivayetleri sıralamış, daha sonra rivayetler arasında tercih ve nesih imkânını araştırıp değerlendirmiş­tir. Konuyu akıl yürütme (nazar) açısından da inceleyen Tahâvî tercihini destekleyen mevkuf ve maktu’ haberleri nakletmiş ve tercih ettiği fıkhî hükmü benimseyen Hanefî fakihlerinin adlarını zikretmiştir. Müellif, akıl yürütme ifadesiyle daha çok fakihlerin usulüne uygun kıyası, biraz da­ha geniş anlamıyla re’yin kapsamına gi­ren akıl yürütme usullerini kastetmiş, ba-zan “kıyas ve nazar” (1,467), bazan da “sa­hih nazar” ifadesini (1,2 i, 131) kullanmış­tır. “Hadislerden hüküm çıkarmak için akıl yürütme” anlamındaki i’tibar, re’y ve is-tihrâc gibi terimlere yer vermiş, kıyas dı­şında icmâ. istihsan, örf gibi delillerden yararlanmakla beraber bunların adlarını zikretmem iştir. Bazan illet ve sebep te­rimlerini kullansa da anlam açısından daha kapsamlı olan mâna keli­mesini tercih etmiştir. Tahâvî muhalif gö­rüşleri savunan fakihlerin adlarını belirt­memiş ve onları eleştirirken aşın ifadeler kullanmaktan kaçınmıştır. Bu arada de­lilleri muhaliflerini zora sokmak için sıra­lamadığını, maksadının kendilerine yapı­lan haksızlığı ortaya koymak olduğunu söyleme gereği duymuş Hanefî mezhebine aykırı görüşleri tercih ettiği de olmuştur.

Mecâni’l-âsâr, hadisler arasındaki ih­tilâfların incelendiği en hacimli eserler­den biri olması yanında Kûfeli fakihlerin hadis rivayetlerini günümüze ulaştırma­sı, ayrıca hadis kitaplarında bulunmayan birçok fakihin rivayeti eriyle çok sayıda mevkuf ve maktu’ haberi ihtiva etmesi bakımından önemlidir. Eserde hadis usu­lüyle ilgili bilgiler (I, 199), isnadlar ve râviler hakkında değerlendirmeler de (IV, 345) yer almaktadır. Kitap, fıkıh melekesini geliştirdiği ve uygulamalı fıkhı öğret­tiği için Hindistan ve Pakistan’daki bazı medre­selerde halen ders kitabı olarak okutul­maktadır.

Hindistan’da çeşitli baskıları yapılan Mecâni’l-âşâr, Muhammed Zührî en-Neccâr ve Muhammed Seyyid Câdelhak yayımlamış olup, Abdurrahman Dımaşkıyye ve Süley­man el-Hareş Fehârisü Şerhi me’âni’l-âşâr adıyla fihristini hazırlamış (Rîyad 1407/1987), Rubey Ebû Bekir Abdülbâki de aynı adla bir fihrist neşretmiştir (Bey­rut 1412).Kureşî, Mecâni’l-âsar’dahi hadislerin Kütüb-i Sitte ve bazı müsnedlerdeki kay­naklarını göstermek maksadıyla el-Hâvî îî beyöni âşâri’t-Tahâvî adıyla bir eser kaleme almış, Seyyid Yûsuf Ahmed onun bu çalışmasını yayımlamaya başlamıştır. Bedreddin el-Aynî de esere Nuhabü’l-efkâr ü tenzihi mebâni’l-ahbâr ve Mebâni’l-ahbâr fî şerhi Medni’Z-âşâr isimleriyle iki şerh yazmıştır. Son devir âlimlerinden Muham­med Yûsuf Kandehlevî Emâni’l-ahbâr fî şerhi Mecâni’l-âşâr adıyla bir şerh yaz­maya başlamışsa da çalışmasını bitirememiştir. Bu şerhin baş kısmında Tahâvî’nin hayatı, hocaları ve Me’ani’il-asâr’daki metodu hakkında geniş bir mukaddime bulunmaktadır (1, 1-68).

Bedreddin el-Aynî Meğâni’l-ahyâr fî terâcimi ricali Mecâni’l-âsâr adlı bir eser telif etmiş olup ki­tabın zây harfine kadar olan kısmını Mu-avviz Bilâl el-Avfî doktora çalışması ola­rak tahkik etmiş Muhammed Eyyûb el-Mezâhirî’nin de Terâcimü’l-ahbâr min ricali şerhi Meöni’î-aşâr isimli çalış­ması yayımlanmıştır. Me’âni’l-âsâr’ın baştan “Bâbü’l-kırâati halfe’l-imâm”a kadar olan kısmı Muham­med b. İbrahim eş-Şitvî tarafından Zevâ’idü’l-kısmi’l-evvel min şerhi Mecâni’l-âşâr H’t-Tahâvî Caîe’l-Kütübi’s-Sitte adıyla yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış Harun Reşit Demirel de Ebû Ca’îer et-Tahâvî Hayati-Eserleri ve Me’ânı’l-âsâr ile Müşkilü’l-âsâr’daki Hodisçiîiği ismiyle bir yüksek lisans çalışması yapmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski