Mecazul Kuran - Ebu Ubeyde Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mecâzü’l-Kur’ân. Ebû Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ’nın (ö. 209/8241?]) Kur’ân-ı Kerîm’in filolojik yorumuna dair eseri.

Garîbü”l-Kur’ân ve meâni’l-Kur’ân türü eserler arasında, Kur’an’da geçen garîb kelime ve tabirlerin filolojik tefsiriyle Kur-‘an’ın üslûp özelliklerinin mecâzü’l-Kur-‘ân” adıyla ilk ele alındığı eserdir. Mecâzü’l-Kur’ân, Ğaribü’l-Kur’ân, Mecâni’l-Kur’ân, İ’râbü’l-Kur’ân adlarıyla müel­life nisbet edilen dört ayrı eserin muhtevası dolayısıyla veya bazı yazma nüshalarında müstensihlerce verilmiş farklı isimler sebebiyle Mecâzü’l-Kur’ân’ın değişik ad­lan olduğu anlaşılmaktadır. Kitap, Ebû Ubeyde’nin öğrencisi Ali b. Mugire el-Esrem’in hocasına okuyup icazet aldığı rivayetiyle günümüze intikal etmiştir. An­cak yazma nüshalar arasındaki bazı fark­lılıklar eserin başka rivayetlere de dayan­dığı izlenimi vermektedir. İslâm fetihleri sırasında ana dili Arapça olmayan unsur­ların İslâm’a girmesiyle Kur’an’ın anlam ve üslûp bakımından anlaşılmasında or­taya çıkan problemlerin Kur’an’da geçen garîb kelimeler ve mecazi tabirler üzerin­de odaklandığını gören Ebû Ubeyde ese­rini bu ihtiyaca cevap vermek üzere kale­me almıştır.

Bir mukaddime ile başlayan ilk kitap sayılan Mecûzü’l-Kur’ân’ın mukaddimesi ulûmü’l-Kur’ân, garîbü’l-Kur’ân ile Arap dili ve belagatı açısından çok değerli olup râvi Esrem tarafından ilâve edilmiş olması muhtemel görülmektedir. Mukaddime­de Kur’an kelimesinin Allah’ın kitabının adı olduğu belirtilerek bunun etimolojik ve semantik açıklaması yapıldıktan sonra furkân, sûre ve âyet terimleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Fatiha sûresi ve bu sûrenin diğer isimleri hakkında bilgi ve­rilmiş, mecaz anlayışından ve mecaz kap­samına giren hususlardan söz edilmiştir. Ebû Ubeyde’ye göre sarf ve nahiv ilimle­rinin konularından olan, kelimelerin eti­molojik ve morfolojik yapılan ile i’rab yön­leri mecaz kapsamına girdiği gibi ihtisar. İzmâr, hazif, tekrar, tekid, takdim-tehir, istiare, teşbih, temsil, teşhis-intak, kinaye vb. belagat ilminin konusuna giren hususlar da bu kapsama dahildir. Bu se­beple mecaz, hakikatin karşıtı olmaktan çok Araplar’in Arap dilini kullanım şekil­leri ve ifade tarzları, filolojik izahlar, tef­sir ve te’vil anlamındadır.

Açıklamaların sûre ve âyet sırasına gö­re yapıldığı eserde kelimelerin sarf, nahiv ve iştikak açısından tahlilleri yapılmakta, tekrar eden kelimeler hakkında bazan da­ha önce geçen açıklamaya işaret edilmek­le birlikte genellikle kelimeler her geçtik­leri yerde yeniden ele alınmaktadır. Bu arada hurûf-i mukattaaların tefsir ve te’-viline girilmemiştir. Filolojik açıklamala­rın umumiyetle kısa olduğu eserde ge­rektiğinde sebeb-i nüzul, Mekkî-Medenî, nâsih- mensuh gibi hususlara temas edil­diği görülür (1, 50, 259, 375). Kıraat farkla­rından doğan i’rab şekilleriyle anlam fark­larını âyet, hadis ve Arap şiirinden getir­diği örneklerle açıklayan müellif hatalı kı­raatlere hocası Ebû Amr b. Alâ’dan yap­tığı nakillerle işaret etmektedir (I, 305-306, 372-374). Garib kelimeleri ve ifade­leri Arap şiiriyle nesrinden (meseller) ge­tirdiği örneklerle izah etmiş, Câhiliye, muhadram ve İslâm dönemi şairlerinden 1000 kadar beyit nakletmiş, bunlarda ge­çen kelimeleri de izah etmesi eserin hac­mini arttırmıştır. Böylece filolojik ve eti­molojik açıklamasına yer verdiği garîb ke­lime ve ifadelerin sayısı 2500’ü aşmıştır. Ebû Ebeyde Kur’an’in her kelimesinin Arapça asıllı olduğunu ısrarla savunmak­ta Kur’an kelimeleri hakkında Arapça asıllanyla ilgisi olmayan açıklama yapanları üstü kapalı bir şekilde eleştir­mektedir (1, 309). Onun âyetlerin anlam­larının belirlenmesinde genellikle diğer âyetlere ve hadislere başvurduğu görül­mektedir (I, 77, 124, 130, 1-50; II, 91, 122). Zaman zaman âyet veya kelimelere farklı mânalar vererek bağlamın anlamı belirlemedeki önemine işaret etmektedir (I, 84,90, 128).

Haricî ve Şuûbî olduğu kaydedilen mü­ellifin siyasî, itikadî ve ideolojik eğilimle­rinin eserine yansımadığı görülmektedir. Ancak Allah’a yüz, el, ayak nisbet eden âyetlerle kaza ve kadere dair müteşâbih âyetleri Basra’da hâkim olan ve akıl önce­likli hür düşünme yöntemini ilke edinen, birçok itikadî konuda Hâricîler’le aynı gö­rüşü paylaşan Mu’tezile’nin tevhid ve ten­zih esasına paralel biçimde yorumlamıştir (I, 46. 170, 243,266, 276, 290; II. 112, ) 32). Bu arada bazı müteşâbih âyetlerin sadece sözlük anlamını vererek te’vile yönelmediği de olmuştur (I, 273; II, 15).

Muhtevanın tarihî olaylardan çok filolojik yorumlarla ilgili olmasından dolayı eser­de İsrâiliyat’a yer verilmemiştir.

Basra dil okulunun önemli bir temsil­cisi olmakla birlikte Ebû Ubeyde’nin Mecâzü’l-Kur’ân’da Basra-Kûfe dil mek­teplerinin tesbit ettiği gramer kuralların­dan çokArap dilinin kullanımını esas alan serbest filolojik yorumlara meylettiği, ictihad ve kıyasa dayalı olarak dili en geniş biçimde kullananlardan olduğu görülmek­tedir. Arapça’nın çeşitli kullanımlarına vâ­kıf olan sahabenin Kur’an’ı rahatlıkla anla­dığını düşünen (I, 8), bu sebeple tefsire dair Seleften nakledilen rivayetlerden ziyade Arap dilinin gramer incelikleriyle kullanım ve üslûp özelliklerini esas alan Ebû Ubeyde, bu eserinden dolayı başta rakibi Asmaî olmak üzere dönemin ileri gelen âlimleri tarafından kişisel görüşle­rine göre Kur’an’ı tefsir etmekle itham edilmiştir. Ebû Ubeyde, şahsî düşmanlık ve kıskanç­lık yüzünden kendisini eleştiren Asmaî’ye somut bir örnekle verdiği cevapta  şevâhide dayalı lugavî/filolojik açık­lamaların kendi görüş ve arzusuna göre tefsir sayılamayacağını ifade etmiştir. Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ, Ahfeş el-Evsat, Zeccâc, Nehhâs ve Muhammed b. Ahmed el-Ezherî gibi dilciler tarafın­dan da eleştirilen eserin geniş ve siste­matik tenkidine Ali b. Hamza el-Basrî’-nin et-Tenbîhât calâ eğâlîti’r-ruvât adlı eserinde yer verildiği belirtilmektedir. An­cak bu eserin Mecâzü’l-Kur’ân’la ilgili bölümüne henüz rastlanmamıştır. Taberî’nin Ebû Ubeyde’yi dille ilgili konularda eleştirmesi ve onu te’vil ehlinin açıklamalarını bilmemekle itham etmesi kendisinin Mecâzü’l-Kur’ân’dan faydalanmasına engel olmamıştır.

Bu eleştirilere rağmen Mecâzü’l-Kur’ân, daha sonraki dönemlerde gerçekleş­tirilen dil ve tefsir çalışmalarında, özel­likle de garîbü’l-Kur’ân ve garîbü’l-hadîs türü eserlerde önemli bir kaynak olmuş, kendisinden geniş ölçüde yararlanılmış­tır. Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, Abdullah b. Yahya el-Yezîdî, Muhammed b. Uzeyz es-Sicistânî, Zeccâc, İbn Hişâm, Buhârî, İbn Hacer el-Askalânî, İbn Düreyd, Mu­hammed b. Ahmed el-Ezherî, Cevheri. İbn Berrî, Ebû Ali el-Fârisî, Taberîve Mu­hammed b. Ahmed el-Kurtubî eserden faydalanan müellifler arasındadır. Gilliot gibi bazı şarkiyatçılara göre Mecâzü’l-Kur’ân, ilk dönemin rivayet ve kıssa ağır­lıklı tefsir geleneğinden bir metnin filo­lojik analize dayalı profesyonel yorumuna geçişte dönüm noktası teşkil etmektedir.

Mecâzü’î-Kur’ân sarf, nahiv, lügat ve iştikak meseleleri yanında mecaz, teşbih, temsil, kinaye, i’câz, hazif, takdim-tehir gibi belagata dair birçok teknik terimle birlikte şevâhid olarak değerlendirilmiş, Câhiliye ve İslâm dönemlerine ait zengin şiir hazinesine sahip olmasıyla Arap dili ve belagatı çalışmaları için temel kaynaklar­dan biri olmuştur.

M. Fuat Sezgin, Mecâzü’l-Kur’ân’ı mevcut beş yazma nüshasını esas alıp doktora tezi olarak tahkik etmiş, geniş bir inceleme kısmı ve çeşitli indekslerle birlikte yayımlamıştır. Eser üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış olup Yûsuf b. Hasan es-Sîrâfî’nin Şerhu Ebyâti’î-Me-câz, Muhammed Seyyid Ahmed Ali’nin Kadâya’l-müzek-ker ve’l-müenneş fî Mecâzi’l-Kur’ân Ii~Ebî’Ubeyde (Kahire 1410/1990), Mu­hammed Alevî Mukaddem’in “Mukâyese-yi Mecâzi’l-Kur’ân-ı Ebû cUbeyde ve Telhîşi’l-beyân fî mecâzâti’l-Kur’ân-ı Sey­yid Şerif Radî, Ella Almagor’un “The Early Meaning of Mecaz and The Nature of Ebû Ubayda’s Exegesis”  John VVansbrough’un “Majâz al-Qur’ân: Periphrastic Exegesis” ve Semîre bint Muhammed Saîd Besyûnînin Ebû ‘t/bey­de ve’t-tefkîrü’l-belâğî fî Kitabî Me-câzi’l-Kur’ûn adlı çalışmaları bunlar arasında yer alır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski